Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.11.)

2015. évi CXCI. törvény - egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról 2/2. oldal

a) egyedi határozatával az irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében a (4) bekezdés b) pontjában és a (4a) bekezdésben meghatározott értékhatártól eltérő mértéket is megállapíthat,

b) - a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyedi határozatával egyes, tárgyévi előirányzattal nem rendelkező programok, beruházások és más fejlesztések tárgyévet követő évet, éveket terhelő kötelezettségvállalásának összegszerű keretét megállapíthatja.

(4c) A 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére - a 32. § a) pontja szerinti költségvetési kiadási előirányzatok kivételével - több évre vagy a költségvetési éven túli évre szóló kötelezettség nem vállalható.”

(3) Az Áht. 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az államháztartás önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.”

82. § Az Áht. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó meghatalmazott költségvetéséből a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint át kell csoportosítani. Ha az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet, a (2) bekezdés b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges összeget megfizeti az állam számára, amelyet a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezet bevételeként kell elszámolni. Az erre a célra befizetett összeggel a fejezet forrásjuttatás biztosítására szolgáló költségvetési kiadási előirányzatait a fejezetet irányító szerv módosíthatja.”

83. § Az Áht. 48-48/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„48. § (1) Az államháztartás alrendszerei terhére támogatás

a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel,

b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható.

(2) A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály meghatározza, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a támogatási keret kimerüléséig a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási igényeket beérkezési sorrendben teljesíti.

(3) Pályázat vagy kérelem (a továbbiakban együtt: támogatási igény) alapján nyújtott támogatás esetén a támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában az irányító szerv belső szabályzatában meghatározott személy, testület dönt.

48/A. § (1) A 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási jogi jogviszonyban és a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti polgári jogi jogviszonyban (a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony) a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig - ha a támogatás jellege egyébként nem zárja ki - a számára megállapított kötelezettség teljesítésére köteles.

(2) Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Támogatási igény alapján nyújtott támogatás esetén, ha a támogatói okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől, a támogatási jogviszony létrejöttéhez a kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a kedvezményezett a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a támogató a kedvezményezett nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő támogatói okirat közlésével jön létre.

(3) A támogatási szerződést a támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. A támogatási szerződésnek a kedvezményezett hátrányára történő módosítására akkor van lehetőség, ha a támogatási szerződésben a felek ekként állapodtak meg, vagy ha a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési feltételben a támogató ezt kikötötte.

48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira,

b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra,

c) a családtámogatásokra, és

d) a természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű ellátásokra.”

84. § Az Áht. 34. alcíme a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. § (1) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra az e törvényben meghatározott feltételeket - ha e törvényből más nem következik - a közigazgatási hatósági határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

(2) E Fejezetet nem kell alkalmazni - az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásai kivételével - az 1. § 14. pont a)-d) alpontja szerinti támogatásokra.”

85. § Az Áht. VI. Fejezete a következő 39/A. alcímmel egészül ki:

39/A. Nyilvánosság

56/B. § (1) A kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában.

(2) A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.

56/C. § (1) A támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik

a) a támogatási igényhez kapcsolódóan a támogatási igény benyújtója nevére, a támogatási igény céljára és az igényelt támogatás mértékére, a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára,

b) a támogatási döntéshez kapcsolódóan a döntéshozó személy, testület esetén a testület megnevezésére, tagjainak nevére és a támogatás megállapított mértékére,

c) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre

vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a támogatási igény benyújtóján a törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján támogatásra jogosult személyt, a támogatási igény célján a törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás célját kell érteni.

(3) A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

(4) A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshetőségét támogatási program, támogatási igény benyújtója, támogatás összege, döntéshozatalra jogosultak szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét bárki számára, ingyenesen biztosítani kell.

56/D. § (1) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.”

86. § Az Áht. 111. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

„(31) A Magyar Művészeti Akadémia a törzskönyvi nyilvántartásba vételét az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény hatálybalépését követő 45 napon belül kérheti. A törzskönyvi nyilvántartásba vételre vonatkozó határozatot a kincstár a Magyar Művészeti Akadémiát bírósági nyilvántartásba vevő bírósággal közli. A bíróság a kincstár határozata alapján a Magyar Művészeti Akadémiát hivatalból törli a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásából. A törlésről nem kell végzést hozni.”

87. § Az Áht.

1. 22. § (3) bekezdés b) pontjában a „költségvetési évet követő három év” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő négy év” szöveg,

2. 45. § (1) bekezdésében a „nyújthat.” szövegrész helyébe a „nyújthat. Ilyen kölcsön az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére nyújtható.” szöveg,

3. 45. § (2) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter - előzetes jóváhagyásával.” szövegrész helyébe az „a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, más esetekben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával.” szöveg,

4. 45. § (5) bekezdésében az „összegét” szövegrész helyébe a „tőkeösszegét” szöveg,

5. 34. alcímének címében a „költségvetési támogatás általános szabályai” szövegrész helyébe a „támogatási jogviszony” szöveg,

6. 35. alcímének címében a „támogatás biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módja” szövegrész helyébe a „támogatásokra vonatkozó speciális szabályok” szöveg,

7. 54. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „48/A. §” szövegrész helyébe a „48. §” szöveg,

8. 55. § a), b) és c) pontjában az „1. bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,

9. 90. § (3) bekezdés k) pontjában a „címrendjének” szövegrész helyébe a „fejezet- és címrendjének” szöveg,

10. 90. § (5) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány és az Országgyűlés” szöveg,

11. 90. § (5) bekezdés a) pontjában a „33. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „33. § (1)-(2) bekezdésében” szöveg,

12. 93. § (2) bekezdésében a „behajtása” szövegrész helyébe a „behajtása (ideértve a követelés átruházást is)” szöveg, a „megfizetni.” szövegrész helyébe a „megfizetni. A garantőr szervezet a kezesség érvényesítése miatt rá átszálló követelés átruházása esetén az ellenérték viszontgarancia mértékével megegyező arányára figyelemmel köteles a Kormány rendeletében meghatározottak szerint elszámolni az állammal.” szöveg,

13. 104. § (1) bekezdésében a „szervekről” szövegrész helyébe a „szervekről, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről” szöveg,

14. 108. § (6) bekezdésében az „okot körülmény” szövegrész helyébe az „okot adó körülmény” szöveg,

15. 109. § (1) bekezdés 16. pontjában a „bekezdés” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,

16. 111. § (9) bekezdésében a „költségvetési támogatásra” szövegrész helyébe a „támogatásra” szöveg,

17. 111. § (30) bekezdésében a „biztosítani.” szövegrész helyébe a „biztosítani. A helyi önkormányzat által nyújtott támogatás esetén az 56/B. § (2) bekezdését és az 56/C. § (1) bekezdését 2016. március 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a támogatónak a 2016. január 1-je és 2016. február 29-e közötti támogatási döntéseknek az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről 2016. április 15-éig kell a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodnia.” szöveg

lép.

88. § (1) Hatályát veszti az Áht.

1. 45. § (1) bekezdésében az „az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére” szövegrész,

2. 45. § (2) bekezdésében az „A b) pont szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott költségvetéséből a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint át kell csoportosítani.” szövegrész,

3. VI. Fejezetének címében a „KÖLTSÉGVETÉSI” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Áht.

1. 50. § (3) bekezdése,

2. 36., 37. és 39. alcímének címe,

3. 38. alcíme,

4. 90. § (4) bekezdése,

5. 111. § (23) és (24) bekezdése,

6. 111/E. § (1)-(4) bekezdése.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 65. § és a 70-72. § 2015. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1-50. §, az 53-63. §, a 73-78. §, a 80-88. § és az 1-4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

3. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői munkakörök illetménye

A B
1 Megnevezés Szorzószám
2 Főigazgató (Központi Irányítás) 10,70
3 Szakfőigazgató, Főigazgató-helyettes (Központi Irányítás) 9,95
4 Főigazgató (Bűnügyi Főigazgatóság) 8,10-9,00
5 Főigazgató-helyettes (Bűnügyi Főigazgatóság) 7,97-8,85
6 Igazgató 7,97-8,85
7 Igazgatóhelyettes 7,47-8,30
8 Főosztályvezető 7,20-8,00
9 Főosztályvezető-helyettes 6,75-7,50
10 Osztályvezető 6,30-7,00

2. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

4. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Illetménykiegészítés

A B C
1 Központi szerv Területi szerv
2 I. besorolási osztály 50% 30%
3 II. besorolási osztály 20% 10%

3. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

6. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetői illetménypótlék táblázata

A B C D
1 Megnevezés Központi Irányítás Bűnügyi Főigazgatóság Területi szerv
2 Főigazgató 80% 60% -
3 Szakfőigazgató, 70% - -
4 Főigazgató-helyettes 70% 50%
5 Igazgató - 70%
6 Igazgatóhelyettes - 60%
7 Főosztályvezető 60% 50% 20%
8 Főosztályvezető-helyettes 50% 35% 15%
9 Osztályvezető 30% 10% 10%

4. melléklet a 2015. évi CXCI. törvényhez

3. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2016. évben

Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
15 1,2850 1,3875 1,4175 1,4500 1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425
16 1,3075 1,4250 1,4550 1,4875 1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125
17 1,3300 1,4625 1,4925 1,5250 1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825