Időállapot: közlönyállapot (2016.III.23.)

2016. évi X. törvény

az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról * 

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter a lóversenyek és az agárversenyek szabályainak rendeletben történő megállapítására.”

(2) Hatályát veszti az Szjt. 38. § (2) bekezdés j) pontját követő „Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter a ló- és agárversenyzés szabályainak rendeletben történő megállapítására.” szövegrész.

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

2. § (1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 11. § előtti alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Védett őshonos állatfajták, veszélyeztetett fajták és magyar ebfajták”

(2) Az Átv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak, valamint a magyar ebfajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a természetvédelemért felelős miniszter, a tenyésztési hatóság, más szervek, valamint szakmai szervezetek bevonásával - gondoskodik.”

(3) Az Átv. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Magyar ebfajtának kell tekinteni azt az ebfajtát, amely Magyarország természetföldrajzi környezetében alakult ki, és tartásának, használatának és tenyésztésének történelmi hagyománya van.”

(4) Az Átv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták és a magyar ebfajták állományait védeni kell, amihez az állam támogatást adhat.”

(5) Az Átv. 45/A. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Állattenyésztési bírságot kell kiszabni arra, aki vagy amely)

l) határidőben nem tesz eleget a 48/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.”

(6) Az Átv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:

„48/A. § (1) Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi X. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követő 180. napon a kinológiai szövetség és a magyar ebfajtának nem minősülő ebfajták fenntartására elismeréssel rendelkező tenyésztőszervezetek elismerése a törvény erejénél fogva megszűnik.

(2) Azon tenyésztőszervezetek, amelyek elismerése az (1) bekezdés értelmében megszűnik, a törzskönyvi nyilvántartásaik másolatát kötelesek a Módtv. hatálybalépését követő 210. napig a tenyésztési hatóságnak átadni.”

(7) Az Átv. 49. § (1) bekezdés a) pontja a következő 17. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

rendeletben szabályozza)

„17. a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a magyar ebfajták körét és kijelölésük rendjét;”

(8) Az Átv. 49. § (1) bekezdés a) pontja a következő 19. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

rendeletben szabályozza)

„19. a magyar ebfajták genetikai fenntartásának rendjét;”

(9) Az Átv.

a) 2. §-ában az „eb” szövegrész helyébe a „magyar ebfajták” szöveg,

b) 45/A. § (4) bekezdésében a „védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával kapcsolatban” szövegrész helyébe a „védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával vagy magyar ebfajtával kapcsolatban” szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése és 49. § (1) bekezdés b) pontja.

3. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

3. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,”

(2) Az Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás)

a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett,”

(eb után.)

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (5) bekezdése és (9) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére