Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.22.)

2015. évi CCXIX. törvény

a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 22. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]

j) az értesítési cím adatok, állampolgárság, családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye kivételével a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához.”

2. § Az Nytv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § E törvény felhatalmazása alapján az értesítési cím adatok és a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye kivételével a 17. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosult

a) a választási szerv a népszavazásról és az európai polgári kezdeményezésről szóló törvényben, valamint a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához,

b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás vezetéséhez.”

3. § Hatályát veszti az Nytv. 21. § p) pontja.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

4. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 32. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

[A személyi azonosító kezelésére - az adattovábbítás kivételével - jogosult]

u) a gondnokoltak nyilvántartását és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás vezetéséhez.”

5. § A Szaztv. 37. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - személyi azonosító alkalmazásával - rendszeres adatszolgáltatást teljesít:]

f) a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szervnek a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi azonosítójának, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról;

g) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szervnek a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi azonosítójának, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról.”

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

6. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint]

d) automatikus adattovábbítás útján adatot továbbít

da) az útlevélhatóság részére a külföldre utazási korlátozás törlése céljából,

db) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére a nyilvántartásba történő felvétel, az abban történő módosítás, valamint az onnan való törlés céljából.”

7. § A Bnytv. 76. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a bűntettesek nyilvántartása vagy a hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére az adatközlési kötelezettséget teljesítő szerv valamely személlyel kapcsolatban törvényben meghatározott, a választójogot befolyásoló adatközlést teljesít, a bűnügyi nyilvántartó szerv a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére - a nyilvántartásba történő felvétel, az abban történő módosítás vagy az abból történő törlés céljából - automatikus adattovábbítás útján továbbítja

a) az érintett 4. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) és ad)-ai) alpontjában meghatározott adatait, valamint

b) azt a tényt, hogy az érintett személy nem rendelkezik aktív vagy passzív választójoggal, illetve az aktív vagy passzív választójogát visszanyerte.

(4) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a (3) bekezdés alapján történő automatikus adattovábbítás során megkapott adatokat a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából való törlés bejegyzéséig kezelheti.”

8. § A Bnytv.

a) 76. §-át megelőző alcím címében a „külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásából” szövegrész helyébe a „bűnügyi nyilvántartási rendszerből” szöveg,

b) 76. § (1) bekezdésében az „útlevélhatóságnak továbbítja” szövegrész helyébe az „útlevélhatóságnak automatikus adattovábbítás útján továbbítja” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Bnytv. 68. § (3) bekezdése.

4. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

10. § A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ejnytv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[A gondnokoltak nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:

a) a gondnokolt]

af) személyi azonosítóját.”

11. § Az Ejnytv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § Ha a gondnokoltak nyilvántartásába a bíróság valamely személlyel kapcsolatban a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot jegyez be vagy töröl, a Hivatal elnöke a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére - a nyilvántartásba történő felvétel, illetve az abból történő törlés céljából - automatikus adattovábbítás útján továbbítja

a) az érintett 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,

b) azt a tényt, hogy az érintett személy nem rendelkezik választójoggal, illetve a választójogból való kizártsága megszűnt, valamint a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatot.”

12. § Az Ejnytv. 10. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:

a) a nyilatkozattevő]

af) személyi azonosítóját.”

13. § Az Ejnytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 6-7. § és 17. § szerinti adatszolgáltatás tekintetében a Hivatal elnöke az adatkezelő. A Hivatal elnöke az adatok változásának a nyilvántartásokban történő feltüntetése céljából az érintett személyre vonatkozó, a 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, illetve a halál tényére és időpontjára vonatkozó adatot automatikus adatátvétel útján átveszi a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.”

14. § Az Ejnytv. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A nyilvántartások adatainak 6. §, 6/A. §, valamint 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti megismerése és kezelése térítésmentes.”

15. § Az Ejnytv.

a) 6. § (2) bekezdés c) pontjában és g) pont gb) alpontjában a „3. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-g) pontjában” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-f) pontjában” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, h) pont hb) alpontjában, valamint i) és j) pontjában a „3. § (1) bekezdés a)-e) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-e) pontjában” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában a „3. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában, b)-e) és g) pontjában” szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában a „3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-d) pontjában” szöveg,

f) 11. § (1) bekezdésében a „10. § (1) bekezdés a)-d) pontja” szövegrész helyébe a „10. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontja és b)-d) pontja” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az Ejnytv. 6. § (2) bekezdés f) pontja.

5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

17. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 98. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása az (1) bekezdésben meghatározott személyek 2/A. melléklet szerinti adatait tartalmazza.”

(2) A Ve. 98. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásába történő felvétel, valamint az onnan való törlés céljából

a) a gondnokoltak nyilvántartását vezető szerv a gondnokoltak nyilvántartásának törvényben meghatározott adatait az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel,

b) a bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszer törvényben meghatározott adatait az (1) bekezdés b)-d) pontjában foglaltakra tekintettel

automatikus adattovábbítás útján továbbítja a Nemzeti Választási Iroda számára.

(3) A Nemzeti Választási Iroda az adatok változásának a nyilvántartásban történő feltüntetése céljából a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának karbantartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való rendszeres adatátvétellel biztosítja.”

18. § Hatályát veszti a Ve. 19. § (4) bekezdésében a „legfeljebb azonban az általános választás napját megelőző ötvenedik naptól az általános választás napját követő huszadik napig,” szövegrész.

19. § A Ve. az 1. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. január 15-én lép hatályba.

(2) A 6-9. §, 11. §, 14. §, 16-17. §, 19. §, valamint az 1. melléklet 2016. június 1-jén lép hatályba.

21. § Az 5. alcím, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2015. évi CCXIX. törvényhez

2/A. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának adattartalma

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása tartalmazza a polgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) személyi azonosítóját, ha azzal a polgár rendelkezik,

d) magyarországi lakcímét,

e) anyja nevét,

f) születési helyét,

g) születési idejét,

h) aktív, illetve passzív választójoga hiányának tényét és

i) a 98. § (2) bekezdése szerint továbbított adatai adatforrásának megjelölését.”


  Vissza az oldal tetejére