Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.26.)

2015. évi CLXXVI. törvény

a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS A BELGA KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország és a Belga Királyság, a továbbiakban együtt: „a Felek”, biztosítani kívánva a közöttük vagy joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek között kicserélt vagy keletkezett minősített adatok védelmét egymás nemzeti érdekeinek és biztonságának kölcsönös tiszteletben tartásával az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK

AZ EGYEZMÉNY TÁRGYA

1. Jelen Egyezmény célja, hogy biztosítsa a Felek, vagy a joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes személyek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok védelmét.

2. Jelen Egyezményt kell alkalmazni a Felek vagy joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes személyek között létrejött valamennyi, minősített adattal kapcsolatos szerződésnél vagy megállapodásnál, és egyéb együttműködésnél.

2. CIKK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

„Minősített adat biztonságának megsértése” olyan, valamely személy által elkövetett tett vagy mulasztás, amely jelen Egyezménnyel vagy a Felek vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes, és amely a minősített adat jogosulatlan felhasználását vagy egyéb jogosulatlan befolyásolását eredményezi.

„Minősített adat” megjelenési formájától függetlenül minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai szerint védelemben kell részesíteni a jogosulatlan hozzáféréssel vagy bármely más jogosulatlan megváltoztatással szemben, s amelyet a jelen Egyezmény 4. és 6. Cikkek rendelkezései szerint ilyennek minősítettek.

„Minősített Szerződés” olyan szerződést jelent, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített adathoz történő hozzáférés szükséges.

„Szerződést kötő” az a természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésére jogképességgel rendelkezik.

„Telephely Biztonsági Tanúsítvány” a Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon pozitív döntése, amely szerint a létesítmény biztonsági szempontból nézve rendelkezik a minősített adatok kezeléséhez szükséges és a vonatkozó nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelő fizikai és szervezeti feltételekkel.

„Szükséges ismeret” a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartásával annak megállapítása, hogy a természetes személy vagy jogi személy számára hivatali feladata vagy kötelezettségének ellátása céljából szükséges a minősített adatokhoz való hozzáférés.

„Átadó Fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi vagy természetes személyeket jelenti, amelyik a minősített adatot átadja.

„Személyi Biztonsági Tanúsítvány” a Nemzeti Biztonsági Felügyelet azon, átvilágítás alapján hozott pozitív döntése, amely szerint a természetes személy a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartásával jogosult hozzáférni minősített adatokhoz.

„Átvevő Fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket jelenti, amelyik a minősített adatot átveszi.

„Harmadik Fél” bármely olyan államot, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket, továbbá nemzetközi szervezetet jelenti, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK

NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELETEK

1. A minősített adatok védelméért, valamint jelen Egyezmény végrehajtásáért és felügyeletéért felelős Nemzeti

Biztonsági Felügyeletek a következők:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

A Belga Királyságban:

National Veiligheidsoverheid - Autorité nationale de Sécurité (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)

2. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek kötelesek egymás rendelkezésére bocsátani hivatalos elérhetőségeiket és tájékoztatni egymást az ezekkel kapcsolatos valamennyi későbbi változásról.

3. Jelen Egyezmény hatékony végrehajtása érdekében a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok szerinti hatáskörükben eljárva, szükség esetén írásban részletes adminisztratív intézkedéseket is hozhatnak.

4. CIKK

MINŐSÍTÉSI SZINTEK MEGFELELTETÉSE

1. Az egyes biztonsági minősítési szintek az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon A Belga Királyságban
Holland nyelven Francia nyelven
„Szigorúan titkos!” ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998) TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)
„Titkos!” GEHEIM (Wet van 11/12/1998) SECRET (Loi du 11/12/1998)
„Bizalmas!” VERTROUWELIJK
(Wet van 11/12/1998)
CONFIDENTIEL
(Loi du 11/12/1998)
„Korlátozott terjesztésű!” (lásd megjegyzés lent) (lásd megjegyzés lent)

2. A Belga Királyság a Magyarország által továbbított, „Korlátozott terjesztésű!” minősítéssel ellátott adatot a védett, de nem minősített adatra, mint a „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adatra vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelően köteles kezelni és védeni.

3. Magyarország a Belga Királyság által továbbított, védett, de nem minősített adatot, mint a „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adatot köteles a „Korlátozott terjesztésű!” jelöléssel ellátott adatra vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelően kezelni és védeni.

5. CIKK

MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

1. A „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE” jelöléssel ellátott adathoz és a „Korlátozott terjesztésű!” jelöléssel ellátott minősített adathoz való hozzáférésre kizárólag az a személy jogosult, aki eleget tesz a szükséges ismeret elvének, és aki ezen adatokhoz való hozzáférésre az Átvevő Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelő felhatalmazást kapott.

2. A „Bizalmas!” / VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998) / CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998) vagy magasabb szintű jelöléssel ellátott minősített adathoz való hozzáférésre kizárólag az a személy jogosult, aki eleget tesz a szükséges ismeret elvének, és megfelelő szintű Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy az Átvevő Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

3. A Felek kötelesek biztosítani, hogy minden személy, aki jelen Cikk 1. és 2. bekezdése alapján férhet hozzá adatokhoz az adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségéről a vonatkozó nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást kapjon.

6. CIKK

A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

1. Az Átadó Fél:

a) köteles biztosítani, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai rendelkezéseinek megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerüljön;

b) köteles tájékoztatni az Átvevő Felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;

c) haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átvevő Felet az adat minősítésében bekövetkezett változásokról.

2. Az Átvevő Fél:

a) köteles biztosítani, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerüljön a 4. Cikk alapján meghatározott egyenértékű minősítési szint;

b) ugyanolyan szintű védelemben köteles részesíteni a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű nemzeti minősített adata számára biztosít;

c) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adat minősítését nem szünteti meg, illetve minősítési szintjét nem változtatja meg;

d) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adatot Harmadik Fél részére nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használhatja fel, betartva az Átadó Fél által meghatározott felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételeket.

7. CIKK

BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1. A hasonló szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek a másik fél megkeresésére kötelesek egymást tájékoztatni a minősített adatok védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és egyéb szabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek tájékoztatják egymást minden, a nemzeti jogszabályaikat és egyéb szabályaikat érintő, a minősített adatok védelmével kapcsolatos lényeges változásról.

2. Megkeresés esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, összhangban a nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

3. A Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik a másik Fél által kibocsátott Személyi Biztonsági Tanúsítványokat és Telephely Biztonsági Tanúsítványokat. Mindezek során a jelen Egyezmény 4. Cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

4. Jelen Egyezmény hatálya alatt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek haladéktalanul értesítik egymást az elismert Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról vagy érvényességi idejük lejártáról.

8. CIKK

IPARBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A Minősített Szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezései alapján kell megkötni, kihirdetni és teljesíteni. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek megkeresésre kötelesek megerősíteni, hogy a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban részt vevő lehetséges szerződő fél vagy a minősített szerződések teljesítésében részt vevő szerződő fél rendelkezik-e a megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal.

2. A szerződő fél vonatkozó nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban köteles:

a) a 4. cikkben foglaltaknak megfelelően Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezni;

b) biztosítani, hogy a minősített adathoz való hozzáférést igénylő személy a 4. és 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően rendelkezzen Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal;

c) biztosítani, hogy a minősített adathoz való hozzáférésre feljogosított valamennyi személy a minősített adat védelmével kapcsolatos kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

3. Az alvállalkozók kötelesek ugyanazon biztonsági követelményeknek eleget tenni, mint a szerződő fél.

4. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek, a minősített szerződések megkötése érdekében kötelesek egymást tájékoztatni a szerződéskötést megelőző tárgyalásokhoz szükséges minősítési szintekről.

5. Jelen Egyezménnyel összhangban kötött valamennyi Minősített Szerződésnek tartalmaznia kell egy megfelelő biztonsági fejezetet, amely az alábbiakat foglalja magába:

a) program biztonsági utasítás és minősítési jegyzék;

b) az adat minősítési szintjében bekövetkezett változások bejelentési eljárása;

c) kommunikációs csatornák;

d) minősített adat továbbításának eljárása;

e) a szerződéssel kapcsolatos minősített adatok védelmének koordinálásáért felelős Nemzeti Biztonsági Felügyeletek elérhetősége;

f) bejelentési kötelezettség a minősített adat biztonságának tényleges vagy feltételezett megsértése esetén az érintett felek illetékes hatóságai felé. Az érintett fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét minden esetben értesíteni kell a minősített adat biztonságának megsértéséről.

