Időállapot: közlönyállapot (2016.III.9.)

2016. évi II. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. §-a a következő 47. és 48. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„47. olimpiai pályázat: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § v) pontjában meghatározott olimpiai pályázat;

48. olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit társaság: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § w) pontjában meghatározott zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”

2. § A Tao tv. a 22/C. §-t követően a következő alcímmel és 22/D. §-sal egészül ki:

„Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

22/D. § (1) Az adózó az általa az adóévben az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság részére az olimpiai pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke alapján, legfeljebb a (2) bekezdés szerinti támogatási igazolásban szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság által kiállított támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolás tartalmazza az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát és az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a támogatást a támogatásra jogosult olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság részére a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja (teljesítse).

(4) A támogatásra tekintettel az adózó az (1) bekezdés szerinti juttatás adóévének adóalapját a 3. számú melléklet A) rész 17. pontjában és a B) rész 9. pontjában foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.

(5) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság támogatója a támogatás juttatásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult.

(6) Az adózó a támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak a támogatási igazolás alapján érvényesíthető adókedvezmény összegét.”

3. § A Tao tv. 29/A. §-a a következő (18)-(19) bekezdéssel egészül ki:

„(18) E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi II. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) által megállapított 4. § 47. és 48. pontját, 22/D. §-át, 3. számú melléklet A) rész 17. pontját, és B) rész 9. pontját a Módtv2. hatálybalépését követően nyújtott támogatásra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az adózó naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti évet alkalmaz.

(19) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság által a 22/D. § szerint kiállított támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd forintnak megfelelő értéket.”

4. § A Tao tv. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a Tao tv. 4. § 47. és 48. pontja, 22/D. §-a, 3. számú melléklet A) rész 17. pontja és B) rész 9. pontja, 29/A. § (18)-(19) bekezdése.

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) VIII. fejezete a következő alcímmel és 62/A-62/C. §-sal egészül ki:

„Az olimpiai pályázat adókedvezményének támogatási szabályai

62/A. § (1) A Tao. 22/D. §-a szerinti támogató részére a Tao. 22/D. §-a szerinti adókedvezmény igénybevételének feltételét képező támogatási igazolást - a támogatóval kötött támogatási megállapodás alapján - az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság állítja ki.

(2) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság az általa kiadott támogatási igazolásokról - a támogatási igazoláson szereplő adattartalommal, valamint a támogatások pénzügyi teljesülése tényének feltüntetésével - külön nyilvántartást vezet.

(3) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság a támogatási igazolás kiállítására akkor jogosult, ha

a) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a támogatási igazolás kiállítása nem eredményezi a Tao. 29/A. § (19) bekezdésében meghatározott összeg túllépését, és

b) a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak minősül.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság a támogatási megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül kiállítja a támogatási igazolást.

(5) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság 2 példányban állítja ki, amelyből egy példányt köteles a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató részére átadni, továbbá gondoskodik egy példány megőrzéséről.

(6) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság visszavonja, ha a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a támogatási megállapodásban teljesítési napként meghatározott naptól számított harminc napon belül a támogatást nem teljesíti, és e tényről írásban értesíti az állami adóhatóságot.

62/B. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a 2017. december 31-ig fel nem használt támogatást a központi költségvetés számára kell visszautalnia 2018. január 31-ig az államháztartásért felelős miniszter által megjelölt számlára, amelyet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

62/C. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a Tao. 22/D. §-a alapján nyújtott támogatására az államháztartásról szóló törvény költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

7. § A Sport tv. 77. §-a a következő v)-w) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

v) olimpiai pályázat: a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezésére vonatkozó pályázat,

w) olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság: Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság közös és kizárólagos tulajdonában álló, az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”

8. § Hatályát veszti a Sport tv. 62/A. és 62/C. §-a.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 8. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi II. törvényhez

1. A Tao tv. 3. számú melléklet A) része a következő 17. ponttal egészül ki:

[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:]

„17. a 22/D. §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 75 százaléka.”

2. A Tao tv. 3. számú melléklet B) része a következő 9. ponttal egészül ki:

[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:]

„9. a 22/D. §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 25 százaléka;”


  Vissza az oldal tetejére