Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.15.)

2016. évi CLVIII. törvény

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról * 

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha olyan végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per van folyamatban, amelyben a felperes a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság az ezen felperes által a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában külön per megindítására előterjesztett keresetlevelet az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja.”

2. § A Pp. 197. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató

a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének érvényességéről,

b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus dokumentumtárolás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és

c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét.”

3. § A Pp. 370/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a kereseti kérelem a végrehajtásmegszüntetésére irányul, de korlátozásnak is helye lehet, a bíróság erre a feleket figyelmezteti és lehetőséget biztosít, hogy a felek ezzel összefüggésben az érdemi nyilatkozataikat megtegyék.”

4. § A Pp. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per alcíme a következő 370/B. §-sal egészül ki:

„370/B. § (1) Ha a felperes a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, ebben a perben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában is keresetet kell előterjesztenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a felperes - hiánypótlási felhívás ellenére - nem terjeszti elő a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet, a kizárólag a 369. § a) pontjában foglaltakra alapított kereset esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, vagy ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának már nincs helye, a pert meg kell szüntetni. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának vagy a per megszüntetésének, ha a felperes a 369. § a) pontja mellett a végrehajtás megszüntetését, illetve korlátozását más okra alapítottan is kéri; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a 369. § a) pontjára alapított kereseti kérelmet nem tartja fenn.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet mindazokkal szemben elő kell terjeszteni, akiknek egyébként perben kellene állnia a szerződés érvénytelensége tárgyában indított perben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a perben a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el akkor is, ha a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per más bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozna.

(5) Azt a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert, amelyben a felperes a 369. § a) pontjára, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig, ha

a) az érvénytelenség iránti per korábban került megindításra, mint a 369. § a) pontjára alapított per, vagy

b) az érvénytelenség iránti pert a 369. § a) pontjára alapított per felperesétől eltérő személy indította.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 370/A. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható.”

5. § A Pp. a következő 397/L. §-sal egészül ki:

„397/L. § (1) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2017. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ha a 2017. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a felperes 2017. január 1-jén vagy azt követően terjeszt elő a 369. § a) pontja szerinti kérelmet, e törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított 370/A. § (2a) bekezdését azokban a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztésére még nem került sor.

(4) Ha 2017. január 1-jén a 369. § a) pontja szerinti, érvénytelenségre alapított végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per, valamint a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per is folyamatban van, a 369. § a) pontján alapuló perben eljáró bíróság az eljárást felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig.”

6. § Hatályát veszti

a) a Pp. 197. § (7) bekezdése,

b) a Pp. 394/H. § (7) bekezdésében az „és az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szövegrész,

c) a Pp. 394/H. § (11) bekezdése.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó az ingatlan becsértékét közli a felekkel és azokkal, akiknek az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van, valamint föld értékesítése esetében a Nemzeti Földalappal is.”

8. § A Vht. 187. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 655/2014/EU rendelet alapján indított eljárásokban az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló 2016/1823. bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben meghatározott formanyomtatványokat kell alkalmazni.”

9. § A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/W. §-sal egészül ki:

„306/W. § E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 140. § (2) bekezdését azokban a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a Módtv. hatálybalépését megelőzően a becsérték közlésére már sor került, de a végrehajtó még nem küldte meg a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti megkeresést az árverés lefolytatása érdekében a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek.”

3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

10. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a törvényben meghatározott polgári peres és - a végrehajtási eljárás kivételével - nemperes eljárásokban (a továbbiakban együtt: per) a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél részére a pártfogó ügyvédi képviseletet biztosítja és annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állam a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján a szülő-gyermek kapcsolatból eredő tartási kötelezettségek végrehajtása iránti eljárásban is biztosítja a fél számára a pártfogó ügyvédi képviseletet és viseli a fél helyett annak költségét.”

11. § A Jst. 58/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a rendkívüli perorvoslat eredményeként a bíróság a jogerős határozatot a költségek viselésére is kihatóan megváltoztatja, vagy a jogerős határozat hatályon kívül helyezését követően hozott jogerős határozatban a bíróság a költség viseléséről a hatályon kívül helyezett határozatban foglaltaktól eltérően rendelkezik, a jogi segítségnyújtó szolgálat a korábban hozott jogerős díj megállapító határozatát módosítja, a visszatérítésre kötelező határozatát visszavonja és új visszatérítésre kötelező határozatot hoz.”

12. § A Jst. 63. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás iránti kérelmet a büntetőeljárásban - ha a büntetőeljárásról szóló törvény másként nem rendelkezik - legkésőbb a bíróság ügydöntő határozata meghozatalának céljából tartott tanácsüléséig lehet előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. A támogatás hatálya)

a) a támogatás iránti kérelem előterjesztésétől a büntetőeljárás megszüntetéséig, a nyomozás részbeni mellőzéséig, a vádemelés részbeni mellőzéséig, a vádemelés elhalasztásáig vagy az eljárásjogerős befejezéséig,”

(tart.)

13. § A Jst. 63/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pártfogó ügyvéd a díjának megállapítása iránti kérelmét a büntetőeljárás megszüntetését, a nyomozás részbeni mellőzését, a vádemelés részbeni mellőzését, a vádemelés elhalasztását vagy az eljárás jogerős befejezését követő 6 hónapon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viseléséről szóló határozatot 6 hónapon belül vette kézhez. Ha a perben a fél képviseletét több pártfogó ügyvéd látta el, a korábban eljárt pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására díjának megállapítására irányuló kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel terjesztheti elő.”

14. § A Jst. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogi segítő e törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el (e Fejezetben a továbbiakban együtt: jogi szolgáltatás). A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá.”

15. § A Jst. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pártfogó ügyvédi képviseletet polgári eljárásban a névjegyzékben szereplő ügyvéd és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - jogi segítő szervezet láthat el, amennyiben rendelkezik a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges technikai feltételekkel. A névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet büntetőeljárásban akkor láthatja el a sértett pártfogó ügyvédi képviseletét, ha megfelel a Be. 58. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb személyek pártfogó ügyvédjeként büntetőeljárásban nem járhat el.”

16. § A Jst. 71/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71/A. § (1) A névjegyzékbe vétel iránti kérelmet írásban a jogi segítségnyújtó szolgálatnál lehet előterjeszteni.

(2) A 66. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő kérelmező részére a jogi segítségnyújtó szolgálat harminc napon belül aláírás céljából megküldi a szolgáltatási szerződés tervezetét. Ha a visszaküldött szerződés valamennyi szükséges adatot tartalmazza, a jogi segítségnyújtó szolgálat annak aláírását követő tizenöt napon belül felveszi a kérelmezőt a névjegyzékbe. A névjegyzékbe vételről az aláírt szerződés egyik példányának visszaküldésével és a névjegyzékbe vétel időpontjának megjelölésével értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítőt.”

17. § A Jst. 89. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

18. § A Jst.

a) 60. § (7) bekezdésében az „a Ket. 138. §-a” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a”,

b) 66. § (5) bekezdésében a „számlaszámát” szövegrész helyébe a „számlaszámát, valamint adószámát”,

c) 90. §-ában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja, valamint 11. § (2) bekezdése”

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Jst. 39. § (11) bekezdése.

4. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

20. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 21. §-ával megállapított 1. mellékletet a 2019. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

21. § Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

22. § Hatályát veszti a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 3. § (2) bekezdése.

23. § Nem lép hatályba Módtv.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése, és

c) 2. melléklete.

6. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

24. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 110. § (2) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-ig” szöveg lép.

7. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

25. § Hatályát veszti a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési megalapozó tv.) 237. § (7) bekezdése.

26. § Nem lép hatályba a Költségvetési megalapozó tv. 143. §-a és a 6. melléklete.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3-5. §, valamint a 6. § b) és c) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § és a 6. § a) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 8. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(5) A 4. alcím és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

28. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 12. és 13. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2016. évi CLVIII. törvényhez

1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület Budapest IX. kerület Budapest X. kerület
Budapest XIII. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület Margitsziget

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság

Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület
Budapest XXII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapest II. kerület Budapest III. kerület

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület Budapest XV. kerület

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület Budapest XIX. kerület

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület Budapest XXI. kerület Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Főváros területe

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)

2/1. Pécsi Járásbíróság

Abaliget Aranyosgadány Áta
Bakonya Berkesd Birján
Bogád Bosta Cserkút
Egerág Ellend Görcsöny
Gyód Hosszúhetény Husztót
Keszü Kisherend Kovácsszénája
Kozármisleny Kökény Kővágószőlős
Kővágótöttös Lothárd Magyarsarlós
Nagykozár Orfű Ócsárd
Pellérd Pereked Pécs
Pécsudvard Pogány Regenye
Romonya Szalánta Szemely
Szilágy Szilvás Szőke
Szőkéd

2/2. Komlói Járásbíróság

Alsómocsolád Apátvarasd Ág
Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy
Bikal Bodolyabér Egyházaskozár
Erdősmecske Erzsébet Fazekasboda
Felsőegerszeg Geresdlak Gerényes
Gödre Hegyhátmaróc Hidas
Kárász Kátoly Kékesd
Kisbeszterce Kishaj más Kisvaszar
Komló Köblény Liget
Lovászhetény Magyaregregy Magyarhertelend
Magyarszék Martonfa Mágocs
Mánfa Máza Mecseknádasd
Mecsekpölöske Mekényes Meződ
Mindszentgodisa Nagyhaj más Nagypall
Óbánya Ófalu Oroszló
Palé Pécsvárad Sásd
Szalatnak Szágy Szárász
Szászvár Szellő Tarrós
Tékes Tormás Tófű
Varga Vásárosdombó Vázsnok
Vékény Zengővárkony

2/3. Mohácsi Járásbíróság

Babarc Bár Belvárdgyula
Bezedek Borjád Bóly
Dunaszekcső Erdősmárok Feked
Görcsönydoboka Hásságy Himesháza
Homorúd Ivándárda Kisbudmér
Kisnyárád Kölked Lánycsók
Lippó Liptód Majs
Maráza Máriakéménd Mohács
Monyoród Nagybudmér Nagynyárád
Olasz Palotabozsok Pócsa
Sárok Sátorhely Somberek
Szajk Szebény Szederkény
Székelyszabar Szűr Töttös
Udvar Versend Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság

Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős
Baksa Baranyahidvég Beremend
Besence Bisse Bogádmindszent
Bogdása Csarnóta Csányoszró
Cún Diósviszló Drávacsehi
Drávacsepely Drávafok Drávaiványi
Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski
Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára
Egyházasharaszti Felsőszentmárton Garé
Gilvánfa Gordisa Harkány
Hegyszentmárton Hirics Ilocska
Ipacsfa Ivánbattyán Kákics
Kásád Kemse Kémes
Kisasszonyfa Kisdér Kisharsány
Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó
Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu
Kovácshida Kórós Lapáncsa
Lúzsok Magyarbóly Magyarmecske
Magyartelek Markóc Marócsa
Matty Márfa Marok
Nagycsány Nagyharsány Nagytótfalu
Okorág Old Ózdfalu
Palkonya Páprád Peterd
Pécsdevecser Piskó Rádfalva
Sámod Sellye Siklós
Siklósbodony Siklósnagyfalu Sósvertike
Szaporca Szava Tengeri
Tésenfa Téseny Túrony
Újpetre Vajszló Vejtí
Villány Villánykövesd Vokány
Zaláta

2/5. Szigetvári Járásbíróság

Almamellék Almáskeresztúr Basal
Bánfa Bicsérd Boda
Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd
Bürüs Csebény Cserdi
Csertő Csonkamindszent Dencsháza
Dinnyeberki Endrőc Gerde
Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa
Hetvehely Hobol Horváthertelend
Ibafa Kacsóta Katádfa
Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza
Kistamási Magyarlukafa Merenye
Molvány Mozsgó Nagydobsza
Nagypeterd Nagyváty Nemeske
Nyugotszenterzsébet Okorvölgy Patapoklosi
Pettend Pécsbagota Rózsafa
Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy
Somogyviszló Sumony Szabadszentkirály
Szentdénes Szentegát Szentkatalin
Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár
Szörény Szulimán Teklafalu
Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc
Velény Zádor Zók

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Baranya megye

3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)

3/1. Kecskeméti Járásbíróság

Ágasegyháza Ballószög Felsőlajos
Fülöpháza Fülöpjakab Helvécia
Jakabszállás Kecskemét Kerekegyháza
Kunbaracs Kunszállás Ladánybene
Lajosmizse Lakitelek Nyárlőrinc
Orgovány Szentkirály Tiszaalpár
Tiszakécske Tiszaug Városföld

3/2. Bajai Járásbíróság

Baja Bácsalmás Bácsbokod
Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős
Bátmonostor Csatalja Csávoly
Csikéria Dávod Dunafalva
Érsekcsanád Érsekhalma Felsőszentiván
Gara Hercegszántó Katymár
Kunbaja Madaras Mátételke
Nagybaracska Nemesnádudvar Sükösd
Szeremle Tataháza Vaskút

3/3. Kalocsai Járásbíróság

Bátya Drágszél Dunapataj
Dunaszentbenedek Dunatetétlen Dusnok
Fajsz Foktő Géderlak
Hajós Harta Homokmégy
Kalocsa Miske Ordas
Öregcsertő Solt Szakmár
Újsolt Újtelek Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság

Akasztó Bócsa Császártöltés
Csengőd Fülöpszállás Imrehegy
Izsák Kaskantyú Kecel
Kiskőrös Páhi Soltszentimre
Soltvadkert Tabdi Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság

Bugac Bugacpusztaháza Gátér
Kiskunfélegyháza Pálmonostora Petőfiszállás

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság

Balotaszállás Borota Csólyospálos
Harkakötöny Jánoshalma Jászszentlászló
Kelebia Kéleshalom Kiskunhalas
Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc
Kunfehértó Mélykút Móricgát
Pirtó Rém Szank
Tompa Zsana

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság

Apostag Dunaegyháza Dunavecse
Kunadacs Kunpeszér Kunszentmiklós
Szabadszállás Szalkszentmárton Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Bács-Kiskun megye

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)

4/1. Gyulai Járásbíróság

Biharugra Elek Geszt
Gyula Kétegyháza Körösnagyharsány
Kötegyán Lőkösháza Mezőgyán
Méhkerék Okány Sarkad
Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány

4/2. Battonyai Járásbíróság

Almáskamarás Battonya Dombegyház
Dombiratos Kaszaper Kevermes
Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes
Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza
Medgyesegyháza-Bánkút Mezőhegyes Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka
Pusztaszőlős Végegyháza

4/3. Békési Járásbíróság

Békés Bélmegyer Kamut
Köröstarcsa Mezőberény Murony
Tarhos

4/4. Békéscsabai Járásbíróság

Békéscsaba Csabaszabadi Csorvás
Doboz Gerendás Kétsoprony
Szabadkígyós Telekgerendás Újkígyós

4/5. Orosházi Járásbíróság

Békéssámson Csanádapáca Gádoros
Kardoskút Nagyszénás Orosháza
Pusztaföldvár Tótkomlós

4/6. Szarvasi Járásbíróság

Békésszentandrás Csabacsüd Csárdaszállás
Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd
Hunya Kardos Kondoros
Örménykút Szarvas

4/7. Szeghalmi Járásbíróság

Bucsa Füzesgyarmat Kertészsziget
Körösladány Körösújfalu Szeghalom
Vésztő

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Békés megye

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)

5/1. Miskolci Járásbíróság

Alsózsolca Arnót Berzék
Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt
Ernőd Felsőzsolca Gesztely
Harsány Hernádkak Hernádnémeti
Kisgyőr Kistokaj Kondó
Köröm Mályi Miskolc
Nyékládháza Onga Ónod
Parasznya Radostyán Répáshuta
Sajóbábony Sajóecseg Sajóhidvég
Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád
Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri
Sajósenye Sajóvámos Sóstófalva
Szirmabesenyő Újcsanálos Varbó

5/2. Encsi Járásbíróság

Abaújalpár Abaújkér Abaújszántó
Abaújvár Alsógagy Arka
Baktakék Baskó Beret
Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös
Encs Csenyéte Csobád
Detek Fancsal Fáj
Felsődobsza Felsőgagy Fony
Forró Fulókércs Gagyapáti
Garadna Gibárt Golop
Gönc Göncruszka Hejce
Hernádbűd Hernádcéce Hernádpetri
Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse
Hidasnémeti Ináncs Kány
Kéked Keresztéte Korlát
Krasznokvajda Litka Méra
Mogyoróska Novajidrány Pányok
Pere Perecse Pusztaradvány
Regéc Sima Szalaszend
Szemere Tállya Telkibánya
Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly
Zsujta

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság

Abod Alacska Alsótelekes
Balajt Bánhorváti Becskeháza
Berente Boldva Borsodszirák
Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas
Damak Debréte Dédestapolcsány
Edelény Égerszög Felsőtelekes
Galvács Hangács Hegymeg
Hidvégardó Irota Izsófalva
Kazincbarcika Komjáti Kurityán
Lak Ládbesenyő Martonyi
Mályinka Meszes Múcsony
Nagybarca Nyomár Ormosbánya
Perkupa Rakaca Rakacaszend
Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc
Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter
Szakácsi Szalonna Szendrő
Szendrőlád Szin Szinpetri
Szögliget Szőlősardó Szuhakálló
Szuhogy Tardona Teresztenye
Tomor Tornabarakony Tornakápolna
Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab
Vadna Varbóc Viszló
Ziliz

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság

Bogács Borsodgeszt Borsodivánka
Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu
Cserépváralja Csincse Egerlövő
Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd
Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes
Sály Szentistván Szomolya
Tard Tibolddaróc Tiszabábolna
Tiszavalk Vatta

5/5. Ózdi Járásbíróság

Aggtelek Alsószuha Arló
Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely
Csokvaomány Domaháza Dövény
Dubicsány Farkaslyuk Felsőkelecsény
Felsőnyárád Gömörszőlős Hangony
Hét Imola Jákfalva
Járdánháza Jósvafő Kánó
Kelemér Királd Kissikátor
Lénárddaróc Nekézseny Ózd
Putnok Ragály Sajómercse
Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd
Sáta Serényfalva Szuhafő
Trizs Uppony Zádorfalva
Zubogy

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom
Bodrogolaszi Bózsva Cigánd
Dámóc Erdőhorváti Felsőberecki
Felsőregmec Filkeháza Füzér
Fűzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány
Györgytarló Háromhuta Hercegkút
Hollóháza Karcsa Karos
Kenézlő Kishuta Kisrozvágy
Komlóska Kovácsvágás Lácacséke
Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta
Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka
Pácin Pálháza Pusztafalu
Révleányvár Ricse Sárazsadány
Sárospatak Sátoraljaújhely Semjén
Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva
Vajdácska Vágáshuta Vámosújfalu
Vilyvitány Viss Zalkod
Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Járásbíróság

Alsódobsza Bekecs Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye
Legyesbénye Mád Megyaszó
Mezőzombor Monok Prügy
Rátka Szegi Szegilong
Szerencs Taktabáj Taktaharkány
Taktakenéz Taktaszada Tarcal
Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos
Tokaj

5/8. Szikszói Járásbíróság

Abaújlak Abaújszolnok Alsóvadász
Aszaló Felsővadász Gadna
Gagybátor Gagyvendégi Halmaj
Hernádkércs Homrogd Kázsmárk
Kiskinizs Kupa Léh
Monaj Nagykinizs Nyésta
Pamlény Rásonysápberencs Selyeb
Szászfa Szentistvánbaksa Szikszó

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság

Ároktő Gelej Girincs
Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt
Hejőpapi Hejőszalonta Igrici
Kesznyéten Kiscsécs Mezőcsát
Muhi Nagycsécs Nemesbikk
Oszlár Sajóörös Sajószöged
Szakáld Tiszadorogma Tiszakeszi
Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)

6/1. Szegedi Járásbíróság

Algyő Ásotthalom Baks
Balástya Bordány Csengele
Deszk Domaszék Dóc
Ferencszállás Forráskút Kistelek
Klárafalva Kübekháza Mórahalom
Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges
Pusztaszer Röszke Ruzsa
Sándorfalva Szatymaz Szeged
Tiszasziget Újszentiván Üllés
Zákányszék Zsombó

6/2. Csongrádi Járásbíróság

Csanytelek Csongrád Felgyő
Tömörkény

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

Hódmezővásárhely Mártély Mindszent
Székkutas

6/4. Makói Járásbíróság

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti
Csanádpalota Földeák Királyhegyes
Kiszombor Kövegy Magyarcsanád
Makó Maroslele Nagyér
Nagylak Óföldeák Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság

Árpádhalom Derekegyház Eperjes
Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke
Szegvár Szentes

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Csongrád megye

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)

7/1. Székesfehérvári Járásbíróság

Aba Bakonycsernye Bakonykúti
Balinka Baracska Bodajk
Csákberény Csókakő Csór
Csősz Dég Enying
Ercsi Fehérvárcsurgó Füle
Gárdony Gyúró Igar
Iszkaszentgyörgy Isztimér Jenő
Kajászó Káloz Kápolnásnyék
Kincsesbánya Kisláng Kőszárhegy
Lajoskomárom Lepsény Magyaralmás
Martonvásár Mátyásdomb Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy Mezőszilas Moha
Mór Nadap Nagyveleg
Nádasdladány Pákozd Pátka
Pázmánd Polgárdi Pusztavám
Ráckeresztúr Sárkeresztes Sárkeszi
Sárosd Sárszentmihály Seregélyes
Soponya Sőréd Sukoró
Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhídvég
Székesfehérvár Tác Tordas
Úrhida Vál Velence
Vereb Zámoly Zichyújfalu

7/2. Bicskei Járásbíróság

Alcsútdoboz Bicske Bodmér
  Vissza az oldal tetejére