6. Valamennyi Minősített Szerződés biztonsági rendelkezéseket tartalmazó fejezetéről másolatot kell küldeni azon Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletének, amelynek területén a Minősített Szerződés teljesítésére sor kerül azért, hogy biztosított legyen a szerződő felek által a minősített adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági előírások, eljárások és gyakorlatok megvalósulásának megfelelő felügyelete és ellenőrzése.

7. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek felkérhetik a másik Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét, hogy folytasson vizsgálatot a szerződő felek által a Minősített Szerződésben foglalt minősített adatok védelme érdekében foganatosított intézkedések hatékonyságáról.

9. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

1. A minősített adat továbbítása az Átadó Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint, diplomáciai úton, vagy a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek által közösen meghatározott egyéb módon történik.

2. A Felek a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek által jóváhagyott biztonsági eljárási rend szerint, elektronikus úton is továbbíthatnak minősített adatot.

10. CIKK

A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

1. A minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő minősítési jelölést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges minimumra kell korlátozni.

2. A fordításokon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az Átadó Fél minősített adatát tartalmazza.

3. A „Szigorúan titkos!”/ ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) minősítésű adat fordítása vagy sokszorosítása kizárólag az Átadó Fél előzetes írásbeli engedélyével történhet.

4. A „Szigorúan titkos!” / ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) minősítésű adat nem semmisíthető meg, az ezen minősítési szintű adatokat az Átadó Félnek kell visszaszolgáltatni.

5. A jelen Egyezmény alapján keletkezett vagy átadott minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősítési szintjének megfelelő védelmét - ha visszajuttatása nem lehetséges - haladéktalanul meg kell semmisíteni. A minősített adat megsemmisítésről az Átvevő Fél Nemzeti Biztonsági Felügyelete haladéktalanul értesíti az Átadó Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét.

11. CIKK

LÁTOGATÁSOK

1. Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra a Fogadó Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletének előzetes írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor, kivéve, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek másként állapodtak meg.

2. A látogatásra vonatkozó megkeresést a látogatónak legalább húsz nappal a látogatás kezdő időpontja előtt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletéhez kell benyújtani, amely azt továbbítja a másik Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletéhez. Sürgős esetben, a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek közötti előzetes egyeztetést követően a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

3. A látogatásra vonatkozó megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a látogató vezeték- és keresztneve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt létesítmény megjelölése;

c) a látogató Személyi Biztonsági Tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama;

e) a látogatás célja, valamint a megismerendő legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési szintjének megjelölése;

f) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma/fax száma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatalos pecsétjének lenyomata.

4. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. A visszatérő látogatások további részleteit a Nemzeti Biztonsági Felügyeletek állapítják meg.

5. A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatot.

12. CIKK

ELJÁRÁS A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának megsértéséről vagy annak gyanúja esetén, ha az a minősített adathoz való jogosulatlan hozzáférést, vagy a minősített adat jogosulatlan megváltoztatását eredményezheti.

2. Az Átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai kötelesek késedelem nélkül kivizsgálni az eseményt. Az Átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén részt vesznek a vizsgálatban.

3. Az Átvevő Fél minden esetben írásban tájékoztatja az Átadó Felet a minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülményekről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK

KÖLTSÉGEK VISELÉSE

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. CIKK

ÉRTELMEZÉS ÉS VITÁK

Felek a jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat tárgyalás és egyeztetés útján, külső igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.

15. CIKK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek által az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges belső feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban a jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

3. Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével hatályát veszti.

4. Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül az annak alapján átadott vagy keletkezett minősített adatokat az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az Átadó Fél írásban felmentést nem ad az Átvevő Fél részére ezen kötelezettség alól.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Budapesten, 2015. szeptember 21-én, két eredeti példányban, magyar, francia, holland és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország részéről: A Belga Királyság részéről:

AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KINGDOM OF BELGIUM ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

Hungary and the Kingdom of Belgium, hereinafter referred to as „the Parties”, wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated between them or between legal entities or individuals under their jurisdiction have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1

SCOPE OF THE AGREEMENT

1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the course of co-operation between the Parties or between legal entities or individuals under their jurisdiction.

2. This Agreement shall be applied to any contract or agreement as well as any other co-operation between the Parties or between legal entities or individuals under their jurisdiction involving Classified Information.

ARTICLE 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

„Breach of Security” means an act or an omission by an individual which is contrary to this Agreement or the respective national laws and regulations of the Parties and which results in unauthorised disclosure or any other unauthorised manipulation of Classified Information.

„Classified Information” means any information that, regardless of its form, under the national laws and regulations of either Party, requires protection against unauthorised disclosure, or any other unauthorised manipulation, and has been designated as such in accordance with the provisions of Article 4 and 6 of this Agreement.

„Classified Contract” means a contract that contains or involves access to Classified Information.

„Contractor” means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts.

„Facility Security Clearance” means the positive determination by the National Security Authority that, from a security point of view, a facility has the physical and organisational capability to handle Classified Information, in accordance with the respective national laws and regulations.

„Need-to-know” means a determination, in respect with the national laws and regulations of the Parties, that an individual or a legal entity has a requirement to access Classified Information in order to perform official tasks or services.

„Originating Party” means the Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which releases Classified Information.

„Personnel Security Clearance” means the positive determination, stemming from a vetting procedure, by the National Security Authority that an individual is eligible to have access to Classified Information, in accordance with the respective national laws and regulations.

„Recipient Party” means the Party including legal entities or individuals under its jurisdiction, which receives Classified Information.

„Third Party” means any state including legal entities or individuals under its jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3

NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

1. The National Security Authorities responsible for the protection of Classified Information as well as the implementation and supervision of this Agreement are:

In Hungary:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)

In the Kingdom of Belgium:

Nationale Veiligheidsoverheid - Autorité nationale de Sécurité (National Security Authority)

2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of any subsequent changes thereof.

3. In order to ensure the effective implementation of this Agreement, the National Security Authorities may, in the scope of their competences according to their national laws and regulations, conclude, if necessary, written detailed administrative arrangements.

ARTICLE 4

SECURITY CLASSIFICATION LEVELS

1. The equivalence of security classification levels is as follows:

In Hungary In the Kingdom of Belgium
IN DUTCH LANGUAGE IN FRENCH LANGUAGE
„Szigorúan titkos!” ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998) TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)
„Titkos!” GEHEIM (Wet van 11/12/1998) SECRET (Loi du 11/12/1998)
„Bizalmas!” VERTROUWELIJK
(Wet van 11/12/1998)
CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)
„Korlátozott terjesztésű!” (see note hereunder) (see note hereunder)

2. The Kingdom of Belgium shall process and protect information marked „Korlátozott terjesztésű!” transferred by Hungary according to its respective national laws and regulations relating to protected but non-classified information, such as „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE”.

3. Hungary shall process and protect non-classified information but marked as being protected, such as „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE” transferred by the Kingdom of Belgium according to its respective national laws and regulations relating to the protection of „Korlátozott terjesztésű!”.

ARTICLE 5

ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

1. Access to information marked „BEPERKTE VERSPREIDING / DIFFUSION RESTREINTE” and Classified Information marked „Korlátozott terjesztésű!” is restricted to individuals who have a Need-to-know and have been properly authorised in accordance with the national laws and regulations of the Recipient Party.

2. Access to Classified Information „Bizalmas!” / VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998) / CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998) or above is restricted to individuals who have a Need-to-know and hold a Personnel Security Clearance to the appropriate level or are otherwise duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the Recipient Party.

3. Each Party shall ensure that all individuals, granted access to information according to paragraph 1 and 2 of this Article, are informed of their responsibilities to protect such information in accordance with the appropriate national laws and regulations.

ARTICLE 6

PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance with its national laws and regulations;

b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;

c) inform the Recipient Party without undue delay of any subsequent changes in classification or declassification.

2. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification level in accordance with Article 4;

b) afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its national Classified Information of equivalent security classification level;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its classification changed without the prior written consent of the Originating Party;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with use conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7

SECURITY CO-OPERATION

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other of the national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices stemming from their implementation. The National Security Authorities shall inform each other of any substantive change of their national laws and regulations concerning the protection of Classified Information.

2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with the national laws and regulations, assist each other during the Personnel Security Clearance procedures and Facility Security Clearance procedures.

3. The Parties shall recognise, on request, their Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances in accordance with the national laws and regulations. Article 4 of this Agreement shall apply accordingly.

4. Within the scope of this Agreement, the National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in recognised Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, especially in cases of their revocation or termination.

ARTICLE 8

INDUSTRIAL SECURITY MEASURES

1. Classified Contracts shall be published, concluded and implemented in accordance with the respective national laws and regulations. On request, the National Security Authorities shall confirm that the proposed Contractor participating in the pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts holds an appropriate Security Clearance.

2. The Contractor shall, in accordance with its respective laws and regulations, be obliged to:

a) Hold an appropriate Facility Security Clearance in accordance with Article 4;

b) Ensure that the individuals requiring access to Classified Information hold the appropriate Personnel Security Clearance in accordance with Article 4 and 5;

c) Ensure that all individuals granted access to Classified Information are informed of their responsibilities to protect Classified Information.

3. All subcontractors shall fulfill the same security obligations as the Contractor.

4. The National Security Authorities shall inform each other of the classification level provided to the pre-contractual negotiations in order to conclude Classified Contract.

5. Every Classified Contract concluded in accordance with this Agreement shall include an appropriate security section identifying the following aspects:

a) A program security instruction and classification guide;

b) A procedure for notifying the changes in the classification level of the information;

c) Communication channels;

d) Procedures for the transportation of Classified Information;

e) Contact details of the National Security Authorities responsible for the co-ordination of the protection of Classified Information related to the Contract;

f) An obligation to notify any actual or suspected Breach of Security to the appropriate authorities of the respective Parties. The National Security Authority of the respective Party shall always be informed of any Breach of Security.

6. A copy of the security section of all Classified Contracts shall be forwarded to the National Security Authority of the Party where the Classified Contract is to be performed, to allow an adequate supervision and control of the security standards, procedures and practices established by the Contractors for the protection of Classified Information.

7. The National Security Authorities may request each other to analyse the efficiency of the measures adopted by a Contractor for the protection of the Classified Information involved in a Classified Contract.

ARTICLE 9

TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified Information shall be transmitted in accordance with the national laws and regulations of the Originating Party through diplomatic channels or as otherwise agreed between the National Security Authorities.

2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures approved by the National Security Authorities.

ARTICLE 10

REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Reproductions and translations of Classified Information shall bear appropriate security classification markings and shall be protected in the same way as the original Classified Information. Number of reproductions shall be limited to the minimum needed.

2. Translations shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

3. Classified Information marked as „Szigorúan titkos!” / ZEER GEHEIM (WET VAN 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) shall be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

4. Classified Information marked as „Szigorúan titkos!” / ZEER GEHEIM (WET VAN 11/12/1998) / TRES SECRET (LOI DU 11/12/1998) shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.

5. In case of any crisis situation, which makes it impossible to protect the Classified Information, generated or released in accordance with this Agreement, according to its classification, or if it is impossible to return, the Classified Information shall be destroyed immediately. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party about the destruction of the Classified Information as soon as possible.

ARTICLE 11

VISITS

1. Visits requiring access to Classified Information are subject to the prior written consent of the respective National Security Authority, unless otherwise agreed between the National Security Authorities.

2. The visitor shall submit the request for visit at least twenty days in advance of the starting date of the visit to his National Security Authority, which shall forward it to the National Security Authority of the other Party. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the National Security Authorities.

3. Request for visit shall include

a) first and last name of the visitor, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;

b) position of the visitor and specification of the facility, which the visitor represents;

c) visitor’s Personnel Security Clearance status and its validity;

d) date and duration of the visit, in case of recurring visit the total period of time covered by the visits shall be stated;

e) purpose of the visit including the highest level of Classified Information to be involved;

f) name, address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number and e-mail of its point of contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visit. The National Security Authorities shall agree on the further details of the recurring visit.

5. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information released under this Agreement.

ARTICLE 12

BREACHES OF SECURITY

1. The National Security Authorities shall immediately inform each other in writing of a Breach of Security or suspicion of such a breach which could result in an unauthorized disclosure or any unauthorized manipulation of Classified Information.

2. The competent authorities of the Recipient Party shall investigate the incident without undue delay. The competent authorities of the Originating Party shall, if required, co-operate in the investigation.

3. In any case, the Recipient Party shall inform the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach of Security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13

EXPENSES

The Parties shall bear their own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14

INTERPRETATION AND DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

ARTICLE 15

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic channels, stating that the internal legal procedures for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended on the basis of the mutual consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of the termination.

4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information released or generated under this Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done at Budapest on 21 September 2015, in two originals, in the Hungarian, French, Dutch and English languages, each text being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

.....................................................
For Hungary
.....................................................
For the Kingdom of Belgium”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére