Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.4.)

2016. évi CXIV. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról * 

1. § Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: tv.) 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamara)

„h) kiállítja és érvényesíti a vadászjegyet, valamint kiállítja a vadászati engedélyt;”

2. § A tv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamara az (1) bekezdés a)-e) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokról, valamint a kiállított vadászati engedélyekről évente adatokat szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak.”

3. § A tv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A vadászjegy kizárólag a kamarai tagsági jogviszonnyal rendelkező vadász számára állítható ki és érvényesíthető.”

4. § A tv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kamara által az államtól átvett feladatok térítéseként az (1) bekezdés b) pontja szerinti bevételnek minősül a vadászjegy és a vadászati engedély kiállításáért a miniszter által rendeletben megállapított mértékű igazgatási szolgáltatási díj teljes összege.”

5. § A tv. 27. § (2) bekezdésében az „ötven százaléka” szövegrész helyébe a „teljes összege” szöveg lép.

6. § A tv. a következő 40. §-sal egészül ki:

„40. § (1) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése előtt kiadott vadászjeggyel, de kamarai tagsággal nem rendelkező vadásznak a Módtv. hatálybalépésétől számított 30 napon belül a 14. § (1) bekezdés alapján be kell nyújtania a tagfelvételi kérelmét a kamara részére.

(2) A kamara az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét elmulasztó vadász vadászjegyét visszavonja.”

7. § (1) Hatályát veszti a tv. 16. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a tv. 17. § (8) bekezdésében a „tag halála miatti” szövegrész.

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, 2. §, és 4. § 2017. március 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére