Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.14.)

2016. évi CXLVIII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról * 

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) a Muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása alcímet megelőzően a következő 38/D. §-sal egészül ki:

„38/D. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött, kulturális javak - a 38/A-38/C. §-ban meghatározottaktól eltérő hasznosítása céljából történő - birtokba adásáról a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő a kulturális örökség védelméért felelős miniszter javaslata alapján, a miniszter előzetes véleményének kikérése mellett - különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a versenyeztetés mellőzésével - dönt és ezt követően a hasznosításra szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra, valamint a hasznosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

2. § A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)

„n) az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött kulturális javak 38/D. §-ban meghatározottak szerinti birtokba adásának rendjét, a hasznosításukra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit és a szerződés megszüntetésére vonatkozó - a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az állami vagyonról szóló törvényben nem szabályozott - részletes rendelkezéseket.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére