Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXVI. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi

a) bevételi főösszegét 16 222 052,4 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 983 686,9 millió forintban,

c) hiányát 761 634,5 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 8. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.

(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.”

3. § A Kvtv. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák működési költségéhez való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzatának terhére a központi költségvetés javára 2016. évben 3000,0 millió forintot ad át. A befizetési kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell teljesíteni.”

4. § A Kvtv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcímének (2) bekezdés szerinti, az egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó emelését az egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az egészségügyi szakellátó intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító intézkedések elfogadása esetén rendelheti el.”

5. § A Kvtv. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.”

6. § A Kvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.”

7. § A Kvtv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.”

8. § A Kvtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális hozzájárulási adó 2016. évben, július 1-jét követően megfizetett összegének 74,30%-a az Ny. Alapot, 20,53%-a az E. Alapot, 5,17%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az egyes Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.”

9. § A Kvtv. 39. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. pont f) alpontja alapján nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. december 31.”

10. § A Kvtv. 61. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.”

11. § A Kvtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 13. § (1) bekezdés 4-11. pontjával megállapított 69. §-a és 70. §-a szerinti uniós közbeszerzési értékhatárok a Mód. tv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében irányadóak.”

12. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Kvtv.

1. 18. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg,

2. 34. § (2) bekezdésében az „1-6. alpontjai” szövegrész helyébe az „1-6. és 8. alpontjai” szöveg.

3. 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „2. melléklet III. pont 3. alpont b)-k) pontjában” szövegrész helyébe a „2. melléklet III. pont 3. alpont c)-k) pontjában” szöveg,

4. 69. § (1) bekezdés a) pontjában a „134 000 euró” szövegrész helyébe a „135 000 euró” szöveg,

5. 69. § (1) bekezdés b) pontjában a „207 000 euró” szövegrész helyébe a „209 000 euró” szöveg,

6. 69. § (2) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró”szöveg,

7. 69. § (3) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,

8. 70. § (1) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,

9. 70. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,

10. 70. § (2) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,

11. 70. § (2) bekezdés b) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,

12. 2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontjában a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma” szövegrész helyébe a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, ideértve a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kisgyermeknevelőket is” szöveg,

13. 2. melléklet II. pont 2. alpont a) pontjában az „a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz” szövegrész helyébe „a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz” szöveg,

14. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában az „A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők” szövegrész helyébe „A szünidőben szervezett ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek” szöveg,

15. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában az „oc) és oe)” szövegrész helyébe a „nc) és ne)” szöveg,

16. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában az „„Idősek, demens betegek nappali ellátása”” szövegrész helyébe az „„Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”” szöveg,

17. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában a „„Gyermekek napközbeni ellátása”” szövegrész helyébe a „„Gyermekek bölcsődei ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása”” szöveg,

18. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nd) pontjában az „„Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása”, „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szövegrész helyébe az „„Időskorúak átmeneti ellátása”, a „Demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”, a „Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szöveg,

19. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont ne) pontjában a „III.5. a)-c) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” és „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szövegrész helyébe a „III.5. a)-b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A III.5. a)-b) alpontok szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások, míg a III.5. c) pont szerinti támogatás szempontjából az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szöveg,

20. 3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontjában a „programokra fordítható” szövegrész helyébe a „programokra, az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható” szöveg,

21. 3. melléklet II. pont 3. alpont c) pontjában a „lakosságszám feletti városok esetében” szövegrész helyébe a „lakosságszámú vagy azt meghaladó települések esetében” szöveg,

22. 3. melléklet IV. pontjában az „Előirányzat: 8 275,8 millió forint” szövegrész helyébe az „Előirányzat: 9 325,8 millió forint” szöveg,

23. 3. melléklet IV. pont d) alpontjában az „5 000,0 millió forint” szövegrész helyébe az „5 450,0 millió forint” szöveg,

24. 3. melléklet IV. pont g) alpontjában a „megvalósításához,” szövegrész helyébe a „megvalósításához, továbbá legfeljebb 600 millió forint illeti meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához,” szöveg,

25. 3. melléklet V. pontjában az „Előirányzat: 15 112,9 millió forint” szövegrész helyébe az „Előirányzat: 13 682,9 millió forint” szöveg,

26. 3. melléklet V. pont 4. alpontjában a „történt meg. E támogatások” szövegrész helyébe a „történt meg. A 2015-ben le nem hívott, de 2016-ban esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a 2015. évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások” szöveg,

27. 3. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontjában az „I.3. és” szövegrész helyébe az „I.3., I.8. és” szöveg,

28. 7. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés” szöveg,

29. 8. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja”szöveg,

30. 8. melléklet V. pontjában az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.” szövegrész helyébe az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében 2016. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.” szöveg

lép.

(2) A Kvtv.

1. 7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában a „középiskolában, szakiskolában” szövegrész helyébe a „középfokú iskolában” szöveg,

2. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontjában a „szakiskolára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolára” szöveg,

3. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ad) alpontjában a „speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára)” szövegrész helyébe a „szakiskolára, készségfejlesztő speciális szakiskolára” szöveg,

4. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ae) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

5. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont af) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

6. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ai) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,

7. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „szakiskolában” szövegrész helyébe „szakközépiskolában”szöveg,

8. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „Köznevelési Hídprogramokat” szövegrész helyébe „Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot” szöveg,

9. 7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,

10. 7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,

11. 7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium” szöveg,

12. 7. melléklet I. pont 5. alpont k) pont kd) alpontjában a „speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája” szövegrész helyébe a „szakiskolája” szöveg,

13. 7. melléklet VI. pont 1. alpontjában a „szakiskolák, szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakképző iskolák” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Kvtv. 71. § (2) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

1. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Fejezeti tartalék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
13 Fejezeti tartalék 525,0 525,0

2. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „1-4. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-4. cím összesen: 26 831,0 705,0 26 126,0

3. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „I. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
I. fejezet összesen: 115 287,8 10 415,9 31 201,1

4. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 119 594,7

5. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
IX. fejezet összesen: 674 261,7

6. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Miniszterelnökség 4 400,9 18 654,9

7. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
7 Felújítások 3 233,7

8. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím sora helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
7 Nemzeti Örökség Intézete 10,2 1 419,5

9. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Személyi juttatások 401,5

10. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,4

11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 847,1

12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 78,7

13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 38 976,5 128 547,9

14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 2 147,8

15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 100,0 4 844,2

16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 2 790,4

17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 5 312,0 5 312,0

18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő „78. Modern Városok Program” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
78 Modern Városok Program 50 000,0 50 000,0

19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „1-30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-30. cím összesen: 315 674,9 48 062,7 267 612,2

20. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0

21. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
33 Országvédelmi Alap 80 000,0

22. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „32-34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
32-34. cím összesen: 361 425,5

23. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport a következő „4. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése” jogcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
4 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0

24. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XI. fejezet összesen: 798 889,4 48 069,8 268 619,1

25. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 16 092,6 4 700,0

26. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
4 Ménes gazdaságok 3 631,7 213,5

27. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Személyi juttatások 218,1

28. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,8

29. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 3 322,8

30. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 240,2

31. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 16 646,3

32. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 5 766,6

33. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím a következő „34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 3 000,0 3 000,0

34. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 86 911,0 86 911,0

35. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 236 642,6 39 131,3 197 511,3

36. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „XII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XII. fejezet összesen: 237 192,6 39 131,3 197 511,3

37. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 245,7 62 787,7

38. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 25 188,6

39. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 MH OHP és alárendelt szervezetei 477,3 83 342,2

40. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH OHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Személyi juttatások 60 675,8

41. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH OHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 585,4

42. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 7 123,0

43. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIII. fejezet összesen: 300 987,0 31 948,0 269 039,0

44. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
5 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 56 622,7

45. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Személyi juttatások 28 453,7

46. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 437,0

47. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 17 460,9

48. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 6 711,3

49. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
17 Vízügyi Igazgatóságok 2 940,7 24 723,4

50. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 1 893,6

51. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 28 487,0 28 487,0

52. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Fejezeti stabilitási tartalék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
23 Fejezeti stabilitási tartalék 4 930,1 4 930.1

53. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
21 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0 1 000,0

54. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások’” alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 10 000,0 10 000,0

55. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 552 770,0 27 490,9 525 279,1

56. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIV. fejezet összesen: 552 825,0 27 490,9 525 279,1

57. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet a következő „7. Szakképzési Centrumok” címmel és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
7 Szakképzési Centrumok 14 753,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 706,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 322,6
3 Dologi kiadások 888,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 835,2

58. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím a következő „14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 1 500,0 1 500,0

59. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím a következő „5. Pest megyei fejlesztések” jogcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
5 Pest megyei fejlesztések 2 000,0 2 000,0

60. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő „8. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
8 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 2 000,0 2 000,0

61. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása” alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 1 500,0 1 500,0

62. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XV. fejezet összesen: 124 741,1 30 856,5 93 884,6

63. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 951,1 130 561,2

64. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 6 490,7

65. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet „XVI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2016. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVI. fejezet összesen: 145 591,0 3 245,7 142 345,3

66. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím a következő „10. Vasúthálózat fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
10 Vasúthálózat fejlesztése 1 000,0 1 000,0

67. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím a következő „30. Közúthálózat felújítása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
30 Közúthálózat felújítása 69 300,0 69 300,0

68. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím a következő „31. A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2016. évi előirányzat
  Vissza az oldal tetejére