Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.16.)

2015. évi CLXXII. törvény

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2014. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 17 458 407,8 millió forint bevétellel,

b) 18 261 422,8 millió forint kiadással és

c) 803 015,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 2014. évi végrehajtását

a) 3 125 136,1 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 117 592,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 7543,6 millió forint többlettel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 2014. évi végrehajtását

a) 1 907 617,5 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 407,9 millió forint többlettel

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2014. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-én fennálló adóssága az államháztartás központi alrendszerében 23 459,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 31,2 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 185,1 milliárd forint.

(2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 23 626,5 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 31 864,0 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2014. december 31-én 74,1% volt.

(4) 2013. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 861,0 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 846,3 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2013. év végi 76,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2014-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 422 878,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 251 317,7 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 925 929,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 063 558,4 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.

5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2014-ben

a) 690 357,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 128 427,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 4676,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 67. §-nak felhatalmazása alapján 142 609,9 millió forint forinthitelt és 294 088,4 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2014-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 3 438 533,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 1 177 554,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 41 476,5 millió forint összegben devizahiteleket vett fel,

d) 6119,5 millió forint összegben vett át pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 132 337,4 millió forint összegben államkötvényeket értékesített és 189 169,6 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés 2015. december 29-ei hatállyal elengedi Szil Község Önkormányzatának a 2. melléklet 3.5. Gyermekétkeztetés támogatása szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.

(2) Az Országgyűlés elengedi a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságnak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kelén Üdülőszállónak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Pilis Szállodának, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kastély Szállodának és a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Aranypart Üdülőszállónak 2004. és 2005. évben a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 54. Energiaracionalizálás jogcímcsoport előirányzat terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódó, a központi költségvetéssel szemben fennálló, összesen 21 981 717 forint tőkeösszegű tartozást és annak kamatait.

(3) Az Országgyűlés elengedi a 05-10 000474 cégjegyzékszámú CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt., a 05-09 022154 cégjegyzékszámú Cordate Higénia Kft., a 05-09 022157 cégjegyzékszámú Center-Flotta Szolgáltató Kft., a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft., a 05-09 022156 cégjegyzékszámú Cordate Üzemeltető Kft., a 05-09 022151 cégjegyzékszámú GEK-Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022152 cégjegyzékszámú GEK-Kelet Szolgáltató Kft., a 05-09 022149 cégjegyzékszámú Kelet Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022153 cégjegyzékszámú Központ Higénia Szolgáltató Kft., a 05-09 022163 cégjegyzékszámú Központ Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022158 cégjegyzékszámú Központ Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022155 cégjegyzékszámú Észak Higénia Szolgáltató Kft., a 05-09 022770 cégjegyzékszámú Cordate Catering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: cégcsoport) állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti adótartozásból és az ahhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból és adóbírságból eredő, együttesen legfeljebb 1322,6 millió forint összegű fizetési kötelezettségének teljesítését azzal, hogy a cégcsoport e törvény hatálybalépésének napján fennálló tartozásának az elengedett összeget meghaladó része a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft. általános forgalmi adó adónemen fennálló adótartozásaként marad fenn.

(4) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2014. december 31-én fennálló, a Kvtv. 10. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 5 094 349 930 forint tartozását.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 917,3 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány 2,5 millió forint,

b) 2014. évi működési kiadásai 1031,4 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 1448,1 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány 521,8 millió forint,

b) 2014. évi működési kiadásai 1797,9 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 14. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 21. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 683,5 millió forint, egyszeri segélyre 508,9 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 156,2 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 5611,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 8094,3 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 842,4 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 16-18. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2015. december 31-éig

a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az Ny. Alap részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára,

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 311,5 millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 82,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára,

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 176,4 millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 168,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára,

g) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén, a 2014. évre vonatkozóan, a Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot térítsen meg az Ny. Alapnak az ONYF 10032000-01741700-00000000 számú „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 5,2 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből a 32. cím, 1. alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére az E. Alap részére a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,3 millió forint kerüljön megtérítésre a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára.

14. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 309,0 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2015. december 31-éig térítsen meg.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2015. december 31-éig.

15. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az e törvény 1. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított 7543,6 millió forint összegű többletének terhére kerüljön elszámolásra:

a) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2013. évben kifizetett, a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,1 millió forint, valamint a Miniszterelnökség fejezet finanszírozási körébe tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete,

b) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2014. évben kifizetett, a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,2 millió forint ellátás fedezete,

c) a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi adatszolgáltatásában szereplő, pénzforgalmilag 2015. évben realizálódó 1 671,7 millió forint bevétele.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az (1) bekezdésben részletezett elszámolások teljesítését követően fennmaradó 5848,0 millió forint többletét 2015. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap az 1. § (3) bekezdés c) pontjában megállapított többlete a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra.

17. § Az Országgyűlés az Európai Uniós támogatások felhasználásának bruttó módon történő elszámolása, az előleg kifizetések, valamint az ingatlancsere ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím

a) 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 6310,5 millió forint összegű,

b) 1. alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport 1457,3 millió forint összegű,

c) 3. alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport 2316,8 millió forint összegű,

d) 4. alcím, 5. Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímcsoport 1230,1 millió forint összegű

túllépését.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (1) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 14 999,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (2) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 28 481,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (3)-(8) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5826,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6957,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 175,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 39,6 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3488,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1433,0 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2014. év után 2055,1 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 88,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján

a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 119,9 millió forint,

b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 26,1 millió forint,

c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 745,1 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 56,0 millió forint,

e) a 2013. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 793,0 millió forint, továbbá

f) a 2014. évet megelőzően folyósított vis maior támogatásból fel nem használt 12,0 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2015. március 26.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és (4) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1406,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

21. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. melléklet részletezi.

7. Az egyházak támogatása

22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2014. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1903,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év decemberében.

(2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2014. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 17 223,8 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2015. évben 329,4 millió forint visszafizetés terheli.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
I. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20 785,2 1 434,6 40 494,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 748,2 9 903,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 634,4 2 641,5
3 Dologi kiadások 3 929,8 6 481,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 91,5
5 Egyéb működési célú kiadások 40,0 97,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 430,7 13 180,7
7 Felújítások 3 470,6 915,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 021,7
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 710,1 15,4 713,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 417,0 409,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115,1 118,1
3 Dologi kiadások 154,3 159,9
5 Egyéb működési célú kiadások 5,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,7 26,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,6
3 Országgyűlési Őrség 2 526,8 2,8 2 416,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 007,8 1 882,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 519,0 492,4
3 Dologi kiadások 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 6,5
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,4
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 71,9 1,7 80,0
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 3 100,0 3 100,0 954,3
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 17 390,8 17 390,8
13 Fejezeti tartalék 477,8 477,8 477,8
1-4. cím összesen: 45 927,7 565,0 45 362,7 37 831,5 1 454,5 45 428,2
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 1 524,0 131,8 2 406,6 133,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 597,5 636,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,1 178,3
3 Dologi kiadások 731,4 526,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8 1 397,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 165,0 59,4
7 Felújítások 188,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 8,2 8,2 8,2 8,2
5. cím összesen: 1 664,0 1 524,0 140,0 3 036,7 2 406,6 141,2
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 950,9
2 Magyar Szocialista Párt 521,3 466,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 464,2
4 Lehet Más a Politika 249,2 205,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 186,0
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 77,9
7 Demokratikus Koalíció 77,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 62,3
9 Magyar Liberális Párt 41,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 17,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 570,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 247,0
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 238,7
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 74,0
5 Barankovics István Alapítvány 69,4 61,6
6 Antall József Alapítvány 28,3 14,2
8 Együtt Magyarországért Alapítvány 20,6
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 11,8
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 2,1
11 Új Köztársaságért Alapítvány 10,1
10 Kampányköltségek 6 000,0 6 481,5 3,3
8-10. cím összesen: 9 809,8 10 281,2 3,3
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 69 861,0
3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 26,7
11. cím összesen: 69 861,0 69 887,7
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 501,0 36,6 501,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 303,9 326,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 91,3
3 Dologi kiadások 85,5 78,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 26,0 28,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 9,5 9,5 9,5 9,5
21. cím összesen: 510,5 510,5 536,1 36,6 511,2
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 3,0 265,8 50,0 266,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 122,6 139,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0 39,3
3 Dologi kiadások 112,9 179,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 4,2 4,2 4,2 4,2
22. cím összesen: 273,0 3,0 270,0 364,4 50,0 270,2
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 025,2 8 316,1 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 082,5 2 175,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,0 632,9
3 Dologi kiadások 1 125,0 684,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 029,1 2 050,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 58,6 348,8
7 Felújítások 1 401,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64,5
23. cím összesen: 7 025,2 7 025,2 7 356,5 8 316,1 0,1
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 389,4 2 872,6 7 129,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 759,6 650,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203,3 192,4
3 Dologi kiadások 331,5 6 178,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 95,0 2 335,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,0 81,0 29,6
2 A 2014. évi választások előkészítése 10 000,0 10 000,0 11 133,3 400,0 11 341,3
24. cím összesen: 11 470,4 11 470,4 20 521,2 3 272,6 18 470,4
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 0,2 500,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 158,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42,6
3 Dologi kiadások 73,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 73,0
25. cím összesen: 347,7 0,2 500,1
Összesen: 146 541,6 9 117,2 57 753,6 150 163,0 15 539,9 65 321,4

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
II. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 308,4 168,2 1 765,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 701,7 1 085,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,0 162,6
3 Dologi kiadások 359,0 447,0
5 Egyéb működési célú kiadások 172,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,7 107,8
7 Felújítások 3,0 3,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 436,7 436,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 276,2 276,2
4 Fejezeti tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3
Összesen: 2 120,6 2 120,6 2 077,7 168,2 1 864,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
III. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 754,6 9,6 1 759,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 079,3 1 044,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 295,1
3 Dologi kiadások 289,6 315,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,1 30,1
5 Egyéb működési célú kiadások 46,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 48,0 52,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5
Összesen: 1 790,1 1 790,1 1 825,4 9,6 1 795,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IV. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 215,4 9,4 1 302,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 794,0 759,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 217,4 210,2
3 Dologi kiadások 192,0 197,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 7,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11,0 15,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 22,8 22,8 22,8 22,8
Összesen: 1 238,2 1 238,2 1 213,1 9,4 1 325,1

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
V. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 20,0 8 069,7 25,3 8 090,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 281,3 5 039,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 444,6 1 383,0
3 Dologi kiadások 1 146,9 741,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 33,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 178,9 308,5
7 Felújítások 36,0 37,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 153,2
Összesen: 8 089,7 20,0 8 069,7 7 697,1 25,3 8 090,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VI. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 2 066,0 75 027,0 5 132,8 77 431,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 49 704,3 48 176,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3 12 684,7
3 Dologi kiadások 14 209,9 14 246,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,7
5 Egyéb működési célú kiadások 451,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 355,5 4 921,7
7 Felújítások 500,0 476,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 173,5
2 Kúria 192,0 2 596,1 288,4 2 614,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 996,4 1 968,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 499,5 517,9
3 Dologi kiadások 289,7 272,0
5 Egyéb működési célú kiadások 25,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2,5 67,6
7 Felújítások 6,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 4 469,1 4 469,1 4 359,0
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 390,0 3 390,0 70,9 500,0 178,2
4 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0
6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 403,5
16 Fejezeti tartalék 1 530,9 1 530,9 800,0 1 530,9
Összesen: 89 271,1 2 258,0 87 013,1 85 374,2 5 921,2 86 517,9

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VIII. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 88,0 36 863,5 984,0 37 570,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 010,9 25 353,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 884,0 7 075,1
3 Dologi kiadások 3 739,4 3 647,6
5 Egyéb működési célú kiadások 6,2 75,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 225,0 1 079,6
7 Felújítások 30,0 3,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 100,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42,0
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 33,6 30,0
6 Fejezeti tartalék 732,9 732,9 732,9 732,9
7 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása 500,0 500,0
Összesen: 38 256,4 88,0 38 168,4 38 101,9 984,0 38 333,1

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IX. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat
2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás 170 826,3 170 843,6
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 155 917,4 155 253,0
3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 218 573,1 189 467,2
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 29 257,0 29 256,6
2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 94 344,2 85 242,4
3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 236,9 21 510,8
5 Vis maior támogatás 7 700,0 5 025,2
6 Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 899,4
7 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása 798,0
8 A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása 693,0
9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása 605,8
10 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés 2 932,8
11 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 718,8
12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 9 918,8
13 Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlásához 2 000,0
14 A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása 82,3
15 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 16,8
16 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 177,8
17 Hajmáskéri iskolafejlesztés 158,8
18 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 3 594,9
19 Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása 300,0
20 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása 20,0
21 A kőszegi „Kreatív város - fenntartható vidék” projekt fejlesztési támogatása 147,3
22 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása 2 550,0
23 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása 200,0
24 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2 994,9
25 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása 60,0
26 „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat 585,2
27 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása 700,0
28 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása 200,0
29 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása 9 000,0
30 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése 285,3
31 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 550,0
32 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása 20,0
33 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 174,4
34 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 470,0
36 Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása 100,0
37 Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása 2 001,8
38 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása
1 Abaújszántó város feladatainak támogatása 100,0
2 Apátfalva község feladatainak támogatása 150,0
3 Alsóörs község feladatainak támogatása 150,0
4 Balmazújváros város feladatainak támogatása 300,0
5 Bánhorváti község feladatainak támogatása 100,0
6 Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása 100,0
7 Bodrogolaszi község feladatainak támogatása 100,0
8 Bonyhád város feladatainak támogatása 750,0
9 Cegléd város feladatainak támogatása 300,0
10 Csaholc község feladatainak támogatása 10,0
11 Csákvár város feladatainak támogatása 60,0
12 Csanádalberti község feladatainak támogatása 140,0
13 Dabas város feladatainak támogatása 300,0
14 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 000,0
15 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 550,0
16 Dunavarsány város feladatainak támogatása 400,0
17 Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 400,0
18 Ercsi város feladatainak támogatása 300,0
19 Fehérgyarmat város feladatainak támogatása 20,0
20 Felsőrajk község feladatainak támogatása 15,0
21 Földeák község feladatainak támogatása 120,0
22 Furta község feladatainak támogatása 18,0
23 Gyula város feladatainak támogatása 100,0
24 Harkány város feladatainak támogatása 215,0
25 Heréd község feladatainak támogatása 30,0
26 Heves város feladatainak támogatása 400,0
27 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
28 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0
29 Kistarcsa város feladatainak támogatása 120,0
30 Kisvárda Város feladatainak támogatása 350,0
31 Kiszombor község feladatainak támogatása 80,0
32 Kőszeg város feladatainak támogatása 80,0
33 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 150,0
34 Lenti Város feladatainak támogatása 400,0
35 Litér község feldatainak támogatása 82,0
36 Mád község feladatainak támogatása 100,0
37 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 110,0
38 Maroslele község feladatainak támogatása 40,0
39 Martonvásár város feladatainak támogatása 300,0
40 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 110,0
41 Mezőzombor község feladatainak támogatása 100,0
42 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
43 Monok község feladatainak támogatása 100,0
44 Monor Város feladatainak támogatása 350,0
45 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0
46 Nyíradony város feladatainak támogatása 180,0
47 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
48 Óföldeák község feladatainak támogatása 10,0
49 Ősi község feladatainak támogatása 200,0
50 Pápa város feladatainak támogatása 150,0
51 Sárospatak város feladatainak támogatása 100,0
52 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 100,0
53 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
  Vissza az oldal tetejére