Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXXIX. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve ha)

„c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.”

(2) A Ht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„64. § (1) Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, akkor - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről a környezetvédelmi hatóságnak nyilatkozik. A környezetvédelmi hatóság a megfelelés tényét igazolja.

(2) Nem kell nyilatkozni a környezetvédelmi hatóságnak a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről olyan, kormányrendeletben meghatározott melléktermék esetén, amelynek megfelelőségét a 82. § (4) bekezdése szerinti hatóság ellenőrzi, és a melléktermék felhasználási módja miatt a 8. § szerinti környezetvédelmi feltételek teljesülnek.”

(3) A Ht. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hulladéklerakási járulékot - a 69. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel - a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási művelettel ártalmatlanított hulladék után kell fizetni. A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a hulladék elhelyezésével keletkezik. A járulék mértékét 6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a negyedévenkénti járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell meghatározni.”

(4) A Ht. 69. § (5) bekezdése a következő e)-h) pontokkal egészül ki:

(A járulékfizetésre kötelezettnek nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni, ha)

„e) azbesztet tartalmazó, lakosságnál képződött építőanyag hulladék lerakása valósul meg,

f) erőművi és hulladékégetésből származó nem veszélyes

fa) salak, pernye,

fb) egyéb füstgáz tisztításából származó hulladék lerakása valósul meg,

g) nem veszélyes kohászati salak hulladék lerakása valósul meg,

h) a 15. § (6) bekezdése szerinti építési célú felhasználás valósul meg.”

(5) A Ht. 88. § (2) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„2. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes műszaki feltételeket;”

(6) A Ht. 88. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„9. a hasznosítási műveleteket és az energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági mutató megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint az ártalmatlanítási műveleteket;”

(7) A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

„g) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

2. § A Ht.

a) 2. § (1) bekezdés 42. pontjában az „2. melléklet” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet”,

b) 55. § (3) bekezdésében a „veszélyes és nem veszélyes hulladékként egyaránt szerepel, de megállapításra került” szövegrész helyébe a „veszélyes hulladékként szerepel, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja”,

c) 27. alcím címében a „tájékoztató” szövegrész helyébe az „a melléktermék megfelelőségének igazolása”,

d) 69. § (6) bekezdésében az „az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. pontjában” szövegrész helyébe a „68. § (2) bekezdésében”,

e) 82. § (4) bekezdésében a „termék megfelelőségének” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság, továbbá a termék megfelelőségének”,

f) 86. § (4) bekezdésében a „kiszabott bírságot megállapító határozat kiadásáig” szövegrész helyébe a „kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt”,

g) 88. § (1) bekezdés 15. pontjában a „tevékenységek, valamint” szövegrész helyébe a „tevékenységek, az építési-bontási törmelék újrahasználatának, valamint”

szöveg lép.

3. § (1) Hatályát veszti a Ht.

a) 2. és 3. melléklete, valamint

b) 5. melléklete.

(2) Hatályát veszti a Ht.

a) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában az „az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza;” szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés 20. pontjában az „a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza;” szövegrész,

c) 34. § (9) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni. A” szövegrész,

d) 68. § (5) bekezdés b) pontjában a „fajtájára,” szövegrész,

e) 88. § (1) bekezdés 3. pontjában a „, valamint a Hulladékminősítő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat” szövegrész.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. § d) pontja, a 3. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (2) bekezdés d) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére