Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.14.)

2016. évi CXLVII. törvény

egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről * 

1. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) a következő 72/A. §-sal egészül ki:

„72/A. § (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 445. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem tartozó egyéb tevékenységgel kapcsolatos - tagsági jogviszonyon alapuló - jogainak és kötelezettségeinek összessége (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező állomány) a felügyeleti biztos döntésével, a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében, a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz átruházható, ha a kölcsönös biztosító egyesületnek a biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélye visszavonásra került.

(2) Az állományátruházás során a kölcsönös biztosító egyesület és az egészség- és önsegélyező pénztár megállapodást köt.

(3) Az egészség- és önsegélyező állomány átruházása esetén az állományt átvevő egészség- és önsegélyező pénztárt az állomány tekintetében megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a Bit. 445. § (1) bekezdésében meghatározott kölcsönös biztosító egyesületet az egészség- és önsegélyező állomány tekintetében megillették, illetve terhelték. A pénztár mindazon szolgáltatások - ideértve az egészség- és önsegélyező pénztárak szociális intézményekkel kapcsolatos működési és üzemeltetési szolgáltatásait is - nyújtására jogosult, amelyeket e körben a kölcsönös biztosító egyesület nyújtott.

(4) Az egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő tagok egyesületi tagsági jogviszonya az állományátruházás következtében megszűnik, az egészség- és önsegélyező pénztárnál tagsági jogviszony keletkezik. Az állományátruházással érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik pénztárból lépett volna át.

(5) Az állományátruházás esetén az egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó vagyon átadásra kerül az egészség- és önsegélyező pénztárhoz. Az állományátruházással érintett vagyonátadás adó- és illetékmentes.

(6) A Felügyelet az állományátruházás sikeres lebonyolítása céljából felügyeleti biztost rendel ki, vagy a már kijelölésre került felügyeleti biztos megbízólevelét haladéktalanul módosítja.

(7) A felügyeleti biztos az állományátruházás lebonyolítása érdekében, ajánlattételre hívja fel a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárakat. A felhívásnak tartalmaznia kell az átruházandó állomány meghatározását és az állománnyal kapcsolatban átadásra kerülő vagyon nagyságát.

(8) A 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztár a (7) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott időpontig - amely nem lehet hosszabb, mint az felhívás közzétételétől számított harminc nap - tehet nyilatkozatot az állomány átvételére, amelyhez a felügyeleti biztos (9) bekezdésben meghatározott döntésének a meghozataláig kötve van.

(9) A felügyeleti biztos a felhívásban megjelölt határidőt követő tizenöt napon belül dönt, hogy melyik egészség- és önsegélyező pénztárral állapodik meg az állományátruházásról. Több ajánlat esetén versenytárgyalás is tartható. A felügyeleti biztos azon ajánlatot fogadhatja el, amely - a tagok érdekeinek védelmére is tekintettel - az ajánlatban fogalt összes feltételek figyelembevételével a legkedvezőbb.”

2. § Az Öpt. a következő 72/B. §-sal egészül ki:

„72/B. § A 72/A. §-nak az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló 2016. évi CXLVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetén is alkalmazni kell.”

3. § Az Öpt. 78. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályait rendeletben határozza meg.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére