Időállapot: közlönyállapot (2017.VI.26.)

2017. évi LXXXVI. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2017. évi

a) bevételi főösszegét 17 867 739,4 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 19 034 096,5 millió forintban,

c) hiányát 1 166 357,1 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 1 272 986,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 745 347,5 millió forintban,

c) hiányát 472 361,5 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 1 545 165,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 239 161,5 millió forintban,

c) hiányát 693 995,6 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoporton - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.”

3. § (1) A Kvtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 24 750,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.”

(2) A Kvtv. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szervek - az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataikon - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat - kormányrendeletben meghatározott módon - havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.”

4. § A Kvtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 720,0 millió forint, egyszeri segélyre 550,0 millió forint használható fel.”

5. § A Kvtv. 20. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a gazdasági növekedés elősegítése és a versenyképesség javítása céljából engedélyezheti a 26. §-ban meghatározott tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összegének megemelését a 2017. évben azzal, hogy ezen állomány ebben az esetben sem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(5) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - a Kormány által meghatározott beruházások előkészítése érdekében - átcsoportosíthat.”

6. § (1) A Kvtv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Ny. Alap részére a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetén belül a kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

a) július-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegének kétszeresével,

b) december hónapban a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után az éves előirányzat fennmaradt összegével, legfeljebb az Ny. Alap nullszaldós pénzforgalmi egyenlegéig

történik.”

(2) A Kvtv. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.”

7. § A Kvtv. 51. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 190 000,0 millió forintot.”

8. § A Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.”

9. § A Kvtv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„73. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. július 1-től 2017. december 31-ig

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró,

b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró.”

10. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

11. § A Kvtv.

1. 9. § (4) bekezdésében a „837,4” szövegrész helyébe a „931,5” szöveg,

2. 20. § (2) bekezdésében az „1350,0” szövegrész helyébe az „1100,0” szöveg,

3. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bb) alpontjában a „064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció” szövegrész helyébe a „„Közvilágítás” kormányzati funkció” szöveg,

4. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bc) alpontjában a „013320 „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció” szövegrész helyébe a „„Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció” szöveg,

5. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bd) alpontjában a „045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók” szövegrész helyébe a „„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók” szöveg,

6. 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjában a „- beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket is -” szövegrész helyébe „- beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is -” szöveg,

7. 2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontjában a „pedagógus szakképzettséggel rendelkező” szövegrész helyébe a „pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező” szöveg,

8. 2. melléklet III. pont 3. alpontjában az „51824,1” szövegrész helyébe az „54 324,1” szöveg,

9. 2. melléklet III. pont 3. alpont f) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,

10. 2. melléklet III. pont 3. alpont g) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,

11. 2. melléklet III. pont 3 alpont h) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,

12. 2. melléklet III. pont 5. alpontjában a „gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással” szöveg,

13. 2. melléklet IV. pont 1. alpont f) pontjában a „679,4 millió forint” szövegrész helyébe a 682,2 millió forint” szöveg,

14. 2. melléklet IV. pont 1. alpont g) pontjában a „679,4 millió forint” szövegrész helyébe a „682,2 millió forint” szöveg,

15. 2. melléklet IV. pont 1. alpont h) pontjában a „2 100,0 millió forint” szövegrész helyébe a „2 094,4 millió forint” szöveg,

16. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont c) alpontjában a „III.2., III.5.b)” szövegrész helyébe a „III.2., III.3.jc), III.5.b)” szöveg,

17. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontjában a „kérelemhez mellékelni” szövegrész helyébe „kérelemhez - a II.4. és III.7. pont szerinti támogatások kivételével - mellékelni” szöveg,

18. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában a „III.3. és III.5. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére,” szövegrész helyébe az „a III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére,” szöveg,

19. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában a „„Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,” szövegrész helyébe a „„Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkciókon, valamint az nc), ne) és nf) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Amennyiben az önkormányzat a III.3., III.5. és III.6 szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető,” szöveg,

20. 3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontjában a „tárgyév” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő év” szöveg,

21. 3. melléklet IV. pont 1. alpont b) pontjában az „a kincstári” szövegrész helyébe az „az önellenőrzés, a kincstári” szöveg,

22. 3. melléklet IV. pont 6. alpontjában az „1-6.” szövegrész helyébe az „1-7.” szöveg,

23. 3. melléklet VI. pont 1. alpont e) pontjában a „II.2. és III.” szövegrész helyébe a „II.2., II.12. és III.” szöveg,

24. 3. melléklet VI. pont 1. alpont h) pontjában a „II.6. pont” szövegrész helyébe a „II.6 és II.11. pont” szöveg,

25. 7. melléklet I. pont 2.2. alpontjában az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartók” szöveg,

26. 7. melléklet I. pont 4. alpont ad) pontjában a „készségfejlesztő speciális szakiskolában” szövegrész helyébe a „készségfejlesztő szakiskolában” szöveg,

27. 7. melléklet I. pont 6. alpont kd) pontjában a „készségfejlesztő speciális szakiskolája” szövegrész helyébe a „készségfejlesztő szakiskolája” szöveg,

28. 7. melléklet II. pont 6. alpontjában a „támogatás nem igényelhető” szövegrész helyébe a „támogatásra a fenntartó nem jogosult” szöveg,

29. 7. melléklet VI. pont 1. alpontjában az „azokhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék” szövegrész helyébe az „azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék” szöveg,

30. 7. melléklet VI. pont 17. alpontjában az „I. pont 4. alpont c) pontjában” szövegrész helyébe az „I. pont 4. alpont c) pontjában, I. pont 5. alpont d) pontjában” szöveg,

31. 8. melléklet IV. pont a) alpontjában a „41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint” szövegrész helyébe a „41. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 41. § (7) bekezdés szerint” szöveg,

32. 8. melléklet IV. pontjában a „T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege * 12* 1,27, de legfeljebb” szövegrész helyébe a „T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*(1 + a szociális hozzájárulási adó mértéke), de legfeljebb” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Kvtv.

1. 9. § (5) bekezdése és

2. 77. § (1) bekezdése.

13. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

1. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 151 589,9

2. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 127 137,6

3. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím a következő 5. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
5 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 73 910,4

4. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 40 540,8

5. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 613 632,4 -613 632,4

6. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 40 540,8 -40 540,8

7. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
IX. fejezet összesen: 654 173,2 -654 173,2

8. X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása” alcímmel és „2. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 218,0

9. X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 15 362,8 5 750,7 -9 612,1

10. X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „X. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
X. fejezet összesen: 15 620,6 5 750,7 -9 869,9

11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Személyi juttatások 109 525,4

12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 844,4

13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 Dologi kiadások 25 978,6

14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
6 Beruházások 6 454,7

15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
7 Felújítások 2 231,0

16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím. 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Rendkívüli kormányzati intézkedések 140 000,0

17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Országvédelmi Alap 95 881,0

18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 693 654,7 46 009,6 -647 645,1

19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 327 934,1 283,1 -327 651,0

20. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XI. fejezet összesen: 1 021 929,0 46 632,7 -975 296,3

21. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Személyi juttatások 3 589,4

22. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,7

23. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 Dologi kiadások 443,3

24. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
7 Felújítások 16 165,7

25. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím a következő „4. Hadisírgondozás támogatása” jogcímcsoporttal és „1. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása” jogcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
4 Hadisírgondozás támogatása
1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása 624,5

26. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 307 038,3 31 188,6 -275 849,7

27. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 57 428,2 1 759,4 -55 668,8

28. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XIII. fejezet összesen: 364 466,5 32 948,0 -331 518,5

29. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Személyi juttatások 3 905,1

30. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 027,9

31. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 28 267,0

32. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 638 084,1 24 929,3 -613 154,8

33. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XIV. fejezet összesen: 695 124,1 26 931,7 -668 192,4

34. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Személyi juttatások 2 784,1

35. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 794,8

36. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 Dologi kiadások 16 369,8

37. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
6 Beruházások 1 027,5

38. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
7 Felújítások 1 477,5

39. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő „11. Irinyi terv végrehajtása” jogcímcsoporttal, „2. Beszállítói-fejlesztési Program” jogcímmel és „3. Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése” jogcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
11 Irinyi terv végrehajtása
2 Beszállítói-fejlesztési Program 6 000,0
3 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 1 000,0

40. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím a következő „16. Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
16 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 1 153,1

41. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 230 171,0 39 947,4 -190 223,6

42. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 51 235,2 30 175,1 -21 060,1

43. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XV. fejezet összesen: 285 205,2 70 656,5 -214 548,7

44. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
30 Közúthálózat felújítása 35,0 59 965,0

45. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „61. Beruházás Előkészítési Alap” alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
61 Beruházás Előkészítési Alap 26 600,0

46. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 549 563,0 35,0 -549 528,0

47. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XVII. fejezet összesen: 1 289 028,4 65 174,5 -1 223 853,9

48. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
7 Felújítások 14 281,9

49. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
6 Beruházások 6 025,4

50. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatásai alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 1. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 801,4 1 085,0

51. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatásai alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 3. Határtalanul! program támogatása jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
3 Határtalanul! program támogatása 2 630,2 11,0

52. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport a következő „4. Csoóri Sándor Alap” jogcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
4 Csoóri Sándor Alap 2 500,0

53. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím a következő „12. MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése 2 700,0

54. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kczelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Új budapesti kórház előkészítése és kivitelezése jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
25 Egészséges Budapest Program 500,0 3 500,0

55. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 300,0 7 516,7

56. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 10 883,5

57. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 3 043 326,4 929 821,1 -2 113 505,3

58. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai felhalmozási költségvetés 207 637,3 33 986,1 -173 651,2

59. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XX. fejezet összesen: 3 250 963,7 963 807,2 -2 287 156,5

60. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 20 590,0

61. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 26 741,1 -26 741,1

62. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet „XXI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XXI. fejezet összesen: 27 007,1 -27 007,1

63. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 2. Devizakötvények kamatelszámolásai alcím, 1. Nemzetközi devizakötvények jogcímcsoport, 1. Devizakötvények kamata jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Devizakötvények kamata 193 603,7

64. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 2. Államkötvények kamatelszámolása alcím, 1. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai jogcímcsoport, 1. Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 495 601,4 29 894,6

65. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
Hazai működési költségvetés 945 915,4 42 767,5 -903 147,9

66. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2017. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Egyenleg)
XLI. fejezet összesen: 945 915,4 42 767,5 -903 147,9

67. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel)
  Vissza az oldal tetejére