Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.15.)

2016. évi CLIX. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 255/A. §-t és a 362/D. §-t a rendvédelmi szerv teljes személyi állományára alkalmazni kell.”

(2) A Hszt. XIX. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIX. FEJEZET

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS”

(3) A Hszt. XIX. Fejezete a következő 105/A. alcímmel egészül ki:

„105/A. Kártalanítás

255/A. § A miniszter - kormányrendeletben meghatározott esetekben - gondoskodik a rendvédelmi szerv személyi állományának kártalanításáról, amennyiben a jogszerűen okozott vagyoni kár legalább részben a személyi állomány rendvédelmi szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonyával függ össze. A kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az általános kártérítés és a sérelemdíj szabályai nem alkalmazhatóak.”

(4) A Hszt. 340. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)

„18. meghatározza a személyi állomány kártalanítására vonatkozó esetköröket, valamint a kártalanítással kapcsolatos további feladatokat.”

(5) A Hszt. a következő 362/D. §-sal egészül ki:

„362/D. § A 255/A. §-t a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLIX. törvény hatálybalépésekor el nem évült követelésekre is alkalmazni kell.”

2. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére