Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.21.)

2016. évi CXXII. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2015. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 17 497 128,4 millió forint bevétellel,

b) 18 734 298,2 millió forint kiadással és

c) 1 237 169,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2015. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2015. december 31-én fennálló adóssága 25 249,5 milliárd forint.

(2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 134,9 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 33 999,0 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-én 73,9% volt.

(4) 2014. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 624,9 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 32 400,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év végi 76,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2015-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 093 273,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 281 608,7 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 942 484,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

d) 464 273,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2015-ben

a) 986 250,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 230 648,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 74. §-nak felhatalmazása alapján 22 330,3 millió forint forinthitelt és 1097,7 millió forint devizahitelt vállalt át a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-től, 52 290,0 millió forint forinthitelt vállalt át a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól és 47 149,1 millió forint forinthitelt vállalt át a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2015-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 485 767,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 089 267,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 206 605,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 954 457,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 30 083,0 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2016. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés elengedi a 01-09-921734 cégjegyzékszámú EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-i megszűnéséből adódóan az 15329729-2-41 adószámú Oktatási Hivatalnak az állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti, társasági adó adónemen jelentkező 1446,345 millió forint összegű adótartozásának teljesítését.

(3) Az Országgyűlés elengedi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. december 31-én fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében, valamint a Kvtv. 9. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 569 579 000 forint tartozását.

(4) Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával összefüggésben felhatalmazza

a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK), hogy a Felső-Szabolcsi Kórházzal szemben fennálló 305 012 000 forint, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal szemben fennálló 3 178 819 forint, a Karolina-Kórház Rendelőintézettel szemben fennálló 78 530 499 forint, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházzal szemben fennálló 363 491 702 forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal szemben fennálló 133 950 400 forint, a Heim Pál Gyermekkórházzal szemben fennálló 24 186 000 forint, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 125 979 240 forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 47 445 598 forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal szemben fennálló 450 847 399 forint összegű követeléséről,

b) a Felső-Szabolcsi Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 12 493 937 forint, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 47 360 000 forint összegű követeléséről

a kötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal lemondjon.

(5) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2015. december 31-én fennálló, a Kvtv. 9. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 339 145 335 forint tartozását.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)

a) 2015. évi működési költségvetési maradványa 1155,5 millió forint, amelyből a 2014. évi költségvetési maradvány 13,8 millió forint,

b) 2015. évi működési kiadásai 903,5 millió forint 2014. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2015. évi működési előirányzat-maradványa 1098,5 millió forint, amelyből a 2014. évi előirányzat-maradvány összege 128,0 millió forint,

b) 2015. évi működési kiadásai 1320,0 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 184,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 668,3 millió forint, egyszeri segélyre 521,5 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 121,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 4111,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 434,1 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1177,9 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 13-16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot térítsen meg az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 45,4 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 8,8 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap a volt miniszterelnök részére járó juttatás fedezete jogcímén 4,8 millió forintot, a volt miniszterelnök utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza a Miniszterelnökség fejezet 10032000-00294889-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 140,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 2,6 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” terhére a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a volt Köztársasági Elnök hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére 8,9 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 11,1 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2016. december 31-éig.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 4560,1 millió forint többletét 2016. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. § Az Országgyűlés a pénzügyi teljesítéssel nem járó ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 1425,7 millió forint összegű túllépését.

17. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (1) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 11 556,1 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (2) bekezdése alapján tett 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 31 192,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (3)-(4) és (7) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 4. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

18. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (1)-(4) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (5) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 1853,1 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5663,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 5403,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 195,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 68,8 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. december 31-én hatályos 58. §-a szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3146,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1135,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2015. év után 2011,3 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2015. december 31-én hatályos 58. §-a alapján

a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 147,7 millió forint,

b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 62,6 millió forint,

c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 813,6 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 1,3 millió forint,

e) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen, egyenlegében 0,9 millió forint,

f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen, egyenlegében 335,5 millió forint,

g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása egyenlegében 57,5 millió forint,

h) a 2014. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 845,2 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2016. április 6.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és a (4) bekezdés a)-g) alpontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1193,2 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

21. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2015. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3497,19 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2016. évben 346,7 millió forint visszafizetés terheli.

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2015. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 31 145,3 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.

8. Állami ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása

23. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám és Reviczky utca 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 36578/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, felsőoktatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint a birtokba vételt követően teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg, legkésőbb 2017. október 31-ig. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

24. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Ida u. 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XIV. ker. 32657 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenesen, az egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
I. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20 860,5 1 882,8 20 881,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 216,2 9 448,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 651,9 2 468,1
3 Dologi kiadások 4 108,5 4 702,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 94,3
5 Egyéb működési célú kiadások 40,0 995,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 430,7 2 729,8
7 Felújítások 1 881,7 1 292,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 755,8 9,8 759,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 421,5 426,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 123,1
3 Dologi kiadások 164,3 161,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 58,7 57,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,6
3 Országgyűlési Őrség 2 584,9 5,6 2 825,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 053,7 2 213,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 583,5
3 Dologi kiadások 7,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,4
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 80,1 80,0
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 954,3
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 67,4 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
13 Fejezeti tartalék 477,8 477,8 955,6 477,8
1-4. cím összesen: 25 616,0 565,0 25 051,0 27 621,0 1 898,2 25 315,7
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 144,7 140,0 2 512,3 141,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 665,5 581,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 165,1
3 Dologi kiadások 961,5 550,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8 1 019,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 477,5 74,3
7 Felújítások 188,9
5. cím összesen: 2 284,7 2 144,7 140,0 2 579,2 2 512,3 141,1
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6
2 Magyar Szocialista Párt 427,0 427,0
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8
4 Lehet Más a Politika 173,7 173,7
5 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 152,7
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 133,6
7 Demokratikus Koalíció 132,0 132,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 106,7
9 Magyar Liberális Párt 70,8 70,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 529,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 234,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 266,2
4 Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6
5 Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8
8 Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 41,3
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 23,6
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3
11 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 40,2
8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 69 901,0
3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 26,7
10. cím összesen: 69 861,0 69 927,7
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 507,0 149,7 507,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 311,2 357,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 103,2
3 Dologi kiadások 90,5 107,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 0,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 15,0 87,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 9,5 9,5 9,5 9,5
21. cím összesen: 516,5 516,5 665,9 149,7 517,4
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 317,2 29,4 317,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,3 130,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 35,7
3 Dologi kiadások 120,5 129,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 15,6 16,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 4,2 4,2 4,2 4,2
22. cím összesen: 322,4 1,0 321,4 319,1 29,4 321,6
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 100,0 7 849,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 092,0 2 754,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 818,9
3 Dologi kiadások 889,7 1 082,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2 039,4 2 384,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 201,5 1 061,6
7 Felújítások 645,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,2
23. cím összesen: 7 100,0 7 100,0 8 769,7 7 849,8
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 262,4 108,6 2 749,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 659,6 574,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 167,5
3 Dologi kiadások 376,5 1 250,8
5 Egyéb működési célú kiadások 970,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,0 384,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0 112,0 337,9
2 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 1 500,0 1 951,6 708,3 2,6
24. cím összesen: 3 220,4 3 220,4 5 423,4 816,9 3 090,4
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 608,0 14,6 614,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 305,4 342,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 98,6
3 Dologi kiadások 217,0 208,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 83,1
25. cím összesen: 608,0 608,0 735,4 14,6 614,0
Összesen: 113 338,8 9 810,7 29 857,3 119 851,2 13 270,9 30 000,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
II. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4 5,7 2 159,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 748,6 1 095,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 199,2
3 Dologi kiadások 411,5 606,2
5 Egyéb működési célú kiadások 214,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,6 93,5
7 Felújítások 3,0 11,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 436,7 436,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0 39,6
4 Fejezeti tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3
Összesen: 2 313,4 2 313,4 2 359,0 5,7 2 258,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
III. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 761,6 4,9 1 765,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 079,3 1 005,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 290,1
3 Dologi kiadások 289,6 309,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 57,3
5 Egyéb működési célú kiadások 27,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 48,0 81,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5
Összesen: 1 797,1 1 797,1 1 808,4 4,9 1 801,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IV. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 302,4 9,6 1 304,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 825,6 810,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 240,8
3 Dologi kiadások 208,4 198,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 145,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 41,0 49,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 22,8 22,8 22,8 22,8
Összesen: 1 325,2 1 325,2 1 467,1 9,6 1 326,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
V. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 20,0 8 304,5 20,4 8 318,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 466,2 5 321,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 494,5 1 477,8
3 Dologi kiadások 1 146,9 926,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 331,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 178,9 437,8
7 Felújítások 36,0 4,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,8
Összesen: 8 324,5 20,0 8 304,5 8 577,0 20,4 8 318,3

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VI. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 2 066,0 74 195,3 6 416,4 81 217,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48 770,0 49 446,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3 13 625,8
3 Dologi kiadások 14 589,0 14 765,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6
5 Egyéb működési célú kiadások 174,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 313,0 5 824,3
7 Felújítások 266,0 1 431,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 76,8
2 Kúria 192,0 2 637,5 229,7 2 786,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 027,8 2 055,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 571,1
3 Dologi kiadások 289,7 267,4
5 Egyéb működési célú kiadások 3,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,0 37,1
7 Felújítások 56,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 1 005,1 34,4 1 003,8
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 7 083,0 2 032,2 1 964,9
2 Kincstári számlavezetési díj 19,7 12,3
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 1 561,9 10,8 225,5
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 4,3
6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 403,4
16 Fejezeti tartalék 1 070,2 1 070,2 1 561,8 1 070,2
Összesen: 89 811,0 2 258,0 87 553,0 92 417,0 6 646,1 88 280,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VIII. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 102,0 38 987,5 163,4 39 280,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 723,2 25 715,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074,5 7 187,0
3 Dologi kiadások 3 348,5 3 719,4
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 11,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 836,5 1 486,3
7 Felújítások 30,0 30,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 74,1
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42,0
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 25,4 30,0
6 Fejezeti tartalék 720,4 720,4 732,9 720,4
Összesen: 39 881,9 102,0 39 779,9 38 982,4 163,4 40 030,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IX. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 142 940,3 143 174,8
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 72,5
3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 2 000,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 86,9
5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3
6 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 843,0
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 139 830,0 140 089,5
2 Óvodaműködtetési támogatás 20 293,2 20 263,8
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 500,5
4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 2 500,8
5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2 360,4 2 324,1
3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 25 850,1 21 164,9
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 30 124,3 30 124,3
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 733,3 49 677,4
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 325,8 22 221,9
5 Gyermekétkeztetés támogatása 61 080,0 61 061,2
6 Szociális ágazati pótlék 6 060,9 5 395,1
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 2 595,0
2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 705,7 705,7
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 8 720,9
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4
8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1 909,7
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 476,0 9 476,0
2 Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 122,9
3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 739,7 1 739,7
2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 499,5
2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 506,1
3 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 000,0 2 888,7
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 24 000,0 24 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 015,0 2 013,8
6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50,0 49,7
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500,0 500,0
8 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100,0 50,0
9 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 162,3
2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 26,9
2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0
3 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 16 900,0 17 458,5
4 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3 900,0 4 842,0
2 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500,0 1 500,0
5 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 2 493,5
6 „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 100,0
7 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 279,5
2 Múzeumok szakmai támogatása 70,0 70,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0
4 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66,0 66,0
8 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 0,6
9 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1 000,0 1 996,1
10 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 9 700,0 9 468,3
3 Önkormányzati fejezeti tartalék
3 Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések 2 012,0
4 Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 15 867,0
5 A következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemére
1 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 250,0
2 Békásmegyeri Piac rekonstrukció 150,0 75,0
3 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 620,0
4 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából 1 800,0 1 800,0
5 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 1 200,0 1 200,0
6 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500,0 500,0
7 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének 500,0 500,0
8 „Szombathely a segítés városa” program támogatása 22,0 22,0
9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása 605,8 605,8
6 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 15,0
8 Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése 26 275,9
4 Vis maior támogatás 7 700,0 5 168,7
3 Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása 30,0
4 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 8 698,1
5 Mesepark projekt megvalósítása 500,0
7 Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 65,0
8 Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása 178,9
9 Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 244,7
10 A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása 1 879,7
11 Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében 1 789,4
12 Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása 780,0
13 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2 998,5
14 Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához 117,2
16 A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása 655,6
17 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 3 046,6
18 Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása 5,4
19 A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása 1 256,0
20 Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 740,0
21 Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása 50,0
22 A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 394,0
23 Mártélyi óvoda felújítása 70,9
24 Mártélyi kerékpárút felújítása 27,9
25 Modern Városok Program támogatása 1 000,0
26 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása 300,0
27 Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása 300,0
28 Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása 800,0
30 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
2 Abaújvár község feladatainak támogatása 23,0
Összesen: 656 044,6 665 385,1

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
X. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
  Vissza az oldal tetejére