Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.22.)

2015. évi CCXVI. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő

az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)

ab) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulásai,

ac) az ab) alpontban felsoroltak fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,”

(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)

ba) nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,

bb) költségvetési szerv,”

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont bd) alpontjában a „ba)-bb) alpontban” szövegrész helyébe a „ba) alpontban” szöveg lép.

3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXVI. törvény rendelkezései a hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érintik.”

4. § Az 1-3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére