Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.15.)

2016. évi CLXIII. törvény

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról * 

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„15. filmterjesztés: a filmalkotás nyilvános előadása, továbbá a filmalkotás eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, különösen

a) forgalmazással, vagy az arra történő felkínálással,

b) moziüzemeltetéssel, vagy

c) filmalkotás bármely adathordozón történő kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával;”

(2) Az Mktv. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„16. mozi: filmalkotások belépti díj ellenében történő nyilvános bemutatására rendszeresen vagy alkalomszerűen szolgáló, a 19/L. § szerint ekként nyilvántartott helyiség;”

(3) Az Mktv. 2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„18. filmterjesztő: filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó természetes személy, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet;”

(4) Az Mktv. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„28. kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás: a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti film, a dokumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztő film, az animációs film, a rövidfilm, a tv-film és a tv-sorozat, kivéve az olyan film vagy filmsorozat, amely valós szereplők és események elsődlegesen szórakoztató célú nyomon követésén alapul és kulturális értéket nem hoz létre (valóságshow), az olyan fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televíziós bemutatásra készült, több mint húsz epizódból áll, lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenül folytatható, és kulturális értéket nem hoz létre (szappanopera), továbbá az olyan részben fikciós film vagy filmsorozat, amely a szereplők természetes élethelyzeteit a jelenetek előre meghatározott dramaturgiájával, írásba foglalt és rögtönzött párbeszédekkel mutatja be (scripted reality);”

2. § Az Mktv. III/A. Fejezetének 2/A. Címe helyébe a következő rendelkezés lép:

2/A. Cím

Jogosultság magyarországi filmterjesztésre

19/K. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon letelepedett filmterjesztő által végzett 2. § 15. pont a) alpontja szerinti forgalmazói, illetve 2. § 15. pont b) alpontja szerinti moziüzemeltetési tevékenység bejelentés és a Hatóság általi hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető.

(2) A nyilvántartásba vételt kezdeményező bejelentő - e törvény keretei között - bármely természetes személy és jogi személy lehet.

(3) A bejelentéssel összefüggő eljárásban a Hatóság a filmterjesztőt az (1) bekezdés szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.

(4) Ha a filmterjesztő filmforgalmazási és moziüzemeltetési tevékenységet is végez, köteles a forgalmazói és moziüzemeltetési tevékenységet külön-külön bejelenteni.

(5) A Hatóság nyilvántartást vezet

a) a forgalmazói tevékenységet folytató szolgáltatókról, valamint

b) a moziüzemeltető tevékenységet folytató szolgáltatókról.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásoknak a forgalmazók és a moziüzemeltetők nevére, elérhetőségére, valamint a mozik elnevezésére, címére és teremszámára vonatkozó adatai nyilvánosak és a Hatóság internetes honlapjáról elérhetők. A Hatóság a forgalmazói és moziüzemeltetési tevékenység ellenőrzése céljából a forgalmazói, illetve moziüzemeltetési tevékenységet folytató természetes személy személyazonosító adatait kezeli a nyilvántartásból való törlésig.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartások a (6) bekezdésben foglalt adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.”

3. § Az Mktv. III/A. Fejezetének 2/B. Címe helyébe a következő rendelkezés lép:

2/B. Cím

Moziüzemeltetési tevékenység bejelentése

19/L. § (1) A moziüzemeltető legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének megkezdését megelőzően bejelenti a Hatóság részére a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységét.

(2) A bejelentés tartalmazza:

a) a moziüzemeltető

aa) nevét,

ab) lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

ac) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ad) - nem természetes személy esetén - képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét,

ae) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát,

b) az üzemeltetett mozi nevét, címét,

c) a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét, valamint

d) a moziüzemeltetés megkezdésének tervezett időpontját.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a nem természetes személy moziüzemeltető a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát.

(4) Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A Hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a bejelentés megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül a Hatóság a bejelentőt erről a tényről értesíti.

(6) Ha a moziüzemeltető a moziüzemeltetési tevékenységét a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, a Hatóság a 19/H. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(7) A Hatóság hivatalból törli a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyilvántartásból, ha a moziüzemeltető a mozi üzemeltetését a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, és a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(8) Törölni kell a nyilvántartásból a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységet, ha

a) a moziüzemeltető kérte a nyilvántartásból való törlését, vagy

b) a jogi személy jogutód nélkül megszűnt.

(9) Amennyiben a moziüzemeltető személyében változás következik be, az eredeti bejelentést tevő moziüzemeltetőnek kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását.”

4. § Az Mktv. III/A. Fejezete a következő 2/C. Címmel egészül ki:

„2/C. Cím

Filmforgalmazói tevékenység bejelentése

19/M. § (1) A filmforgalmazó legalább 30 nappal a filmforgalmazói tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a Hatóság részére a filmforgalmazásra irányuló tevékenységét. A bejelentésre a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a filmforgalmazó

aa) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ab) - nem természetes személy esetén - képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét,

ac) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát, valamint

b) annak megjelölését, hogy a filmforgalmazói tevékenységen belül a bejelentő mozifilm, illetve filmalkotások adathordozón történő forgalmazásával foglalkozik.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a nem természetes személy filmforgalmazó a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát.

(4) Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A Hatóság a filmforgalmazót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl törli a nyilvántartásból, ha a nem természetes személy filmforgalmazó jogutód nélkül megszűnt.”

5. § Az Mktv. III/A. Fejezete a következő 2/D. Címmel egészül ki:

2/D. Cím

Filmregisztráció

19/N. § (1) Az e törvény 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának a film magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés megkötését követő harminc napon belül regisztrálnia kell a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmalkotásra, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerül bemutatásra.

(3) A regisztrációnak tartalmaznia kell a nyilvános előadás keretében bemutatni kívánt filmalkotás

a) magyar és eredeti nyelvű címét,

b) hazai forgalmazóját és nyilvántartási számát,

c) eredeti forgalmazóját,

d) rendezőjének nevét,

e) gyártási helyét, és ha van, a koprodukciós országokat,

f) gyártási évét és

g) hazai bemutatójának tervezett időpontját.

(4) A (3) bekezdésben rögzített adatokon túl a filmforgalmazónak az alábbi adatokat kell megadnia

a) alternatív (angol és magyar) cím,

b) előállító, producer, forgatókönyvíró, zeneszerző, operatőr és főszereplőinek neve,

c) műfaj,

d) játékidő,

e) kópia megjelenése (fekete-fehér, színes) és

f) rövid tartalom.

(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben meghatározott adatok a regisztráció megkezdésekor nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, azokban változás következett be, a filmforgalmazónak - a (3) bekezdés a)-c) pontja kivételével - a hiányzó, illetve megváltozott adat tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a filmalkotás bemutatását megelőző tizenöt nappal a regisztrációt ki kell egészítenie, vagy amennyiben szükséges, a korábbi adatokat módosítania kell.

(6) A filmalkotás regisztrációja során kapott statisztikai azonosító a Hatóság eljárása során felhasználható.

(7) Az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges, a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban megállapított egyéb adatokat a Hatóság a filmregisztráció során bekérhet, amelyeket a filmforgalmazó köteles bejelenteni a Hatóságnak.”

6. § Az Mktv. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, a Médiatanács és az MNF egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén tapasztalattal rendelkező delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein szakértőként részt vehet.”

7. § Az Mktv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére hatósági határozatban „art” minősítést adhat.”

8. § Az Mktv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A filmalkotások „art” minősítésére a Hivatal által felállított és működtetett Art Bizottság tesz javaslatot.

(2) Az Art Bizottság hat tagját a Nemzeti Filmiroda igazgatójának a javaslatára az Elnök nevezi ki három évre.

(3) Az Art Bizottság tagjai:

a) egy, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke által a filmművészet képviselőjeként delegált személy,

b) egy, a Hivatal által az NMHH köztisztviselői közül delegált felsőfokú végzettségű és a filmművészet területén tapasztalattal rendelkező személy,

c) egy, a miniszter által delegált, a filmművészet területén tapasztalattal rendelkező személy,

d) három, filmművészeti, filmtudományi vagy mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal rendelkező személy.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tag ellátja az Art Bizottság koordinációjával kapcsolatos feladatokat és a Bizottság elnökeként vezeti annak üléseit.

(5) A Hivatal az Art Bizottság javaslata alapján „art” minősítést ad minden olyan terjesztésre kerülő filmalkotásnak,

a) amely művészi értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy

b) amelyet az Art Bizottság oktatási vagy kulturális szempontból jelentősnek és magas művészi színvonalúnak ítél.

(6) A Hivatal a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére „art” minősítést ad annak a terjesztésre kerülő filmalkotásnak, amely nemzetközileg elismert, a Hivatal által évente közzétett jegyzékben meghatározott fesztivál díjában részesült.”

9. § Az Mktv. 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas példányát. Idegen nyelvű filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból magyar nyelven szinkronizált vagy magyar feliratos változat nem áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar nyelvű dialóglistáját is.”

10. § Az Mktv. 26/B. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A játékfilmalkotásokat, a kisjátékfilmeket, az animációs filmalkotásokat, dokumentumfilm-alkotásokat és a tudományos ismeretterjesztő filmalkotásokat az 1. melléklet szerinti táblázat alapján elért pontszámoknak megfelelően kell besorolni.

(1b) A kísérleti filmek és az e törvényben nem szabályozott egyéb műfajok esetében az 1. mellékletnek a dokumentumfilm-alkotások és a tudományos ismeretterjesztő filmalkotások besorolására vonatkozó szempontjait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a besorolandó filmalkotás által - a táblázat alapján értékelhető tényleges alkotói részvétel, illetve feltételek alapján - elérhető legmagasabb pontszám 100 pontnál kevesebb, a 2. § 7. pontja szerinti filmalkotás típusok valamelyikébe való besorolás feltétele, hogy az elérhető pontszámot 100%-nak tekintve az adott filmalkotás elérje a 2. § 7. pontjában meghatározott filmalkotás típusok pontszámainak megfelelő százalékot.

(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés szerinti pontszámok kiszámításakor a filmalkotás magyar elemeire adható egyes pontszámokat az egyes elemeken belüli magyar részvétel arányához kell igazítani. Ha a filmalkotásban magyar filmelőállító vagy producer vesz részt, részükre a magyar hozzájárulás arányától függetlenül, a legmagasabb elérhető pontszámot kell adni.”

11. § Az Mktv. 28. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a nyilvántartásba vett természetes személyt és szervezetet az e törvényben meghatározott esetekben hivatalból vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli a nyilvántartásból. Hivatalból való törlésnek van helye)

a) a (7) bekezdésben, a 19/I. § (2) és (3) bekezdésében, a 26/C. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, és”

12. § (1) Az Mktv. 31/B. § (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell]

b) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás vagy filmterjesztő nyilatkozatát a 2. mellékletben meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, és

d) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtagok nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként működnek közre a film gyártása során.”

(2) Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás első napját legalább 30 nappal megelőzően - ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30 nappal megelőzően - a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani]

„f) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás gyártása során vállalja

fa) a tízmillió forintot elérő vagy azt meghaladó, de százmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább egy;

fb) a százmillió forintot meghaladó, de ötszázmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább kettő;

fc) az ötszázmillió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább öt

mozgóképszakmai képzésben részt vevő, korábban részt vett vagy legalább egy játékfilm gyártásában gyakorlatot szerzett gyakornok legalább öt héten át tartó foglalkoztatását bármely gyártási részlegben, amelyben a gyakornokok szakmai felügyelete biztosítható. Amennyiben a filmalkotás magyarországi gyártásának azon szakasza, amelyben a gyakornok foglalkoztatható lenne, nem éri el az öt hetet, a foglalkoztatási kötelezettség a teljes magyarországi gyártási szakasz időszakára vonatkozik.”

(3) Az Mktv. 31/B. §-a a következő (2c)-(2g) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) Az e törvény szerinti közvetett támogatásban részesülő filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a Hivatal támogatásra jogosultságot megállapító döntésében meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,5%-át, de filmalkotásonként legfeljebb tizenötmillió forintot mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén az e törvényben meghatározott módon megfizet az MNF-nek.

(2d) A mozgóképszakmai képzési hozzájárulást az MNF-nek a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) e célra vezetett számlájára a támogatásra jogosultságot megállapító döntés jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül kell befizetni.

(2e) A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása esetén a Hivatal jogkövetkezményként hivatalból indított hatósági eljárásban a támogatásra jogosultságot megállapító döntését akként módosítja, hogy a támogatásra jogosultságot elutasítja. A hivatalból indított eljárásban a Hivatal tizenöt napos határidő tűzése mellett felszólítja a késedelmesen fizető filmelőállítót vagy a filmgyártó vállalkozást a (2c) bekezdés szerinti mozgóképszakmai képzési hozzájárulás megfizetésére. Amennyiben a hatósági eljárás érdemi lezárása előtt a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás megfizeti a (2c) bekezdés szerinti mozgóképszakmai képzési hozzájárulást, úgy a Hivatal a 19/H. § (8) bekezdés d) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja.

(2f) Nem kell mozgóképszakmai képzési hozzájárulást fizetni a tízmillió forintot el nem érő közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások után.

(2g) Az MNF az általa kezelt, az egyes filmalkotásokra vonatkozó, mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén megfizetett összegekről, a Hivatal a mozgóképszakmai képzési hozzájárulás összegét magában foglaló támogatásra jogosultságot megállapító döntésekről nyilvántartást vezet. A Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján a Hivatal elektronikus úton a jogerős döntéseket az MNF részére megküldi, az MNF a Hivatalt abban az esetben tájékoztatja, ha a Hivatalnak hivatalból eljárást szükséges indítania a támogatásra jogosultságot megállapító döntés módosítása iránt.”

(4) Az Mktv. 31/B. § a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A Hivatal a (2) bekezdés d) pontjában bejelentett adatokról igazolást állít ki a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás kérelmére.

(13) A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a (2) bekezdés d) pontja szerint bejelentett adatokban bekövetkezett változást köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(14) A Hivatal a (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat támogatás megállapítására és az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetésére irányuló feladatai ellátása céljából, a kérelem elbírálását követő öt évig kezeli. A Hivatal az így tudomására jutott adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában harmadik személlyel nem közölheti, kivéve ha az más hatóságok eljárásához történő adatszolgáltatás teljesítését célozza.”

13. § Az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerint biztosított támogatás esetében a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján utalja a közvetett támogatás forrását a letéti számlára. A Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint biztosított közvetett támogatás esetében a kedvezményezett célra felajánlott összeget mint közvetett támogatást az állami adóhatóság utalja a letéti számlára. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül nem haladhatja meg az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott összeget.”

14. § Az Mktv. 31/E. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A 31/B. § (2c) bekezdése szerinti mozgóképszakmai képzési hozzájárulás közvetlen filmgyártási költségként elszámolható.”

15. § (1) Az Mktv. 31/F. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minősülő filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás ismerhető el,)

a) amelyet az Szt. 160. § (3a) és (3b) bekezdésében megnevezett számlákon számolnak el,”

(2) Az Mktv. 31/F. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minősülő filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás ismerhető el,)

c) amely megfelel a 31/E. § (2)-(10) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

(3) Az Mktv. 31/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl közvetlen magyar filmgyártási költségként számolható el a filmgyártásban közvetlenül közreműködő, a 31/B. § (2) bekezdés d) pontja szerint bejelentett külföldi előadóművészek és stábtagok javadalmazása költségének 50%-a, akkor is, ha a javadalmazás költsége nem a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás könyveiben merül fel. A közvetlen magyar filmgyártási költségként történő elszámolás feltétele, hogy az így keletkezett jövedelmet az Szja tv. alapján Magyarországon adókötelezettség terheli, és a javadalmazás teljes összegéből megállapított jövedelmet terhelő adót (adóelőleget) a kifizető a kifizetéskor a jogszabályoknak megfelelően levonta és az állami adóhatóságnak befizette, vagy kifizető hiányában a magánszemély a javadalmazás teljes összegéből megállapított jövedelmét terhelő adót (adóelőleget) az állami adóhatóságnak befizette. Az adó megfizetését a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás köteles hitelt érdemlően igazolni.”

16. § (1) Az Mktv. 34. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Nvt.) szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan - a kiemelt nemzeti emlékhely kivételével - filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában]

b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához, a kiürítéshez, közlekedés elől elzárt terület biztosításához szükséges.”

(2) Az Mktv. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.”

17. § Az Mktv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MNF a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a jogszabályban a kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók. Az MNF a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján megállapított jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja. Az MNF közterület-használati kérelmet elutasító döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.”

18. § Az Mktv. 36/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/H. § E törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 14. § (7) és (8) bekezdését, 31/B. § (2a) bekezdés f)pontját és (2b) bekezdését, 31/C. § (4) bekezdését, (5) bekezdés d) pontját azokban az eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 2016. július 17-e után nyújtották be.”

19. § Az Mktv. a következő 36/K. §-sal egészül ki:

„36/K. § (1) E törvénynek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 31/B. § (2c)-(2e) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését követően benyújtott a támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Módtv2. által megállapított 31/F. § (2) bekezdését először azon filmalkotások tekintetében kell alkalmazni, amelyek tekintetében a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 2016. december 31-ét követően nyújtotta be a Hatósághoz. A Módtv2. által megállapított 31/F. § (2) bekezdését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi előadóművészek és stábtagok részére 2017. december 31-ét követően kifizetett javadalmazás tekintetében benyújtott támogatási igazolás kiadására irányuló kérelem vagy költségellenőrzési eljárásra irányuló kérelem alapján folytatott eljárás során akkor is alkalmazni kell, ha a filmalkotásra vonatkozó, támogatásra jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtása 2017. január 1-je előtt történt.

(3) E törvénynek a Módtv2. által megállapított 31/E. § (10) bekezdését és 31/F. § (1) bekezdés c) pontját a Hatósághoz 2016. július 17-ét követően benyújtott kérelemre induló, a támogatásra jogosultság megállapítására irányuló, a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) A Módtv2. hatálybalépésekor filmforgalmazási tevékenységet végző természetes vagy jogi személy a Módtv2. hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a filmforgalmazási tevékenység végzését a 19/M. §-ban foglaltak szerint bejelenteni a Hatóság számára.

(5) Azon filmforgalmazási tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, amely a Módtv2. által megállapított 19/N. § hatálybalépésekor a film magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződéssel rendelkezik, a Módtv2. által megállapított 19/N. § hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a filmalkotást a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen regisztrálni.

(6) A filmalkotások „art” minősítésére irányuló eljárásban szakhatóságként eljáró miniszter által működtetett Filmszakmai Bizottság öt tagjának megbízatása 2017. január 1-jétől megszűnik.

(7) A 2016. év negyedik negyedévében a letéti számlára gyűjtött közvetett támogatás összege meghaladhatja a 31/D. § (7) bekezdés d) pontjában meghatározott keretösszeg időarányos részét a Tao. tv. 22. § (3) bekezdése és a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a letéti számlára beérkezett összeg az éves összesítésben meghaladja a 31/D. § (7) bekezdés d) pontjában meghatározott keret összegét, az állami adóhatóságnak nincs a 31/D. § (13) bekezdése szerinti megfizetési kötelezettsége a 2016. év negyedik negyedévre vonatkozóan.”

20. § Az Mktv. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a letéti számlára a tárgyévben befizethető, kiegészítő támogatás nélküli összeget.”

21. § Az Mktv. V. fejezete a következő 5. Címmel egészül ki:

5. Cím

Az Európai Unió jogának állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

38/C. § Ez a törvény

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

b) a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal meghosszabbított N 202/2008. számú és az azt módosító SA.38425 számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

22. § Az Mktv. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. § Az Mktv.

a) 1. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „14. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „31/B. § (2c) bekezdésében” szöveg,

b) 9/B. § (1) bekezdés j) pontjában a „14. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „31/B. § (2c) bekezdése” szöveg,

c) 19/H. § (8) bekezdés c) pontjában a „háromezer” szövegrész helyébe a „harmincezer” szöveg

d) 31/C. § (5) bekezdés d) pontjában a „14. § (7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „31/B. § (2c) bekezdésében” szöveg

lép.

24. § Az Mktv. 31/D. § (13) bekezdésében a „(7) bekezdésben” szövegrészek helyébe a „jogszabályban” szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az Mktv.

a) 14. § (7) és (8) bekezdése,

b) 26/A. § (4) és (5a) bekezdése,

c) 31/C. § (6a) és (6b) bekezdése.

26. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § és a 8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. §, a 20. § és a 24. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 15. § (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(5) Az 5. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CLXIII. törvényhez

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

A B C D E F
1 Közterület-besorolás Forgatási terület
(F)
Technikai terület
(T)
Stábparkolási terület
(P)
Kiürítési terület
(K)
Közlekedés elől elzárt terület
(E)
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
2 A világörökségről 2 084 1 042 521 521 100
szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. mellékletében felsorolt Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
világörökségi területek 1042* 521* 261* 261* 50*
3 Budapest turisztikailag kiemelt 833 416 208 208 40
területei Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
416* 208* 104* 104* 20*
4 Budapest 312 156 104 104 10
Közigazgatási határán belüli Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
területek az 1-2. 156* 78* 52* 52* 5*
kategórián kívül
5 A város, a megyei jogú város, a 521 208 208 208 20
járásszékhely város, a község Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
turisztikailag kiemelt területei 261* 104* 104* 104* 10*
6 A város, a megyei jogú város, a 208 156 104 104 10
járásszékhely város, a község nem Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*
turisztikailag kiemelt területei 104* 78* 52* 52* 5*

A melléklet alkalmazásában:

a) közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közút kezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.”


  Vissza az oldal tetejére