Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.4.)

2016. évi CIX. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„p) családi név korrekciója: az 1953. január 1-jén hatályba lépett, a kötőjel kötelező használatával és megkülönböztető betűjel eltörlésével, valamint az anyakönyvekbe korábban bejegyzett ragadványnévvel kapcsolatos rendelkezések következtében kialakult névviselés rendezése,”

(2) Az At. 53. §-át megelőző „Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„Megkülönböztető betűjel, ragadványnév és egyéb jelzés, valamint a családi név korrekciója”

(3) Az At. 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév akkor viselhető többtagú családi névként, ha az erre irányuló szándékot az érintett az anyakönyvvezetőnél írásban bejelenti. Ebben az esetben is - a kérelmező erre irányuló nyilatkozata alapján választott - legfeljebb két tagú családi név viselhető.”

(4) Az At. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 101/A. §-sal egészül ki:

„101/A. § E törvénynek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § Az At.

a) 55. § (1) bekezdésében az „az 53. §-ban foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „az 53. §-ban és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével” szöveg,

b) 55/A. § (3) bekezdésében a „betűjeles” szövegrész helyébe a „betűjeles, valamint ragadványneves” szöveg

lép.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére