Időállapot: közlönyállapot (2016.X.4.)

2016. évi XCVII. törvény

egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról * 

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató nem működhet közre az e törvény szerint tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény kifizetésének teljesítésében.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni.”

2. § Az Szjtv. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

„13/B. § (1) Az állami adóhatóság a 36/G. §–36/J. § szerinti eljárás keretében tudomására jutott információk alapján a tiltott szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót, elektronikus hírközlési szolgáltatót, elektronikus honlap üzemeltetőt, valamint a tiltott szerencsejáték szervezővel egyéb módon nem szervezőként együttműködő személyt, szervezetet írásban felhívja a tiltott szerencsejátékkal összefüggő tevékenységének felhagyására.

(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti felhívást pénzforgalmi szolgáltató esetén a Magyar Nemzeti Bank, elektronikus hírközlési szolgáltató esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére, egyéb szervezet esetén az ismert magyarországi felügyeleti szerv részére is megküldi.”

3. § (1) Az Szjtv. 29/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervező a játékost a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése, valamint a játékosvédelem biztosítása érdekében a következő adatok rögzítésével nyilvántartásba veszi:

a) családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,

b) lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely,

c) állampolgárság,

d) azonosító okmány típusa, száma,

e) születési hely és idő.”

(2) Az Szjtv. 29/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szervező az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az okmány érvényességének megállapítása céljából megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvátartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, illetve a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását. Az ellenőrzés elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatszolgáltatás útján valósul meg. Ha az ellenőrzés eredménye az egyezőséget és az érvényességet nem támasztja alá, vagy a személy a nyilvántartásban nem szerepel, a szervező az ügyfél-azonosítást a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 14. §-a szerint végzi el.”

(3) Az Szjtv. 29/H. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szervező a központi útiokmány-nyilvántartást a (2) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban keresheti meg:

a) családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,

b) lakcím,

c) állampolgárság,

d) úti okmány száma,

e) születési hely és idő.

(3b) A szervező a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását a (2) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban keresheti meg:

a) családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,

b) lakcím,

c) állampolgárság,

d) vezetői engedély okmányazonosítója,

e) születési hely és idő.”

(4) Az Szjtv. 29/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szervező a játékos nyilvántartásba vételének megkezdésekor a játékos részére játékosi egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy szervezőnél egy játékosi egyenleg nyitható. A játékosi egyenleget a szervező a felelős játékszervezés elvének tiszteletben tartásával, az e törvényben és külön jogszabályban meghatározottak szerint vezeti. A szervező a kifizetésre alkalmas (ajándék bónuszok, bónusz nyeremények és speciális bónuszok nélküli) játékosi egyenlegek fedezetét egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie kell az összes kifizetésre alkalmas játékosi egyenleg összegét. Ha a kifizetésre alkalmas játékosi egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30 napon belül köteles a különbözet pótlására. A játékosi egyenlegen a szervező az engedély felfüggesztésének időtartama alatt csak a felfüggesztés napját megelőző játékügyletek elszámolásával kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat vezetheti át és csak ilyen játékügyletekkel kapcsolatos kifizetéseket teljesíthet. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén, valamint abban az esetben, ha a játékos végleges nyilvántartásba vételére nem kerül sor, a szervező a játékügyletekkel kapcsolatban a játékossal a külön jogszabályban meghatározottak szerint elszámol.”

4. § Az Szjtv. 36/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/J. § Az állami adóhatóság a jogkövető magatartás elősegítése, valamint a játékosok és a pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztatása érdekében honlapján az ezen alcím szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését, valamint – amennyiben az megállapítható – az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlapon tiltott szerencsejáték-szervezést megvalósító szervezet vagy személy elnevezését, és a tiltott szerencsejáték szervezéséhez használt fizetési számla számát.”

5. § Az Szjtv. IV. fejezete a következő 36/K. §-sal egészül ki:

„36/K. § Az adópolitikáért felelős miniszter negyedéves gyakorisággal – a tárgyév április 20., július 20., október 20. és a tárgyévet követő január 20. napjáig – beszámol a Kormánynak a 13/A–13/B. §-ok és a IV. fejezet szerinti feladatok végrehajtásáról.”

6. § Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]

k) a pénzforgalmi szolgáltató 13/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásával és ezen eljárás ellenőrzésével”

[kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg.]

7. § Az Szjtv.

a) 2. § (7a) bekezdésében az „1 millió” szövegrész helyébe a „10 millió” szöveg,

b) 36/H. § (3) bekezdésében a „100 ezer forinttól 500 ezer forintig” szövegrész helyébe az „1 millió forinttól 5 millió forintig” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az Szjtv. 1. § (5) bekezdésében az „Az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást.” szövegrész.

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

9. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A központi adatkezelő szerv a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező részére a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az úti okmány érvényességének tényéről adatszolgáltatást teljesít a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából.”

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

10. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező adatszolgáltatást igényelhet a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és a vezetői engedély érvényességének tényéről.”

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

11. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Távszerencsejátékot vagy online kaszinójátékot szervező szolgáltató esetén, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, a 7. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott adatot tartalmazó, a 7. § (4) bekezdésében meghatározott okirat másolata is benyújtható. Az ilyen módon azonosított ügyfél számára történő első kifizetésre kizárólag az ügyfél nevére az Európai Unió tagállamában vagy olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlán keresztül kerülhet sor, amely megfelel az e törvényben meghatározott követelményeknek.”

5. Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 9. § és a 10. § 2017. július 1-jén lép hatályba.