Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.14.)

2016. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról * 

1. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében)

„9. ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet, a váratlan támadás és a veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverzésében,”

2. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzetbiztonsági szolgálatok)

„b) ellátják a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a terrorveszélyhelyzettel, a váratlan támadással és a veszélyhelyzettel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat;”

3. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)

„f) felhasználás,”

4. § A Hvt. 64. § (4) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„c) a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően az alapvető jogok lényeges tartalmát nem érintve a 69. § (1) bekezdése, a 70. § (4)-(6) bekezdése szerinti, valamint a 79. §-ban meghatározott intézkedéseket a 79. § a), b), e), i) és j) pontjai kivételével,

d) terrorveszélyhelyzetben a c) pontban meghatározottakon túl a 65. § (2) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a 70. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedéseket”

(vezetheti be.)

5. § A Hvt. 80. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában:)

„w) felhasználás: a Honvédség részvétele az erőszakos cselekmények elhárításában szükségállapot és terrorveszélyhelyzet idején.”

6. § A Hvt.

a) IX. Fejezet címében a „MEGELŐZŐ” szövegrész helyébe a „TERRORVESZÉLYHELYZET, MEGELŐZŐ”,

b) 64. § (1) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzet” szövegrész helyébe a „terrorveszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet”,

c) 64. § (5) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzetben” szövegrész helyébe a „terrorveszélyhelyzetben, megelőző védelmi helyzetben”,

d) 65. § (2) bekezdés b) pontjában a „megelőző védelmi helyzethez” szövegrész helyébe a „megelőző védelmi helyzethez, terrorveszélyhelyzethez”

szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § E törvény az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére