Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.12.)

2015. évi CCIX. törvény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A belföldön forgalomba kerülő pálinkát és törkölypálinkát a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó más alkoholtermékekre alkalmazandó zárjegytől színében eltérő zárjeggyel (a továbbiakban: pálinka-zárjegy) kell ellátni.”

2. § A Tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező köztestület, amely a pálinka előállításának, származásának, minőségének és eredetvédelmének egységes szabályozásához és annak végrehajtásához fűződő közös magyar érdek előmozdításával, a pálinka előállításával kapcsolatban az előállítók képviseletével összefüggő, a 11. és 12. §-ban foglalt országos közfeladatokat lát el.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács jogi személy, székhelye Budapest.

(3) A Pálinka Nemzeti Tanács név használatára kizárólag az e törvény szerint létrehozott köztestület jogosult.

(4) A Pálinka Nemzeti Tanács közfeladatainak ellátására költségvetési előirányzattal rendelkezik. A gazdálkodására az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei rendelkezéseit e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

3. § A Tv. 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben

a) vizsgálja az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező pálinka, törkölypálinka termékleírások betartását és kezdeményezi az uniós földrajzi jelzés oltalommal összefüggő jogérvényesítést;

b) szakmai véleményt nyilvánít a pálinkák földrajzi árujelző oltalma iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásban;

c) kapcsolatot tart nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel;

d) a pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizsgálata érdekében együttműködik a pálinkaellenőrző hatósággal és a vámhatósággal;

e) nyilvántartja és közzéteszi a pálinka érzékszervi bírálók névsorát;

f) a pálinkára vonatkozó jogszabályok megsértése esetén értesíti az illetékes hatóságot;

g) a minőségvédelem érdekében összehangolja a pálinkakészítők szakmai együttműködését, szakmai fórumokat szervez.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács tagjai tevékenységének előmozdítása érdekében

a) a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat szervez;

b) tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról;

c) internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében;

d) elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását, ennek érdekében etikai kódexet bocsát ki;

e) együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben;

f) együttműködik:

fa) a pálinkaellenőrző hatósággal;

fb) a vámhatósággal;

fc) a fogyasztóvédelmi hatósággal;

fd) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával;

fe) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.

12. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a pálinka mint nemzeti kincs megóvása érdekében

a) kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát;

b) kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiaci marketingtervet, és nyomon követi annak megvalósítását, továbbá ennek érdekében együttműködik a szakmai szervezetekkel;

c) hazai és külföldi kiállításokat, kiállításokon való megjelenést, konferenciákat szervez;

d) országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez;

e) részt vesz a pálinkával kapcsolatos társadalmi kommunikációs tevékenység kidolgozásában.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács

a) részt vesz a közfeladatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítésében;

b) véleményezi a közfeladataival kapcsolatos hazai és európai uniós jogi aktusok tervezetét, valamint a magyar álláspontra vonatkozó javaslatot tesz;

c) elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat.”

4. § A Tv. a 13. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

A Pálinka Nemzeti Tanács szervezete és működése

13/A. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács tagjai a törvény erejénél fogva a pálinka-előállítókat képviselő olyan szakmai érdekvédelmi szervezetek, amelyek legalább öt lezárt gazdasági évvel rendelkeznek és ezen időszak minden évében legalább tíz szeszfőzde adóraktár-engedéllyel rendelkező tagjuk van, továbbá önkéntes alapon a Pálinka Nemzeti Tanács tagja lehet az a szakmai érdekvédelmi szervezet, amelyet kérelmére a Pálinka Nemzeti Tanács tagként felvesz (a továbbiakban együtt: szakmai szervezetek).

(2) A Pálinka Nemzeti Tanácsban minden szakmai szervezet a szeszfőzde adóraktár-engedéllyel rendelkező tagjai száma alapján képviselteteti magát. A Pálinka Nemzeti Tanácsban minden szakmai szervezetet egy fő képvisel (a továbbiakban: képviselő), amelyet minden 30. szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagja után további egy fő képviselő egészít ki.

(3) Minden képviselőt egy szavazati jog illet meg azzal, hogy egy szakmai szervezet az összes szavazat legfeljebb 40%-ával rendelkezhet akkor is, ha többre lenne jogosult.

(4) A szakmai szervezetek a tagjaik közül a képviselőiket öt évre választják meg. A képviselő megbízatása megszűnik a képviselő

a) halálával;

b) lemondásával;

c) visszahívásával;

d) szakmai szervezeti tagságának megszűnésével vagy felfüggesztésével;

e) megbízatása időtartamának lejártával, valamint

f) által képviselt szakmai szervezetnek a Pálinka Nemzeti Tanácsban való tagságának megszűnésével.

(5) A Pálinka Nemzeti Tanácsot alkotó szakmai szervezetekről és azok képviselőiről névjegyzéket kell készíteni. A névjegyzékbe vételt a szakmai szervezetnek kell kezdeményeznie. A tagsági jogait csak a nyilvántartásba vett tag gyakorolhatja. A névjegyzékben bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell. A névjegyzéket a Pálinka Nemzeti Tanács honlapján közzé kell tenni.

(6) A szakmai szervezetek évente tájékoztatást adnak a Pálinka Nemzeti Tanács részére a szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagjaikról. A szakmai szervezeteknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Pálinka Nemzeti Tanácsot a szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagjaik számának változásáról.

(7) A szakmai szervezet joga, hogy

a) a Pálinka Nemzeti Tanácsba képviselőt válasszon;

b) a Pálinka Nemzeti Tanács tisztségviselőitől tájékoztatást kérjen;

c) a Pálinka Nemzeti Tanács feladatkörébe tartozó bármely ügyben véleményt nyilvánítson és javaslatot tegyen;

d) a Pálinka Nemzeti Tanács által szervezett rendezvényen az Alapszabályban meghatározottak szerint részt vegyen.

(8) A Pálinka Nemzeti Tanács tagja és a képviselő köteles az Alapszabályban és a Pálinka Nemzeti Tanács más szabályzatában a tagra és a képviselőre vonatkozó rendelkezéseket megtartani.

13/B. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében informatikai rendszert működtet, amelynek során jogosult nyilvántartani:

a) a szakmai szervezetek nevét, címét, továbbá a szakmai szervezetek szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagjainak nevét és a szeszfőzde adóraktári engedély számát;

b) a szakmai szervezetek képviselőinek természetes személyazonosító adatait és az elektronikus levelezési címét;

c) az uniós földrajzi jelzés oltalom alatt álló pálinka és törkölypálinka előállítására jogosult vállalkozások nevét, címét;

d) a pálinka érzékszervi bírálók természetes személyazonosító adatait, a végzettséget igazoló okirat adatait, valamint az elektronikus levelezési címét;

e) a pálinka versenyre benyújtott nevezéseknél a nevezési lapon szereplő adatokat;

f) a 13. §-ban meghatározott, az adópolitikáért felelős miniszter által átadott adatokat.

(2) A szakmai szervezetnek az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott adatokról a tagsági viszony létesítését, vagy változás esetén a változást követő 30 napon belül nyilatkoznia kell.

(3) A nyilvántartás adatállománya a Pálinka Nemzeti Tanács kizárólagos tulajdona, azon más személy részére kizárólagos rendelkezési jog nem engedhető, továbbá az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga, valamint ezen adatoknak elektronikus úton való átadása korlátozására, feltételhez kötésére megállapodás nem köthető.

(4) A Pálinka Nemzeti Tanács az általa kezelt adatokat kizárólag

a) a tagjegyzékben szereplő adatok naprakész vezetéséhez,

b) a tagság ellenőrzéséhez;

c) jogszabályban, illetve alapszabályban meghatározott feladatai ellátásához, valamint

d) az (5) bekezdésben foglaltak szerinti célokra

használhatja fel.

(5) A Pálinka Nemzeti Tanács a nyilvántartásban szereplő adatokat egyedi azonosításra nem alkalmas módon

a) piac- és termelésszervezési célokra;

b) statisztikai célokra;

c) jogszabályban előírt véleményalkotása, javaslattétele során, valamint

d) gazdasági program megalkotásával összefüggő tevékenysége során

használhatja fel.

13/C. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács Alapszabályában kell meghatározni a szakmai szervezetek taggá válására vonatkozó feltételeket.

(2) Az Alapszabálynak tartalmaznia kell a Pálinka Nemzeti Tanács

a) elnevezését, székhelyét;

b) célját és feladatait;

c) tagszervezetei képviselőinek szakmai és képzettségi feltételeire vonatkozó szabályokat,

d) képviseletére jogosultak megnevezését;

e) működésére, Titkárságára vonatkozó szabályokat;

f) tisztségviselőinek feladat- és hatáskörét, választásuk módját, megbízatásuk időtartamát és megszűnésének eseteit, valamint a visszahívás feltételeit;

g) gazdálkodására - így különösen a költségvetésre - vonatkozó alapvető szabályokat;

h) bizottságai és munkacsoportjai létrehozásának feltételeit és azok működésére vonatkozó szabályokat;

i) szolgáltatásait és azok igénybevételének feltételeit.

(3) Az Alapszabály tartalmazza a tagok képviseletére jogosult természetes személyek delegálására vonatkozó szabályokat, a képviselet gyakorlásának szabályait, továbbá a képviselők tartós akadályoztatása esetén a képviselet ellátásának, különösen a szavazati jog gyakorlásának módját.

(4) Az Alapszabály elfogadásához és módosításához az összes képviselő legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges.

(5) Az Alapszabály más szabályzat megalkotásáról is rendelkezhet.

13/D. § A Pálinka Nemzeti Tanács

a) jóváhagyja az Alapszabályt és szükség szerint módosítja azt;

b) jóváhagyja a beszámolót és tájékoztatókat;

c) megválasztja és visszahívja a Pálinka Nemzeti Tanács tisztségviselőit;

d) az államháztartásról szóló törvény és a költségvetési törvény keretei között meghatározza a költségvetését és annak végrehajtását;

e) véleményt nyilvánít a pálinkát érintő kérdésekben;

f) egyes közfeladatok ellátása érdekében a Pálinka Nemzeti Tanács tagjaiból az Alapszabály szerint bizottságot, munkacsoportot hozhat létre;

g) dönt a jogszabály vagy az Alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekről.

13/E. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Az ülést a napirend megjelölésével a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke hívja össze.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanácsnak ülést kell tartania akkor is, ha ezt - a napirend megjelölésével - a tagok vagy a képviselők legalább egyharmada írásban kezdeményezi. Az Alapszabály meghatározhatja az ülés kötelező összehívásának további eseteit is.

(3) A Pálinka Nemzeti Tanács ülése akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok és a képviselők több mint fele jelen van. A határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az Alapszabály rendelkezései irányadóak.

(4) A Pálinka Nemzeti Tanács határozatait az ülésen jelen levő képviselők szavazatainak több mint felével hozza meg, kivéve, ha e törvény vagy az Alapszabály másként rendelkezik. Az e törvényben meghatározott tisztségviselők megválasztásakor titkos szavazást kell tartani.

13/F. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanácsba az agrárpolitikáért felelős miniszter kettő, az adópolitikáért felelős miniszter egy tagot delegál és a delegált tagok az üléseken tanácskozási joggal részt vesznek.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanácsban az agrárpolitikáért felelős miniszter által delegált tagok jogosultak a Pálinka Nemzeti Tanács irataiba betekinteni, az üléseken jelen lenni, a napirenden szereplő kérdésekhez hozzászólni, valamint adatot, információt kérni.

A Pálinka Nemzeti Tanács tisztségviselői

13/G. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács tisztségviselői az elnök, az alelnökök és a felügyelő testület elnöke. A tisztségviselő egyidejűleg egy tisztséget tölthet be.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanácsban tisztségre választható az a természetes személy, aki magyar állampolgár, a szakmai szervezetnek olyan tagja, aki pálinka-előállítással és forgalmazással foglalkozik, vagy olyan jogi személy tagjának képviselője, amely pálinka előállítással és forgalmazással foglalkozik, ha büntetlen előéletű és vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

(3) Összeférhetetlen a Pálinka Nemzeti Tanácsban tisztség viselésével, ha a tisztségviselő

a) államigazgatási szervnél folytat főállásban közszolgálati tisztviselői tevékenységet;

b) politikai pártban országos tisztséget tölt be;

c) más tisztségviselőnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója;

d) nem rendelkezik lakóhellyel Magyarországon.

(4) Az elnök, az alelnökök és a felügyelő testületnek a tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói és munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.

(5) A (3) bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi ok fennállásáról az érintett a megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Nyilatkozatában egyúttal vállalja, hogy megválasztása esetén harminc napon belül az összeférhetetlenségi okot megszünteti. Az érintett az összeférhetetlenség felmerülésétől számított tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni, ha az a választást követően merül fel. Az érintettnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Pálinka Nemzeti Tanácsot az összeférhetetlenség megszüntetéséről.

(6) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, az összeférhetetlenség fennállását az elnök állapítja meg.

Az elnök

13/H. § (1) Az elnök a Pálinka Nemzeti Tanács képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban meghatározott módon átruházhatja. Az elnök munkáját legfeljebb két alelnök segíti.

(2) Az elnököt a Pálinka Nemzeti Tanács tagjai választják meg.

(3) Az elnök

a) irányítja a Pálinka Nemzeti Tanács működését;

b) előkészíti a Pálinka Nemzeti Tanács éves programtervét és felügyeli annak végrehajtását;

c) előkészíti a beszámolót és a tájékoztatókat;

d) gondoskodik a Pálinka Nemzeti Tanács döntéseinek végrehajtásáról;

e) beszámol a felügyelő testületnek a Pálinka Nemzeti Tanács és a saját döntéseiről, valamint azok végrehajtásáról;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pálinka Nemzeti Tanács vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal;

g) a feladatai ellátása érdekében munkacsoportot hozhat létre a Pálinka Nemzeti Tanács képviselői, illetve szakértők részvételével.

A felügyelő testület

13/I. § (1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gazdálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdálkodás során e törvény céljainak érvényesülését háromtagú felügyelő testület ellenőrzi. A felügyelő testület tagja büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

(2) A felügyelő testület két tagját az agrárpolitikáért felelős miniszter nevezi ki és hívja vissza, további egy tagját a Pálinka Nemzeti Tanács választja és hívja vissza. A felügyelő testület tagjainak megbízatása öt évre szól. A felügyelő testület elnöke a Pálinka Nemzeti Tanács által választott tag.

(3) A felügyelő testület köteles előzetesen megvizsgálni és véleményezni a Pálinka Nemzeti Tanács ülésének napirendjén szereplő, a köztestületi vagyonkezelés szempontjából jelentős előterjesztést.

(4) A Pálinka Nemzeti Tanács és az elnök felkérheti a felügyelő testületet, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. E felkérésnek a felügyelő testület haladéktalanul köteles eleget tenni.

(5) A felügyelő testület feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben a Pálinka Nemzeti Tanács irataiba betekinthet, a Pálinka Nemzeti Tanács tagjától, tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.

(6) A felügyelő testület testületként jár el. A felügyelő testület működésének részletes szabályairól szóló ügyrendjét maga állapítja meg, azt a Pálinka Nemzeti Tanács hagyja jóvá. Az ügyrendben rendelkezni kell különösen a testület ülésének összehívásáról, levezetéséről, a testület határozatképességének, a szavazás módjának szabályairól.

(7) Ha a felügyelő testület a feladatai ellátása során jogszabályt, az Alapszabályt, a Pálinka Nemzeti Tanács valamely testületének döntését vagy egyébként érdekeit sértő körülményt észlel, tapasztal, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot tesz, illetve jogosult - jogszabály vagy az Alapszabály megsértése esetén köteles - a napirend megjelölésével a Pálinka Nemzeti Tanács ülésének összehívására.

A Pálinka Nemzeti Tanács gazdálkodása és vagyona

13/J. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács a vagyonával önállóan gazdálkodik, ennek részletes szabályait a vagyongazdálkodási szabályzat határozza meg. A vagyongazdálkodási szabályzatot - az agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyásával - a Pálinka Nemzeti Tanács tagjainak legalább kétharmados többséggel kell elfogadniuk.

(2) A Pálinka Nemzeti Tanács költségvetését és beszámolóját a Pálinka Nemzeti Tanács az agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyásával fogadja el.

(3) A Pálinka Nemzeti Tanács a közfeladatai ellátásával, illetve működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi:

a) központi költségvetésből származó bevételekből;

b) egyéb bevételekből, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is.

13/K. § (1) A Pálinka Nemzeti Tanács törvényességi felügyeletét az agrárpolitikáért felelős miniszter látja el.

(2) Amennyiben az agrárpolitikáért felelős miniszter azt állapítja meg, hogy az Alapszabály, más szabályzat vagy valamely tisztségviselő határozata jogsértő, a megfelelő határidő tűzésével felhívja a Pálinka Nemzeti Tanácsot vagy az érintett tisztségviselőt a jogsértés megszüntetésére. A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, érintettsége esetén az alelnöke köteles a felhívásban foglaltakat a felhívásban megadott határidőn belül megvizsgálni és a jogsértést megszüntetni, valamint az intézkedésről vagy egyet nem értéséről az agrárpolitikáért felelős minisztert tájékoztatni.

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre irányadó szabályai szerint bírósághoz fordulhat, ha a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke a jogsértést nem szüntette meg a felhívásban megadott határidő lejártától számított harminc napon belül.

(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás eredményeként a jogsértést megállapítja,

a) a jogsértő Alapszabályt, más szabályzatot, határozatot vagy annak jogsértő részét hatályon kívül helyezi és új döntés meghozatalát rendeli el,

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében elrendeli a választásra jogosult szerv összehívását,

c) a jogsértően működő szerv működését felfüggesztheti,

d) a szerv ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki, ha a működés törvényessége másként nem biztosítható.”

5. § A Tv. a következő 17. §-sal egészül ki:

„17. § (1) A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) kihirdetését megelőzően működő Pálinka Nemzeti Tanács a köztestületként működő Pálinka Nemzeti Tanács alakuló üléséig átmeneti testületként működik, előkészíti és összehívja az alakuló ülést.

(2) Az átmeneti testület a Pálinka Nemzeti Tanács alakuló ülésére a Pálinka Nemzeti Tanács jelenlegi tagjain kívül meghívja azokat a szakmai szervezeteket, amelyek 2015. május 31-ig legalább öt lezárt gazdasági évvel és benyújtott beszámolóval rendelkeznek és a bíróság nyilvántartásában szerepelnek, továbbá ebben az időszakban évente legalább tíz szeszfőzde adóraktár engedéllyel rendelkező tagjuk is van és mindezeket igazolják az átmeneti testületnek.

(3) Az Átalakulási tv. kihirdetését követő 120 napon belül az átmeneti testület felhívása alapján meg kell tartani a Pálinka Nemzeti Tanács alakuló ülését.

(4) Az Átalakulási tv. hatálybalépését megelőző napon a Pálinka Nemzeti Tanács tagjait delegáló szervezetek a (3) bekezdés szerint megalakuló Pálinka Nemzeti Tanács tagjává válnak.

(5) A Pálinka Nemzeti Tanács alakuló ülése dönt az Alapszabály elfogadásáról, és javaslatot tesz a Pálinka Nemzeti Tanács elnökének személyére.”

6. § A Tv. 13. §-ában a „Tanácsnak” szövegrész helyébe a „Pálinka Nemzeti Tanácsnak” szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.