Időállapot: közlönyállapot (2016.III.24.)

2016. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Felek)

Elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,

Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet nemzeti minősített adatok cseréjére,

Elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,

Kiváltani kívánva a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelme tárgyában kötött egyezményt,

Kölcsönösen tiszteletben tartva a nemzeti érdekeket és a biztonságot, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyezmény célja és alkalmazási területe

(1) Jelen Egyezmény célja, hogy védelmet biztosítson a Felek, valamint joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek más, nemzetközi egyezmények alapján keletkeztek.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) minősített adat biztonságának megsértése: olyan, a jelen Egyezménnyel vagy a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel ellentétes tevékenység vagy mulasztás, melynek következtében a minősített adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, elvesztése, megsemmisülése, jogosulatlan felhasználása, vagy egyéb módon történő megsértése következik be;

b) minősített szerződés: olyan szerződés vagy alvállalkozói szerződés, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített adathoz való hozzáférés szükséges;

c) minősített adat: megjelenési formájától függetlenül, minden olyan - a Felek között kicserélt vagy keletkezett - adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint védelemben kell részesíteni a minősített adat biztonságának megsértésével szemben, amelyet ennek megfelelően minősítettek és minősítési jelöléssel láttak el;

d) szerződő: olyan természetes személy vagy jogi személy, amely a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban minősített szerződések megkötésére képes;

e) telephely biztonsági tanúsítvány: a biztonsági ellenőrzés eredményeként született pozitív döntés, amely megállapítja, hogy a szerződő az érintett Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban eleget tesz a minősített adatok kezelésére vonatkozó feltételeknek;

f) szükséges ismeret: az a követelmény, amely alapján a minősített adathoz való hozzáférés csak annak a személynek biztosítható, akinek az adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali kötelessége vagy speciális feladata ellátásához szükséges;

g) átadó fél: az a Fél, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyek, amelyik a nemzeti minősített adatot átadja;

h) személyi biztonsági tanúsítvány: a biztonsági ellenőrzés eredményeként született pozitív döntés, amely megállapítja, hogy egy természetes személy a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban jogosult hozzáférni minősített adatokhoz;

i) átvevő fél: az a Fél, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek, amely a nemzeti minősített adatot átveszi az átadó féltől;

j) harmadik fél: bármely olyan állam - beleértve a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket, továbbá nemzetközi szervezet -, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. Cikk

Nemzeti biztonsági hatóságok

(1) A Felek által, jelen Egyezmény általános végrehajtására és ellenőrzésére kijelölt felelős nemzeti biztonsági hatóságok:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

A Szlovén Köztársaságban:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Minősített Adatok Védelméért Felelős Kormányhivatal)

(2) A nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást hivatalos elérhetőségi adataikról, és az azokban bekövetkezett valamennyi későbbi változásról.

(3) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást nemzeti biztonsági hatóságokkal kapcsolatos valamennyi későbbi változásról.

4. Cikk

Minősítési szintek és jelölések

Az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölésük az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon A Szlovén Köztársaságban Angol nyelvű megfelelőjük
„Szigorúan titkos!” STROGO TAJNO TOP SECRET
„Titkos!” TAJNO SECRET
„Bizalmas!” ZAUPNO CONFIDENTIAL
„Korlátozott terjesztésű!” INTERNO RESTRICTED

5. Cikk

Minősített adathoz való hozzáférés

Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan természetes személyek kaphatnak hozzáférést, akik a szükséges ismeret elvének megfelelnek, és akik az érintett Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel összhangban erre megfelelő felhatalmazást kaptak.

6. Cikk

Biztonsági alapelvek

(1) A Felek ugyanolyan szintű védelemben részesítik a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű nemzeti minősített adataik számára biztosítanak.

(2) Az átadó fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerül;

b) tájékoztatja az átvevő felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;

c) haladéktalanul írásban tájékoztatja az átvevő felet az adat minősítésében vagy a minősítés időtartamában bekövetkezett változásokról.

(3) Az átvevő fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerül jelen Egyezmény 4. Cikke alapján meghatározott egyenértékű minősítési szint;

b) biztosítja, hogy a minősített adat minősítését nem szünteti meg, valamint a minősítési szintjét nem változtatja meg az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül;

c) biztosítja, hogy az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a minősített adatot harmadik fél részére nem adja át;

d) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használhatja fel, betartva az átadó fél által meghatározott kezelési előírásokat.

(4) A Felek gondoskodnak a megfelelő intézkedések megtételéről a kommunikációs vagy információs rendszereken feldolgozott, tárolt vagy továbbított minősített adatok védelme érdekében. Ezen intézkedések biztosítják a minősített adat bizalmasságát, sérthetetlenségét, rendelkezésre állását, és ahol releváns, vitathatatlanságát és valódiságát, valamint az adattal kapcsolatos intézkedések kapcsán a felelősség és nyomon-követhetőség megfelelő szintjét.

7. Cikk

Biztonsági együttműködés

(1) A hasonló szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok a másik fél megkeresésére tájékoztatják egymást a nemzeti minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és egyéb szabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. Ennek érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok látogatást tehetnek egymásnál. A nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást a nemzeti minősített adatokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályaikban és egyéb szabályaikban bekövetkezett valamennyi későbbi változásról.

(2) Megkeresés esetén a nemzeti biztonsági hatóságok kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során. A nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást minden, a biztonságot érintő olyan aggályról, amely a biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárás szempontjából fontos lehet.

(3) A Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik a másik Fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. A 4. Cikkben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

8. Cikk

Minősített szerződések

(1) A minősített szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései alapján kell megkötni és teljesíteni. A nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre megerősítik, hogy a lehetséges szerződők és a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban vagy a minősített szerződések teljesítésében részt vevő természetes és jogi személyek rendelkeznek megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal.

(2) Amennyiben a lehetséges szerződő nem rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal, az átadó fél nemzeti biztonsági hatósága kérelmezheti az átvevő fél nemzeti biztonsági hatóságánál a megfelelő biztonsági tanúsítvány kiállítását.

(3) A nemzeti biztonsági hatóság kérelmezheti biztonsági ellenőrzés lefolytatását a másik Fél országának területén működő létesítményben, a minősített adatok a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban megvalósuló folyamatos védelmének biztosítása céljából.

(4) A minősített szerződések részét képezi a projekt biztonsági utasítás, amely a biztonsági követelményeket és a minősített szerződés valamennyi elemének minősítési szintjével kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. A projekt biztonsági utasítás másolatát azon Fél nemzeti biztonsági hatósága részére kell továbbítani, amelynek joghatósága alatt a minősített szerződés teljesítése történik.

9. Cikk

A minősített adat továbbítása

(1) A minősített adat továbbítása diplomáciai úton vagy a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban meghatározott egyéb módon történik.

(2) A Felek a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban jóváhagyott eljárási rend szerint, elektronikus úton is továbbíthatnak minősített adatot.

10. Cikk

A minősített adat sokszorosítása, fordítása és megsemmisítése

(1) A minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő minősítési jelölést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

(2) A minősített adat fordítása során keletkező példányokon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az átadó fél minősített adatát tartalmazza.

(3) „Szigorúan titkos!”/STROGO TAJNO/TOP SECRET minősítésű adat fordítása vagy sokszorosítása kizárólag az átadó fél előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

(4) „Szigorúan titkos!”/STROGO TAJNO/TOP SECRET minősítésű adat nem semmisíthető meg, az ezen minősítési szintű adatokat az átadó félnek kell visszaszolgáltatni, amennyiben már nincs rájuk szükség.

(5) A minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősített adat védelmet, vagy az átadó félhez való visszajuttatását, haladéktalanul meg kell semmisíteni. A minősített adat megsemmisítéséről az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát írásban értesíti.

11. Cikk

Látogatások

(1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra az érintett Fél nemzeti biztonsági hatóságának előzetes írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.

(2) A látogatást kezdeményező Fél nemzeti biztonsági hatósága a tervezett látogatásról a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát látogatási kérelem formájában legalább húsz nappal a látogatás időpontja előtt értesíti. Sürgős esetben, a nemzeti biztonsági hatóságok előzetes egyeztetését követően a látogatási kérelem a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

(3) A látogatási kérelemnek az alábbi adatokat tartalmazza. Ezen adatok kizárólag a látogatás céljára használhatók fel:

a) a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt jogi személy megjelölése;

c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama;

e) a látogatás célja, valamint a megismerendő legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési szintjének megjelölése;

f) a meglátogatandó, minősített adatokat kezelő szerv neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.

(4) A nemzeti biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. A visszatérő látogatások szükséges részleteit a nemzeti biztonsági hatóságok közösen állapítják meg.

(5) A látogató által megismert nemzeti minősített adatot jelen Egyezmény alapján átvett minősített adatnak kell tekinteni.

12. Cikk

Személyes adatok védelme

A Felek biztosítják jelen Egyezmény alapján kicserélt, valamennyi személyes adat védelmét a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban.

13. Cikk

Minősített adat biztonságának megsértése

(1) A nemzeti biztonsági hatóságok késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának megsértéséről, vagy ha mindezek alapos gyanúja merül fel.

(2) Azon Fél nemzeti biztonsági hatósága, ahol a minősített adat biztonságának megsértésére sor került, késedelem nélkül intézkedik a minősített adat megsértésének kivizsgálásáról a következmények csökkentése és további esetek elkerülése érdekében. A másik Fél nemzeti biztonsági hatósága szükség esetén részt vesz a vizsgálatban.

(3) Az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát a minősített adat biztonsága megsértésének körülményeiről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

14. Cikk

Költségek

A Felek maguk viselik jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

15. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges belső feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítése kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Jelen Egyezmény hatályba léptetésével a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény hatályát veszti. A már kicserélt minősített katonai információk és eszközök a korábbi Egyezmény hatályvesztésétől függetlenül jelen Egyezmény intézkedéseivel, valamint a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban védelemben részesülnek.

(3) Jelen Egyezmény hatálybelépéséhez hatályba léptető intézkedések adhatók ki.

(4) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható. A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban a jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

(5) Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

(6) Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül a minősített adatokat az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az átadó fél írásban felmentést nem ad az átvevő fél részére ezen kötelezettség alól.

(7) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.

(8) Jelen Egyezmény végrehajtásából vagy értelmezéséből fakadó vitákat a Felek egymás közötti egyeztetés és tárgyalás útján rendezik, nemzetközi igazságszolgáltatási fórum vagy harmadik fél bevonása nélkül.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Brdo pri Kranjuban, 2016. január 22. napján, két eredeti példányban, magyar, szlovén és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya részéről a Szlovén Köztársaság Kormánya részéről

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as the „Parties”),

Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,

Realising that good cooperation may require exchange of national classified information between the Parties,

Recognising that they ensure equivalent protection for Classified Information,

Wishing to replace the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia on the protection of confidential defence information and material,

Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

Article 1

Objective and applicability of the agreement

1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the course of cooperation between the Parties or between the legal entities or individuals under their jurisdiction.

2. This Agreement does not prejudice the rights and obligations of the Parties arising from other international agreements.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) „Breach of Security” means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national laws and regulations of the Parties, the result of which may lead to disclosure, loss, destruction, misappropriation or any other type of compromise of Classified Information;

b) „Classified Contract” means a contract or subcontract that involves or requires access to Classified Information;

c) „Classified Information” means any information that, regardless of its form, under the national laws and regulations of either Party, requires protection against Breach of Security, has been duly designated and marked with classification level and has been exchanged or generated between the Parties;

d) „Contractor” means an individual or a legal entity with contractual capacity to conclude Classified Contracts in accordance with the national laws and regulations;

e) „Facility Security Clearance” the positive determination following a vetting procedure that a contractor fulfils the conditions of handling Classified Information in accordance with the national laws and regulations of the respective Party;

f) „Need-to-know” means the principle, according to which access to Classified Information may only be granted to a person who has a need to access to this Classified Information in connection with his/her specific official duties or for the performance of a specific task;

g) „Originating Party” means the Party including the legal entities under its jurisdiction, which releases national classified information;

h) „Personnel Security Clearance” means the positive determination following a vetting procedure that an individual is eligible to have access to Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

i) „Recipient Party” means the Party including the legal entities or individuals under its jurisdiction, which receives national classified information of the Originating Party;

j) „Third Party” means any state including the legal entities or individuals under its jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement.

Article 3

National security authorities

1. The National Security Authorities designated by the Parties as responsible for the general implementation and the supervision of this Agreement are:

In Hungary:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)

In the Republic of Slovenia:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Government Office for the Protection of Classified Information)

2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of any subsequent changes thereof.

3. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any subsequent changes of the National Security Authorities.

Article 4

Security classification levels and markings

The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary In the Republic of Slovenia Equivalent in English language
„Szigorúan titkos!” STROGO TAJNO TOP SECRET
„Titkos!” TAJNO SECRET
„Bizalmas!” ZAUPNO CONFIDENTIAL
„Korlátozott terjesztésű!” INTERNO RESTRICTED

Article 5

Access to classified information

Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the Need-to-know principle and who are duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the respective Party.

Article 6

Security principles

1. The Parties shall afford to Classified Information the same degree of protection as afforded to its own national classified information of equivalent security classification level.

2. The Originating Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance with its national laws and regulations;

b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;

c) inform the Recipient Party in writing without undue delay of any subsequent changes in the security classification level or duration of the classification.

3. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification marking in accordance with Article 4 of this Agreement;

b) ensure that Classified Information is not declassified nor its security classification level changed without the prior written consent of the Originating Party;

c) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party;

d) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with use conditions of the Originating Party.

4. Each Party shall ensure that appropriate measures are implemented for the protection of Classified Information processed, stored or transmitted in communication and information systems. Such measures shall ensure the confidentiality, integrity, availability and, where applicable, non-repudiation and authenticity of Classified Information as well as an appropriate level of accountability and traceability of actions in relation to that information.

Article 7

Security cooperation

1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform each other of their national laws and regulations concerning protection of national classified information and the practices stemming from their implementation. To this aim the National Security Authority may visit each other. The National Security Authorities shall inform each other of any subsequent changes in their national laws and regulations concerning national classified information thereof.

2. On request, the National Security Authorities shall assist each other to carry out a security clearance process. They shall exchange information on possible security concerns that are of importance in the security clearance process.

3. On request, the Parties shall in accordance with their national laws and regulations, recognise the Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances issued by the other Party. Article 4 shall apply accordingly.

4. The National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, especially in case of their withdrawal.

Article 8

Classified contracts

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that proposed Contractors as well as persons participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have appropriate Personnel Security Clearance or Facility Security Clearance.

2. If the proposed Contractor does not hold an appropriate security clearance, the National Security Authority of the Originating Party may request the National Security Authority of the Recipient Party to initiate the issue the appropriate security clearance.

3. The National Security Authority may request its counterpart that a security inspection is carried out at a facility located in the territory of the other Party to ensure continuing compliance with security standards in accordance with the national laws and regulations.

4. Classified Contracts shall contain project security instructions on the security requirements and on the security classification level of each element of the Classified Contract. A copy of the project security instructions shall be forwarded to the National Security Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.

Article 9

Transfer and transmission of classified information

1. Classified Information shall be transferred through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities.

2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures approved by the National Security Authorities in writing.

Article 10

Reproduction, translation and destruction of classified information

1. Reproductions and translations of Classified Information shall bear appropriate security classification markings and shall be protected as the originals. Number of reproductions shall be limited to that required for official purposes.

2. Translations of Classified Information shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

3. Classified Information marked „Szigorúan titkos!”/STROGO TAJNO/TOP SECRET shall be translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

4. Classified Information marked „Szigorúan titkos!”/STROGO TAJNO/TOP SECRET shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party after it is no longer needed.

5. In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the Originating Party it shall be destroyed without undue delay. The National Security Authority of the Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified Information.

Article 11

Visits

1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security Authority of the respective Party.

2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases, the request for visit may be submitted at a shorter notice, subject to prior co-ordination between the National Security Authorities.

3. The request for visit shall contain following data that shall be used for the purpose of the visit only:

a) visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;

b) position of the visitor and specification of the legal entity represented;

c) level and validity of visitor’s Personnel Security Clearance;

d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

e) purpose of the visit including the highest security classification level of Classified Information involved;

f) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its point of contact;

g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.

4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The National Security Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.

5. National classified information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this Agreement.

Article 12

Protection of personal data

Each Party shall guarantee the protection of personal data exchanged within this Agreement in accordance with the national laws and regulations.

Article 13

Breach of security

1. The National Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of any Breach of Security of any Classified Information or any suspicion thereof.

2. The National Security Authority of the Party where the Breach of Security has occurred shall investigate or initiate the investigation of the incident without undue delay so as to limit the consequences and to prevent further breaches. The National Security Authority of the other Party shall, if required, co-operate in the investigation.

3. In any case, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach of Security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

Article 14

Expenses

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

Article 15

Final provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. As of the date of entry into force of this Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Slovenia on the protection of confidential defence information and material, done in Misefa on 5 October 1998, shall terminate as between the Parties. Regardless of the termination, all exchanged confidential defence information and material are protected in accordance with the provisions of this Agreement and with the national laws and regulations.

3. Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this Agreement.

4. This Agreement may be amended on the basis of the mutual agreement of the Parties in writing. Such amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.

5. Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of the termination.

6. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation in writing.

7. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

8. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations and negotiations between the Parties and shall not be reffered to any international tribunal or Third party for settlement.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done in Brdo pri Kranju on 22 January 2016 in two originals, in Hungarian, Slovenian and English languages, each text being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of the Republic of Slovenia”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 5. § az Egyezmény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.

5. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1999. évi XXV. törvény.


  Vissza az oldal tetejére