Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.5.)

2016. évi CXXXVI. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról * 

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésnek]

d) az f) pontjában említett feladatot - a honvédelemért felelős miniszter által a légtér-szuverenitás védelme érdekében ellátott légvédelmi készenléti légtérfelügyelet kivételével - a rendészetért felelős miniszter és a közlekedésrendészetért felelős miniszter együttesen”

(látja el.)

2. § (1) Az Lt. 3. § (2d) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az ügyintézési határidő 4 hónap)

e) a léginavigációs szolgálatok tanúsítására irányuló hatósági eljárásokban.”

(2) Az Lt. 3. § (2f) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyintézési határidő 70 nap a katonai légügyi hatóság következő közigazgatási hatósági eljárásaiban:)

c) az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint

d) az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése.”

(3) Az Lt. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A légiközlekedési hatósági eljárással összefüggő igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól mentesül a Magyar Honvédség.”

3. § Az Lt. 3/A. § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A légiközlekedési hatóság az általa tanúsított vizsgáztatókról vezetett nyilvántartását honlapján közzéteszi. A nyilvántartás az engedélyben foglalt adatokat és a vizsgáztató elérhetőségeit tartalmazza azokkal a feladatkörökkel, amelyre tanúsítást kaptak.”

4. § Az Lt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellenőrzött légtérben történő repülésekhez - ideértve az olyan külföldi légijárműnek a magyar légtérbe való berepülését is, amely számára a magyar légtér használatát nemzetközi szerződés, vagy a (3) bekezdésben meghatározott engedély lehetővé teszi - légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Az ellenőrzött légtérbe való berepüléshez nincs szükség légiforgalmi irányítói engedélyre a légvédelmi készenléti valós repülés esetében. A pilóta nélküli légijárművel végrehajtott, ellenőrzött légtérben történő repüléshez a pilóta nélküli légijárművekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén nincs szükség légiforgalmi irányítói engedélyre.”

5. § Az Lt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A légijárművön, valamint a légiközlekedési tevékenység és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység során fedélzeti rádióberendezés üzemeltetéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság külön jogszabály alapján kiadott egyedi engedélye szükséges.”

6. § Az Lt. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá a 19. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a 29. §-ban, a 30. §-ban és a 34. §-ban meghatározott eltéréssel - a légiközlekedési hatóság, a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés a katonai légügyi hatóság engedélyével folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges engedély

a) a (3) bekezdésben,

b) a 71. § 10. pont e) és h) alpontjaiban, valamint

c) a 71. § 12. pont g) alpontjában

meghatározott tevékenység folytatásához.

(3) Pilóta nélküli légijárművel légiközlekedési tevékenység - a 71. § 10. pont e) alpontjában meghatározott kivétellel - légiközlekedési hatósághoz tett, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott előzetes bejelentést követően folytatható.”

7. § Az Lt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A légijármű-, vagy repülőeszköz-vezetői képzés, valamint ejtőernyős ugrás során és ejtőernyős képzésben harmadik országbeli állampolgár részvételét a képző vagy az ugrást szervező szervezet, a képzés vagy az ugrás megkezdése előtt legalább hat nappal, írásban köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatokat ellátó szervnek.

(2) Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait,

b) a harmadik országbeli állampolgár állampolgárságát,

c) a képzés vagy ugrás helyét, idejét és célját,

d) a bejelentő szervezet nevét és elérhetőségét.

(3) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv a bejelentést annak beérkezésétől számított 24 órán belül egyidejűleg megküldi a terrorizmust elhárító szervnek a terrorfenyegetettség vizsgálata, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a nemzetbiztonsági érdek vizsgálata céljából.

(4) A terrorizmust elhárító szerv és az Alkotmányvédelmi Hivatal a bejelentés beérkezésétől számított legfeljebb 48 órán belül megküldi a szakvéleményét az általános rendőrségi feladatokat ellátó szervnek.

(5) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv közbiztonsági célból vagy a (4) bekezdésben meghatározott szakvélemények alapján a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijárművek vagy repülőeszközök vezetésére irányuló, továbbá az ejtőernyős képzés végzését megtilthatja.

(6) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv az (5) bekezdés szerinti döntését legfeljebb a (4) bekezdés szerinti szakvélemények megérkezését követő 24 órán belül határozatban közli a bejelentővel.

(7) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat közlésétől számított három napon belül a bejelentő kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A kérelemhez csatolni kell a rendőr-főkapitányság határozatát.”

8. § Az Lt. 37. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

[A repülőtér lehet

nem nyilvános repülőtér: amely - a 41. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a tulajdonos, illetve az üzemben tartó engedélye alapján vehető igénybe, és amely lehet]

bc) közös felhasználású repülőtér.”

9. § Az Lt. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok részletes műszaki követelményeit, továbbá az üzemben tartás és az üzemeltetés részletes szabályait a nyilvános repülőtér és a polgári célú nem nyilvános repülőtér vonatkozásában a miniszter, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér esetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a tűzvédelmi, valamint katasztrófavédelmi feltételek tekintetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben - a zajgátló védőövezetre vonatkozóan a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg.”

10. § (1) Az Lt. 50/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjét a katonai légügyi hatóság hagyja jóvá.”

(2) Az Lt. 50/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A repülőtérrendben foglalt szabályok, továbbá a légijárművek repülőtéren és a repülőtér körzetének légterében való közlekedésének szabályozására vonatkozó előírások megtartását a légiközlekedési hatóság - állami repülések céljára szolgáló repülőtér esetében a katonai légügyi hatóság és közös felhasználású repülőtér esetében a katonai légügyi hatóság a légiközlekedési hatóság, mint szakhatóság bevonásával - ellenőrzi. A rendelkezések megszegőit figyelmezteti. A légiközlekedési hatóság - állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér tekintetében a katonai légügyi hatóság - az előírásokat ismételten megszegőt a repülőtér használatában, illetve tevékenységében korlátozza vagy attól meghatározott időre eltiltja.”

11. § (1) Az Lt. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A repülésbiztonság fenntartása és növelése érdekében állami téradatbázisként létre kell hozni és adattartalmának rendszeres aktualizálásával fenn kell tartani Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisát. A légiközlekedési terep és akadály adatbázis a következő részadatbázisokból áll:

a) a honvédelmi célú repülések céljára szolgáló repülőterek 10 km sugarú környezetében és kormányrendeletben meghatározott további területre vonatkozóan a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva legalább 25 m magasságú tereptárgyak adatait tartalmazó REP-25 adatbázis,

b) a Magyarország teljes területére vonatkozó, a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva legalább 60 m magasságú tereptárgyak adatait tartalmazó REP-60 adatbázis,

c) a Magyarország teljes területére vonatkozó, a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva legalább 100 m magasságú tereptárgyak adatait tartalmazó 1 Terület adatbázis,

d) a honvédelmi célú repülések céljára szolgáló repülőterek és a nyilvános és polgári célú nem nyilvános, műszeres repülési vagy különleges látvarepülési eljárásokat közzétevő repülőterek akadály adatgyűjtési felületeire vonatkozóan miniszteri rendeletben meghatározott adattartalmú 2 Terület adatbázis,

e) a honvédelmi célú repülések céljára szolgáló repülőterek és a nyilvános és polgári célú nem nyilvános, műszeres repülési vagy különleges látvarepülési eljárásokat közzétevő repülőterek akadály adatgyűjtési felületeire vonatkozóan miniszteri rendeletben meghatározott adattartalmú 3 Terület adatbázis,

f) a honvédelmi célú repülések céljára szolgáló repülőterek és a nyilvános és polgári célú nem nyilvános, műszeres repülési vagy különleges látvarepülési eljárásokat közzétevő repülőterek akadály adatgyűjtési felületeire vonatkozóan miniszteri rendeletben meghatározott adattartalmú 4 Terület adatbázis,

g) a Magyarország teljes területére vonatkozó, legalább 10x10 méteres rácsháló méretű digitális domborzatmodell.”

(2) Az Lt. 51. §-a a következő (4)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott részadatbázisok geometriai alapjainak biztosításához, térképi megalapozásához fel kell használni a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 3. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat.

(5) Minden olyan légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenység esetében, amelynek végzéséhez a (3) bekezdés szerinti terep és akadály adatbázisban elérhető adat szükséges, a terep és akadály adatbázis adatát kell használni. Az adatokat attól az időponttól kezdődően kell alkalmazni, amikortól a szükséges adat az adatbázisban elérhetővé válik.

(6) A (3) bekezdés szerinti adatbázis létrehozására és kezelésére a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a légiközlekedési akadályok jelölésének részletes szabályairól, valamint Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról szóló kormányrendeletben kijelölt adatbázis-kezelő az adatbázis adatait a Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisából történő adatszolgáltatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj, valamint a díj beszedésével, kezelésével, továbbá a nyilvántartásával, felhasználásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében szolgáltatja.

(7) Az adatbázis-kezelő a terep és akadály adatbázisból közvetlenül és folyamatosan szolgáltatja az igényelt adatot a Magyar Honvédség, a légiközlekedési hatóság és a 61/A. §-ban meghatározott légiforgalmi szolgálat részére az adatbázis-kezelő és az adott szervezet között kötött megállapodásban meghatározottak szerint.

(8) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Magyar Honvédség, a légiközlekedési hatóság és a 61/A. §-ban meghatározott légiforgalmi szolgálat a Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisában szereplő, a feladatai ellátása érdekében szükséges adatokat, valamint a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről, a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól és a Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján a részére szolgáltatandó adatokat díj- és költségmentesen kapja meg.

(9) A Magyar Honvédség, a légiközlekedési hatóság és a 61/A. §-ban meghatározott légiforgalmi szolgálat az adatbázis adatait kizárólag saját feladatai ellátásához használhatja, az adatbázist és tartalmát harmadik fél részére nem adhatja át, de feladatai körében az adatbázisból a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről, a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól és a Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató kiadványokban adatok közlésére jogosult.”

12. § (1) Az Lt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami légijármű vezetéséhez, valamint üzemképességének tanúsításához, továbbá az 53. § (7) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott tevékenységek ellátásához szakszolgálati engedély szükséges.”

(2) Az Lt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szakszolgálati engedély nélkül vezethető repülőeszközt az vezethet, aki teljesíti a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendeletben az adott repülőeszköz vonatkozásában előírt követelményeket, továbbá rendelkezik a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, érvényes orvosi minősítéssel.”

13. § Az Lt. 53. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységeket és azok végzésének személyi, képzési és egyéb feltételeit, továbbá a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységeket, a szakszolgálati engedélyek fajtáit, a szakszolgálati engedélyek kiadásának részletes feltételeit, időbeli hatályát, meghosszabbításának, felfüggesztésének, visszavonásának feltételeit, a szakszolgálati engedélybe tett jogosultságot igazoló bejegyzéseket és a szakszolgálati tevékenység ellátásával összefüggő jogokat és kötelezettségeket a miniszter, a rádiószolgálatok állomáskezelőire vonatkozó feltételek vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével való egyeztetést követően - az állami célú légiközlekedés tekintetében a honvédelemért felelős miniszter a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel, a rádiószolgálatok állomáskezelőire vonatkozó feltételek vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével való egyeztetést követően - határozza meg. A szakszolgálati engedélyek helyszíni elvételének feltételeit a miniszter - az állami célú légiközlekedés tekintetében a honvédelemért felelős miniszter - a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.”

14. § (1) Az Lt. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A nemzeti felügyeleti hatóság (a továbbiakban: felügyeleti hatóság) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („léginavigációs-szolgálati rendelet”) 15. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a részéről felmerült költségeket jogosult érvényesíteni a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjban, az azzal összefüggő költségalap részeként. A költségek fedezésére megállapított összeg mértéke 2019. december 31-ig évi 500 millió forint, ezt követően a megállapított költségátalány mértéke megegyezik a mindenkori, a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott teljesítménytervben meghatározott összeggel. A költségátalánnyal a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szerv által ellátott valamennyi olyan tevékenységével kapcsolatos felügyeleti díj, amelynek a megfizetésére e szerv a 66/C. § (1) bekezdése alapján kötelezett, megfizetettnek tekintendő.

(5a) A 61/A. § (3) bekezdés m) pontjában kijelölt költségalapkezelőnek (a továbbiakban: költségalapkezelő) az (5) bekezdésben meghatározott összeget negyedéves egyenlő részletekben, a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig kell forintban átutalnia a felügyeleti hatóság számlájára. A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjjal összefüggő költségalap megállapítása érdekében a felügyeleti hatóság köteles a felmerült költségekről a tárgyévet követő év február 15-ig kimutatatást készíteni és azt megküldeni a költségalap kezelője részére.

(5b) A tényleges költségek lényeges eltérése esetén a felügyeleti hatóság és a költségalapkezelő az elfogadott teljesítményterv alapján várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi keretek figyelembevételével a tényleges költségek és a terv költségek közötti lényeges eltérés esetére vonatkozó elszámolási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon elszámol.”

(2) Az Lt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdésben megállapított összeg a felügyeleti hatóságot illeti meg, amelyet csak a léginavigációs szolgálatokkal kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben használhatja fel.”

15. § Az Lt. 61/A. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A Társaság feladatai:)

p) a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás üzemeltetése.”

16. § Az Lt. 62. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A katonai légiforgalmi szolgálatok feladata különösen)

h) légijármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedés kezdeményezése.”

17. § Az Lt. 65/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezet engedélyét - az állami légijármű üzemben tartója és üzemeltetője, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér üzemben tartója és üzemeltetője, az állami légiforgalmi szolgálat kivételével - a légiközlekedési hatóság adja ki. Az állami légijármű üzemben tartója és üzemeltetője, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér üzemben tartója és üzemeltetője, és az állami légiforgalmi szolgálat repülésbiztonsági szervezetének engedélyét a katonai légügyi hatóság adja ki. A légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság - a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben meghatározott szakmai vizsgálattal összefüggésben történő kapcsolattartás biztosítása céljából - tájékoztatja az illetékes közlekedésbiztonsági szervet a kiadott, felfüggesztett és visszavont engedélyekről.”

18. § (1) Az Lt. 71. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában)

„25. légvédelmi készenléti légtérfelügyelet: harcászati repülőgép vagy a feladat végrehajtására alkalmas állami légijármű alkalmazása békeidőben a légtér-szuverenitás védelme és a légiközlekedés szabályainak betartása érdekében;”

(2) Az Lt. 71. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában)

„35. pilóta nélküli légijármű: olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi,”

(3) Az Lt. 71. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában)

„39. repülőeszköz: siklórepülő eszköznek, ejtőernyőnek és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet e) pontjában meghatározott egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgépnek minősülő légijármű;”

(4) Az Lt. 71. §-a a következő 41-43. ponttal egészül ki:

(A törvény alkalmazásában)

„41. közös felhasználású repülőtér: olyan, elsősorban az általános légiforgalomtól eltérő légijármű-mozgásokat kiszolgáló nem nyilvános repülőtér, amely kialakítása folytán rendelkezik a polgári légiközlekedés szabályainak megfelelő, polgári légiközlekedési tevékenység céljára szolgáló területtel, és amelyre eltérő rendelkezés hiányában az állami repülések céljára szolgáló repülőterekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

42. pilóta nélküli állami légijármű: a honvédelmi, a vámhatósági, a rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló olyan légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.

43. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 2. § a) pontjában meghatározott személy.”

19. § (1) Az Lt. 73. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

d) a 61. § (5) bekezdésben meghatározott költségátalány tekintetében a tényleges költségek és a terv költségek közötti lényeges eltérés esetére vonatkozó elszámolási szabályokat,”

(2) Az Lt. 74. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

c) a miniszter, hogy a légijármű parancsnoka kijelölésének módját, valamint a légijármű parancsnokának a repülés megkezdésével összefüggő általános feladatait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(3) Az Lt. 74. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

b) a miniszter, hogy a 19. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben az üzemben tartás feltételeit, az üzemben tartási engedély tartalmi elemeit, valamint kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának részletes szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

(4) Az Lt. 74. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

k) a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a szakszolgálati engedélyek és a légiutas-kísérői tanúsítvány kiadásának egészségügyi feltételeit, a repülőeszközök vezetőire vonatkozó egészségügyi feltételeket, valamint a légiközlekedési szakszemélyzet tagjai és a repülőeszközök vezetői egészségügyi alkalmasságának megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(5) Az Lt. 74. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

o) a miniszter, hogy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó polgári légijármű légialkalmassági követelményeinek, légialkalmassági vizsgálatának szabályait, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány kötelező tartalmi elemeit, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány kiadására, helyszíni elvételére és visszavonására vonatkozó szabályokat, továbbá a légialkalmasság fenntartásával és igazolásával összefüggő általános feladatokat és a feladat végrehajtásának felelősét,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(6) Az Lt. 74. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

e) a miniszter, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályait, a nyilvántartás részletes szabályait, a légialkalmassági vizsgálat rendjének, a légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének részletes szabályait, a pilóta nélküli légijárművet vezetők képzésének részletes szabályait, a képzést végző szervezetek kijelölésének szabályait, a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenység részletes szabályait és az üzemben tartásának szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(7) Az Lt. 74. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

i) a miniszter, hogy a repülőeszköz azonosító jelzéseinek és nyilvántartásának részletes szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

20. § Az Lt.

1. 3. § (2d) bekezdés d) pontjában az „irányuló hatósági eljárásokban.” szövegrész helyébe az „irányuló, valamint” szöveg,

2. 3/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „kérelmező természetes személyazonosító és lakcímadatait, elérhetőségét” szövegrész helyébe a „kérelmező természetes személyazonosító és lakcímadatait, állampolgárságára vonatkozó adatait, elérhetőségét” szöveg,

3. 3/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „kórós szenvedélyére” szövegrész helyébe a „kóros szenvedélyére” szöveg,

4. 3/A. § (6) bekezdésében az „(1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti adatokat” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti adatokat” szöveg,

5. 3/A. § (8) bekezdésében a „közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

6. 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „lajstromozásra nem kötelezett légijármű” szövegrész helyébe a „repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű” szöveg,

7. 6. § (3) bekezdésében az „előzetes engedélyével” szövegrész helyébe az „egyedi repülési engedélyével” szöveg,

8. 7. § (4) bekezdésében a „Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Ügyeletes Tábornoka” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Légierő Ügyeletes Parancsnoka” szöveg,

9. 15. § (1) bekezdésében a „törlésének részletes szabályait a Kormány” szövegrész helyébe a „törlésének részletes szabályait a miniszter” szöveg,

10. 17. § (1) bekezdésében a „lajstromozásra nem kötelezett polgári légijárművekről [12. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe a „repülőeszközökről és a pilóta nélküli légijárművekről” szöveg,

11. 17/A. §-ában a „légiközlekedési hatóság által vezetett lajstromozásra nem kötelezett polgári légi járművekről” szövegrész helyébe a „repülőeszközökről és a pilóta nélküli légijárművekről” szöveg,

12. 19. § (4) bekezdésében az „állami repülések célját szolgáló repülőtér és a katonai repülések” szövegrész helyébe az „állami repülések céljára szolgáló repülőtér, valamint a közös felhasználású repülőtér és az állami repülések” szöveg,

13. 29. § (1a) bekezdésében az „állami légijármű” szövegrész helyébe az „állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű” szöveg,

14. 29/A. § (1) bekezdésében a „hajózó navigátor, hajózó mérnök” szövegrész helyébe a „fedélzeti navigátor, fedélzeti mérnök” szöveg,

15. 37. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában említett repülőtér létesítésére,” szövegrész helyébe a „(1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjaiban meghatározott repülőterek létesítésére” szöveg,

16. 41. § (8) bekezdésében a „polgári célú nem nyilvános repülőtér” szövegrész helyébe a „polgári célú nem nyilvános és a közös felhasználású repülőtér” szöveg,

17. 43. § (3) bekezdésében az „- állami repülések céljára szolgáló repülőtér esetében -” szövegrész helyébe a „- állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőtér esetében -” szöveg,

18. 46. § (1) bekezdésében az „ejtőernyő és a repülőeszköz” szövegrész helyébe a „repülőeszköz, pilóta nélküli légijármű” szöveg,

19. 46. § (2), (3) és (5) bekezdésében a „légijármű” szövegrész helyébe „légijármű, pilóta nélküli állami légijármű” szöveg,

20. 48. § (1) bekezdésében az „ejtőernyő és a repülőeszköz” szövegrész helyébe a „repülőeszköz és 25 kg maximális felszálló tömeg alatti pilóta nélküli légijármű” szöveg,

21. 50/A. § (3) bekezdésében az „állami célú repülésekre szolgáló repülőtér” szövegrész helyébe az „állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér” szöveg,

22. 52. § (6) bekezdésében a „lajstromozásra nem kötelezett légijárművel” szövegrész helyébe a „repülőeszközzel” szöveg,

23. 54. § (2) bekezdésében a „lajstromozásra nem kötelezett légijármű” szövegrész helyébe a „repülőeszköz” szöveg,

24. 63. §-át követő alcím címében a „képzésen részesülő” szövegrész helyébe a „képzésben részesülő” szöveg,

25. 65/A. § (3a) bekezdésében az „állami légijármű” szövegrészek helyébe az „állami légijármű, és a pilóta nélküli állami légijármű” szöveg,

26. 65/A. § (4) bekezdésében az „állami légijárművel” szövegrészek helyébe az „állami légijárművel, pilóta nélküli állami légijárművel” szöveg,

27. 66/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „(1) bekezdés g) pontjába tartozó esetekben” szövegrész helyébe a „(1) bekezdés g) pontjába tartozó esetekben, valamint a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén” szöveg,

28. 67. § (2), (11), (21) és (22) bekezdésében a „185/2010/EU bizottsági rendelet” szövegrészek helyébe a „2015/1998 európai bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

29. 69. § (1) bekezdésében a „lajstromozásra nem kötelezett polgári légijármű” szövegrész helyébe a „repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű” szöveg,

30. 71. § 3. pontjában a „szolgálatot biztosítanak” szövegrész helyébe a „szolgálatot, közös felhasználású repülőtér esetében olyan légiforgalmi irányító szolgálatot biztosítanak, amely mind a polgári, mind a katonai előírásoknak megfelel” szöveg,

31. 71. § 28. pontjában a „valós és gyakorló” szövegrész helyébe a „valós, gyakorló és ellenőrző” szöveg,

32. 74. § (1) bekezdés l) pontjában a „szakszemélyzet képzésének a részletes szabályait, továbbá a szakszolgálati engedélyek fajtáinak, kiadásának, meghosszabbításának, felfüggesztésének és visszavonásának a részletes szabályait” szövegrész helyébe a „szakszemélyzet képzésének részletes szabályait, a képzés engedélyezésének szabályait, a képzési engedély tartalmára, kiadására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályokat, továbbá a szakszolgálati engedélyek fajtáinak, kiadásának, meghosszabbításának, felfüggesztésének és visszavonásának részletes szabályait” szöveg,

33. 74. § (2) bekezdés h) pontjában a „típusalkalmassága feltételeinek és típusalkalmassági vizsgálatának a részletes szabályait” szövegrész helyébe a „típusalkalmassága feltételeinek, típusalkalmassági vizsgálatának és a típusalkalmassági bizonyítvány kiadásának, felfüggesztésének és bevonásának részletes szabályait” szöveg,

34. 74/A. § (1) bekezdés j) pontjában a „Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.)” szövegrész helyébe a „közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

35. 1. melléklet IV. pont 1. és 2. sorában a „lajstromozásra nem kötelezett légijárművek” szövegrész helyébe a „repülőeszközök” szöveg,

36. 1. melléklet VII. pont 3. sorában az „érvényes szakszolgálati engedélyenként” szövegrész helyébe a „kijelölt szolgáltatónként” szöveg,

37. 1. melléklet VII. pont 3. sorában a „15 000” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg,

38. 1. melléklet VII. pont 4. sorában a „92 000” szövegrész helyébe az „100 000” szöveg,

39. 1. melléklet VII. pont 6. sorában a „120 000” szövegrész helyébe az „300 000” szöveg,

40. 1. melléklet VII. pont 7. sorában a „35 000” szövegrész helyébe az „100 000” szöveg,

lép.

21. § Hatályát veszti az Lt.

a) 3. § (2d) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész,

b) 3/D. § (1) bekezdés i) pontja,

c) 12. § (1) bekezdésében az „a repülőmodell,” szövegrész,

d) 37. § (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontja,

e) 53. § (3) és (4) bekezdésében a „véglegesen” szövegrész,

f) 61/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren” szövegrész,

g) 61/B. § (3) bekezdése,

h) 64. § (3) bekezdésében az „és a légiközlekedési rendellenesség,” szövegrész,

i) 71. § 37. pontja,

j) 73. § (1) bekezdés e), f), g), h), k), l) és q) pontja, valamint p) pontjában az „a külföldi szakszolgálati engedélyek elfogadásának általános szabályait és” szövegrész,

k) 74. § (1) bekezdés f) pontja,

l) 74. § (2) bekezdés v), x) és y) pontja,

m) 74/A. § (1) bekezdés p) pontja.

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) A 15. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A rendőrségi kezeli)

e) a légiközlekedésről szóló törvény szerinti légiközlekedési szakszemélyzet képzése, valamint ejtőernyős ugrás során bejelentett személyek adatait a bejelentést követő legfeljebb két évig.”

(2) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendőrség az (1) bekezdés e) pont szerinti bejelentést terrorfenyegetettség vizsgálata céljából a terrorizmust elhárító szervnek, a nemzetbiztonsági érdek vizsgálata céljából az Alkotmányvédelmi Hivatalnak továbbíthatja.”

24. § Ez a törvény a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 Bizottság végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére