Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.5.)

2016. évi CXXXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról * 

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:)

„b) a csomagolószer;”

2. § (1) A Ktdt. 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„5. bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett természetes vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül - részben vagy egészben - rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása, amely során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíjköteles termékhez;”

(2) A Ktdt. 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„11. csomagolószer: a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag;”

(3) A Ktdt. 2. § 14b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„14b. gépjármű:

a) a 8702 vtsz. alá tartozó termék,

b) a 8703 vtsz. alá tartozó termékek,

c) a 8704 vtsz. alá tartozó termék,

d) a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a kerékpár segédmotorral felszerelve.”

3. § A Ktdt. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett

a) az egyéb kőolajterméket alapanyagként használja fel;

b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat eljárással előállított termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;

c) a belföldön hulladékká vált termék az újrafelhasználásra előkészítését vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítését követően létrejött terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi, a termékbe beépített új termékdíjköteles alkotórészek, tartozékok kivételével;

d) az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsákot belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;

e) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból, - az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás követelményeinek megfelelően - biológiai úton lebomló műanyagból készült termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi.”

4. § A Ktdt. 16/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 16/A. § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel, amennyiben a kötelezett

a) a tárgyévet megelőző évben nem választott egyéni hulladékkezelést az adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az általa tárgyévben, vagy

b) a tárgyévet megelőző évben is egyéni hulladékkezelést választott az adott termék- vagy anyagáramra, úgy a tárgyévet megelőző évben

elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.

(3a) A kötelezett a csomagolószer termékáram esetében, az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.

(3b) A gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre.”

5. § A Ktdt. 27/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni.”

6. § A Ktdt. 4. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

7. § A Ktdt.

a) 2. § 25. pontjában a „hordtasak vagy hordtáska” szövegrész helyébe a „hordtasak vagy hordtáska, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „gazdálkodó szervezet részére” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet részére első alkalommal” szöveg,

c) 14. § (5) bekezdés a) pont záró szövegrészében „ha a megvásárolt” szövegrész helyébe a „ha az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt” szöveg,

d) 14. § (5) bekezdés d) pontjában a „csomagolószer esetében” szövegrész helyébe a „csomagolószer esetében - ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert-”, és a „továbbértékesítő” szövegrész helyébe a „továbbértékesítő vagy saját célra felhasználó” szöveg,

e) 14. § (6) bekezdésében a „forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor” szöveg,

f) 16/A. § (5) bekezdésében a „begyűjtést” szövegrész helyébe a „gyűjtést” szöveg,

g) 16/A. § (8) bekezdésében a „tárgyévben kibocsátott” szövegrész helyébe „(3) bekezdésben foglalt”, szöveg,

h) 25. § (1) bekezdés g) pontjában az „egyéb csomagolószer” szövegrész helyébe „a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag” szöveg,

i) 27/A. § (1) bekezdésében az „előállítású reklámhordozó papír” szöveg helyébe az „előállítású, 2. § 26. pontjában foglalt sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag” szöveg,

j) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:9 mezőjében a „kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru” szövegrész helyébe a „kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru” szöveg,

k) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:10 mezőjében a „kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény” szövegrész helyébe a „kivéve: a hulladékgyűjtő edény” szöveg,

lép.

8. § (1) Hatályát veszti a Ktdt.

a) 2. § 12. pont a) alpontjában a „végfelhasználó vevőtől” és a „saját”,

b) 2. § 12. pont c) alpontjában a „végfelhasználó vevőtől”,

c) 1. melléklet b) pont szerinti táblázatát követő „* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” felirattal ellátva.** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátva.”,

d) 3. melléklet 1. pontja szerinti nyitó szövegrészében a „2012. évtől”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Ktdt.

a) 9/A. § (8)-(10) bekezdése,

b) 13. § (4) bekezdése,

c) 15. alcíme,

d) 22/A. és 22/B. §-a,

e) 37. § (2) bekezdése,

f) 38. § (2) bekezdés e) pontja.

9. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi CXXXIX. törvényhez

4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átalagos tömege és az átalánydíj összege

A B C
1. a) b) c) d)
akkumulátor gumiabroncs kenőolaj elektromos, termékdíj-
Vtsz. és HR alszám, megnevezés (kg/db) (kg/db) (kg/db) elektronikai
berendezés
(kg/db)
átalány (Ft/db)
2. 8702 10 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 40 150 20 60 17 000
3. 8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására 18 45 11 35 7 000
4. 8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek 10 25 7 17 4 000
5. 8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal 10 25 7 17 4 000
6. 8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal 13 35 9 20 5 000
7. 8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal 15 40 11 23 6 000
8. 8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal 15 45 11 35 7 000
9. 8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal 18 35 7 17 5 000
10. 8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal 20 40 9 22 6 000
11. 8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal 22 45 11 30 7 000
12. 8703 90 Más (elektromotoros motorral, más) 12 40 2 60 7 000
13. 8704 10 Áruszállító gépjármű, -dömper, terepjáró kivitelű 40 500 20 20 35 000
14. 8704 21 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, Legfeljebb 5 tonna össztömegű 20 50 18 22 8 000
15. 8704 22 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű 30 360 25 17 27 000
16. 8704 23 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő,- 20 tonna össztömeget meghaladó 120 450 35 22 38 000
17. 8704 31 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű 15 40 11 22 6 000
18. 8704 32 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó 80 180 23 17 19 000
19. 8704 90 Más áruszállító gépjármű 45 60 20 17 10 000
20. 8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő 3 6 1 2 1 000
21. 8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő 4 10 2 6 1 500
22. 8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő 4 10 3 10 2 000
23. 8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő 4 11 4 14 2 500
24. 8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő 4 14 5 18 3 000

  Vissza az oldal tetejére