Időállapot: közlönyállapot (2017.IV.10.)

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A felsőoktatási intézmény elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. Megtévesztőnek, illetve összetéveszthetőnek minősül a felsőoktatási intézmény elnevezése, ha annak magyar vagy idegen nyelven történő megnevezése és valamely más, az oktatási hivatalnál nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezése megegyezik. A felsőoktatási intézményt élő személyről elnevezni nem lehet. A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, továbbá olyan nevet, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a felsőoktatási intézmény nevében feltüntetni.

(2b) A felsőoktatási intézmény idegen nyelvű elnevezésének tartalmilag egyeznie kell a magyar nyelvű elnevezéssel. Két vagy több azonos nevű felsőoktatási intézmény esetén a név viselésének joga azt a felsőoktatási intézményt illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be.”

2. § (1) Az Nftv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha

a) magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött - föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodáson alapuló - nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték,

b) a székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytató államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül,

c) az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül és

d) működését az oktatási hivatal engedélyezte.”

(2) Az Nftv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény tekintetében - a történelem kiemelkedő személyiségeivel kapcsolatos névhasználati szabály kivételével - alkalmazni kell a 9. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti szabályokat is azzal, hogy a felsőoktatási intézmény elnevezése sem az 1. melléklet szerinti, sem Magyarországon képzési tevékenységet folytató külföldi felsőoktatási intézménnyel nem lehet összetéveszthető.”

(3) Az Nftv. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési engedély megtagadható a származási országbeli vagy más, az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezet szakvéleménye alapján. A szakvélemény nyilatkozik a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, a képzés minőségéről.

(3) A működési engedély megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére nincs lehetőség. Ha a más államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény által kibocsátott külföldi oklevél végzettségi szintjének magyarországi elismerésére nincs lehetőség, akkor erre az intézménynek egyértelműen és igazolhatóan fel kell hívni a képzésre jelentkező figyelmét, amelynek teljesülését az oktatási hivatal ellenőrzi.”

(4) Az Nftv. 76. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményt az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi. A működési engedélyt az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia. Az oktatási hivatal a működési engedélyre vonatkozó határozatát visszavonja, ha a külföldi felsőoktatási intézmény, vagy a képzés az (1) bekezdés a)-c) pontjában, a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek utóbb nem felel meg.

(5b) A külföldi felsőoktatási intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 65. és 66. §-ban meghatározott jogkörét.”

(5) Az Nftv. 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény törvényességi ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában kell alkalmazni.”

3. § Az Nftv. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A más EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény magyarországi működésére a 76. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá a működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésében meghatározott egyenértékűségi feltétel alapján nem tagadható meg.”

4. § (1) Az Nftv. 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) E törvénynek - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított - 9. § (2a) és (2b) bekezdésében, 76. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott feltételeket - föderatív állam esetében annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodás kivételével - a 2017. szeptember 1-jén magyarországi működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézménynek 2018. január 1-jéig kell teljesíteni. Föderatív állam esetén az ennek alapjául szolgáló előzetes megállapodást a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül kell megkötni. A feltételeket nem teljesítő külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyét az oktatási hivatal visszavonja és 2018. január 1-jét követően a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi képzésének első évfolyamára hallgató nem vehető fel azzal, hogy a 2018. január 1-jén már megkezdett magyarországi képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben - de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben - fejezhetők be.”

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E törvénynek - a Módtv2-vel megállapított - 77. § (4) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2018/2019. tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a már megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben - de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben - fejezhetők be.”

5. § Az Nftv. 117. § (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„(4) A 2005. évi felsőoktatási törvény 106. § (7) bekezdése alapján nyilvántartásba vett képzéseket, valamint az azokra vonatkozó, az információs rendszer által kezelt adatokat az oktatási hivatal a képzés kifutó rendszerű befejezésével, de legkésőbb a 2020/2021. tanév végén törli a nyilvántartásából, és kezdeményezi a felsőoktatási információs rendszerből való törlést, feltéve, hogy e képzések nem felelnek meg a 77. § (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek.”

6. § Az Nftv. 77. § (3) bekezdésében a „76. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Nftv.

a) 77. § (4) bekezdésében az „, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD)” szövegrész,

b) 104. § (7) bekezdés ba) pontja.

8. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3), (4), (5) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5-6. § és a 7. § a) pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § b) pontja 2017. december 31-én lép hatályba.