Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.28.)

2015. évi CCXXIX. törvény

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(a Kiegészítő Jegyzőkönyvet Magyarország vonatkozásában a Tanács 2014/257/EU tanácsi döntés értelmében 2013. július 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell)

1. § Az Országgyűlés a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Kiegészítő Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2015. évi CCXXIX. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,

valamint

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

a KOREAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Korea

másrészről,

a továbbiakban: a Felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2010. október 6-án írták alá, és 2011. július 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák;

MIVEL a Horvát Köztársaságnak (a továbbiakban: Horvátország) az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták és 2013. július 1-jén hatályba lépett;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A FELEK

1. cikk

Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.

2. cikk

A megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Horvátországgal.

II. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

3. cikk

A megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban: a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv) III. melléklete e jegyzőkönyv I. mellékletének rendelkezéseivel összhangban módosul.

4. cikk

(1) A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon Koreából Horvátországba, vagy Horvátországból Koreába exportált árukra, amelyek megfelelnek a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyve rendelkezéseinek, és amelyek 2013. július 1-jén Koreában vagy Horvátországban éppen úton voltak, vagy ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad területen álltak.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánást nyújtanak, feltéve, hogy az importáló Fél vámhatóságainak 2013. július 1-jétől számított 12 hónapon belül benyújtják a visszamenőleges hatállyal kiadott származási igazolást.

III. SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM

5. cikk

A megállapodás 7-A-1. melléklete helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének rendelkezései lépnek.

6. cikk

A megállapodás 7-A-2. melléklete helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének rendelkezései lépnek.

7. cikk

A megállapodás 7-A-3. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének rendelkezései lépnek.

8. cikk

A megállapodás 7-C. melléklete helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének rendelkezései lépnek.

IV. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

(1) E jegyzőkönyv az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek egymás írásbeli értesítése útján megerősítik, hogy alkalmazandó jogi követelményeiknek és eljárásaiknak eleget tettek.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve e jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(3) E jegyzőkönyv hatálybalépéséig a Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet ideiglenesen alkalmazzák azt követően tíz (10) nappal, hogy az utóbbi kézhez vette az Európai Unió vagy Korea értesítését az ideiglenes alkalmazásról.

(4) Az e cikk alapján tett értesítéseket az Európai Unió Tanácsa Főtitkárának és a koreai Külügy Minisztériumnak vagy jogutódjának kell megküldeni.

10. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Európai Unió megküldi Koreának a megállapodás horvát nyelvű változatát. E jegyzőkönyv hatálybalépésétől függően a horvát nyelvű változat az e jegyzőkönyv jelenlegi nyelvein készült változatokra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válnak hitelessé. A megállapodás 15.16. cikke ennek megfelelően módosul.

11. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

I. MELLÉKLET

A SZÁRMAZÁSI NYILATKOZAT SZÖVEGE

Az alábbi származási nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell megismételni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... * ) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход * .

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... * ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... * .

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... * ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... * .

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... * ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... * .

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... * ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... *  Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... * ) deklareerib, et need tooted on ... *  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... * ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... * .

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... * ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... *  preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... * ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... * .

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... * ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... *  preferencijalnog podrijetla.

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... * ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... * .

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... * ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... * .

Litván változat

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... * ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... *  preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... *  kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... *  származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... * ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... * .

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... * ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn * .

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... * ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... *  preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... * ), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... * .

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... * ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... * .

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... * ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... *  poreklo.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... * ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... * .

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... * ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita * .

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... * ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung * .

Koreai változat

(1) Amennyiben a származási nyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az elfogadott exportőr felhatalmazási számát ebben a rovatban kell feltüntetni. Amennyiben a származási nyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelben szereplő szavakat ki kell hagyni vagy a rovatot üresen kell hagyni.
(2) A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat egészben vagy részben Ceutában vagy Melillában származó termékre vonatkozik, az exportőrnek ezt egyértelműen fel kell tüntetnie az okmányon, amelyen a nyilatkozatot kiállították, a „CM” jelzés használatával.

... * 

(Kelt)

... * 

(Az exportőr aláírása, valamint a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvashatóan is fel kell tüntetni.)

