Időállapot: közlönyállapot (2015.X.16.)

2015. évi CLVI. törvény

az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról * 

1. § Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény a következő 125/A-125/D. §-sal egészül ki:

„125/A. § (1) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter e jogkörében keresetet indít a 123. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján, és ezzel a területi kamara bármely szervének, tisztségviselőjének határozata, intézkedése (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: döntés), vagy az általa kiállított okirat érvényessége, létrejötte kétségessé válik, a miniszter tájékoztatása alapján

a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő szervét, tisztségviselőjét jelölje ki,

b) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy az a) pont szerinti körbe nem tartozó bármely más közfeladat ellátására - a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - ügyvédet jelöljön ki,

c) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb ügyben az érintett területi kamara feladatainak megszervezésére - a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - ügyvédet jelöljön ki.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján határozatot tesz közzé, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben foglalt feltétel beálltát.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége honlapján közzéteszi az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kijelölést is, és erről a kijelölteket közvetlenül értesíti.

(4) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn, a Magyar Ügyvédi Kamara határozatát haladéktalanul visszavonja, és azt honlapján haladéktalanul közzéteszi.

(5) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter keresetindítása következtében a bíróság jogerősen intézkedik a 123. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján, és ezzel az érintett területi kamara bármely - a Magyar Ügyvédi Kamara szervének (2) bekezdése alapján meghozott határozatáig - meghozott döntése, vagy az általa kiállított okirat érvényessége, létrejötte kétségessé válik, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége hivatalból megvizsgálja a közfeladat ellátása körében meghozott döntést, kiállított okiratot, és azokat - a jogot megvonó vagy korlátozó, illetve az elmarasztaló döntéseket kivéve - a döntés, illetve a kiállított okirat keletkezésének napjára visszamenőleges hatállyal megerősítheti, ennek hiányában megállapítja annak létre nem jöttét. A jogot megvonó vagy korlátozó, valamint az elmarasztaló döntések alapjául szolgáló eljárásokat meg kell ismételni.

125/B. § (1) Ha a területi kamara közfeladatai ellátása tekintetében bármely okból működésképtelenné válik,

a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége gondoskodik arról, hogy az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő szervét, tisztségviselőjét jelölje ki,

b) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy az a) pont szerinti körbe nem tartozó bármely más közfeladat ellátására - a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - ügyvédet jelöljön ki,

c) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke gondoskodik arról, hogy bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb ügyben az érintett területi kamara feladatainak megszervezésére - a 119. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - ügyvédet jelöljön ki.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján határozatot tesz közzé, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben foglalt feltétel beálltát.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége honlapján közzéteszi az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kijelölést is, és erről a kijelölteket közvetlenül értesíti.

(4) Ha a működésképtelenné vált területi kamara szervei ismét működőképessé válnak, a Magyar Ügyvédi Kamara határozatát haladéktalanul visszavonja, és azt honlapján haladéktalanul közzéteszi.

125/C. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara által a 125/A. § (2)-(4) bekezdése, valamint a 125/B. § (2)-(4) bekezdése alapján közzétett határozata a közzétételt követő naptól azonnal végrehajtható.

(2) A 125/A. § (1) bekezdésében vagy a 125/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kijelölt területi kamara szerve vagy a kijelölt ügyvéd, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a közfeladat ellátásának alapjául szolgáló adatokat a közfeladat ellátásának időtartama alatt, annak ellátása céljából kezelheti, továbbíthatja, illetve igényelheti.

125/D. § (1) A 125/A. § (2) bekezdése és a 125/B. § (2) bekezdése szerinti határozattal érintett tisztségviselő vagy szerv a határozat honlapon történő közzétételétől számított 3 napon belül kérheti annak bírói felülvizsgálatát. Az eljárás megindítása - a 125/C. § (1) bekezdéssel összhangban - nem érinti a határozat hatályát. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perre vonatkozó rendelkezéseit kell - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni.

(2) Az eljárást az érintett területi kamara székhelye szerint illetékes törvényszék nemperes eljárásban folytatja le. Az eljárásban bírósági titkár nem járhat el.

(3) A kérelemről a bíróság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül végzéssel határoz, a végzés ellen annak közlésétől számított 3 napon belül fellebbezésnek van helye. A bíróság a fellebbezést 8 napon belül bírálja el.

(4) Ha a Magyar Ügyvédi Kamara határozata közzétételének feltételei nem állnak fenn, a bíróság végzésében a határozatot megsemmisíti, ez azonban nem érinti az addig megtett határozatok, intézkedések és okiratok érvényességét és hatályosságát.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére