Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXXV. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A Hivatal a feladatai ellátásához kapcsolódóan, az integrációs folyamatok előmozdítása érdekében nemzetközi együttműködés keretében a külföldi szabályozó hatóságokkal együttműködési megállapodást köthet, törvény rendelkezései szerint információkat cserélhet.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti nemzetközi együttműködés keretében az egyes külföldi szabályozó hatóságok részvételével működő, Magyarországon megalakult és budapesti székhelyű - a tagjai közötti együttműködést és az információcserét, az energiaszabályozás fejlesztését céljául tűző - Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (Energy Regulators Regional Association, a továbbiakban: ERRA) tagja lehet.

5/B. § (1) Az ERRA, mint egyesületként bejegyzett intézményközi szervezet magyarországi működésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az egyesületekre vonatkozó szabályok alkalmazandók. E törvény nem érinti az ERRA jogi személyiségének egyéb vonatkozásaira, a polgári jogi jogviszonyaira, valamint a közteherviselési kötelezettségére irányadó jogszabályok alkalmazását.

(2) Az ERRA nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter látja el az általa vezetett közhiteles nyilvántartásra irányadó szabályok szerint, az e törvényben foglalt eltérésekkel.

(3) Az ERRA feletti törvényességi felügyeletet a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek keretében - ha jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző működésre utaló adat jut a tudomására -, megfelelő határidő tűzésével felhívja az ERRA-t a működés törvényességének helyreállítására, ennek eredménytelensége esetén az ERRA székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A törvényszék az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés során alkalmazható bírósági intézkedések szabályainak alkalmazásával jár el.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az ERRA következő adatait tartalmazza:

a) neve, magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése,

b) székhelye,

c) nyilvántartási száma,

d) adószáma, statisztikai számjele,

e) a tagszervezetek neve, székhelye,

f) célkitűzése és feladata,

g) a tisztségviselők neve, továbbá címe, kézbesítési címe, képviseleti joga (együttes vagy önálló), a megbízatás keletkezésének és megszűnésének időpontja,

h) alapszabálya és annak módosítása, a bejegyzés időpontjával,

i) nyilvántartásba vételének időpontja,

j) megszűnésének időpontja.

(5) Az ERRA a nyilvántartásban rögzített adataiban bekövetkezett változást 30 napon belül írásban bejelenti a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszternek, aki azt a nyilvántartásba bejegyzi és arról tájékoztatja az ERRA-t.

(6) Az ERRA az alapszabályában foglaltak szerint dönthet más egyesülettel való egyesülésről, beolvadásról, illetve a feloszlásáról (jogutód nélküli megszűnéséről). Jogutód nélküli megszűnés esetén az ERRA vagyonáról - a hitelezők kielégítése után - az alapszabály előírása, vagy annak hiányában a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. A vagyoni kérdések rendezését az ERRA által kijelölt vagyonbiztos látja el, ilyen kijelölés hiányában a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter jelöl ki vagyonbiztost.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetekben az ERRA a vagyon sorsáról nem rendelkezett, a vagyont a hitelezők kielégítése után a tagok között kell olyan arányban felosztani, amilyen arányban az egyes tagok vagyoni hozzájárulást teljesítettek. A ki nem elégített követelésekért a tagok egyetemlegesen felelnek.

(8) Az ERRA a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Fővárosi Törvényszék a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXV. törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az ERRA nyilvántartási adatait és az általa őrzött iratait - ideértve a folyamatban lévő nyilvántartásba-vételi (változásbejegyzési) eljárás adatait és iratait is - papíralapon átadja a külgazdaságért és külpolitikáért felelős miniszternek, egyidejűleg az ERRA-t a bírósági hatáskör megszűnésére tekintettel törli a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából.

(3) Hatályát veszti a Tv. 5. § (2) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére