Időállapot: közlönyállapot (2015.X.27.)

2015. évi CLXI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

The Government of Hungary (hereinafter referred to as „Government”) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (hereinafter referred to as „UNHCR”),

In accordance with Article XVI of the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees signed on the 29th of February, 2008 at Budapest (hereinafter referred to as „Agreement”),

Taking into account the desires of the Government and the UNHCR (hereinafter referred to as „Parties”) to amend the Agreement,

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 3 and 4 of Article III of the Agreement shall be replaced by the following:

Article III

The Centre

3. The Government shall grant free of charge to UNHCR, as from the entry into force and during the life of this Agreement, the use and occupancy of premises which the Parties agree are suitable for the operations of the Centre, as indicated in a separate Supplementary Agreement concluded between the Representatives of the Parties.

4. The Government shall ensure, to the extent requested by the Manager, that the Centre shall be supplied with the public services necessary for performing its functions including, without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, fire protection, refuse collection, gas, post and telephone, as indicated in the separate Supplementary Agreement referred to in paragraph 3. In case of any interruption or threatened interruption of any such services, the appropriate Hungarian authorities shall consider the needs of UNHCR as being of equal importance with those of essential agencies of the Government and shall take steps accordingly to ensure that the work of UNHCR is not prejudiced.”

Article 2

The Annex titled „Contributions of the Government of the Republic of Hungary to the UNHCR Global Service Centre in Budapest” shall no longer form part of the Agreement.

Article 3

The Parties hereto shall notify each other that their respective internal procedures required for entry into force of this Protocol have been complied with. This Protocol shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last notification and shall continue to be in force until the termination of the Agreement.

Article 4

In witness whereof the Government and UNHCR have signed this Protocol, in duplicate, in the English and Hungarian languages, both texts being equally authentic. In case of any discrepancy between the texts, the English text shall prevail.

Done at Budapest, this 28th day of July 2015.

Signatures”

„JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSÁNAK HIVATALA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (a továbbiakban hivatkozva: „Felek”),

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között Budapesten, 2008. február 29-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban hivatkozva: „Megállapodás”) XVI. cikkének megfelelően,

A Felek a Megállapodás módosítására vonatkozó szándékát figyelembe véve,

Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás III. cikk 3-4. bekezdéseinek helyébe az alábbiak lépnek:

III. Cikk

A Központ

3. A Kormány a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától és annak hatálya során ingyenesen biztosítja a UNHCR számára azon helyiségek használatát és birtoklását, melyeket a Felek a Központ működéséhez szükségesnek ítélnek meg, ahogyan azt a Felek képviselői között megkötött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza.

4. A Kormány az Igazgató kérésének megfelelően, biztosítja a Központ számára a munkavégzéshez szükséges közszolgáltatásokat, ideértve többek között az áram- és vízszolgáltatást, szennyvízelvezetést, tűzvédelmet, szemétszállítást, gázellátást, postai és telefonszolgáltatásokat, a 3. bekezdésben hivatkozott Kiegészítő Megállapodásban megjelöltek szerint. Ezen szolgáltatások felfüggesztése vagy felfüggesztésének veszélye esetén a szolgáltatásokat nyújtó illetékes magyar hatóságoknak a UNHCR szükségleteit a legfontosabb magyar kormányhivatalok szükségleteihez hasonló mértékben kell kielégíteniük, és ennek megfelelő lépéseket kell tenniük a UNHCR zavartalan működésének biztosítása végett.”

2. Cikk

A „Magyar Köztársaság Kormányának hozzájárulása a UNHCR budapesti Globális Szolgáltató Központja részére” megnevezésű melléklet a továbbiakban nem képezi részét a Megállapodásnak.

3. Cikk

A Felek jegyzékben értesítik egymást arról, hogy a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták. A Jegyzőkönyv az utolsó értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba, és a Megállapodás felmondásáig marad hatályban.

4. Cikk

Ennek hiteléül a Kormány és a UNHCR aláírta ezen Jegyzőkönyvet, angol és magyar nyelven, két példányban. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. A szövegek közti eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Budapesten, 2015. július hó 28. napján.

(aláírások)”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. § a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) A Megállapodás a Jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol és magyar nyelvű szövegének közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével gondoskodik.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére