Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.24.)

2016. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról * 

Ország, melly fekvésére, éghajlatára, termékére és nemzeti lelkére nézve jó lovakat nevelni, Magyar Országnál különb nincs és hogy csak magunkon áll ezen tárgyat olly virágzásba hozni és valaha olly gyümölcsözésre vinni: hogy a Világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk és hogy a Magyar Ló mindenütt igazságos és megérdemelt elsőséget nyerjen...”

(Széchenyi István: Lovakrul, 1828.)

Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásunk részeként vállalja a magyar kultúra és a Kárpát-medencei természet adta és ember alkotta értékek ápolását és óvását, egyben az állam alapvető kötelességeként határozza meg a honos növény- és állatfajainknak, mint nemzetünk e közös örökségeinek védelmét.

Végezés, melyet a most szerencsésen országló felséges Király és császár, II. József, hogy Magyarországban és az ahhoz tartozó tartományokban..., a jobb fajtából eredeti és magasabb méretű lovaknak száma jövendő időkre nézve is minden kitalálható móddal gyarapítatthassék, tetszett ő Felségének kegyesen elvégezni, hogy Magyarországban tulajdon császári, királyi ménes, mely mintegy magvető helye legyen a jelesebb természetű és tartósabb erejű lovaknak, minden időhalasztás nélkül felállítassék, arra rendelvén amaz Mezőhegyes nevű alkalmatos pusztát.”

(II. József végezése, 1784. december 20.)

A mezőhegyesi ménesbirtokra a magyar önkép és identitás évezredes elemét jelentő lovaskultúra szerves és alapvető részeként tekinthetünk. Amikor II. József 1784. december 20-án döntést hozott a ménesbirtok megalapításáról, a magyar lótenyésztés hagyományait egyesítette az ország fejlesztése iránti elkötelezettséggel, folytatva a Bél Mátyás vagy Tessedik Sámuel nevével fémjelezhető, a korszerű mezőgazdaság megteremtése érdekében hozott erőfeszítések sorát.

Mezőhegyes neve az elmúlt több mint kétszázharminc év során összeforrt a kultúraápolás, a szakmai tudás és az egész országra szétsugárzó építőmunka ethoszával, miközben maga is nemzeti hagyományunk részéve vált.

A mezőhegyesi értékek e sokszínű tárházának megőrzése, és az ott felhalmozott szaktudás megfelelő hasznosulása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság jogállása

1. § (1) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság (a továbbiakban: Ménesbirtok) egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság.

(2) A Ménesbirtok állami mintagazdaság, amely feladatait, mint állami közfeladatokat látja el.

(3) A Ménesbirtok részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, megterhelése, biztosítékul adása semmis.

(4) A Ménesbirtok székhelye Mezőhegyes.

(5) A Ménesbirtokra, az általa végzett tevékenységre, a Ménesbirtok vagyonára

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit,

b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,

c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,

e) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint

f) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kisajátítási törvény)

előírásait az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. A Ménesbirtok feladatai

2. § (1) A Ménesbirtok feladata az alábbiak világszínvonalú ellátása:

a) a Mezőhegyesen kialakult, védett őshonos magyar lófajták tenyésztése, genetikai értékének megőrzése, és a magyar sportlófajta tenyésztése, genetikai értékének teljesítményalapú növelése,

b) az a) pont szerinti lófajták, vagyis a gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar sportló és ügető fajták állami tulajdonban lévő ménesének kialakítása és fenntartása,

c) a hagyományosan Mezőhegyesen tenyésztett gazdasági haszonállatfajták tenyésztése,

d) az állattenyésztéshez szükséges takarmány-előállítás és legelőgazdálkodás,

e) növénytermesztési, vetőmag-termelési, mező-, erdőgazdasági, vadgazdálkodási kertészeti, és ehhez kapcsolódó oktatási, turisztikai és lovassport-tevékenység,

f) az a)-e) pontokban foglalt ágazatok a Ménesbirtok hagyományaira épülő összehangolt fejlesztése,

g) a Mezőhegyesen hagyományos - különösen az állat- és lótenyésztéshez kapcsolódó - , valamint a modern igényeknek megfelelő elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakképzés, oktatás, továbbképzés, és felnőttképzés,

h) az agrárképzést nyújtó köznevelési, szakképző, valamint felsőoktatási intézményekkel való együttműködés és gyakorlati képzőhely biztosítása,

i) a gazdasági erejéhez igazodó foglalkoztatási helyzet javításával Mezőhegyes és térsége népességmegtartó erejének növelése.

(2) A Ménesbirtok az (1) bekezdés a), b), d) pontjában meghatározott, lótenyésztéssel összefüggő feladatai keretében a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlítása érdekében az általa tenyésztett és tartott egyedekkel teljesítményvizsgálatokon, tenyészszemléken, és sporteseményeken vesz részt, illetve szervezi azokat, valamint nyitott és fedett lovas pályákat üzemeltet.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladata keretében különösen szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztést végez.

(4) A Ménesbirtok az (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott feladata ellátása keretében gondoskodik kertészetek és vetőmag termesztési körzetek kialakításáról, a kertészeti és vetőmagtermesztési tevékenység fejlesztéséről, valamint az ezzel kapcsolatos oktatás szervezéséről.

(5) A Ménesbirtok (4) bekezdésben meghatározott tevékenysége - a természetes és tájazonos környezet kialakítása és fenntartása érdekében - különösen a parkgondozás, erdőápolás és -fenntartás, szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, szőlő-, gyümölcs-, és dísznövény-, zöldség- és erdészeti szaporítóanyagok előállítására és megóvására irányul.

3. A Ménesbirtok regionális szerepe

3. § A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti feladatai ellátása során az oktatási, képzési lehetőségekhez történő hozzáférést a határon túli magyar közösségek számára is biztosítja.

4. A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon, a Ménesbirtok gazdálkodása

4. § (1) A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon

a) az állam által ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe adott, állami tulajdonú földrészletekből,

b) az a) pont szerinti földrészleteken található épített örökségből,

c) a Mezőhegyesi Állami Ménes által jelen törvény hatálybalépése előtt vagyonkezelt

ca) az a) és b) pont alá nem tartozó ingó és ingatlan vagyonelemekből, valamint

cb) vagyoni értékű jogokból

áll.

(2) A Ménesbirtok vagyonkezelői joga kiterjed a Ménesbirtok vagyonkezelésében lévő, 1. mellékletben meghatározott földrészletekre és egyéb ingatlanokra, valamint a földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészletekre is.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további állami vagyont vagyonkezelési szerződés vagy törvényi kijelölés alapján vagyonkezelhet, a (2) bekezdésben meghatározott földrészleteket bővítheti.

(4) A Ménesbirtok gondoskodik a területén található épített örökség megóvásáról, az épített örökség 2. §-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hasznosításáról.

(5) A Ménesbirtok tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.

5. A Ménesbirtok szervei

5. § (1) A Ménesbirtok szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelőbizottság.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter.

6. A tulajdonosi jogok gyakorlója

6. § (1) A Ménesbirtokban az államot mint egyedüli tulajdonost a tulajdonosi jogok gyakorlója képviseli, aki a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az állam, mint egyedüli tag nevében gyakorolja a legfőbb szerv hatásköreit.

(2) A Ménesbirtok gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.

(4) A Ménesbirtok előző évi tevékenységéről a tulajdonosi jogok gyakorlója legkésőbb május 31-ig beszámol a Kormánynak. A Kormány a beszámoló alapján áttekinti a Ménesbirtok pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét, szakmai feladatainak végrehajtását.

7. § (1) Vezető állású személy megválasztását, illetve kinevezését a Ménesbirtok a megválasztástól vagy kinevezéstől számított 2 munkanapon belül a tulajdonosi jogok gyakorlójának bejelenti.

(2) Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg az e törvényben meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül visszahívja a megválasztott, illetve felmenti a kinevezett személyt.

7. Az igazgatóság

8. § (1) Az igazgatóság a Ménesbirtok ügyvezető szerve.

(2) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - ötéves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

8. A felügyelőbizottság

9. § (1) A felügyelőbizottság a Ménesbirtok ellenőrző szerve.

(2) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki és hívja vissza.

9. A könyvvizsgáló

10. § A Ménesbirtok állandó könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, határozott időtartamra.

10. A Ménesbirtok alkalmazottai

11. § (1) A Ménesbirtok munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak.

(2) Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat a Ménesbirtok szervezeti-működési szabályzata tartalmazza.

(3) A Ménesbirtok alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

(4) A Ménesbirtok feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól a Ménesbirtok alkalmazottai részére a felmentést az igazgatóság elnöke adhatja meg.

11. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott földrészletek közül az állam tulajdonában álló földrészletek e törvény hatálybalépésével, e törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletekre vonatkozó vagyonkezelői jogot a Ménesbirtok kérelme alapján - vagyonkezelési szerződés megkötését követően haladéktalanul - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott földrészletek vonatkozásában megkötött földhasználati szerződések 2016. december 31-én megszűnnek azzal, hogy az ettől számított 90 napon belül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a használóval a földhasználati szerződésben foglaltak szerint elszámol.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely földrészlet a „Földet a gazdáknak!” Program során árverésre került, akkor a földrészlet vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötésétől az állam eláll.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok közül a nem állami tulajdonban álló ingatlanok, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok tulajdonjogát az állam javára meg kell szerezni. Ha az ingatlanok állami tulajdonba kerülése szerződés alapján nem biztosítható, az ingatlanokat az állam számára ki kell sajátítani.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanok az állami tulajdonba kerüléssel egyidejűleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdése alapján ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek. Az (5) bekezdés szerint állami tulajdonba került ingatlanok vonatkozásában az e bekezdés szerint kijelölt vagyonkezelővel haladéktalanul vagyonkezelési szerződést kell kötni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot - állami tulajdonba kerülésüket és a (6) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződések megkötését követően - a Ménesbirtok kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(8) Kártalanítás illeti

a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel rendelkező jogosultat 150 000 forint/hektár mértékben,

b) az (5) bekezdés szerinti kisajátítással érintett földrészlet jogosultját a Kisajátítási törvény szabályai szerint,

c) a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintett földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót az árverésen történő részvétel, valamint a kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150.000 forint erejéig.

(9) A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdésének a)-e), valamint g) pontjában meghatározott feladatai - génmegőrzési, helyben megvalósuló oktatási célból történő - végrehajtása, mint közérdekű célok érdekében történő kisajátításra a Kisajátítási törvény szabályait azzal kell alkalmazni, hogy az eljárásban kisajátítást kérőként a saját nevében és az állam javára a Ménesbirtok jár el.

14. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 16. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Az e törvényben meghatározott elvek mentén)

r) a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vagyonáról, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság feletti tulajdonosi joggyakorlás módjáról szóló szabályokat a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvény”

(állapítja meg.)

1. melléklet a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényhez

A Ménesbirtok működéséhez szükséges ingatlanok

Sor-
szám
Település Fekvés Hrsz. Alrészlet Művelési ág/Megnevezés
1. Mezőhegyes zártkert 1002/2 erdő
2. Mezőhegyes zártkert 1002/4 erdő
3. Mezőhegyes zártkert 1005/1 a kert
4. Mezőhegyes zártkert 1005/1 c kert
5. Mezőhegyes zártkert 1007/10 szántó
6. Mezőhegyes zártkert 1007/11 kivett csatorna
7. Mezőhegyes zártkert 1007/13 szántó
8. Mezőhegyes zártkert 1007/24 kivett út
9. Mezőhegyes zártkert 1007/26 szántó
10. Mezőhegyes zártkert 1014/1 erdő
11. Mezőhegyes zártkert 1014/3 szántó
12. Mezőhegyes zártkert 1014/5 szántó
13. Mezőhegyes zártkert 1015/2 a erdő
14. Mezőhegyes zártkert 1015/2 b kivett árok
15. Mezőhegyes zártkert 1015/2 c gyümölcsös
16. Mezőhegyes zártkert 1015/2 d kivett szérűskert
17. Mezőhegyes zártkert 1015/2 f kivett udvar
18. Mezőhegyes zártkert 1015/2 g gyümölcsös
19. Mezőhegyes zártkert 1016/1 gyümölcsös
20. Mezőhegyes zártkert 1018/10 kivett út
21. Mezőhegyes zártkert 1020/A/15 lakás
22. Mezőhegyes zártkert 1021 a erdő
23. Mezőhegyes zártkert 1021 b kivett saját használatú út
24. Mezőhegyes zártkert 1021 c erdő
25. Mezőhegyes zártkert 1021 d legelő és út
26. Mezőhegyes zártkert 1026/3/A/1 lakás
27. Mezőhegyes zártkert 1034/4 a kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
28. Mezőhegyes zártkert 1034/4 b kert
29. Mezőhegyes zártkert 1038/5/A/3 lakás
30. Mezőhegyes zártkert 1038/5/A/4 lakás
31. Mezőhegyes zártkert 1038/10 rét
32. Mezőhegyes zártkert 1038/12 a szántó
33. Mezőhegyes zártkert 1038/12 b legelő
34. Mezőhegyes zártkert 1038/12 c kivett udvar
35. Mezőhegyes zártkert 1038/12 d kivett árok
36. Mezőhegyes zártkert 1038/12 f kivett gazdasági épület, udvar
37. Mezőhegyes zártkert 1039/2 szántó
38. Mezőhegyes zártkert 1041/6 szántó
39. Mezőhegyes zártkert 1041/8 kivett gazdasági épület, udvar
40. Mezőhegyes zártkert 1041/9 legelő
41. Mezőhegyes zártkert 1043 szántó
42. Mezőhegyes zártkert 1102 a szántó
43. Mezőhegyes zártkert 1102 b kivett saját használatú út
44. Mezőhegyes zártkert 1103 kivett udvar
45. Mezőhegyes zártkert 1104 kivett saját használatú út
46. Mezőhegyes zártkert 1106 kivett saját használatú út
47. Mezőhegyes zártkert 1107 kivett udvar
48. Mezőhegyes zártkert 1108/1 kert
49. Mezőhegyes zártkert 1108/2 kivett csatorna
50. Mezőhegyes zártkert 1108/3 kert
51. Mezőhegyes zártkert 1346 a kivett lakóház, udvar
52. Mezőhegyes zártkert 1346 b kert
53. Mezőhegyes zártkert 1347 szántó
54. Mezőhegyes zártkert 1421/2 szántó
55. Mezőhegyes zártkert 1931 szántó
56. Mezőhegyes zártkert 2188 kert
57. Mezőhegyes külterület 04/10 kivett ipartelep
58. Mezőhegyes külterület 04/12 erdő
59. Mezőhegyes külterület 05/03 szántó
60. Mezőhegyes külterület 05/04 kivett út
61. Mezőhegyes külterület 05/06 erdő
62. Mezőhegyes külterület 05/07 szántó
63. Mezőhegyes külterület 05/08 kivett csatorna
64. Mezőhegyes külterület 05/09 kivett csatorna
65. Mezőhegyes külterület 05/10 kivett út
66. Mezőhegyes külterület 07 erdő
67. Mezőhegyes külterület 08/04 kivett saját használatú út
68. Mezőhegyes külterület 011/6 kivett saját használatú út
69. Mezőhegyes külterület 011/13 erdő
70. Mezőhegyes külterület 011/16 erdő
71. Mezőhegyes külterület 011/17 erdő
72. Mezőhegyes külterület 011/18 szántó
73. Mezőhegyes külterület 012 kivett saját használatú út
74. Mezőhegyes külterület 013 a szántó
75. Mezőhegyes külterület 013 b erdő
76. Mezőhegyes külterület 014 erdő
77. Mezőhegyes külterület 015/1 kivett út
78. Mezőhegyes külterület 015/2 kivett saját használatú út
79. Mezőhegyes külterület 016/2 a szántó
80. Mezőhegyes külterület 016/2 b erdő
81. Mezőhegyes külterület 016/2 c legelő
82. Mezőhegyes külterület 016/3 kivett út
83. Mezőhegyes külterület 016/4 kivett út
84. Mezőhegyes külterület 016/6 kivett út
85. Mezőhegyes külterület 016/7 kivett csatorna
86. Mezőhegyes külterület 016/8 kivett út
87. Mezőhegyes külterület 016/9 kivett út
88. Mezőhegyes külterület 016/10 kivett csatorna
89. Mezőhegyes külterület 016/11 kivett út
90. Mezőhegyes külterület 016/12 szántó
91. Mezőhegyes külterület 016/14 kivett út
92. Mezőhegyes külterület 016/15 kivett csatorna
93. Mezőhegyes külterület 016/16 erdő
94. Mezőhegyes külterület 016/17 a szántó
95. Mezőhegyes külterület 016/17 b erdő
96. Mezőhegyes külterület 016/18 legelő
97. Mezőhegyes külterület 019 a erdő
98. Mezőhegyes külterület 019 b legelő
99. Mezőhegyes külterület 019 c erdő
100. Mezőhegyes külterület 020 kivett saját használatú út
101. Mezőhegyes külterület 021/2 kivett saját használatú út
102. Mezőhegyes külterület 021/33 szántó
103. Mezőhegyes külterület 021/34 kivett út
104. Mezőhegyes külterület 033 kivett saját használatú út
105. Mezőhegyes külterület 035/1 kivett út
106. Mezőhegyes külterület 037 erdő
107. Mezőhegyes külterület 038/1 kivett gazdasági épület, udvar
108. Mezőhegyes külterület 038/2 szántó
109. Mezőhegyes külterület 040 kivett út
110. Mezőhegyes külterület 045/11 szántó
111. Mezőhegyes külterület 052/2 kivett út
112. Mezőhegyes külterület 052/3 kivett csatorna
113. Mezőhegyes külterület 052/4 szántó
114. Mezőhegyes külterület 055 kivett út
115. Mezőhegyes külterület 056/3/A/4 lakás
116. Mezőhegyes külterület 056/7 kivett udvar
117. Mezőhegyes külterület 056/14 szántó
118. Mezőhegyes külterület 056/15 szántó
119. Mezőhegyes külterület 056/17 erdő
120. Mezőhegyes külterület 056/19 a erdő
121. Mezőhegyes külterület 056/19 b legelő
122. Mezőhegyes külterület 056/20 erdő
123. Mezőhegyes külterület 056/23 szántó
124. Mezőhegyes külterület 057/3 szántó
125. Mezőhegyes külterület 057/4 kivett út
126. Mezőhegyes külterület 059/2 kivett út
127. Mezőhegyes külterület 059/3 kivett csatorna
128. Mezőhegyes külterület 059/4 a erdő
129. Mezőhegyes külterület 059/4 b szántó
130. Mezőhegyes külterület 059/5 kivett csatorna
131. Mezőhegyes külterület 059/15 kivett út
132. Mezőhegyes külterület 059/17 a szántó
133. Mezőhegyes külterület 059/17 b erdő
134. Mezőhegyes külterület 059/17 c szántó
135. Mezőhegyes külterület 060 kivett út
136. Mezőhegyes külterület 061/1 szántó
137. Mezőhegyes külterület 061/2 kivett út
138. Mezőhegyes külterület 061/3 kivett út
139. Mezőhegyes külterület 064 kivett út
140. Mezőhegyes külterület 066 a erdő
141. Mezőhegyes külterület 066 b kivett saját használatú út
142. Mezőhegyes külterület 067 szántó
143. Mezőhegyes külterület 069/1 a szántó
144. Mezőhegyes külterület 069/1 b erdő
145. Mezőhegyes külterület 069/1 c erdő
146. Mezőhegyes külterület 069/2 kivett út
147. Mezőhegyes külterület 069/3 kivett csatorna
148. Mezőhegyes külterület 069/4 a szántó
149. Mezőhegyes külterület 069/4 b erdő
150. Mezőhegyes külterület 069/4 c erdő
151. Mezőhegyes külterület 069/4 d erdő
152. Mezőhegyes külterület 070/2 kivett út
153. Mezőhegyes külterület 073/2 szántó
154. Mezőhegyes külterület 075/1 kivett út
155. Mezőhegyes külterület 075/2 kivett csatorna
156. Mezőhegyes külterület 077/1 kivett út
157. Mezőhegyes külterület 077/2 kivett saját használatú út
158. Mezőhegyes külterület 079 szántó
159. Mezőhegyes külterület 082 kivett saját használatú út
160. Mezőhegyes külterület 083 szántó
161. Mezőhegyes külterület 084/1 kivett saját használatú út
162. Mezőhegyes külterület 084/2 kivett saját használatú út
163. Mezőhegyes külterület 087/1 szántó
164. Mezőhegyes külterület 087/2 kivett út
165. Mezőhegyes külterület 087/3 kivett csatorna
166. Mezőhegyes külterület 087/4 a erdő
167. Mezőhegyes külterület 087/4 b szántó
168. Mezőhegyes külterület 088 kivett saját használatú út
169. Mezőhegyes külterület 089/8 szántó
170. Mezőhegyes külterület 089/15 szántó
171. Mezőhegyes külterület 089/27 kivett út
172. Mezőhegyes külterület 0103/9 szántó
173. Mezőhegyes külterület 0105/9 szántó
174. Mezőhegyes külterület 0107/13 szántó
175. Mezőhegyes külterület 0109 kivett saját használatú út
176. Mezőhegyes külterület 0110/23 szántó
177. Mezőhegyes külterület 0110/36 kivett szérűskert
178. Mezőhegyes külterület 0110/37 kivett út
179. Mezőhegyes külterület 0116/1 szántó
180. Mezőhegyes külterület 0117 kivett saját használatú út
181. Mezőhegyes külterület 0118 szántó
182. Mezőhegyes külterület 0119 kivett saját használatú út
183. Mezőhegyes külterület 0120 a erdő
184. Mezőhegyes külterület 0120 b kivett tó
185. Mezőhegyes külterület 0121/3 kivett gazdasági épület, udvar
186. Mezőhegyes külterület 0121/5 gyümölcsös
187. Mezőhegyes külterület 0121/7 legelő
188. Mezőhegyes külterület 0126/1 szántó
189. Mezőhegyes külterület 0130/6 kivett út
190. Mezőhegyes külterület 0135/14 kivett út
191. Mezőhegyes külterület 0136 kivett út
192. Mezőhegyes külterület 0141/13 kivett út
193. Mezőhegyes külterület 0141/14 kivett út
194. Mezőhegyes külterület 0151/21 szántó
195. Mezőhegyes külterület 0158 szántó
196. Mezőhegyes külterület 0159 kivett saját használatú út
197. Mezőhegyes külterület 0160/1 a szántó
198. Mezőhegyes külterület 0160/1 b erdő
199. Mezőhegyes külterület 0160/2 kivett út
200. Mezőhegyes külterület 0160/3 a szántó
201. Mezőhegyes külterület 0160/3 b erdő
202. Mezőhegyes külterület 0160/3 c erdő
203. Mezőhegyes külterület 0160/3 d erdő
204. Mezőhegyes külterület 0160/4 kivett töltés
205. Mezőhegyes külterület 0160/5 kivett csatorna
206. Mezőhegyes külterület 0160/6 kivett töltés
207. Mezőhegyes külterület 0171 kivett út
208. Mezőhegyes külterület 0172/2 szántó
209. Mezőhegyes külterület 0172/4 a szántó
210. Mezőhegyes külterület 0172/4 b erdő
211. Mezőhegyes külterület 0172/5 erdő
212. Mezőhegyes külterület 0172/6 kivett töltés
213. Mezőhegyes külterület 0172/7 kivett csatorna
214. Mezőhegyes külterület 0172/8 kivett töltés
215. Mezőhegyes külterület 0172/9 a szántó
216. Mezőhegyes külterület 0172/9 b erdő
217. Mezőhegyes külterület 0174/1 erdő
218. Mezőhegyes külterület 0174/2 kivett saját használatú út
219. Mezőhegyes külterület 0174/3 erdő
220. Mezőhegyes külterület 0175 kivett saját használatú út
221. Mezőhegyes külterület 0176/1 kivett töltés
222. Mezőhegyes külterület 0176/2 kivett út
223. Mezőhegyes külterület 0177 szántó
224. Mezőhegyes külterület 0178/1 kivett út
225. Mezőhegyes külterület 0178/2 erdő
226. Mezőhegyes külterület 0180 kivett saját használatú út
227. Mezőhegyes külterület 0181 a szántó
228. Mezőhegyes külterület 0181 b erdő
229. Mezőhegyes külterület 0182 kivett saját használatú út
230. Mezőhegyes külterület 0184 kivett saját használatú út
231. Mezőhegyes külterület 0185/1 kivett üzem
232. Mezőhegyes külterület 0186/3 erdő
233. Mezőhegyes külterület 0186/5 erdő
234. Mezőhegyes külterület 0187/1 szántó
235. Mezőhegyes külterület 0187/3 kivett saját használatú út
236. Mezőhegyes külterület 0187/4 kivett saját használatú út
237. Mezőhegyes külterület 0188/1 a szántó
238. Mezőhegyes külterület 0188/1 b erdő
239. Mezőhegyes külterület 0191/14 kivett udvar
240. Mezőhegyes külterület 0191/15 kivett udvar
241. Mezőhegyes külterület 0191/18 gyümölcsös
242. Mezőhegyes külterület 0191/21 a kivett major
243. Mezőhegyes külterület 0191/21 b erdő
244. Mezőhegyes külterület 0191/21 c erdő
245. Mezőhegyes külterület 0191/21 d szántó
246. Mezőhegyes külterület 0191/21 f szántó
247. Mezőhegyes külterület 0191/21 g kivett saját használatú út
248. Mezőhegyes külterület 0191/21 h szántó
249. Mezőhegyes külterület 0191/21 j gyümölcsös
250. Mezőhegyes külterület 0191/21 k szántó
251. Mezőhegyes külterület 0192/2 a szántó
252. Mezőhegyes külterület 0192/2 b erdő
253. Mezőhegyes külterület 0195/1 kivett út
254. Mezőhegyes külterület 0195/2 erdő
255. Mezőhegyes külterület 0195/25 kivett út
256. Mezőhegyes külterület 0195/26 erdő
257. Mezőhegyes külterület 0201 kivett saját használatú út
258. Mezőhegyes külterület 0202 kivett saját használatú út
259. Mezőhegyes külterület 0203/2 erdő
260. Mezőhegyes külterület 0203/40 erdő
261. Mezőhegyes külterület 0218/20 legelő
262. Mezőhegyes külterület 0237 kivett csatorna
263. Mezőhegyes külterület 0240/4 szántó
264. Mezőhegyes külterület 0242/4 erdő
265. Mezőhegyes külterület 0242/6 a erdő
266. Mezőhegyes külterület 0242/6 b szántó
267. Mezőhegyes külterület 0242/7 legelő
268. Mezőhegyes külterület 0242/9 kivett saját használatú út
269. Mezőhegyes külterület 0242/10 erdő
270. Mezőhegyes külterület 0242/11 kivett saját használatú út
271. Mezőhegyes külterület 0242/12 erdő
272. Mezőhegyes külterület 0243 kivett saját használatú út
273. Mezőhegyes külterület 0244/2 gyümölcsös
274. Mezőhegyes külterület 0244/3 erdő
275. Mezőhegyes külterület 0246 szántó
276. Mezőhegyes külterület 0250 kivett saját használatú út
277. Mezőhegyes külterület 0251 erdő
278. Mezőhegyes külterület 0253 szántó
279. Mezőhegyes külterület 0254/1 kivett saját használatú út
280. Mezőhegyes külterület 0259 kivett saját használatú út
281. Mezőhegyes külterület 0260 szántó
282. Mezőhegyes külterület 0262 erdő
283. Mezőhegyes külterület 0263 kivett saját használatú út
284. Mezőhegyes külterület 0264/1 erdő
285. Mezőhegyes külterület 0264/3 erdő
286. Mezőhegyes külterület 0264/4 a szántó
287. Mezőhegyes külterület 0264/4 b erdő
288. Mezőhegyes külterület 0264/4 c legelő
289. Mezőhegyes külterület 0264/4 d erdő
290. Mezőhegyes külterület 0264/6 kivett udvar
291. Mezőhegyes külterület 0266 kivett saját használatú út
292. Mezőhegyes külterület 0267/2 a szántó
293. Mezőhegyes külterület 0267/2 b erdő
294. Mezőhegyes külterület 0269 kivett saját használatú út
295. Mezőhegyes külterület 0271/2 erdő
296. Mezőhegyes külterület 0274/1 a szántó
297. Mezőhegyes külterület 0274/1 b erdő
298. Mezőhegyes külterület 0274/1 c legelő
299. Mezőhegyes külterület 0274/2 kivett út
300. Mezőhegyes külterület 0274/3 kivett csatorna
301. Mezőhegyes külterület 0275/1 kivett út
302. Mezőhegyes külterület 0275/2 kivett út
303. Mezőhegyes külterület 0276/1 kivett saját használatú út
304. Mezőhegyes külterület 0276/3 kivett csatorna
305. Mezőhegyes külterület 0276/4 szántó
306. Mezőhegyes külterület 0276/5 kivett út
307. Mezőhegyes külterület 0276/7 erdő
308. Mezőhegyes külterület 0279/1 a szántó
309. Mezőhegyes külterület 0279/1 b legelő
310. Mezőhegyes külterület 0279/1 c erdő
311. Mezőhegyes külterület 0279/1 d erdő
312. Mezőhegyes külterület 0279/1 f erdő
313. Mezőhegyes külterület 0279/3 erdő
314. Mezőhegyes külterület 0279/4 kivett út
315. Mezőhegyes külterület 0279/6 a erdő
316. Mezőhegyes külterület 0279/6 b legelő
317. Mezőhegyes külterület 0279/8 erdő
318. Mezőhegyes külterület 0283/1 kivett út
319. Mezőhegyes külterület 0283/2 kivett út
320. Mezőhegyes külterület 0285/1 kivett út
321. Mezőhegyes külterület 0285/2 kivett út
322. Mezőhegyes külterület 0286/1 kivett saját használatú út
323. Mezőhegyes külterület 0286/4 a szántó
324. Mezőhegyes külterület 0286/4 b legelő
325. Mezőhegyes külterület 0289 kivett csatorna
326. Mezőhegyes külterület 0290 erdő
327. Mezőhegyes külterület 0291 a erdő
328. Mezőhegyes külterület 0291 b legelő
329. Mezőhegyes külterület 0294/6 kivett csatorna
330. Mezőhegyes külterület 0294/7 erdő
331. Mezőhegyes külterület 0294/8 a szántó
332. Mezőhegyes külterület 0294/8 b erdő
333. Mezőhegyes külterület 0294/8 d legelő
334. Mezőhegyes külterület 0297/4 kivett tó
335. Mezőhegyes külterület 0297/5 szántó
336. Mezőhegyes külterület 0297/19 szántó
337. Mezőhegyes külterület 0297/20 kivett út
338. Mezőhegyes külterület 0297/34 kivett út
339. Mezőhegyes külterület 0297/35 erdő
340. Mezőhegyes külterület 0297/37 erdő
341. Mezőhegyes külterület 0297/38 a erdő
342. Mezőhegyes külterület 0297/38 c szántó
343. Mezőhegyes külterület 0297/38 d kivett csatorna
344. Mezőhegyes külterület 0297/38 f szántó
345. Mezőhegyes külterület 0297/38 g erdő
346. Mezőhegyes külterület 0298 kivett csatorna
347. Mezőhegyes külterület 0299/1 kivett csatorna
348. Mezőhegyes külterület 0299/3 erdő
349. Mezőhegyes külterület 0299/5 erdő
350. Mezőhegyes külterület 0299/6 szántó
351. Mezőhegyes külterület 0300/1 kivett saját használatú út
352. Mezőhegyes külterület 0306 kivett saját használatú út
353. Mezőhegyes külterület 0307 legelő
354. Mezőhegyes külterület 0319/3 kivett szárazér-csatorna
355. Mezőhegyes külterület 0319/4 kivett szárazér-csatorna
356. Mezőhegyes külterület 0329 a erdő
357. Mezőhegyes külterület 0329 b kivett anyaggödör
358. Mezőhegyes külterület 0333 szántó
359. Mezőhegyes külterület 0335/1 kivett tó
360. Mezőhegyes külterület 0335/2 a erdő
361. Mezőhegyes külterület 0335/2 b kivett tanya
362. Mezőhegyes külterület 0335/2 c gyümölcsös
363. Mezőhegyes külterület 0335/2 d rét
364. Mezőhegyes külterület 0336 kivett árok
365. Mezőhegyes külterület 0337/1 kivett saját használatú út
366. Mezőhegyes külterület 0337/2 kivett saját használatú út
367. Mezőhegyes külterület 0339/1 kivett saját használatú út
368. Mezőhegyes külterület 0340/1 kivett saját használatú út
369. Mezőhegyes külterület 0344 kivett saját használatú út
370. Mezőhegyes külterület 0345/4 kivett csatorna
371. Mezőhegyes külterület 0345/6 erdő
372. Mezőhegyes külterület 0345/7 a szántó
373. Mezőhegyes külterület 0345/7 b erdő
374. Mezőhegyes külterület 0345/8 erdő
375. Mezőhegyes külterület 0345/10 erdő
376. Mezőhegyes külterület 0345/11 a szántó
377. Mezőhegyes külterület 0345/11 b erdő
378. Mezőhegyes külterület 0345/11 c szántó
379. Mezőhegyes külterület 0347/3 kivett saját használatú út
380. Mezőhegyes külterület 0348 kivett saját használatú út
381. Mezőhegyes külterület 0349 erdő
382. Mezőhegyes külterület 0350 kivett saját használatú út
383. Mezőhegyes külterület 0356/1 szántó
384. Mezőhegyes külterület 0356/7 szántó
385. Mezőhegyes külterület 0356/10 kivett anyaggödör
386. Mezőhegyes külterület 0357 kivett saját használatú út
387. Mezőhegyes külterület 0358/1 a legelő
388. Mezőhegyes külterület 0358/1 b erdő
389. Mezőhegyes külterület 0360/10 a legelő
390. Mezőhegyes külterület 0360/10 b erdő
391. Mezőhegyes külterület 0360/14 kivett út
392. Mezőhegyes külterület 0360/16 kivett út
393. Mezőhegyes külterület 0360/20 szántó
394. Mezőhegyes külterület 0362/3 kivett saját használatú út
395. Mezőhegyes külterület 0363/3 kivett út
396. Mezőhegyes külterület 0364/25 szántó
397. Mezőhegyes külterület 0365/3 kivett saját használatú út
398. Mezőhegyes külterület 0365/14 a szántó
399. Mezőhegyes külterület 0365/14 b erdő
400. Mezőhegyes külterület 0365/18 kivett gazdasági épület, udvar
401. Mezőhegyes külterület 0365/25 erdő
402. Mezőhegyes külterület 0365/26 gyümölcsös
403. Mezőhegyes külterület 0368 kivett saját használatú út
404. Mezőhegyes külterület 0369/5 kivett gazdasági épület, udvar
  Vissza az oldal tetejére