Időállapot: közlönyállapot (2017.III.20.)

2017. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet a Kiegészítő Jegyzőkönyv 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kiegészítő Jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása kezdetének és hatálybalépésének, illetve az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XVIII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei - a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai - képviseletében az Európai Unió Tanácsa,

és

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről,

és

A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Kolumbia)

és

A PERUI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Peru)

a továbbiakban szintén: andoki aláíró országok

másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012. június 26-án Brüsszelben aláírták, és annak egyes rendelkezéseit a 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1-je, illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1-je óta alkalmazzák;

MIVEL a Horvát Köztársaságnak (a továbbiakban: Horvátország) az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták és az 2013. július 1-jén hatályba lépett;

MIVEL Horvátországnak a csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése szerint Horvátország csatlakozása a megállapodáshoz az ahhoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján történik;

MIVEL a megállapodás 6. cikke kimondja, hogy „E megállapodás alkalmazásában: »Fél«: az Európai Unió vagy annak tagállamai, vagy az Európai Unió vagy annak tagállamai az Európai Unióról szóló szerződésből vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződésből fakadó, megfelelő hatáskörükön belül (a továbbiakban: Uniós Fél), vagy az egyes aláíró andoki országok”;

MIVEL a megállapodás 9. cikke megállapítja, hogy „E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Unió működéséről szóló szerződést alkalmazzák, az említett szerződésekben meghatározott feltételek szerint, másrészről pedig Kolumbia és Peru területén”;

MIVEL a megállapodás rendelkezéseket tartalmaz az új tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozása által a megállapodásra gyakorolt hatások kezelésére vonatkozóan;

MIVEL Horvátország azt megelőzően csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy a megállapodást Kolumbiában alkalmazták volna, és a megállapodás nem rendelkezett olyan esetről, hogy egy ország azt megelőzően csatlakozna az Európai Unióhoz, mielőtt azt a három félre alkalmaznák;

MIVEL a Felek a megállapodás 328. cikkének tárgyából és céljából következően elfogadják, hogy az - a Horvátországéhoz hasonló esetekben - lehetővé teszi új európai uniós tagállamok megállapodáshoz való csatlakozását;

MIVEL a felek a fent említettekkel összhangban megállapodtak abban, hogy Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozását, valamint a csatlakozásból fakadó bármiféle hatást e jegyzőkönyv útján kezelik.

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A FELEK

1. Cikk

Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.

II. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

2. Cikk

A megállapodás II. melléklete 17. cikkének (4) bekezdése és 18. cikkének (2) bekezdése e jegyzőkönyv I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően módosul.

3. Cikk

A megállapodás II. melléklete 4. függelékének helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének szövege lép.

4. Cikk

(1) A megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Kolumbiából vagy Peruból Horvátországba, illetve Horvátországból Kolumbiába vagy Peruba exportált árukra, amelyek megfelelnek a megállapodás II. melléklete rendelkezéseinek, és amelyek e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjában Kolumbiában, Peruban vagy Horvátországban éppen úton voltak, vagy ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad területen álltak.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló Fél vámhatóságai által visszamenőlegesen kiállított származási igazolást e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától számított tizenkét hónapon belül benyújtják az importáló Fél vámhatóságainak, amennyiben szükséges azon okmányokkal együtt, amelyek igazolják, hogy az árukat a II. melléklet 13. cikkével összhangban közvetlenül szállították.

III. SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM

5. Cikk

A megállapodás VII. mellékletének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének rendelkezései lépnek.

6. Cikk

A megállapodás VIII. mellékletének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének rendelkezései lépnek.

7. Cikk

A megállapodás IX. melléklete 1. függelékének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének rendelkezései lépnek.

8. Cikk

A megállapodás IX. melléklete 2. függelékének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv VI. mellékletének rendelkezései lépnek.

9. Cikk

A megállapodás X. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VII. mellékletének rendelkezései lépnek.

IV. SZAKASZ

KÖZBESZERZÉSEK

10. Cikk

(1) A megállapodás XII. melléklete 1. függeléke B. szakaszának megfelelő alkaszaszai kiegészülnek Horvátország e jegyzőkönyv VIII. mellékletében felsorolt szervezeteivel.

(2) Horvátországot felveszik a megállapodás XII. melléklete 1. fejezete B. szakaszának 1. alszakaszában található azon termékek és felszerelések jegyzékét illetően, amelyeket a védelmi minisztériumok és védelmi vagy biztonsági tevékenységet végző ügynökségek szereznek be.

(3) A megállapodás XII. mellékletének 2. függeléke kiegészül a Horvátország e jegyzőkönyv IX. mellékletében meghatározott közzétételi eszközeit tartalmazó listával.

V. SZAKASZ

WTO

11. Cikk

Kolumbia és Peru vállalja, hogy Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatban nem lép fel semmilyen igénnyel, nem ad be keresetet vagy előterjesztést, és nem módosítja vagy vonja vissza a GATT 1994. XXIV. 6. cikke és XXVIII. fejezete vagy a GATS XXI. fejezete szerint biztosított bármely engedményt.

VI. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

(1) E jegyzőkönyv megkötése az Uniós Fél, Kolumbia és Peru saját belső eljárásainak megfelelően történik.

(2) Az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok írásban értesítik az e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik lezárásáról az összes többi Felet, valamint az (5) bekezdésben szereplő Letéteményest.

(3) E jegyzőkönyv az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok között az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy beérkezett a (2) bekezdés szerinti utolsó értesítés az Uniós Fél és az adott andoki aláíró ország tekintetében.

(4) A (3) bekezdés ellenére a Felek megállapodnak abban, hogy az Uniós Fél e jegyzőkönyv hatálybalépésével kapcsolatos belső eljárásainak lezárultáig a Felek e jegyzőkönyvet ideiglenesen is alkalmazhatják. Minden egyes Fél értesíti a Letéteményest és valamennyi másik Felet a jelen jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásához szükséges belső eljárások lezárásáról. E jegyzőkönyv az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok között az attól számított tizedik (10.) napon alkalmazandó, amikor a Letéteményeshez beérkezett az utolsó értesítés az Uniós Fél és az adott andoki aláíró ország részéről.

(5) Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki e jegyzőkönyv Letéteményese.

(6) Abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerint a megállapodásnak valamely rendelkezését a Felek a jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően alkalmazzák, akkor az ilyen rendelkezésre utaló minden hivatkozás a jegyzőkönyv hatálybalépése vonatkozásában azt a napot jelenti, amelyik naptól kezdődően a Felek megállapodása alapján azt a rendelkezést a (4) bekezdésben előírtak szerint alkalmazzák.

13. Cikk

Ez a jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Európai Unió megküldi Kolumbiának és Perunak a megállapodás horvát nyelvű változatát. E jegyzőkönyv hatálybalépésétől függően a horvát nyelvű változat az e jegyzőkönyv jelenlegi nyelvein készült változatokra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé. A megállapodás 337. cikke ennek megfelelően módosul.

14. Cikk

Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

E jegyzőkönyv mellékletei annak szerves részét képezik.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták e jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának harmincadik napján.

I. MELLÉKLET

A KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS II. MELLÉKLETÉBEN TALÁLHATÓ ADMINISZTRATÍV MEGJEGYZÉSEK ÚJ NYELVI VÁLTOZATAI

1. A 17. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(...)

„A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványokon fel kell tüntetni az alábbi bejegyzések egyikét:

BG »ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

HR »NAKNADNO IZDANO«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAHRUG RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

RO »EMIS A POSTERIORI«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

SL »IZDANO NAKNADNO«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”

2. A 18. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(...)

„Az (1) bekezdés szerint kiállított másodlatot az alábbi szöveg egyikével kell ellátni:

BG »ДУБЛИКАТ«

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

HR »DUPLIKAT«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

RO »DUPLICAT«

SK »DUPLIKÁT«

SL »DVOJNIK«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«”

II. MELLÉKLET

4. FÜGGELÉK

SZÁMLANYILATKOZAT

A számlanyilatkozat kiállítására vonatkozó egyedi követelmények

A számlanyilatkozatot, amelynek szövege lent található, az alábbi nyelvi változatok egyikén és az exportáló Fél nemzeti jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban kell kiállítani. A kézzel írt nyilatkozatot tintával és nyomtatott betűkkel kell megírni. A számlanyilatkozatot a vonatkozó lábjegyzetekkel összhangban kell elkészíteni. A lábjegyzeteket nem kell megismételni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ....

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ...) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ....

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental]

authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l’autorité gouvernementale compétente no ...) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ....

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... preferencijalnog podrijetla.

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell’autorità governativa competente n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....

Lett változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ...), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ....

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali ....

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no ...) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ....

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ....

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ....

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ...)izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita.

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ....) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung

Kelt (hely és dátum)

...

(Az exportőr aláírása; a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvasható írással is fel kell tüntetni)”

III. MELLÉKLET

(A megállapodás VII. mellékletének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 114. cikkében)

A LETELEPEDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKAT TARTALMAZÓ LISTA

(e megállapodás 114. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ

UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

1. Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket és - fenntartásokkal - azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az aláíró andoki országok vállalkozásaira és befektetőire vonatkoznak a megfelelő ágazatokban. A lista az alábbi elemekből áll:

a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben a Fél kötelezettséget vállal, illetve a liberalizáció azon terjedelme, amelyre a fenntartások vonatkoznak és

b) a második oszlop pedig az alkalmazandó fenntartásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket vállalnak az érintett ágazatban.

Az alábbi listában nem említett ágazatok és alágazatok nem esnek kötelezettségvállalás alá.

2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor

a) az „ISIC rev 3.1” a gazdasági tevékenységek ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott nemzetközi ágazati osztályozási rendszere (Statistical Papers, M sorozat, 4. sz., ISIC REV 3.1, 2002) és

b) a „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.); és

c) a „CPC ver. 1.0” az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, műszaki szabványokkal, engedélyezési követelményekkal és eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 112. és 113. cikke értelmében nem korlátozzák a piacra jutást vagy nemzeti elbánást. Az ilyen intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, megkülönböztetésmentességi követelmények, bizonyos tevékenységek végzésének tilalma környezetvédelmi övezetekben vagy kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken) még akkor is minden esetben vonatkoznak az aláíró andoki országok befektetőire, ha nem szerepelnek a listában.

4. E megállapodás 107. cikkének 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

5. E megállapodás 112. cikkével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a letelepedés jogi formájának típusaival kapcsolatos megkülönböztetésmentességi követelményeket.

6. A kötelezettségvállalások listájából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott.
VALAMENNYI ÁGAZAT Közüzemi szolgáltatások
EU: A nemzeti vagy helyi szinten közüzemi szolgáltatásnak tekintett gazdasági tevékenységekre állami monopóliumok vagy magánüzemeltetőkre ruházott kizárólagos jogok vonatkozhatnak
VALAMENNYI ÁGAZAT A letelepedés típusai
EU: Az azoknak a (harmadik országbeli vállalkozások) leányvállalatainak biztosított elbánást, amelyek egy európai uniós tagállam jogával összhangban alakultak meg, és ahol a leányvállalatok létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyintézési helye vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unió területén van, nem terjesztik ki egy harmadik országbeli vállalkozás által egy európai uniós- tagállamban létrehozott fióktelepekre vagy képviseletére.
BG: A fióktelepek létrehozása engedélyhez kötött.
EE: Az igazgatótanács tagjai legalább felének az Európai Unióban lakóhellyel kell rendelkeznie.
FI: Egy finn betéti társaság vagy korlátlan felelősségű társaság partnereként kereskedelmet folytató külföldinek kereskedelmi engedélyre van szüksége, és állandó tartózkodási helyének az Európai Unióban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazatban az igazgatóság rendes és helyettes tagjai legalább felének állampolgársággal és tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Bizonyos vállalkozások azonban mentességet kaphatnak. Amennyiben egy külföldi szervezet egy fióktelep finnországi alapításán keresztül akar kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet folytatni, kereskedelmi engedély szükséges. Külföldi szervezetnek vagy olyan magánszemélynek, aki nem európai uniós állampolgár, engedélyre van szüksége ahhoz, hogy korlátolt felelősségű társaság alapítójaként járjon el. A távközlési szolgáltatások esetében az alapítók felénél és az igazgatóság tagjainak felénél lakóhely szükséges. Amennyiben az alapító jogi személy, annak illetőséggel is rendelkeznie kell.
IT: Az ipari, kereskedelmi és kisüzemi tevékenység felvételéhez tartózkodási engedély és a tevékenység folytatására vonatkozó egyedi engedély szükséges.
BG, PL: A képviseleti iroda működési köre csak az iroda által képviselt külföldi anyavállalkozás reklámozására és promóciójára terjedhet ki.
PL: A pénzügyi szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás a fióktelepekre. Európai Unión kívüli befektetők csak betéti társaság, korlátolt felelősségű részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság formájában kezdhetnek meg és folytathatnak gazdasági tevékenységeket (jogi szolgáltatások esetében pedig csak bejegyzett társulás és betéti társaság formájában).
RO: Az egyedüli ügyvezető vagy az igazgatóság elnöke, valamint a kereskedelmi vállalkozások összes ügyvezetőjének legalább fele román állampolgár, kivéve, ha a társasági szerződés vagy az alapszabály másként rendelkezik. A kereskedelmi vállalkozások többségének könyvvizsgálói és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: Külföldi vállalkozásnak (amely nem hozott létre jogi személyt Svédországban) kereskedelmi tevékenységét egy Svédországban letelepedett, független ügyvezetéssel és külön könyvvitellel működő fióktelepen keresztül kell folytatnia. A kevesebb mint egy éves időtartamú építési projektek mentesülnek a fióktelep létesítésére vagy belföldi képviselő kinevezésére vonatkozó követelmények alól. Korlátolt felelősségű társaságot (részvénytársaságot) egy vagy több alapító hozhat létre. Az alapító fél vagy letelepedett Svédországban, vagy pedig svéd jogi személy. A társulás csak akkor lehet alapító fél, ha a társulás mindegyik tagja letelepedett Svédországban. Ennek megfelelő feltételek vonatkoznak a szervezetek minden egyéb formájának létrehozására. Az igazgatótanács tagjai legalább 50 százalékának lakóhellyel kell rendelkeznie Svédországban. A Svédországban lakóhellyel nem rendelkező külföldi és svéd állampolgárok, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni Svédországban, egy belföldi képviselőt jelölnek ki és jegyeztetnek be a helyi hatóságoknál, aki ezekért a tevékenységekért felel. A tartózkodásra vonatkozó követelmények felfüggeszthetők, amennyiben bizonyítható, hogy ezek az adott esetben nem szükségesek.
SI: Külföldi vállalkozások fióktelepeinek létrehozása ahhoz a feltételhez kötött, hogy az anyavállalkozásot legalább egy éve bejegyezték a származási ország cégbíróságán.
SK: Annak a külföldi magánszemélynek, akinek a vállalkozó nevében eljáró felhatalmazott személyként be kell jegyezni a nevét a cégjegyzékbe, a Szlovákiában érvényes tartózkodási engedélyt kell benyújtania.
VALAMENNYI ÁGAZAT Befektetések
ES: Külföldi kormányok és külföldi állami szervek (a gazdasági érdekeik mellett általában nem gazdasági érdekekre is kiterjedő) spanyolországi befektetéseihez, amelyeket közvetlenül vagy a külföldi kormányok által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozásokon keresztül hajtanak végre, a kormány előzetes engedélye szükséges.
BG: Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél a részvénytőkében az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedés meghaladja a 30 százalékot, e részvények harmadik felek részére történő átruházásához előzetes engedély szükséges. Az állami vagy köztulajdon hasznosításához vagy használatához kapcsolódó bizonyos gazdasági tevékenységekre a koncessziókról szóló törvény rendelkezései szerint nyújtott koncessziók vonatkoznak. Külföldi befektetők a privatizációban nem vehetnek részt. Külföldi befektetőknek és olyan bolgár jogi személyeknek, amelyekben külföldiek ellenőrző részesedéssel rendelkeznek, engedélyt kell szerezniük a) a természeti erőforrások feltárására, fejlesztésére és kiaknázására a kontinentális talapzat területi határán és a kizárólagos gazdasági övezetekben; és b) ellenőrző részesedés megszerzéséhez olyan vállalkozásokban, amelyek részt vesznek az a) pontban meghatározott tevékenységek bármelyikében.
FR: Azokra a külföldi befektetőkre, akik meglévő francia vállalkozásokban 33,33 százalékot meghaladó tőkerészesedést vagy szavazati jogot vásárolnak, illetve 20 százalékot vásárolnak nyilvánosan jegyzett francia vállalkozásokban, a következő szabályozások vonatkoznak:
- kevesebb mint 7,6 millió EUR-s befektetés
76 millió EUR-nál nem nagyobb forgalmú francia vállalkozásokba szabadon teljesíthető az előzetes értesítést követő 15 napos haladékot és annak ellenőrzését követően, hogy a fenti összegek teljesülnek;
- az előzetes értesítést követő egyhónapos időszak után hallgatólagosan más befektetésekre is megadják az engedélyt, kivéve ha a gazdasági miniszter kivételes körülmények között gyakorolja a befektetés elhalasztására vonatkozó jogát.
Újonnan privatizált vállalkozásokban való külföldi részesedésszerzés a nyilvánosság számára felkínált részvénytőkének egy változó összegére korlátozott, amelyet a francia kormány határoz meg eseti alapon. Bizonyos kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén a letelepedéshez külön engedély szükséges, amennyiben az ügyvezető igazgató nem rendelkezik állandó tartózkodási engedéllyel.
FI: Külföldi tulajdonosoknak a szavazati jogok egyharmadát meghaladó részesedésszerzéséhez főbb finn vállalkozásokban vagy üzleti vállalkozásokban (amelyeknek több mint 1 000 alkalmazottja van, vagy forgalmuk meghaladja a 168 millió EUR-t, vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 168 millió EUR-t) a finn hatóságok jóváhagyása szükséges; ez a jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha fontos nemzeti érdek kerül veszélybe. E korlátozások nem vonatkoznak a távközlési szolgáltatásokra.
HU: Nincs kötelezettségvállalás az újonnan privatizált vállalkozásokban való részesedésszerzésre vonatkozóan.
IT: Kizárólagos jogok adhatók vagy tarthatók fenn az újonnan privatizált vállalkozásokra vonatkozóan. Bizonyos esetekben korlátozhatók a szavazati jogok az újonnan privatizált vállalkozásokban. Öt évig a védelem, a közlekedési szolgáltatások, a távközlés és az energia terén működő vállalkozásokban jelentős tőkeérdekeltség szerzése az illetékes hatóságok jóváhagyásához kötött.
VALAMENNYI ÁGAZAT Földrajzi övezetek
FI: Az Åland-szigeteken korlátozzák olyan természetes személyek letelepedési jogát, akik nem rendelkeznek regionális állampolgársággal Ålandon, illetve olyan jogi személyek letelepedési jogát, amelyek nem rendelkeznek az Åland-szigetek illetékes hatóságainak engedélyével.
1. MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat
AT, HR, HU, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás a mezőgazdasági tevékenységekre.
CY: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
FR: Mezőgazdasági vállalkozások Európai Unión kívüli állampolgárok általi létesítése és szőlőültetvények Európai Unión kívüli befektetők általi vásárlása engedélyhez kötött.
IE: Európai Unión kívüli illetőségű személyek malomipari tevékenységének megkezdése engedélyhez kötött.
B. Erdőgazdálkodás és fakitermelés
(ISIC rev 3.1: 020) a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások kivételével
BG: Nincs kötelezettségvállalás az erdőgazdálkodási tevékenységekre.
2. Halászat, halgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 0501, 0502) a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások kivételével
AT: A hajók legalább 25 százalékát Ausztriában kell regisztrálni.
BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Belgiumban, Finnországban, Írországban, Hollandiában, Lettországban, Portugáliában és Szlovákiában, nem birtokolhatnak belga, finn, ír, holland, litván, portugál, illetve szlovák lobogó alatt hajózó hajókat.
CY, EL: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
DK: Európai Unión kívüli illetőségűek a kereskedelmi halászattal foglalkozó vállalkozásoknak legfeljebb egyharmadát birtokolhatják. Európai Unión kívüli illetőségűek csak Dániában bejegyzett vállalkozáson keresztül birtokolhatnak dán lobogó alatt hajózó hajót.
FR: Nem európai uniós állampolgárok nem vehetnek részt az állami tulajdonú tengereken hal/kagyló/alga tenyésztésében. Az olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Franciaországban, legfeljebb 50 százalékban lehetnek tulajdonosai a francia lobogó alatt hajózó hajóknak.
DE: Csak a Németország lobogója alatt hajózó hajók kaphatnak tengeri halászati engedélyt. E halászhajók többségi résztulajdonosai európai uniós állampolgárok vagy az Európai Unió szabályaival összhangban létrehozott olyan társaságok, amelyek üzleti tevékenységének fő helye valamely európai uniós tagállamban van. A hajók használatát Németországban tartózkodó személyeknek kell vezetniük és felügyelniük. Halászati engedély megszerzéséhez valamennyi halászhajót regisztrálni kell azokban a tengerparti államokban, amelyekben a hajók hazai kikötője van.
EE: Egy hajó csak akkor közlekedhet észt lobogó alatt, ha Észtországban van és többségi tulajdonosai korlátlan felelősségű vagy betéti társaságban részt vevő észt állampolgárok vagy olyan más észtországi jogi személyek, akiknek igazgatóságában észt állampolgárok gyakorolják a szavazati többséget.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás.
IT: Az Európai Unióban illetőséggel nem rendelkező külföldiek nem rendelkezhetnek többségi részesedéssel olasz lobogó alatt hajózó hajóban, és nem rendelkezhetnek meghatározó érdekeltséggel olyan hajótulajdonos cégekben, amelyek központi ügyintézési helye Olaszországban van. Olaszország területi vizein csak olasz lobogó alatt hajózó hajók halászhatnak.
SE: Az olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Svédországban, legfeljebb 50 százalékban lehetnek tulajdonosai a svéd lobogó alatt hajózó hajóknak. Külföldi befektetők 50 százalékot meghaladó részesedésszerzése a svéd vizeken kereskedelmi halászati tevékenységgel foglalkozó cégekben engedélyköteles.
SI: Egy hajó akkor közlekedhet szlovén lobogó alatt, ha a hajó legalább fele arányban európai uniós állampolgárok vagy valamely európai uniós tagállamban központi ügyintézési hellyel rendelkező jogi személyek tulajdonában van.
UK: Fenntartás az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó hajók megszerzésével kapcsolatban, kivéve, ha a befektetés 75 százaléka brit állampolgárok és/vagy olyan társaságok tulajdonában van, amelyek legalább 75 százalékban brit állampolgárok tulajdonában vannak, akiknek minden esetben egyesült királysági illetőséggel és lakóhellyel kell rendelkezniük. A hajókat az Egyesült Királyságból kell kezelni, irányítani és ellenőrizni.
3. Bányászat, kőfejtés
A. Szén és lignit bányászata, tőzeg és tőzegbrikett kitermelése
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Kőolaj és földgáz kitermelése
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Fémtartalmú érc bányászata
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Egyéb bányászat és kőfejtés
(ISIC rev 3.1: 14)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Nincs kötelezettségvállalás a kőolaj és földgáz kitermelésére.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi befektetésre vonatkozóan a stratégiai ásványok terén.
4. Feldolgozóipar
A. Élelmiszer és ital gyártása
(ISIC rev 3.1: 15)
Nincs korlátozás
B. Dohánytermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 16)
Nincs korlátozás
C. Textília gyártása
(ISIC rev 3.1: 17)
Nincs korlátozás
D. Ruházati termék gyártása, szőrme kikészítése
(ISIC rev 3.1: 18)
Nincs korlátozás
E. Bőrkikészítés; táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása
(ISIC rev 3.1: 19)
Nincs korlátozás
F. Fa- és faipari és parafatermékek feldolgozása, kivéve bútoráruk; szalma és fonott áru gyártása
(ISIC rev 3.1: 20)
Nincs korlátozás
G. Papír, papírtermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 21)
Nincs korlátozás
H. Kiadói, nyomdai tevékenység és egyéb sokszorosítás
(ISIC rev 3.1: 22, kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenységet)
IT: A kiadók és nyomdák tulajdonosainak állampolgársággal kell rendelkezniük.
I. Kokszgyártás
(ISIC rev 3.1: 231)
Nincs korlátozás
J. Kőolaj-feldolgozás
(ISIC rev 3.1: 232)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
K. Vegyi anyag és termék gyártása robbanóanyagok kivételével
(ISIC rev 3.1: 24 a robbanóanyagok gyártása kivételével)
Nincs korlátozás
L. Gumi-, műanyag termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 25)
Nincs korlátozás
M. Egyéb nemfém ásványi termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 26)
Nincs korlátozás
N. Fémalapanyag gyártása
(ISIC rev 3.1: 27)
Nincs korlátozás
O. Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével
(ISIC rev 3.1: 28)
Nincs korlátozás
P. Gép gyártása
a) Általános rendeltetésű gép gyártása
(ISIC rev 3.1: 291)
Nincs korlátozás
b) Speciális rendeltetésű gép gyártása a fegyverek és lövészeti termékek kivételével
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
Nincs korlátozás
c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 293)
Nincs korlátozás
d) Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása
(ISIC rev 3.1: 30)
Nincs korlátozás
e) Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 31)
Nincs korlátozás
f) Híradástechnikai termék, készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 32)
Nincs korlátozás
Q. Orvosi-, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás
(ISIC rev 3.1: 33)
Nincs korlátozás
R. Közúti gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi gyártása
(ISIC rev 3.1: 34)
Nincs korlátozás
S. Egyéb (nem hadászati) jármű gyártása
(ISIC rev 3.1: 35 hadihajó, harci repülőgép és egyéb hadászati jármű gyártása kivételével)
Nincs korlátozás
T. Bútorgyártás; máshova nem sorolt feldolgozóipar
(ISIC rev 3.1: 361, 369)
Nincs korlátozás
U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból
(ISIC rev 3.1: 37)
Nincs korlátozás
5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS MELEGVÍZ-ELŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -ELOSZTÁS
(a nukleáris alapú VILLAMOSENERGIAtermelés kivételével)
A. Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4010)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
B. Gázgyártás; saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken
(részben ISIC rev. 3.1: 4020)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
C. Gőz- és melegvíz-előállítás; saját gőz- és melegvíz-elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4030)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat
AT: A külföldi ügyvédek (akiknek hazájukban teljes körű képesítéssel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot. Nem lehet döntő befolyásuk a döntéshozatalra.
BE: Kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő megjelenésre.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d’Etat” hivatásokat.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett ügyvédi irodák rendelkezhetnek részesedéssel dán ügyvédi irodákban. Dán ügyvédi irodák ügyvezetésében csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek vehetnek részt. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
FR: Bizonyos jogi formák („association d’avocats” és „société en participation d’avocat”) olyan ügyvédeknek van fenntartva, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának. A francia és az uniós joggal kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi irodában a részvények 75 százalékát birtokló társult tagok 75 százalékának olyan ügyvédeknek kell lenniük, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának.
HR: A felek bíróságok előtti képviseletét kizárólag a horvát ügyvédi kamara tagjai (»odvjetnici«) láthatják el. A horvát ügyvédi kamarai tagság horvát állampolgársághoz kötött.
HU: A kereskedelmi jelenlét történhet egy magyar ügyvéddel létrehozott társulás, vagy ügyvédi iroda, vagy pedig képviseleti iroda formájában.
PL: Míg az európai unióbeli ügyvédek számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi ügyvédek csak bejegyzett társulás vagy betéti társaság formájában működhetnek.
b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
AT: A külföldi könyvelők (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)
AT: A külföldi könyvvizsgálók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
CZ, SK: A tőkerészesedés vagy szavazati jogok legalább 60 százalékát az állampolgároknak tartják fenn.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyike tekintetében.
HR: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy könyvvizsgálást csak jogi személyek végezhetnek.
LV: A hites könyvvizsgálók kereskedelmi társaságában a szavazatra jogosító tőkerészesedés legalább 50 százalékát európai unió-beli hites könyvvizsgálók vagy hites könyvvizsgálók EU-beli kereskedelmi társasága birtokolja.
LT: Az üzletrészek legalább 75 százalékának európai unió-beli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában kell lennie.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak az előbbi személyek birtokolhatnak részesedést vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.
SI: A külföldi személyek könyvvizsgáló társaságban való részesedése nem haladhatja meg a saját tőke 49 százalékát.
c) Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863)
AT: A külföldi adótanácsadók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot; ez csak azokra vonatkozik, akik nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
d) Építészeti szolgáltatás és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások
(CPC 8671 és CPC 8674)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
LV: A építészeti szolgáltatásoknál a teljes körű jogi felelősséggel és egy projekt aláírási jogával járó üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély megszerzése érdekében 3 éves lettországi projektvezetői gyakorlat és egyetemi oklevél szükséges.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás és
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a fogorvosi ellátást és a pszichológusokat és pszichoterapeutákat, ahol nincs korlátozás.
DE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, amennyiben az orvosok és a fogorvosok engedéllyel rendelkeznek az állami biztosítási rendszerek biztosítottjainak ellátására. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
FI: Nincs kötelezettségvállalás
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
BG, LT: A szolgáltatásnyújtás engedélyköteles, amely a szükségletek függvényében kialakított egészségügyi ellátási terven alapul, figyelembe véve a népességet és a már meglévő orvosi és fogorvosi ellátást.
SI: Nincs kötelezettségvállalás a társadalmi orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a vérellátásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra és a boncnoki tevékenységre.
UK: Az orvosok Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében történő letelepedése az orvosi munkaerő alakulásával kapcsolatos tervezéstől függ.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
AT: Nincs kötelezettségvállalás
BG: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: munkaerő-piaci helyzet az ágazatban.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)
BG, FI, MT, SI: Nincs kötelezettségvállalás.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 egy része)
AT: A külföldi befektetők csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek.
BG, MT: Nincs kötelezettségvállalás.
FI, SI: Nincs kötelezettségvállalás a fizioterápiás és paramedicinális személyzetre vonatkozóan.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a fizioterapeuta és paramedicinális személyzetre vonatkozóan. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az adott régióban.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások
AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és a meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
Nincs korlátozás
C. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
a) Természettudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 851)
b) Társadalomtudományi és humán kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)
c) Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési szolgáltatás
(CPC 853)
Az a) és c) pont esetében:
EU: Az állami forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak európai uniós- állampolgároknak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
A b) pont esetében: Nincs korlátozás
D. Ingatlanügyletek
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
Nincs korlátozás
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
Nincs korlátozás
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
LT: A hajók tulajdonosai csak litván természetes személyek vagy Litvániában letelepedett vállalkozások lehetnek.
SE: Amennyiben külföldi tulajdonosi érdekeltség van a hajókban, ahhoz, hogy a hajó svéd lobogó alatt közlekedhessen, bizonyítani kell a meghatározó svéd befolyást a működésben.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni. A légi jármű tulajdonosa csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat (ideértve az igazgatók állampolgárságát is). Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
Nincs korlátozás
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
Nincs korlátozás
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás a CPC 83202 tekintetében
f) Távközlési cikkek kölcsönzése
(CPC 7541)
Nincs korlátozás
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Hirdetés
(CPC 871)
Nincs korlátozás
b) Piac- és közvélemény-kutatás
(CPC 864)
Nincs korlátozás
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
Nincs korlátozás
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
HU: Nincs kötelezettségvállalás a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
Nincs korlátozás
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881 egy része)
CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882 egy része)
Nincs korlátozás
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)
Nincs korlátozás
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
BE, FR, IT: Állami monopólium
DE: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a munkaerőpiac helyzete és alakulása
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
IT: Állami monopólium
i) 4. modellügynökségi szolgáltatás
(a CPC 87209 egy része)
Nincs korlátozás.
j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)
BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
DK: Állampolgársági és tartózkodási követelmények az igazgatóság tagjaira vonatkozóan. Nincs kötelezettségvállalás a repülőtéri őrző-védő szolgáltatásra.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Csak állampolgároknak és nyilvántartásba vett nemzeti szervezeteknek adható engedély.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Előzetes engedélyezés szükséges a piacra lépéshez.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
FR: Külföldi befektetőknek külön engedélyt kell beszerezniük a vizsgálati és előrejelzési szolgáltatásokra.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
Nincs korlátozás
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
LV: Állami monopólium.
SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy része)
SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
Nincs korlátozás
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
Nincs korlátozás
m) Épületek takarítása
(CPC 874)
Nincs korlátozás
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
CY, EE, MT: Nincs kötelezettségvállalás
o) Csomagolás
(CPC 876)
Nincs korlátozás
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
LT, LV: A kiadói szektorban letelepedési jogot csak nemzeti szinten hivatalosan bejegyzett jogi személynek adnak (fióktelepeknek nem).
PL: Az újságok és napilapok főszerkesztőinek állampolgársággal kell rendelkeznie.
SE: A kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosainak lakóhellyel kell rendelkeznie.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 egy része)
Nincs korlátozás
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
DK: A tevékenységi kört korlátozhatja az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok engedélyezése.
HR: Kötelezettség nélkül a horvát bíróságok számára/előttük végzett fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a hites tolmácsolási szolgáltatásokra.
BG, HU, SK: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
r) 2. Belsőépítészeti és egyéb speciális formatervezés
(CPC 87907)
Nincs korlátozás
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
IT, PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
BE: A fogyasztói hitelekkel kapcsolatos adatbankok tekintetében a befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
IT, PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)
Nincs korlátozás
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
Nincs korlátozás
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
Nincs korlátozás
7. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Postai és futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények kezelésével kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van:
i. Címzett írásbeli kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai hordozón, ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is;
ii. Címzett csomagküldemények vagy csomagok kezelése,
iii. Címzett sajtótermékek kezelése,
iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre vonatkozóan,
vi. Nem címzett küldemények kezelése,
vii. Dokumentumcsere
Nincs korlátozás
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50 gramm, valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része és a CPC 73210 egy része)
B. Távközlés
E szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és
vételéből álló szolgáltatás, a műsorszolgáltatás kivételével
Nincs korlátozás
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások EU: ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretével összhangban védelmezzék.
BE: Nincs kötelezettségvállalás
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
CY, CZ, HU, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
Valamennyi alábbi alágazat
AT: Nincs kötelezettségvállalás a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására. A gyógyszertermékek és dohánytermékek forgalmazása tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok és gyógyszertermékek forgalmazására.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a dohánytermékek forgalmazására.
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Nincs korlátozás
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
Nincs korlátozás
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Nincs korlátozás
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 egy része)
Nincs korlátozás
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét)
FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
FR: A gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és a meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
C. Kiskereskedelem
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 egy része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét) (CPC 632, kivéve CPC 63211 és 63297)
ES, FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Az áruházak engedélyezése
(FR-ban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
IE, SE: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok kiskereskedelmére.
SE: Ruhák, cipők és olyan élelmiszerek ideiglenes kereskedelme, amelyeket nem az értékesítései ponton fogyasztanak el, a gazdasági szükségesség vizsgálatától függhet. Fő kritérium: a meglévő áruházakra gyakorolt hatás a szóban forgó földrajzi területen.
D. Franchise
(CPC 8929)
Nincs korlátozás
10. OKTATÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
C. Felsőoktatás
(CPC 923)
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
EU: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött.
AT: Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra. Nincs kötelezettségvállalás a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi természetes személyek és szövetségek által nyújtott alap- és középfokú oktatásra, valamint a felsőoktatásra.
CZ, SK: Az igazgatóság tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
EL: Az alap- és középfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezettségvállalás az államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményekre.
ES, IT: Szükségességi vizsgálat olyan magánegyetemek megnyitását illetően, amelyek államilag elismert oklevelet vagy fokozatot adnak ki; az eljárás során konzultálnak a parlamenttel. Fő kritérium: népesség és a meglévő létesítmények földrajzi sűrűsége.
HR: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú oktatásra (CPC 921). A középfokú oktatás esetében: Korlátozás nélkül jogi személyek esetében.
HU, SK: Az engedélyezésért felelős helyi hatóságok (illetve főiskolák vagy más felsőoktatási intézmények esetében a központi hatóságok) korlátozhatják a létesítendő iskolák számát.
LV: Nincs kötelezettségvállalás a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaikra (CPC 9224).
SI: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú iskolákra. A közép- és felsőfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
CZ, SK: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött. Az igazgatóság tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 9406 egy része)
E. Zaj- és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 egy része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő
szolgáltatások
(CPC 9409)
Nincs korlátozás
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások AT: Meg kell tagadni a külföldi biztosító fióktelepének engedélyezését, ha a biztosító hazai jogi formája nem felel meg a részvénytársaságnak vagy kölcsönös biztosító társaságnak vagy ahhoz hasonló jogi formának.
BG, ES: Mielőtt egy fióktelep vagy képviselet bizonyos biztosítástípusok szolgáltatása céljából letelepedne Bulgáriában vagy Spanyolországban, a külföldi biztosítónak legalább öt éve engedéllyel kell rendelkeznie ugyanezen biztosítástípus nyújtására a származási országában.
EL: A letelepedés joga nem terjed ki a biztosítótársaságok képviseleti irodáinak vagy más állandó jelenlétének létrehozására, kivéve amennyiben az ilyen irodák létrehozása ügynökségek, fióktelepek vagy központi irodák formájában történik.
FI: A biztosítótársaság alapítóinak és az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok legalább felének a tartózkodási helye az Európai Unióban van, kivéve ha az illetékes hatóságok mentességet adtak ez alól. Finnországban külföldi biztosítók fióktelepként nem kaphatnak engedélyt kötelező nyugdíjbiztosítási tevékenységre.
IT: A fióktelepek letelepedésének engedélyezése végső soron a felügyeleti hatóságok értékelésétől függ.
BG, PL: Biztosításközvetítéshez helyi cégbejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
PT: Portugáliai fióktelep létrehozásához a külföldi biztosítótársaságoknak bizonyítaniuk kell, hogy legalább ötéves működési tapasztalattal rendelkeznek. Fióktelep közvetlen létrehozása nem megengedett olyan biztosításközvetítésnél, amely egy európai uniós tagállam jogával összhangban létrehozott társaságok számára van fenntartva.
SK: Külföldi állampolgár részvénytársaság formájában alapíthat biztosítótársaságot, vagy olyan leányvállalatokon keresztül folytathat biztosítási tevékenységet, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye a Szlovákiában van (fióktelep nem megengedett).
SE: Svédországban nem bejegyzett biztosításközvetítő vállalkozások csak fióktelepen keresztül telepedhetnek le.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) EU: Csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik befektetési alapok eszközeinek letétkezelését. Olyan szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához és a befektetési társaságok tevékenységéhez, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és tevékenységének központi helye ugyanabban az európai uniós tagállamban van.
BG: A nyugdíjbiztosítási tevékenységet bejegyzett nyugdíjbiztosító társaságban való részesedésszerzéssel lehet folytatni (fióktelep nem megengedett). Az irányító testület vezetőjének és az igazgatóság elnökének állandó tartózkodási hellyel kell rendelkeznie Bulgáriában.
CY: Csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjai (brókerek) folytathatnak értékpapír-közvetítési tevékenységet Cipruson. Brókercég csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjaként jegyezhető be, amennyiben azt Ciprus társasági törvényével összhangban hozták létre és jegyezték be (fióktelep nem megengedett).
FI: Az alapítók legalább felének, az igazgatótanács tagjainak és a felügyelő bizottság legalább egy rendes és egy helyettes tagjának, valamint a hitelintézet aláírásra jogosult személyének az Európai Unióban tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Az illetékes hatóságok felmentést adhatnak e követelmények alól.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az elszámolási és klíring szolgáltatásokat, melyek esetében a Központi Letétkezelő Ügynökség (KLÜ) a kizárólagos szolgáltató Horvátországban.
A KLÜ szolgálataihoz megkülönböztetésmentes módon a Horvátországban nem letelepedett személyek is hozzáférnek.
HU: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatást magánnyugdíjalapok vagy kockázati tőke kezelése tekintetében. A pénzügyi intézmény igazgatóságának legalább két tagja magyar állampolgár, a vonatkozó devizaszabályozás értelmében devizabelföldi, és legalább egy éve állandó tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon.
IE: Befektetési alapként és változó tőkéjű befektetési társaságként létrehozott kollektív befektetési formák esetében (az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások kivételével) a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek vagy az alapkezelő társasának egy Írországban vagy egy másik európai uniós tagállamban hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie (fióktelep nem megengedett). Befektetési betéti társaság esetében legalább egy beltagot hivatalosan be kell jegyezni Írországban.
Ahhoz, hogy Írországban tőzsdetaggá váljon, egy szervezetnek a) felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely megköveteli, hogy be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság legyen írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel, vagy
b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Ahhoz, hogy engedélyezzék az értékpapír-elszámolási rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Ahhoz, hogy engedélyezzék a központi értékpapír-letétkezelői rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Az uniós jog alapján harmonizált, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV-k) kívüli kollektív befektetési rendszerek esetében a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek Olaszországban vagy egy másik európai uniós tagállamában hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie, és egy fióktelepen keresztül le kell telepednie Olaszországban. Az uniós jog alapján nem harmonizált ÁÉKBV-k alapkezelő társaságait szintén be kell jegyezni Olaszországban (fióktelep nem megengedett). Csak olyan bankok, biztosítótársaságok, uniós jog alapján harmonizált ÁÉKBV-ket kezelő befektetési cégek és társaságok, amelyeknél a tevékenység végzésének központja az Európai Unióban van, valamint az Olaszországban bejegyzett ÁÉKBV-k végezhetik nyugdíjalapok forráskezelését. A házaló kereskedés során a közvetítőknek az egyik európai uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező, meghatalmazott pénzügyi ügynököket kell alkalmazniuk. A külföldi közvetítők képviseleti irodái nem végezhetnek befektetési szolgáltatásra irányuló tevékenységet.
LT: Vagyonkezeléshez szakosodott alapkezelő társaságként való bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett). Csak olyan cégek lehetnek letétkezelők, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye Litvániában van.
PT: Nyugdíjalap-kezelést csak olyan vállalkozások végezhetnek, amelyeket Portugáliában e célból bejegyeztek, vagy olyan biztosítótársaságok, amelyeket Portugáliában alapítottak és felhatalmazással rendelkeznek az életbiztosítási üzletágat illetően, továbbá a másik európai uniós tagállamban nyugdíjalap-kezelésre engedéllyel rendelkező szervezetek (nincs kötelezettségvállalás közvetlen fióktelep létrehozására nem európai uniós országokból).
RO: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatásokat.
SK: A Szlovákiában befektetési szolgáltatásokat olyan bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok és értékpapír-kereskedők nyújthatnak, amelyek a törvényben előírt részvénytőkével rendelkező részvénytársaság formájában működnek (fióktelep nem megengedett).
SI: Nincs kötelezettségvállalás a magánnyugdíjalapokra (önkéntes nyugdíjalapok).
SE: Takarékpénztár alapítója csak az Európai Unióban letelepedett természetes személy lehet.
13. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
D. Szociális ellátás
(CPC 933)
EU: A magánszolgáltatók részvétele egészségügyi és szociális hálózatban engedélyhez kötött. Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, közlekedési infrastruktúra, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra és a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra.
CZ, FI, MT, SE, SK: Nincs kötelezettségvállalás
HU, SI: Nincs kötelezettségvállalás a szociális ellátásra.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra.
BE, UK: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
CY: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
14. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést
BG: Hivatalos bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata szükséges a bároknál, kávéházaknál és éttermeknél. Fő kritérium: népesség és a meglévő létesítmények földrajzi sűrűsége.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PT: Kereskedelmi társaság létrehozása szükséges, amelynek társasági székhelye Portugáliában van (nincs kötelezettségvállalás a fióktelepekre).
CZ: Gazdasági szükségesség vizsgálata népsűrűségi kritériumok alapján.
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
BG, CY, HU, LT, MT, PL: Nincs kötelezettségvállalás
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás
BG: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191); a alkotótevékenységet (CPC 96192);
az előadó-művészethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Nincs kötelezettségvállalás az egyéb szórakoztatásra
(CPC 96199), kivéve a filmszínházat.
LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
FR: Francia nyelvű publikációkat kiadó vállalkozásokban a külföldi részesedés nem haladhatja meg a társaság tőkéjének vagy a szavazati jogoknak a 20 százalékát. Sajtóügynökség külföldi befektetők általi létrehozása viszonossághoz kötött.
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
AT, LT: Gazdasági magánszereplők könyvtári, levéltári, múzeumi és más kulturális tevékenységekben való részvétele koncesszióhoz vagy engedélyhez kötött.
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
E. Szabadidőparki és vízparti szolgáltatások
(CPC 96491)
Nincs korlátozás
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi teherszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)
EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Gyűjtőszolgáltatások engedélyezés alapján.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221)
b) Teherszállítás
(CPC 7222)
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személyként telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI: Csak finn lobogó alatt hajózó hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
C. Vasúti közlekedés
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
EU: Külföldi befektetők nem nyújthatnak szállítási szolgáltatásokat egy európai uniós tagállamon belül (kabotázs), kivéve a nem menetrendszerű buszjáratok bérbeadását személyzettel együtt.
EU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a taxiszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
ES: Gazdasági szükségesség vizsgálata a CPC 7122 tekintetében. Fő kritérium: helyi kereslet.
IT, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a limuzinszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
ES, IE, IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a városok közötti buszjáratokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
FR: Nincs kötelezettségvállalás a városok közötti buszjáratokra.
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő szállítását).
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
IT, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium a helyi kereslet.
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével
(CPC 7139)
AT: Kizárólagos jogok csak európai unióstagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetén.
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a tengeri rakománykezelési szolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: c) vámkezelés, d) konténerek állomásoztatása és raktározása, e) tengeri szállítmányozás és f) tengeri árutovábbítás. Az a) tengeri rakománykezelés, b) a tárolás, raktározás, j) az egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve), h) a vontatás és tolatás, valamint i) a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetében: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy a külföldi jogi személyeknek vállalkozást kell alapítaniuk Horvátországban, amelynek közbeszerzési eljárást követően koncessziót kell szereznie a kikötői hatóságtól. A szolgáltatók számát a kikötő kapacitásának függvényében korlátozhatják.
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749 egy része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a belvízi szállítást támogató szolgáltatás esetén.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személyként telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
HU: Állami részvétel lehet szükséges a letelepedett vállalkozásban.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
g) Vámkezelés
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Vontatás és tolatás és g) Vámkezelés.
HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakóhellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
AT: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
FI: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzéséhez engedély szükséges, nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti járműveket támogató szolgáltatás
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
g) Vámkezelés
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel és g) Vámkezelés.
HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
D. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is) EU: A tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PL: A fagyasztott vagy hűtött áruk tárolása és a folyadékok vagy gázok ömlesztett tárolása tekintetében a tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HU: Nincs kötelezettségvállalás
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy - ha az engedélyező európai uniós tagállam megengedi - egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
A légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
e) Értékesítés és marketing EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.
g) Repülőtér kezelése BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PL: Külföldiek számára a részesedésszerzés
49 százalékig megengedett.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
h) Vámkezelés BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR, HU: Nincs kötelezettségvállalás
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakóhellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
E. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742 egy része)
Nincs korlátozás
18. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)
Nincs korlátozás
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása
(CPC 7131)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása
(a CPC 742 egy része)
CY, CZ, MT, PL, SK: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
D. Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagok, valamint kapcsolódó termékek nagykereskedelme
(CPC 62271)
és villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelme
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelmére
E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)
F. Háztartási tüzelőolaj, palackos gáz, szén és fa kiskereskedelme
(CPC 63297)
és villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelme
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelmére.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A tüzelőanyag, palackozott gáz, szén és fa kiskereskedelme tekintetében az áruházak engedélyezése (Franciaországban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
G. Energiaelosztási szolgáltatás
(CPC 887)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: A konzultációs szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.
SI: A gázelosztással járó szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.
19. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
Nincs korlátozás
b) Fodrászat
(CPC 97021)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják
(CPC ver. 1.0 97230)
Nincs korlátozás
g) Távközlési összekapcsolási szolgáltatás
(CPC 7543)
Nincs korlátozás”

IV. MELLÉKLET

(A megállapodás VIII. mellékletének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 118. cikkében)

KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATBAN

(e megállapodás 118. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ

EUNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

  Vissza az oldal tetejére