Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.17.)

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat - a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 7/7. oldal

a. Releváns jogi intézkedések
b. A Natura 2000 fenntartási tervek készítésének jelenlegi állása, kilátások
c. Kapcsolódó kormányzati és nem-kormányzati tervek
D. Az európai uniós források jelenlegi felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok
a. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
b. Európai Halászati Alap (EHA)
c. Strukturális alapok és Kohéziós Alap d. LIFE+
e. Egyéb jelentős finanszírozási eszközök
E. A Natura 2000 területek kezelésével és fenntartásával kapcsolatos költségeinek aktuális becslése
F. Az adott tagállamra vonatkozó Natura 2000 stratégiai célkitűzések a 2014-2020 időszakra
G. A stratégiai célkitűzések teljesülését szolgáló intézkedések ismertetése
H. Monitorozás, értékelés és a priorizált intézkedési terv aktualizálása

4. Magyarország Natura 2000 priorizált intézkedési terve

4.1. Prioritások, célkitűzések és intézkedések

A hazai Natura 2000 priorizált intézkedési tervben - a közösségi jelentőségű fajok és élőhely- típusok természetvédelmi helyzetével kapcsolatos aktuális információk alapján - 9 prioritást, illetve 9 stratégiai célkitűzést fogalmaztunk meg az alábbiak szerint:

1. Prioritás: Vizes és ártéri élőhelyek

Célkitűzés: Sérülékeny vízháztartású vizes és ártéri élőhelyek, valamint az azokhoz kötődő közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének javítása.

2. Prioritás: Vízi élőhelyek és életközösségek

Célkitűzés: Természetes, módosított és mesterséges vízterek - folyók, tavak, sík- és dombvidéki kisvízfolyások -, vízi élőhelyek és életközösségek jó ökológiai állapotától (vízminőség, vízmennyiség, áramlásdinamika, medermorfológia stb.) függő közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik természetvédelmi helyzetének javítása.

3. Prioritás: Alföldi gyepek, erdők és erdő-gyep élőhely-komplexek

Célkitűzés: Alföldi/síkvidéki változó vízháztartású gyepek, erdők és erdő-gyep élőhely- komplexek közösségi jelentőségű élőhely-típusainak, növény- és állatfajainak megőrzése, természetvédelmi helyzetük javítása.

4. Prioritás: Domb- és hegyvidéki erdők

Célkitűzés: Domb- és hegyvidékek összefüggő erdős területeire jellemző közösségi jelentőségű élőhely-típusok, növény- és állatfajok megőrzése, természetvédelmi helyzetük javítása.

5. Prioritás: Domb- és hegyvidéki gyepek, felnyíló erdők és peremhelyzetű élőhelyek Célkitűzés: Domb- és hegyvidéki nyílt gyepes és felnyíló erdei élőhelyek, illetve peremhelyzetű (hegylábi) élőhelyek és a hozzájuk kötődő közösségi jelentőségű fajok megőrzése, természetvédelmi helyzetének javítása.

6. Prioritás: Gazdasági hasznosítású és/vagy lakott területekhez kötődő fajok

Célkitűzés: Elsődlegesen (intenzív) mezőgazdasági, halgazdálkodási vagy más céllal hasznosított területekhez kötődő és/vagy jellemzően emberi környezetben élő közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének javítása.

7. Prioritás: Kutatás, monitorozás és ex-situ fajmegőrzés

Célkitűzés: Ismerethiányos vagy kiemelten fontos közösségi jelentőségű fajok és élőhely- típusok természetvédelmi helyzetének meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges megalapozó kutatás illetve erősen lecsökkent egyedszámú, részben ex-situ fajmegőrzési beavatkozásoktól függő közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének javítása.

8. Prioritás: Bemutatás, szemléletformálás, intézményfejlesztés (horizontális intézkedések)

Célkitűzés: A közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok, valamint a Natura 2000

területek széles körű megismerésének és hatékony megőrzésének elősegítése a bemutatás, szemléletformálás és intézményfejlesztés eszközeivel.

9. Prioritás: A Natura 2000 területek gazdasági-társadalmi előnyeinek fenntartható használata (horizontális intézkedések)

Célkitűzés: A Natura 2000 területek helyi szintű társadalmi-gazdasági fejlődésben és munkahely-teremtésben játszott szerepének erősítése.

A fejlesztési igényeket és az uniós finanszírozási eszközök által nyújtott finanszírozási lehetőségeket figyelembe véve az alábbi táblázatban bemutatott öt fő intézkedéscsoportot határoztuk meg:

1. Táblázat: a Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek áttekintése

Intézkedés- csoport Érintett intézkedések száma, rövid leírása Finanszírozási eszközök
Természetvédelmi kezelés (erdő, gyep, halastó) 13 intézkedés: pl. gazdálkodók önkéntes vállalásain alapuló kifizetések illetve ezekhez kapcsolódó nem-termelő beruházások, a kezelés infrastrukturális hátterének fejlesztése EMVA és
ETHA, kis
részben ERFA
Élőhely-fejlesztés, élőhely-
rekonstrukció
10 intézkedés: pl. vízháztartás javítását szolgáló fejlesztések, inváziós fajok állományainak szabályozása, szukcessziós folyamatok szabályozása, rekonstrukciós célú növénytelepítés, vonalas létesítmények fragmentációs hatását csökkentő fejlesztések ERFA, KA
Kutatás, monitorozás, ex-
situ fajmegőrzés
8 intézkedés: pl. ismerethiányos közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének meghatározása, veszélyeztető tényezők felszámolását segítő alkalmazott kutatások, fajok és élőhely-típusok országos elterjedésének feltárása, fajok és élőhely-típusok monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése, ex-situ fajmegőrzési programok ERFA, EMVA,
ETHA, LIFE,
Horizon 2020,
hazai források
Tervezés, szemlélet-
formálás, intézmény-
fejlesztése
7 intézkedés: fenntartási tervek készítése, meglévők kiegészítése, a bemutatás és szemléletformálás infrastrukturális hátterének fejlesztése, oktatás, szemléletformálási programok, kormányzati szervek kapacitás-fejlesztése, a területi jelenlét infrastrukturális és személyi hátterének fejlesztése, határon átnyúló együttműködés, területvásárlás ERFA, EMVA
Gazdasági-társadalmi előnyök hasznosítása 3 intézkedés: ökoturisztikai fejlesztések, Natura 2000 területek kezeléséhez, fenntartásához vagy bemutatásához kapcsolódó, a Natura 2000 célokat támogató tevékenységeket folytató mikro-, kis- és
közép-vállalkozások támogatása, Natura 2000 termék védjegy
ERFA, EMVA, ETHA

Az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv teljes változata elektronikusan elérhető a következő címen: http://www.termeszetvedelem.hu/natura-2000-finanszirozas-2014-2020.


  Vissza az oldal tetejére