Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.11.)

2016. évi XIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS

The Government of Hungary and the Government of Mongolia, hereinafter referred to as „Party” or „the Parties”, Desiring to promote the further development of friendly relations and cooperation between the two countries, Wishing to facilitate the entry of their nationals holding valid diplomatic and service/official passports into the territory of their respective countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Provisions of the Agreement shall apply to valid diplomatic and service passports of Hungary, and diplomatic and official passports of Mongolia.

Article 2

Nationals of the state of both Parties who are in possession of passports referred to in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the state of the other Party without a visa and stay there without a residence permit for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180)-day period, which entails considering the one hundred and eighty (180)-day period preceding each day of stay.

Article 3

This Agreement shall not exempt holders of valid diplomatic and service/official passports of either Party assigned to a diplomatic or consular mission, or representative missions of international organizations in the territory of the other Party, as well as their family members who hold valid diplomatic and service/official passports, from the requirement to obtain visa for accreditation by the receiving State prior to their arrival.

Article 4

(1) Nationals of the state of each Party referred to in Article 2 may enter the territory of the other Party via border crossing points designated for international traffic.

(2) Nationals referred to in Article 2 shall be in possession of a passport valid for at least six (6) months from the date of entry into the territory of the other Party.

Article 5

(1) The Parties shall exchange personalized specimens of the passports referred to in Article 1 through diplomatic channels within thirty (30) days after the entry into force of the Agreement.

(2) In case one of the Parties introduces a new diplomatic and service/official passport, the personalized specimens of the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article 6

Provisions of the Agreement do not exempt nationals of the state of one Party holding valid diplomatic and service/ official passports from the obligation to respect the laws and regulations in force related to the entry, sojourn, employment and gainful activities of foreign nationals in the territory of the state of the other Party throughout the duration of their stay.

Article 7

(1) The Agreement does not affect the right of the Parties to deny the permit to enter, stay in, or transit through their respective territories to those persons whose presence in the territory of their state they consider undesirable.

(2) Both Parties reserve the right to deny entry, transit and stay to nationals of the state of the other Party for reasons of public order, public security or public health.

(3) The implementation of the Agreement may be temporarily suspended, partly or entirely, by either Party for reasons of public order, public security or public health. The other Party shall be notified through diplomatic channels within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.

Article 8

In case of loss or damage of a diplomatic and service/official passport in the territory of the other Party, the national affected shall immediately notify the competent authorities of the receiving state through the diplomatic or consular mission of the state of his nationality. The diplomatic or consular mission concerned shall issue a travel document enabling the aforementioned person to return home, and shall notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 9

The Agreement shall in no way prejudice the rights and obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union.

Article 10

Any dispute arising between the Parties in relation to the interpretation or implementation of the Agreement shall be settled by direct negotiations and consultations between the Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 11

(1) The Agreement is concluded for an indefinite period of time. It shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been completed.

(2) On the day of the entry into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia on the Mutual Exemption of the Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Service Passports, signed on 24 September 1992 shall cease to be in force.

(3) The Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Any amendment shall be made in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendment shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1).

(4) Either Party may, at any time, terminate the Agreement by a notification addressed to the other Party in written form through diplomatic channels. The Agreement shall cease to be in force ninety (90) days after the date of receiving the notification of denunciation.

Done at Ulaanbatar, on 29 05 2015 in two original copies, in Hungarian, Mongolian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the provisions of the Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of For the Government of
Hungary Mongolia”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTT A DIPLOMATA ÉS SZOLGÁLATI/HIVATALOS ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZŐ ÁLLAMPOLGÁRAIK VÍZUMMENTESSÉGÉRŐL

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),

attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a két ország közötti baráti kapcsolatok és együttműködés további fejlődését,

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az érvényes diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak az országaik területére történő belépését,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezéseinek a hatálya Magyarország érvényes diplomata és szolgálati útleveleire, valamint Mongólia érvényes diplomata és hivatalos útleveleire terjed ki.

2. Cikk

A Felek államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél államának területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott bármely beutazástól számított száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamban.

3. Cikk

A jelen Megállapodás nem mentesíti az érvényes diplomata és szolgálati/hivatalos útlevelek birtokosait, akik a másik Fél államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy az ott székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletek tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaikat, ha ők maguk is érvényes diplomata és szolgálati/hivatalos útlevelekkel rendelkeznek, az alól a kötelezettség alól, hogy az akkreditálásukhoz a beutazásukat megelőzően vízumot szerezzenek be a fogadó államtól.

4. Cikk

(1) A Felek 2. Cikkben említett állampolgárai a másik Fél állama területére a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be.

(2) A Felek 2. Cikkben említett állampolgárai útlevelének a másik Fél államának területére történő beutazás időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényesnek kell lenniük.

5. Cikk

(1) A Felek a Megállapodás hatályba lépésétől számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek adatokkal megszemélyesített mintapéldányait.

(2) Amennyiben az egyik Fél új diplomata és szolgálati/hivatalos útlevelet bocsát ki, ezen útlevél adatokkal megszemélyesített mintapéldányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik Fél részére.

6. Cikk

A Megállapodás rendelkezései nem mentesítik az egyik Fél államának érvényes diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél állama területén a külföldiek beutazására, tartózkodására, munkavállalására és jövedelemszerző tevékenységének folytatására vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsák az ott tartózkodásuk teljes ideje alatt.

7. Cikk

(1) A Megállapodás nem érinti a Felek azon jogát, hogy a beutazási, tartózkodási vagy átutazási engedélyt megtagadják azon személyektől, akiknek a területükön való jelenlétét nem tartják kívánatosnak.

(2) Mindkét Fél fenntartja a jogot, hogy megtagadja a belépést, átutazást és az ott tartózkodást a másik Fél állama állampolgárától közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból.

(3) A Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak feloldásáról három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

8. Cikk

Amennyiben a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevél a másik Fél államának területén elveszik vagy megrongálódik, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

9. Cikk

A Megállapodás nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak.

10. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából a Felek között felmerülő vitákat a Felek közötti tárgyalások és konzultációk útján kell rendezni, harmadik állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül.

11. Cikk

(1) A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsónak a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás hatályba lépésének a napján hatályát veszíti a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, 1992. szeptember 24. napján aláírt Egyezmény.

(3) A Megállapodás kizárólag a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével módosítható. Bármilyen módosítást a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítás az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

(4) Bármelyik fél bármikor felmondhatja a Megállapodást a másik Félhez diplomáciai úton intézett írásbeli értesítéssel.

A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencven (90) napot követően megszűnik.

Készült Ulaanbatar, 2015. 05. 29-én két eredeti példányban, magyar, mongol és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya Mongólia Kormánya
nevében nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 5. § a Megállapodás 11. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. § Hatályát veszíti a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, Budapesten, 1992. szeptember 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 96/1993. (VII. 1.) Korm. rendelet.


  Vissza az oldal tetejére