Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.11.)

2016. évi XXI. törvény

az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról * 

1. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

1. § Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.”

2. § Az Ept. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.”

3. § Az Ept. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,

d) az a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.”

4. § Az Ept. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett - ráfordításokkal csökkentett - bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos - ráfordításokkal csökkentett - bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

(2) Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását.”

5. § Az Ept. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § Az MNÜA a 4. § (1) bekezdésben meghatározott forrásokat kizárólag a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.”

6. § Az Ept. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § (1) A 2. mellékletben szereplő ingatlanok, valamint az ingatlanok működtetéséhez és a 3. § (2) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásához szükséges állami tulajdonú - az ingatlanokhoz kapcsolódó - ingóságoknak legkésőbb az ingatlanok tulajdonba adását megelőző 15. nappal - a tulajdonosi joggyakorló által megállapított - állománya az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen és illetékmentesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek a 3. § (2) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az érintett vagyonelemeket terhelő - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által meghatározott - kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az érintett vagyonelemek forgalmi értékeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződés megkötése során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdést az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges telekalakítás következtében a 2. mellékletben szereplő ingatlanok helyébe lépő nem forgalomképtelen vagy nem korlátozottan forgalomképes ingatlanokra is alkalmazni kell.”

7. § Az Ept. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.”

8. § Az Ept. a 6. § (1) bekezdésében az „MNÜA” szövegrész helyébe az „MNÜA és az Alapítvány” szövegrész lép.

9. § (1) Az Ept. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ept. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ept. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti

a) az Ept. 6/A. §-a,

b) az Ept. 1. melléklete,

c) az Ept. 6/B. §-a,

d) az Ept. 2. melléklete.

2. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény módosítása

11. § A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott Erzsébet-utalvány kibocsátásával a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál keletkező, a ráfordításokkal csökkentett bevételt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben meghatározott közfeladatokra használhatja fel.”

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

12. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete a következő 3.7. ponttal egészül ki:

(A közcélú juttatások körében adómentes)

„3.7. az a tevékenység ellenértékének nem minősülő juttatás, amelyet a magánszemély az Erzsébet-programról szóló törvény szabályai szerint az Erzsébet-program forrásaiból kap.”

4. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

13. § Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok, 2013. augusztus 1-jével ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése körében 2016. szeptember 1-jétől a zöldfelületek fejlesztését és karbantartását az állam a Belváros-Lipótvárosi Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata útján, az erre a célra nevesített támogatás biztosítása mellett látja el. A zöldfelületek fejlesztésére és karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg.”

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és 9. § (2) és (3) bekezdése 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) A 10. § a) és b) pontja 2016. december 1. napján lép hatályba.

(4) A 10. § c) és d) pontja 2017. június 30. napján lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi XXI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez

Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami vagyon

Helyrajzi szám Megnevezés
1. Siófok, 3778/28 hrsz. kivett üdülőépület 2 db és udvar
2. Siófok, 6885 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
3. Balatonvilágos, 1392 hrsz. kivett úttörőtábor
4. Balatonvilágos, 1412 hrsz. kivett üdülőépület és napközi otthon és udvar
5. Nyíregyháza, 15054/2 hrsz. kivett továbbképző intézet és szálloda
6. Nyíregyháza, 15069/3 hrsz. kivett út
7. Nyíregyháza, 15069/5 hrsz. kivett szálloda, táborhely
8. Nyíregyháza, 15069/6 hrsz. kivett beépítetlen terület
9. Nyíregyháza, 15069/7 hrsz. kivett beépítetlen terület
10. Nyíregyháza, 15069/8 hrsz. kivett melléképület, udvar
11. Balatonőszöd, 619 hrsz. kivett transzformátorház
12. Balatonőszöd, 620/2 hrsz. kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépület) és gazdasági épület
15 db és egyéb épület 6 db
13. Balatonőszöd, 622 hrsz. kivett gazdasági épület, udvar
14. Balatonszemes, 44 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
15. Balatonszemes, 1430 hrsz. kivett transzformátorház
16. Zánka, Külterület 017/5 hrsz. kivett gyermekváros
17. Zánka, Külterület 017/6 hrsz. kivett gyermekváros
18. Zánka, Külterület 017/7 hrsz. kivett gyermekváros
19. Zánka, Külterület 018/3 km kivett gyermekváros és „Kikötő szárazföldi terület”
20. Zánka, Külterület 018/7 hrsz. kivett gyermekváros
21. Zánka, Külterület 018/8 hrsz. kivett gyermekváros
22. Zánka, Külterület 022/17 hrsz. kivett móló
23. Zánka, Külterület 022/19 hrsz. kivett móló
24. Zánka, Külterület 026/2 hrsz. kivett úttörőváros
25. Zánka, Külterület 028 hrsz. kivett úttörőváros
26. Zánka, Külterület 029 hrsz. kivett úttörőváros
27. Zánka, Külterület 030/10 hrsz. kivett gyermekváros
28. Zánka, Külterület 030/11 hrsz. kivett gyermekváros
29. Zánka, Külterület 030/13 hrsz. kivett gyermekváros
30. Zánka, Külterület 038/1 hrsz. legelő
31. Zánka, Külterület 039 hrsz. kivett patak (Csorsza-patak)
32. Fonyód, 10232/9 hrsz. kivett transzformátorház
33. Fonyód, 10232/14 hrsz. kivett út
34. Fonyód, 10232/16 hrsz. kivett táborhely
35. Fonyód, 10232/17 hrsz. kivett út
36. Fonyód, 10232/18 hrsz. kivett táborhely

2. melléklet a 2016. évi XXI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez

Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami vagyon

Helyrajzi szám Megnevezés
1. Siófok, 3778/28 hrsz. kivett üdülőépület 2 db és udvar
2. Siófok, 6885 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
3. Balatonvilágos, 1392 hrsz. kivett úttörőtábor
4. Balatonvilágos, 1412 hrsz. kivett üdülőépület és napközi otthon és udvar
5. Nyíregyháza, 15054/2 hrsz. kivett továbbképző intézet és szálloda
6. Nyíregyháza, 15069/3 hrsz. kivett út
7. Nyíregyháza, 15069/5 hrsz. kivett szálloda, táborhely
8. Nyíregyháza, 15069/6 hrsz. kivett beépítetlen terület
9. Nyíregyháza, 15069/7 hrsz. kivett beépítetlen terület
10. Nyíregyháza, 15069/8 hrsz. kivett melléképület, udvar
11. Balatonőszöd, 619 hrsz. kivett transzformátorház
12. Balatonőszöd, 620/2 hrsz. kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépület) és gazdasági épület
15 db és egyéb épület 6 db
13. Balatonőszöd, 622 hrsz. kivett gazdasági épület, udvar
14. Balatonszemes, 44 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
15. Balatonszemes, 1430 hrsz. kivett transzformátorház

3. melléklet a 2016. évi XXI. törvényhez

2. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába kerülő ingatlanok

Helyrajzi szám Megnevezés
1. Zánka, Külterület 017/5 hrsz. kivett gyermekváros
2. Zánka, Külterület 017/6 hrsz. kivett gyermekváros
3. Zánka, Külterület 017/7 hrsz. kivett gyermekváros
4. Zánka, Külterület 018/3 km kivett gyermekváros és „Kikötő szárazföldi terület”
5. Zánka, Külterület 018/7 hrsz. kivett gyermekváros
6. Zánka, Külterület 018/8 hrsz. kivett gyermekváros
7. Zánka, Külterület 022/17 hrsz. kivett móló
8. Zánka, Külterület 022/19 hrsz. kivett móló
9. Zánka, Külterület 026/2 hrsz. kivett úttörőváros
10. Zánka, Külterület 028 hrsz. kivett úttörőváros
11. Zánka, Külterület 029 hrsz. kivett úttörőváros
12. Zánka, Külterület 030/10 hrsz. kivett gyermekváros
13. Zánka, Külterület 030/11 hrsz. kivett gyermekváros
14. Zánka, Külterület 030/13 hrsz. kivett gyermekváros
15. Zánka, Külterület 039 hrsz. kivett patak (Csorsza-patak)
16. Fonyód, 10232/9 hrsz. kivett transzformátorház
17. Fonyód, 10232/14 hrsz. kivett út
18. Fonyód, 10232/16 hrsz. kivett táborhely
19. Fonyód, 10232/17 hrsz. kivett út
20. Fonyód, 10232/18 hrsz. kivett táborhely

  Vissza az oldal tetejére