Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.20.)

2016. évi CLXXXIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról * 

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal elnöke - figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és módszertani útmutatókra - rendeletben állapítja meg.”

2. § (1) A Vet. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások külön díjait.”

(2) A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait legkésőbb a külön díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálaton közzéteszi.”

3. § A Vet. 146/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

4. § A Vet. a „Hatályba léptető rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 178/U. §-sal egészül ki:

„178/U. § (1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése szerinti rendeleteket első alkalommal a 2017. január 1-jétől alkalmazandó díjak mértékének megállapítása során kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése alapján kiadott határozatok nem lépnek hatályba.

(3) Amennyiben az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvény hatálybalépésekor az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése alapján kiadott határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van, a bíróság az eljárását megszünteti.

(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. § A Vet.

1. 47. § (9) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az „a 146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,

2. 47/A. § (3) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az „a 146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,

3. 143. § (6) bekezdésében az „a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában” szövegrész helyébe az „elnöke a rendszerhasználati díjakat megállapító rendeletében” szöveg,

4. 143. § (8) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „A (2) és a (7) bekezdés” szöveg,

5. 143. § (9) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg és a „20” szövegrész helyébe az „1” szöveg,

6. 144. § (1) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg,

7. 144. § (2) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,

8. 159. § (1) bekezdés 5. pontjában és 170. § (5) bekezdés 1. pontjában az „alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait, valamint a rendszerhasználati díjak mértékét,” szöveg,

9. 159. § (1) bekezdés 6. pontjában és 170. § (5) bekezdés 2. pontjában az „alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait, valamint a csatlakozási díjak mértékét,” szöveg,

10. 159. § (1) bekezdés 8a. pontjában az „alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét,” szöveg,

11. 170. § (5) bekezdés 9. pontjában az „alkalmazásának szabályait.” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait, valamint a külön díjak mértékét.” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Vet.

1. 141. § (7) bekezdésében a „vagy határozat” szövegrész,

2. 168. § (10) bekezdésében az „a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, a csatlakozási díjakat megállapító határozat, továbbá” szövegrész,

3. 168. § (15a) bekezdés g) pontja,

4. 168/A. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

7. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 104/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal elnöke - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatókra - rendeletben állapítja meg.”

8. § A Get. 106. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

9. § A Get. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

10. § A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/M. §-sal egészül ki:

„146/M. § (1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése szerinti rendeleteket első alkalommal a 2017. január 1-jétől alkalmazandó díjak mértékének megállapítása során kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozatok nem lépnek hatályba.

(3) Amennyiben az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvény hatálybalépésekor az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van, a bíróság az eljárását megszünteti.

(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

11. § A Get.

1. 29. § (5) bekezdésében és 29/B. § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,

2. 72. § (2) bekezdésében és 105/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal határozatában” szövegrész helyébe a „Hivatal elnökének rendeletében” szöveg,

3. 103. § (3) bekezdésében a „Hivatal határozatban” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke rendeletben” szöveg,

4. 104. § (4a) bekezdésében az „az árat meghatározó rendelet kihirdetését követő 3 munkanapon belül vagy az árat meghatározó határozat esetében” szövegrész helyébe a „legkésőbb” szöveg és a „20” szövegrész helyébe az „1” szöveg,

5. 106. § (4) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „Az (1) és a (2) bekezdés” szöveg,

6. 127. § gy) pontjában a „díjak alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe a „díjak alkalmazásának szabályait, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét,” szöveg,

7. 133/A. § 2. pontjában a „valamint alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe a „valamint alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét,” szöveg,

8. 133/A. § 4. pontjában az „alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának feltételeit és a csatlakozási díjak mértékét,” szöveg,

9. 133/A. § 6. pontjában az „alkalmazásának szabályait” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Get.

1. 104. § (7) bekezdésében a „vagy határozat” szövegrész,

2. 129/A. § (1) bekezdésében a „ , valamint a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat, valamint a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait megállapító” szövegrész,

3. 129/A. § (2)-(7) bekezdése.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

13. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § n) és o) pontjában a „határozatban megállapítja” szövegrész helyébe a „rendeletben megállapítja” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, az 5. § 5. pontja és a 11. § 4. pontja 2016. december 28-án lép hatályba.

15. § A 13. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére