Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.22.)

2015. évi CCXXI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;”

(2) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 27a. és 27b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„27a. önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése;

27b. állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése.”

(3) A Ht. V. Fejezete a következő 17/A. alcímmel egészül ki:

17/A. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezések

32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam

a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek,

b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,

c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,

d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,

f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény).

(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.

(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

a) állami támogatásainak felhasználására,

b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és

c) szabályozására.

(4) A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől. Az ennek alapján átvett személyes adatokat a Koordináló szerv az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti.

(6) A Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és tulajdonosi feladatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter látja el.

(7) A Koordináló szerv kijelöléséről, részletes feladatairól, valamint a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás - személyes adatokat nem tartalmazó - tartalmáról és rendjéről e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezik. A közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a közszolgáltató a szolgáltatási díj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Koordináló szerv a szolgáltatási díjat a megfelelő adatszolgáltatásig nem fizeti ki.”

(4) A Ht. 32/A. § (1) bekezdése a következő g)-j) ponttal egészül ki:

(Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam)

g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,

h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,

i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,

j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”

(5) A Ht. 34. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet.

(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de minősítési engedéllyel nem rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai - az államot és a települési önkormányzatot kivéve - valamennyien rendelkeznek minősítési engedéllyel.”

(6) A Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.”

(7) A Ht. 37. § (1a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.”

(8) A Ht. 37. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”

(9) A Ht. 18. alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:

„37/B. § A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.”

(10) A Ht. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az e törvényben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a 32/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt állít ki.”

(11) A Ht. 47/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj felosztásának elvét. A miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével rendeletben állapítja meg a Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díjat.”

(12) A Ht. 47/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azon közszolgáltató tekintetében, amely működését a 47/A. § (1) bekezdése szerinti miniszteri rendelet hatálybalépését követően kezdi meg, a Hivatal által határozatban megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat szedi be a Koordináló szerv. Az ilyen közszolgáltató tekintetében a miniszteri rendeletben az adott közszolgáltatási területre vonatkozó szolgáltatási díjat kell alkalmazni.”

(13) A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 33-35. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„33. a Koordináló szerv kijelölésének módját, részletes feladatkörét, a koordinációjával és az erőforrás-gazdálkodásával összefüggő szabályokat;

34. az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokat, e körben a közszolgáltatási területek lehatárolásának részletes szabályait;

35. a Koordináló szerv adatkezelésének részletes szabályait, továbbá a közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait.”

(14) A Ht. 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bf)-bh) alponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy]

bf) a Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmát és rendjét,

bg) a díjhátralék kezelésére vonatkozó részletszabályokat,

bh) a szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, a közszolgáltatási díj felosztásának elvét,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(15) A Ht. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, a Koordináló szerv legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja.”

(16) A Ht. a következő 92/B. §-sal egészül ki:

„92/B. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet első alkalommal 2016. március 31-ig kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.”

(17) A Ht. 92/B. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

(3) A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.

(4) Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.”

2. § (1) A Ht.

a) 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés c)-d) pontjában, 41. § (1) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat”,

b) 34. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat”,

c) 49. § (2) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal”

szöveg lép.

(2) A Ht.

a) 38. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter”,

b) 38. § (3) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében, 91. § (2a), (3), (5) és (10) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”,

c) 91. § (3) bekezdésében a „közszolgáltatót” szövegrész helyébe a „Koordináló szervet”,

d) 91. § (5a) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv”

szöveg lép.

(3) A Ht. 47/A. § (1) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe az „állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be” szöveg lép.

(4) A Ht. 53. § (1) bekezdésében

a) a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal”,

b) az „a közszolgáltatással kapcsolatos” szövegrész helyébe az „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos”

szöveg lép.

(5) A Ht. 83. § (1) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre” szövegrész helyébe az „a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére” szöveg lép.

(6) A Ht. 83. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv vagy közszolgáltató” szöveg lép.

(7) A Ht. 91. § (11) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „Koordináló szervnek” szöveg lép.

(8) A Ht. 91/A. § (2) és (6) bekezdésében, a 91/B. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltató” szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Ht. 49. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató által nyújtott” szövegrész, valamint a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja és a Ht. 91. § (2b) bekezdése.

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1), (4)-(10), (15) és (17) bekezdése, valamint a 2. § és 3. § 2016. április 1-jén lép hatályba.