Időállapot: közlönyállapot (2017.XI.10.)

2017. évi CXXXII. törvény

egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről * 

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

2. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 1. és 3. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CXXXII. törvényhez

1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pont 2.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)

„2.12. a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozói (katonaözvegyek, túlélő élettársak és az elhunyt saját háztartásában eltartott, árván maradt gyermekek, hadiárvák) részére belső szabályzat szerint biztosított lakhatási támogatás, lakáscélra adott vissza nem térítendő támogatás.”

2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.7. alpont f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

f) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak és juttatások,”

(bármely esetben feltéve, hogy az nem minősül tevékenység ellenértékének;)

3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

„4.14. a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, a rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása, továbbá a honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjban, a honvédelemért felelős miniszter által a polgári felsőoktatási intézmények és a szakképző iskolák hallgatói részére a katonai szolgálat vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák részére alapított ösztöndíjban részesülők ösztöndíja;”

4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.38-4.43. alponttal egészül ki:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

„4.38. a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek fejlesztésére, valamint a külügyi és külgazdasági területet érintő ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenység támogatásának elősegítésért a külpolitikáért felelős miniszter által működtetett ösztöndíjprogram keretében biztosított ösztöndíj és juttatás a folyósítás időpontjától függetlenül;

4.39. a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolókat és mentőtiszteket a mesterfokozat, az oklevelesápolói szakképzettség megszerzésében támogató, a Kormány rendeletében előírt feltételekkel kiírt pályázaton elnyert Michalicza-ösztöndíj a folyósítás időpontjától függetlenül;

4.40. a kormányrendeletben meghatározott Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a folyósítás időpontjától függetlenül;

4.41. az az összeg, amelyet a magánszemély, a kultúráért felelős miniszter által adományozott, jogszabályban meghatározott díjjal járó járadék címén kap;

4.42. a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényben meghatározott művészjáradék;

4.43. az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményért járó pénzjutalom.”

5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.37-7.39. alponttal egészül ki:

(Egyéb indokkal adómentes:)

„7.37. az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összege;

7.38. a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet

a) alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege,

b) szerinti hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számárakifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig;

7.39. a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő magánszemélyt kormányrendelet alapján megillető egyszeri juttatás a juttatás időpontjától függetlenül.”


  Vissza az oldal tetejére