Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.11.)

2016. évi XX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 141/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal részére megadott, a volt közüzemi nagykereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.”

2. § A Get. 141/I. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (3) bekezdés szerinti szerződés 2018. szeptember 30-áig meghosszabbodik.”

3. § A Get. 141/J. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (3) bekezdés szerinti szerződés 2018. szeptember 30-áig meghosszabbodik.

(11) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal részére megadott, a volt közüzemi nagykereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.”

4. § A Get. 141/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználók ellátását a 115/A-115/C. § alapján másik egyetemes szolgáltatói engedélyesnek adja át, akkor a 141/J. § alapján kötött szerződése az átadás napjával megszűnik. Ebben az esetben a szerződés megszűnéséből eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke, valamint a szerződés teljesítéséhez lekötött kapacitások ellenértékének az átadás napját követő időszakra eső időarányos része nem követelhető az átadó egyetemes szolgáltatótól, ezek tekintetében a feleket egymással szemben semmilyen követelés nem terheli. Az átvevő egyetemes szolgáltató a 141/A. § (6) bekezdése vagy a 141/J. § (11) bekezdése szerinti igénybejelentésében szereplő mennyiségeknek tartalmaznia kell az átadó egyetemes szolgáltató által ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátáshoz szükséges földgázmennyiséget az átvétel időpontját követő időszak tekintetében. Amennyiben a kiválasztásra vagy kijelölésre az igénybejelentést követően kerül sor, az igényelt mennyiség az átvétel időpontját követő időszakra vonatkozóan az átadó egyetemes szolgáltató által a 141/A. § (6) bekezdése vagy a 141/J. § (11) bekezdése szerint igényelt mennyiséggel megemelkedik.

(3) A 141/A. § vagy a 141/J. § alapján szerződött egyetemes szolgáltató vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az általa a 2016/17-es tárolói évre egyetemes szolgáltatási célra lekötött földgáztárolói kapacitásokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2016. évi XX. törvény hatálybalépését követő 10 munkanapon belül egy alkalommal egyoldalúan módosíthatja.”

5. § A Get. a következő 141/L. §-sal egészül ki:

„141/L. § (1) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a Felajánlási rendeletben foglalt felajánlási ár részét képező földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel alapján számított tárgyévi árbevétel és a Felajánlási rendelet szerint meghatározott elismert fajlagos földgázár alapján meghatározott tárgyévi árbevétel különbségének pozitív összegét az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolások között kimutatni. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást a Felajánlási rendeletben foglalt felajánlási ár részét képező földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel alapján számított tárgyévi árbevétel és a Felajánlási rendelet szerint meghatározott elismert fajlagos földgázár alapján meghatározott tárgyévi árbevétel különbségének negatív összegében kell megszüntetni. Az ebben a bekezdésben foglaltak alapján elkészített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában az Sztv. rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minősül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket első alkalommal a 2016. adóévre vonatkozóan kell alkalmazni.”

6. § A Get.

a) 141/I. § (9) bekezdésében a „2016.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg,

b) 141/J. § (3) bekezdés d) pontjában a „szerződéses feltételeket” szövegrész helyébe a „szerződéses feltételeket a felek megállapodásának hiányában” szöveg,

c) 141/J. § (6) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti szerződést a megkötést” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés szerinti szerződést a megkötést vagy módosítást” szöveg,

d) 141/J. § (7) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés” szöveg,

e) 141/J. § (8) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott földgázforrás” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés alapján megkötött szerződés” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Get. 141/A. § (14) bekezdése.

8. § E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére