Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.21.)

2016. évi CXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 2014. évi LXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetése végrehajtását 32 749,4 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 31 987,9 M Ft, azaz harmincegymilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-kilencszázezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 436,2 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharminchatmillió-kettőszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 24 058,8 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 402,7 M Ft, azaz négyszázkettőmillió-hétszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 18 081,4 M Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcvanegymillió-négyszázezer forint.

(5) Az azonosítók használati díja 2 460,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanmillió-hétszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 999,7 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-hétszázezer forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel összege 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint.

(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 8,1 M Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 5 892,7 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(10) Az általánosforgalmiadó-bevétel 5 542,1 M Ft, azaz ötmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint.

(11) A működési bevételek általános forgalmi adó nélküli összege 350,6 M Ft, azaz háromszázötvenmillió-hatszázezer forint.

(12) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 0,7 M Ft, azaz hétszázezer forint.

(13) A működési célú átvett pénzeszközökből származó forrás 345,3 M Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint.

(14) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 15,7 M Ft, azaz tizenötmillió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 6 232,3 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázharminckettőmillió-háromszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 843,8 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 10 492,0 M Ft, azaz tízmilliárd-négyszázkilencven-kétmillió forint.

(4) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség nélküli dologi kiadások összege 4 788,5 M Ft, azaz négymilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint.

(5) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 703,5 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-ötszázezer forint.

(6) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 919,5 M Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-ötszázezer forint.

(7) A beruházások összege 2 484,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-hétszázezer forint.

(8) A felújítások összege 12,6 M Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer forint.

(9) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3,0 M Ft, azaz hárommillió forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 32 289,5 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-kettőszáznyolcvankilencmillió-ötszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2015. évi költségvetésének pénzmaradványát 6 677,6 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint értékben fogadja el.

(4) A pénzmaradvány összegéből

a) 1 359,5 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszázezer forint a 2015. évi kötelezettségek 2016. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 4 131,5 M Ft, azaz négymilliárd-egyszázharmincegymillió-ötszázezer forint a következő évek működési tartalékára,

c) a 2015. évi bírság 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,

d) 80,4 M Ft, azaz nyolcvanmillió-négyszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2015. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi és kiadási főösszegek alakulása

5. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi költségvetése végrehajtását 600,9 M Ft, azaz hatszázmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 471,0 M Ft, azaz négyszázhetvenegymillió forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi előirányzat összege 1 195,1 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint, a kiadási előirányzat összege 1 171,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenegymillió-hatszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2015. évi maradványát 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2 224,4 2 436,2 2 436,2
2. Közhatalmi bevételek 23 518,6 23 634,7 24 058,8
Igazgatási szolgáltatási díj 299,6 403,6 402,7
Frekvenciadíjak 18 538,0 18 534,9 18 081,4
Azonosítók díja 2 450,0 2 465,2 2 460,7
Felügyeleti díj 2 081,0 2 081,0 1 999,7
Bírság 150,0 150,0 1 106,2
Késedelmi pótlék 0,0 0,0 8,1
3. Működési bevételek 6 349,6 6 090,5 5 892,7
Általános forgalmi adó bevételek 5 670,2 5 670,2 5 542,1
Működési bevételek (áfa nélkül) 679,4 420,3 350,6
4. Felhalmozási bevételek 12,7 12,7 0,7
5. Működési célú átvett pénzeszköz 300,0 645,3 345,3
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4,0 16,0 15,7
Költségvetési bevételek összesen 32 409,3 32 835,4 32 749,4
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) 0,0 38 205,6 38 205,6
Bevételek összesen 32 409,3 71 041,0 70 955,0

2. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Személyi juttatások 6 400,0 6 345,0 6 232,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 900,0 1 923,7 1 843,8
3. Dologi kiadások 9 635,0 11 419,9 10 492,0
Dologi kiadások áfa nélkül 4 005,0 5 545,4 4 788,5
Általános forgalmi adó 5 630,0 5 874,5 5 703,5
4. Egyéb működési célú kiadások 11 466,3 48 387,7 10 919,5
Egyéb működési célú kiadások 330,0 10 925,6 10 919,5
Tartalékok 11 136,3 37 462,1 0,0
Következő évek működési tartaléka 5 842,2 0,0 0,0
Tárgyévi működési tartalék 5 294,1 37 462,1 0,0
5. Beruházások (felhalmozási kiadások) 2 974,6 2 944,1 2 484,7
Nettó beruházás 2 342,2 2 362,3 2 000,4
Beruházási áfa (felhalmozási kiadások áfa) 632,4 581,8 484,3
6. Felújítások (felhalmozási kiadások) 25,4 12,6 12,6
Nettó felújítás 20,0 10,0 10,0
Felújítási áfa (felhalmozási kiadások áfa) 5,4 2,6 2,6
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások
(felhalmozási célú visszatérítendő támogatások)
8,0 8,0 3,0
Költségvetési kiadások összesen 32 409,3 71 041,0 31 987,9
Maradvány 0,0 0,0 38 967,1
Kiadások összesen 32 409,3 71 041,0 70 955,0

3. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről [fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján] 173,9 188,4 188,4
2. Működési bevételek 0,0 311,0 310,7
Költségvetési bevételek összesen 173,9 499,4 499,1
Finanszírozási bevételek 0,0 101,8 101,8
Bevételek összesen 173,9 601,2 600,9

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 1 061,8 1 106,7 1 106,7
2. Frekvenciapályázati díj 3,0 4,6 4,6
3. Támogatási pályázati díj 45,0 36,4 36,4
4. Kötbér és bírság 21,0 37,8 37,8
5. Késedelmi kamat 2,0 0,6 0,6
6. Bankköltség térítése 1,5 1,0 1,0
7. Áfa* 299,6 0,0 0,0
8. Óvadék 0,0 8,0 8,0
Bevételek összesen 1 433,9 1 195,1 1 195,1
* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

4. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Személyi juttatások 82,1 82,1 70,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,1 22,1 19,2
3. Dologi kiadások 45,7 371,2 315,2
ebből fizetendő általános forgalmi adó 0,0 311,0 310,7
4. Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszközátadások) 24,0 125,8 66,2
Költségvetési kiadások összesen 173,9 601,2 471,0
Maradvány 0,0 0,0 129,9
előző évek maradványai 0,0 0,0 47,7
2015. évi maradvány 0,0 0,0 82,2
Kiadások összesen 173,9 601,2 600,9

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
2015. évi
teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 1 061,8 1 106,7 1 083,0
2. Frekvenciapályázati díj 3,0 4,6 9,9
3. Támogatási pályázati díj 45,0 36,4 34,4
4. Kötbér és bírság 21,0 37,8 33,8
5. Késedelmi kamat 2,0 0,6 0,6
6. Bankköltség kifizetése 1,5 1,0 0,7
7. Áfa* 299,6 0,0 0,0
8. Óvadék 0,0 8,0 9,2
Kiadások összesen 1 433,9 1 195,1 1 171,6
* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

5. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. Az MTVA 2015. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT NEVE eredeti
előirányzat
módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Közszolgálati hozzájárulás 70 559,6 69 861,0 69 861,0
2. Médiaszolgáltatási díj 1 061,8 1 099,3 1 099,3
2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. 65,0 88,4 88,4
2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 65,0 65,6 65,6
2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság
(Advenio Zrt.)
466,8 457,7 457,7
2.4 2. sz. keresk. rádiós jogosultság 0,0 0,0 0,0
2.5 Nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 465,0 487,6 487,6
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 48,0 48,0 48,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 23,0 34,0 34,0
5. Önkéntes befizetések 0,0 0,0 0,0
6. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 0,0 10 611,0 10 611,0
7. Egyéb céltámogatások 0,0 318,4 318,4
8. Finanszírozott áfa visszatérítése 0,0 49,8 49,8
9. Visszakövetelt támogatások 0,0 8,1 8,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 692,4 82 029,6 82 029,6
10. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 5 059,6 5 713,2 5 713,2
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN 76 752,0 87 742,8 87 742,8
11. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2015. december 31.) 3 745,0 4 121,8 4 121,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN 80 497,0 91 864,6 91 864,6

2. Az MTV A 2015. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT NEVE eredeti
előirányzat
módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 630,7 2 776,2 2 776,2
1.1 Médiatanács 173,9 188,4 188,4
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4 2 355,4 2 355,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4
2. Céltámogatások 2 700,0 4 756,0 3 114,2
3. Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 410,0 2 069,7 1 855,0
3.1 Magyar Televízió Zrt. 570,0 438,7 285,0
3.2 Duna Televízió Zrt. 570,0 890,0 890,0
3.3 Magyar Rádió Zrt. 570,0 285,0 285,0
3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 700,0 456,0 395,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 61 463,2 64 974,7 64 974,7
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 871,4 886,0 886,0
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 298,1 272,3
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 55,0 55,0 55,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa 32,2 32,4 32,4
9. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 1,5 1,5 0,0
10. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1
11. Egyéb céltámogatások felhasználása 0,0 278,4 278,4
12. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 0,0 10 611,0 10 611,0
13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 3 551,2 3 551,2 1 343,9
14. Saját tulajdonú társaságok céltámogatása 0,0 40,0 40,0
15. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 31,6 31,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 74 279,4 90 627,9 86 536,8

3. Az MTVA 2015. évi költségvetésének egyenlege

adatok M Ft-ban
ELŐIRÁNYZAT NEVE eredeti
előirányzat
módosított előirányzat 2015. évi
teljesítés
ÖSSZES BEVÉTEL 80 497,0 91 864,6 91 864,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 74 279,4 90 627,9 86 536,8
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE -6 217,6 -1 236,7 -5 327,8
MARADVÁNY 0,0 0,0 0,0
ÖSSZES KIADÁS 80 497,0 91 864,6 91 864,6