Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.26.)

2015. évi CLXXXI. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról * 

1. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) a következő 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § (1) A haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén - ide nem értve a Ptk. szerinti hozzátartozók közötti ügyleteket - a haszonbérbe adó jogutódja a haszonbérbe adó személyében bekövetkező változást követő 90 napon belül és ezt követően pedig további három évenként - kivéve, ha a szerződés lejártáig három évnél kevesebb időtartam van hátra - az e §-ban foglaltak szerint kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérnek a kezdeményezéskor irányadó piaci haszonbérleti díj összegére való emelése érdekében.

(2) Ha a haszonbérlő a haszonbérbe adó kezdeményezésével nem ért egyet, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását, ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.

(3) E § rendelkezéseitől a felek érvényesen nem térhetnek el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.