II. MELLÉKLET

EU-FÉL KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A 7.7. CIKKEL ÖSSZHANGBAN

(HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS)

1. A kötelezettségek alábbi listája a 7.7. cikk alapján liberalizált szolgáltató ágazatokat, valamint - fenntartásokkal - az említett ágazatokban a koreai szolgáltatásokra és szolgáltatókra alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat ismerteti. A lista a következő elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyben az EU-Fél kötelezettséget vállalt, valamint a liberalizáció körét, amelyre a fenntartások alkalmazandók; és

b) a második oszlop az alkalmazandó fenntartásokat ismerteti.

Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik, és amelyeket a lista nem említ, nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatások határon átnyúló nyújtására.

2. Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:

a) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és

b) (CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amikor azok nem korlátozzák a piacra jutást vagy a nemzeti elbánást a 7.5. és 7.6. cikk értelmében. Az említett intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is), még ha nincsenek is felsorolva, a koreai szolgáltatásokra és szolgáltatókra mindenképpen alkalmazandók.

4. Az alábbi lista nem sérti a 7.4. cikk (3) bekezdésének i) pontjában meghatározott határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megvalósíthatóságát bizonyos szolgáltató ágazatokban és alágazatokban, és nem sérti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában foglalt állami monopóliumok vagy kizárólagos jogok fennállását.

5. A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

6. Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes személyekre és jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.

7. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:

AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DK Dánia
EU Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve
ES Spanyolország
EE Észtország
FI Finnország
FR Franciaország
EL Görögország
HR Horvátország
HU Magyarország
IE Írország
IT Olaszország
LV Lettország
LT Litvánia
LU Luxemburg
MT Málta
NL Hollandia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
1. és 2. módozat:
Valamennyi tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Korlátozás nélkül.
AT: Ingatlan külföldi természetes és jogi személyek általi megszerzése, vétele, bérlete vagy lízingje az illetékes regionális hatóságok (Länder) engedélyével lehetséges, amelyek megvizsgálják, hogy az ügylet érint-e fontos gazdasági, szociális vagy kulturális érdekeket.
BG: Külföldi jogi személyek és állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok épületek tulajdonjogát és ingatlanok korlátozott tulajdonjogát *  a Pénzügyminisztérium engedélyével szerezhetik meg. Az engedélykötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik Bulgáriában beruházást végeznek.
Az állandó külföldi tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárok, a külföldi jogi személyek és azok a vállalatok, amelyekben a külföldi részvétel többségi szavazati jogot biztosít, vagy megakadályozhatja határozatok elfogadását, csak engedéllyel szerezhetnek ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot, a Minisztertanács által kijelölt bizonyos földrajzi régiókban.
CY: Kötelezettség nélkül.
CZ: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek ingatlant cseh jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek. A külföldi személyek földtulajdonszerzése engedélyhez kötött.
DK: Nem honos természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzése korlátozott. Külföldi természetes és jogi személyek mezőgazdasági földtulajdonhoz való jutása korlátozott.
EL: Az 1892/90. törvény értelmében a határok közelében fekvő területeken az állampolgárok földtulajdont csak a védelmi miniszter engedélyével szerezhetnek. A közigazgatási gyakorlat szerint az engedélyt közvetlen befektetés céljára könnyen megadják.
FI: (Åland-szigetek): Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és a jogi személyek esetében az Åland-szigeteken korlátozzák az ingatlantulajdon ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli megszerzésének és fenntartásának jogát. Az ålandi regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek és bármely jogi személy esetében az Åland-szigeteken korlátozzák a letelepedéshez és szolgáltatásnyújtáshoz való jog ålandi illetékes hatóságok engedélye nélküli gyakorlását.
HU: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott * .
IE: A Földbizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi vállalatok vagy külföldi állampolgárok ír földtulajdonban bármilyen érdekeltséget szerezzenek. Ha a földterület ipari (és nem mezőgazdasági) célt szolgál, ezt a követelményt nem kell alkalmazni, ha a vállalkozási, kereskedelmi és foglalkoztatási miniszter erre vonatkozó igazolást ad ki. Ez a törvény a városhatáron belüli földterületekre nem vonatkozik.
IT: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlant a viszonosság elve alapján vásárolhatnak.
LT: Kötelezettség nélkül a földtulajdon szerzésére * .
MT: Az ingatlantulajdon szerzésére vonatkozó máltai jogszabályokat és rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.
PL: Külföldiek (természetes és jogi személyek) közvetlen vagy közvetett ingatlantulajdon-szerzése engedélyköteles. Kötelezettség nélkül állami tulajdon megszerzése (azaz a privatizációs eljárásra vonatkozó rendeletek).
RO: Román állampolgársággal és romániai tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személyek, valamint román honossággal és romániai székhellyel nem rendelkező jogi személyek tulajdonjogot semmiféle telek felett sem szerezhetnek élők közötti ügyletek során.
SI: A Szlovéniában alapított, külföldi tőkerészesedéssel rendelkező jogi személyek Szlovénia területén ingatlantulajdont szerezhetnek. Szlovéniában a külföldi személyek által alapított fióktelepek *  csak az alapításuk szerinti gazdasági tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanokat szerezhetik meg, a föld kivételével. Külön engedélyhez kötött a határ 10 km-es körzetén belül fekvő ingatlan tulajdonjogának olyan vállalat által történő megszerzése, amelyben a másik Fél jogi személyei vagy állampolgárai közvetett vagy közvetlen tőkerészesedési vagy a szavazattöbbséggel bírnak.
SK: Külföldi természetes és jogi személyek ingatlantulajdon-szerzését korlátozzák. Külföldi személyek szlovák jogi személy alapítása útján vagy közös vállalkozásban való részvétellel szerezhetnek ingatlant. Kötelezettség nélkül a földre vonatkozóan.
1. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)  * 
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat.
1. és 2. módozat:
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) jog praktizálásához szükséges, állampolgársághoz kötött.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. BE-ban kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő képviseletre.
BG: Koreai ügyvédek koreai állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgársághoz kötve gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'État” hivatást.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött. Külföldi ügyvédek számára a jogi tevékenységek köre a jogi tanácsadásra korlátozott.
LV: Állampolgársághoz kötött a hites jogtanácsosokra vonatkozóan, akik számára fenn van tartva a büntetőügyekben való jogi képviselet.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett jogi cégek nyújthatnak jogi tanácsadási szolgáltatásokat. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a svéd „advokat” megnevezés használatához szükséges, tartózkodási helyhez kötött.
1. módozat:
HR: Kötelezettség nélkül a horvát jog gyakorlását illetően.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
1. módozat:
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit) 1. módozat:
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével) BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóságok előtti képviseletre és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzésére vonatkozóan.
HR: Külföldi könyvvizsgáló cégek akkor nyújthatnak könyvvizsgálati szolgáltatásokat Horvátország területén, ha fióktelepet hoztak létre.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak ilyen személyek rendelkezhetnek részesedéssel vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz tartózkodási hely szükséges.
LT: A könyvvizsgálói jelentést egy litvániai praxisra akkreditációval rendelkező könyvvizsgálóval együtt kell elkészíteni.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Adótanácsadás 1. módozat:
(CPC 863)  *  AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
CY: Az adóügyi képviselőknek megfelelő pénzügyminiszteri engedéllyel kell rendelkezniük. Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Az alkalmazott kritérium a külföldi befektetések engedélyezése során alkalmazott kritériummal azonos (a horizontális ágazatnál felsorolva). Mindezek a kritériumok erre az alágazatra vonatkoznak, és az alágazat foglalkoztatási helyzetét mindig figyelembe kell venni.
BG, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Építészeti szolgáltatás 1. módozat:
valamint AT: Kötelezettség nélkül, a tervezési szolgáltatások kivételével.
e) Település-, tájrendezési tervezés BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Kötelezettség nélkül.
(CPC 8671 és CPC 8674) DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a belföldi szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
HU, RO: Kötelezettség nélkül a tájrendezési szolgáltatásokra.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát építészi kamara jóváhagyásával nyújthatnak építészi szolgáltatásokat. Kötelezettség nélkül a településtervezés tekintetében.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás; valamint 1. módozat:
g) Integrált mérnöki szolgáltatás AT, SI: Kötelezettség nélkül, a tisztán tervezési szolgáltatások kivételével.
(CPC 8672 és CPC 8673) BG, CY, EL, IT, MT, PT: Kötelezettség nélkül.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát mérnöki kamara jóváhagyásával nyújthatnak mérnöki szolgáltatásokat.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás 1. módozat:
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része) AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
SI: Kötelezettség nélkül a társadalom-orvostanra, a higiéniai, a járványügyi, az orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra, a boncnoki tevékenységre.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
UK: Kötelezettség nélkül, az állatorvosok számára nyújtott állat-egészségügyi laboratóriumi és technikai szolgáltatások, illetve az általános tanácsadás, iránymutatás és tájékoztatás (pl. táplálás, viselkedés és kisállat-gondozás) kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
FI, PL: Kötelezettség nélkül, az ápolók kivételével.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások * 
1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
CZ, LV, LT: Kötelezettség nélkül, a postai rendelés kivételével.
HU: Kötelezettség nélkül, a CPC 63211 kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. Kutatási-fejlesztési szolgáltatások
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)  * 
Korlátozás nélkül.
Természettudományi kutatás, fejlesztés
(CPC 851)
Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
(CPC 853)
EU: Az állami forrásból finanszírozott K+F szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak az Európai Unió tagállamai állampolgárainak és olyan EU-beli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások * 
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
1. módozat:
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a légi fuvarozót engedélyező EU-tagállamban vagy egy másik EU-tagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
1. módozat:
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
EE: Kötelezettség nélkül, a műsoros videokazetták otthoni szórakoztató elektronikai berendezésben történő használatára szolgáló kölcsönzés kivételével.
f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése
(CPC 7541)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Reklám
(CPC 871)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Piac-, közvélemény-kutatás
(CPC 864)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
1. és 2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a választott bírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül a biológusok és a vegyészek hivatására.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Kötelezettség nélkül.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)
1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül az agronómusok és a „periti agrari” részére fenntartott tevékenységek tekintetében.
EE, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882. része)
1. módozat:
LV, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC884 egy része és a CPC885 egy része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
i) 4. Háztartási kisegítő személyzet, egyéb kereskedelmi vagy ipari dolgozók, ápoló- és egyéb személyzet kölcsönzése
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)
1. és 2. módozat:
Minden tagállam, kivéve HU: Kötelezettség nélkül.
HU: Korlátozás nélkül.
j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
1. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és CPC 87305 tekintetében.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és CPC 87305 tekintetében. BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
1. módozat:
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Kötelezettség nélkül a feltárási szolgáltatásokra.
HR: A Horvátország területén nyújtott geológiai, geodéziai és bányászati tanácsadási alapszolgáltatások, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások kizárólag hazai jogászokkal együtt vagy rajtuk keresztül végezhetők.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
Tengeri szállítást végző hajókra: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
Belvízi szállítást végző hajókra: EU, kivéve EE, HU, LV: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC 8868 egy része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)
1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat: Korlátozás nélkül.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása * 
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
1. módozat:
BG, EE, MT, PL: Kötelezettség nélkül a légi fényképezési szolgáltatások nyújtására.
HR, LV: Kötelezettség nélkül a szakosodott fényképezési szolgáltatásokra. (CPC 87504)
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
o) Csomagolási szolgáltatások
(CPC 876)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
1. módozat:
PL: Kötelezettség nélkül az esküt tett tolmácsok szolgáltatásaira.
HU, SK: Kötelezettség nélkül a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
HR: Kötelezettség nélkül a hivatalos okmányokra.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 2. Belső formatervezési szaktanácsadás és egyéb speciális formatervezési szaktanácsadás
(CPC 87907)
1. módozat:
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a belföldi szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)  * 
1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
A. Postai, futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények *  kezelésével *  kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok következő listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. címzett, bármilyen típusú fizikai eszközön *  továbbított írásos közlemények kezelése, ideértve a kevert postai szolgáltatás és a címzett reklámküldemény szolgáltatásokat is; ii. címzett csomagküldemények vagy csomagok *  kezelése; iii. címzett sajtótermékek *  kezelése; iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként;
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás *  a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre; vi. Nem címzett küldemények kezelése; valamint vii. Dokumentumcsere * ,
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa ötszörösét, feltéve, hogy súlyuk kevesebb mint 350 gramm * , valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, CPC71235 *  egy része és CPC73210 *  egy része)
B. Távközlés
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi, jelek elektromágneses eszközökkel *  történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, kivéve a műsorszolgáltatást *  1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások *  1. és 2. módozat:
EU: Korlátozás nélkül, kivéve azt, hogy ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy - az EU elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keretével összhangban - védelmezzék a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket.
BE: Kötelezettség nélkül.
3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
4. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
1. és 2. módozat:
EU, kivéve AT, HR, SI, SE, FI: Kötelezettség nélkül a vegyipari termékek és a nemesfémek (és drágakövek) forgalmazására.
AT: Kötelezettség nélkül a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására.
AT, BG: Kötelezettség nélkül az orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi anyagok és orvosi felhasználású tárgyak forgalmazására.
HR: Kötelezettség nélkül a dohánytermékekre.
1. módozat:
AT, BG, FR, PL, RO: Kötelezettség nélkül a dohány és dohánytermékek forgalmazására.
IT: A nagykereskedelemben állami monopólium van a dohánytermékekre.
BG, FI, PL, RO, SE: Kötelezettség nélkül a szeszesitalok forgalmazására.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül a gyógyszerkészítmények forgalmazására.
BG, HU, PL: Kötelezettség nélkül az árutőzsdei szolgáltatásokra.
FR: Kötelezettség nélkül a jutalékos értékesítésre, kötelezettség nélkül olyan kereskedőkre és közvetítőkre, akik a 17 állami frissélelmiszer-piacon működnek. Kötelezettség nélkül a gyógyszer-nagykereskedelemre.
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 része)
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét * )
MT: Kötelezettség nélkül a jutalékos értékesítésre.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kötelezettség nélkül a kiskereskedelmi értékesítésre, kivéve a postai rendelést.
C. Kiskereskedelem * 
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszeripari, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét)  * 
(CPC 632, kivéve a CPC 63211 és 63297)
D. Franchise
(CPC 8929)
5. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Kötelezettség nélkül.
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. és 2. módozat:
LV: Kötelezettség nélkül a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaira (CPC 9224).
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)
1. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra vonatkozóan.
2. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. és 2. módozat:
CZ, SK: Kötelezettség nélkül a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
1. és 2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
1. és 2. módozat:
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
HR: Korlátozás nélkül a levelezős oktatásra vagy a távközlésen keresztül történő oktatásra.
6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)  * 
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, a tanácsadási szolgáltatások kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)  * 
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 94060 része)  * 
E. Zaj és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biodiverzitás és a táj védelme
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
(CPC 94090)
7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Valamennyi biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatás 1. és 2. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
AT: Tilos a promóciós tevékenység és közvetítés az Európai Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy az Ausztriában nem letelepedett fióktelep részéről (kivéve a viszontbiztosítást és a visszaengedményezést). Kötelező légi szállítási biztosítást, a nemzetközi kereskedelmi légi szállítás kivételével, csak az Európai Unióban letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában letelepedett fióktelep köthet. A biztosítási díjakra magasabb adó fizetendő olyan biztosítási szerződések esetében (kivéve a viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződéseket), amelyeket az Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep ír alá. A magasabb adók alól mentesség adható.
DK: Kötelező légi szállítási biztosítást csak az Európai Unióban letelepedett cégek köthetnek. Dániában a dán jog alapján vagy a dán illetékes hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül más személyek vagy társaságok (beleértve a biztosítótársaságokat is) nem működhetnek közre közvetlen biztosítás kötésében Dániában letelepedett személyek, dán hajók vagy dán ingatlanok számára.
DE: Kötelező légi szállítási biztosítási kötvényt csak az Európai Unióban letelepedett leányvállalat vagy Németországban letelepedett fióktelep köthet. Amennyiben külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott létre Németországban, akkor biztosítási szerződést Németországban a nemzetközi szállítással kapcsolatban csak a Németországban létrehozott fióktelepen keresztül köthet.
FR: A szárazföldi szállításhoz kapcsolódó kockázatok biztosítását csak az Európai Unióban letelepedett biztosítócégek végezhetik.
PL: Kötelezettség nélkül a viszontbiztosításra és visszaengedményezésre a nemzetközi kereskedelemben az árukhoz kapcsolódó kockázatok tekintetében.
PT: Az árukat, légi járművet, hajótestet és felelősséget fedező légi és tengeri szállítási biztosítást csak az EU-ban letelepedett cégek köthetnek. Portugáliában közvetítőként csak az EU-ban letelepedett személyek vagy társaságok járhatnak el ilyen biztosítási ügyletekben.
RO: A nemzetközi piacon a viszontbiztosítás csak akkor megengedett, ha a viszontbiztosított kockázat nem vihető át a hazai piacra.
1. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításra, kivéve a külföldi szolgáltató által külföldi személy számára a Bulgária területén nyújtott szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaság nem köthet közvetlenül olyan szállítási biztosítást, amely árukra vonatkozik, sem pedig gépjármű-biztosítást, illetve olyan felelősségbiztosítást, amely a Bulgária területén felmerülő kockázatokra terjed ki. Külföldi biztosítócég biztosítási szerződéseket csak uniós fióktelepén keresztül köthet. Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében.
CY, LV, MT: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
LT: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés, valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás (beleértve a műholdakat is), amelyek biztosítása a következők egyikére vagy mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az árut szállító jármű és az ezekből fakadó felelősség; valamint
b) nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk, kivéve az olyan szárazföldi szállítást, ahol a kockázat Litvániában van.
LV, LT, PL: Kötelezettség nélkül a biztosításközvetítésre.
FI: Csak olyan biztosító nyújthat biztosítási szolgáltatást (együttes biztosítást is beleértve), amely tevékenységének központi helye az Európai Unióban van, illetve amely fiókteleppel rendelkezik Finnországban. A biztosításalkuszi szolgáltatás feltétele, hogy a szolgáltató üzletvitelének állandó helye az EU-ban legyen.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakó külföldi személyek számára;
b) nem-életbiztosítás: gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítást nyújtása a Horvátországban lakó külföldi személyek számára;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
HU: Magyarország területén közvetlen biztosítási szolgáltatást az EU-ban nem letelepedett biztosítótársaság csak Magyarországon bejegyzett fióktelepen keresztül nyújthat.
IT: Kötelezettség nélkül a biztosításmatematikusi szakmára. Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
SE: Közvetlen biztosítás csak Svédországban engedélyezett biztosítási szolgáltatón keresztül nyújtható, feltéve, hogy a külföldi szolgáltató és a svéd biztosítótársaság ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik, illetve együttműködési megállapodást kötöttek.
ES: Biztosításmatematikai szolgáltatások esetén tartózkodási helyhez és a hároméves szakirányú tapasztalathoz kötött.
2. módozat:
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül a közvetítésre.
BG: Közvetlen biztosítást bolgár természetes és jogi személyek, valamint a Bulgária területén üzleti tevékenységet folytató külföldi személyek csak olyan szolgáltatóval köthetnek bulgáriai tevékenységükre vonatkozóan, amelyek engedéllyel rendelkeznek biztosítási tevékenység folytatására Bulgáriában. Az e szerződések eredményeként fellépő biztosítási kompenzációt Bulgáriában kell kifizetni. Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: a Horvátországban lakó külföldi személyek azon lehetősége, hogy életbiztosítást kössenek;
b) nem-életbiztosítás:
i. a Horvátországban lakó külföldi személyek azon lehetősége, hogy gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítást kössenek;
ii. olyan személyi vagy vagyon-felelősségbiztosítás, amely nem elérhető Horvátországban; - külföldi beruházásokhoz kapcsolódóan vállalkozások által külföldön vásárolt biztosítás, ideértve a munkálatokhoz szükséges berendezéseket; - olyan 100%-os tulajdonban lévő vállalkozások és közös vállalkozások személyi és vagyonbiztosítása, amelyek külföldi országban végeznek gazdasági tevékenységet, amennyiben ez megfelel az adott ország szabályozásainak vagy ezt a nyilvántartásba vételhez írják elő; - építés és nagyjavítás alatt álló hajók, amennyiben azt a külföldi ügyféllel (vásárlóval) kötött szerződés előírja;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
IT: Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás 1. módozat:
kivételével):
Valamennyi alábbi alágazat
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
BE: A befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásához belgiumi lakóhely szükséges.
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
CY: Kötelezettség nélkül, kivéve az átruházható értékpapírokkal folytatott kereskedést, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
EE: Letétek átvételéhez az észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélye és az észt jog szerint részvénytársaságként, leányvállalatként vagy fióktelepként való bejegyzés szükséges.
EE: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a hitelnyújtási, pénzügyi lízing-, fizetési és pénzátutalási szolgáltatásokat, garanciákat és kötelezettségvállalásokat, pénzügynöki tevékenységet, pénzügyi információk és tanácsadási vagy egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtását és továbbítását, a közvetítést kivéve.
LT: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének és befektetési társaságok irányításának ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
IE: a szervezetnek felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely rendszerint megköveteli, hogy a) a szervezet be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság vagy kizárólagos tőzsdei kereskedő legyen, minden esetben írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezzen (bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem szükséges engedély, pl. ha harmadik országbeli szolgáltató üzletileg nincs jelen Írországban, és magánszemélyeknek nem nyújtanak szolgáltatást); vagy b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Kötelezettség nélkül a „promotori di servizi finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakmára.
LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a bármilyen típusú értékpapírok kibocsátásában való részvételt, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatfeldolgozást, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatásokat.
LT: A nyugdíjalap-kezeléshez üzleti tevékenység folytatása szükséges.
MT: Kötelezettség nélkül, kivéve a letétek átvételét, bármilyen típusú hitelezést, a pénzügyi információnyújtást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kisegítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
RO: Kötelezettség nélkül a pénzügyi lízingre, a pénzpiaci eszközökkel folytatott kereskedésre, a devizára, a származékos értékpapírokra, az árfolyammal és a kamatlábbal kapcsolatos eszközökre, az átruházható értékpapírokra és más forgatható értékpapírokra és pénzügyi eszközökre, bármilyen fajta értékpapír kibocsátásában való részvételre, a vagyonkezelésre, valamint pénzügyi eszközökre vonatkozó elszámolási és klíringszolgáltatásokra. Kifizetéseket és pénzátutalást csak letelepedett bankok teljesíthetnek.
SI:
a) Kincstárjegyek kibocsátásában való részvétel, nyugdíjalap-kezelés: Kötelezettség nélkül.
b) Minden más alágazat, kivéve a kincstárjegyek kibocsátásában való részvételt, a nyugdíjalap-kezelés, pénzügyi tájékoztatás és pénzügyi információk átadása, tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Kötelezettség nélkül, kivéve a hitelek (bármilyen kölcsönfelvétel), garanciák és kötelezettségvállalások belföldi jogi személyek és kizárólagos tulajdonosok általi elfogadását külföldi hitelintézetektől. Külföldi személyek csak belföldi bankokon és tőzsdei alkuszi tevékenységet folytató társaságokon keresztül kínálhatnak fel külföldi értékpapírokat. A Szlovén Értéktőzsde tagjait be kell jegyezni Szlovéniában, illetve azoknak külföldi befektetési cégek vagy bankok fióktelepeinek kell lenniük.
2. módozat:
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás 1. módozat:
(CPC 9311) AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 2. módozat:
(CPC 93193) Korlátozás nélkül.
D. Szociális ellátások 1. módozat:
(CPC 933) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BE: Kötelezettség nélkül a szociális ellátásokra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
9. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés 1. módozat:
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve az étkeztetést.
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést *  HR: Kötelezettség nélkül,
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés 1. módozat:
(beleértve az utazásvezetést is) BG, HU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7471) 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
C. Idegenvezetés 1. módozat:
(CPC 7472) BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is) 1. módozat:
(CPC 9619) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
BG: Kötelezettség nélkül, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191), a alkotótevékenységet (CPC 96192) és az előadó-
művészethez kapcsolódó kisegítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Kötelezettség nélkül az egyéb szórakoztatásra (CPC96199), kivéve a filmszínházat.
HR: Korlátozás nélkül a piacra jutás tekintetében. Nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozások alkalmazhatók.
LT, LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
(CPC 963)
1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
1. és 2. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
CY, EE, HR: Kötelezettség nélkül.
E. Szabadidőpark és vízparti szolgáltatás
(CPC 96491)
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst * )
1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
B. Belvízi szállítás 1. és 2. módozat:
a) Személyszállítás
(CPC 7221, kivéve a nemzeti kabotázst * )
b) Teherszállítás
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
(CPC 7222, kivéve a nemzeti kabotázst * ) AT: Állampolgársághoz kötött hajótársaságok természetes személyek általi létrehozására vonatkozóan. Jogi személy esetében állampolgársághoz kötött az igazgatók többségére, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozóan. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
C. Vasúti szállítás 1. módozat:
a) Személyszállítás EU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7111) 2. módozat:
b) Teherszállítás Korlátozás nélkül.
(CPC 7112)
D. Közúti szállítás 1. módozat:
a) Személyszállítás EU: Kötelezettség nélkül.
(CPC 7121 és CPC 7122) 2. módozat:
b) Teherszállítás Korlátozás nélkül.
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai küldemények saját felelősségre történő szállítását * )
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivéte- 1. módozat:
lével * 
(CPC 7139)
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI * 
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai 1. módozat:
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál EU: Kötelezettség nélkül *  a tengeri rakománykezelési szolgáltatásoknál, valamint a vontatási és tolatási szolgáltatásoknál.
b) Tárolás, raktározás AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül hajók személyzettel történő kölcsönzése esetén.
(a CPC 742. része) HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a szállítmányozást.
c) Vámkezelés 2. módozat:
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása Korlátozás nélkül.
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
  Vissza az oldal tetejére