Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.26.)

2015. évi CLXXXIV. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról * 

1. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 22. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A halgazdálkodási jog jogosultja:)

e) a kijelölés útján történő haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adásának esetében az alhaszonbérlő.”

2. § A Hhvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) Az államot megillető halgazdálkodási jog átengedhető

a) a 16. § (6) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén vagyonkezelési szerződéssel

aa) költségvetési szerv részére,

ab) az állam 100%-os tulajdonában álló olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja azt hasznosítani vagy

b) az a) pontba nem tartozó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén haszonbérleti szerződéssel

ba) a miniszter általi kijelölés útján a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére,

bb) nyilvános pályáztatás útján természetes személy vagy jogi személy részére.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szervezet a halgazdálkodási jogot tagszervezete, tagszervezetei, tagszervezetének vagy tagszervezeteinek tagegyesülete, tagegyesületei részére alhaszonbérbe adhatja. Az alhaszonbérbe adás nem érinti az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szervezetnek a haszonbérbe adóval szemben fennálló kötelezettségeit.

(3) A miniszter az állam nevében eljárva jogosult az új haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés hatálybalépéséig, de legfeljebb egy évig terjedő időre meghosszabbítani a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre létrejött haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés hatályát, amennyiben a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő a haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszűnése előtt legalább 15 nappal nem kezdeményezi a haszonbérleti vagy vagyonkezelői szerződés megszüntetését.”

3. § A Hhvtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodási jog haszonbérbe adása - a 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, valamint a (2) bekezdésben szereplő kivétellel - nyilvános pályázat útján történik.”

4. § A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„37. az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeit.”

5. § A Hhvtv. 74. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében, melyen a haszonbérleti szerződés 2015. december 31-ig megszűnik és az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő haszonbérbe adása, vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedése nem valósul meg, - amennyiben a haszonbérlő legkésőbb 2015. december 31-ig nem kezdeményezi a haszonbérleti szerződés megszüntetését, illetve a halgazdálkodási jog gyakorlásáról nem mond le - a haszonbérleti szerződés időtartamának meghosszabbított hatálya 2016. december 31. A meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan a haszonbérlő halgazdálkodási terv készítésére kötelezett.”

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Az 1-3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére