Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.11.)

2017. évi CLXX. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,

b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és

c) 824 991,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.

(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.

(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban

a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű - megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló - fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)

a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,

b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,

c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,

d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,

e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,

f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,

g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. § (1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.

(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

I. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 700,0 21 860,5 2 047,3 22 037,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 062,0 9 754,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 656,7 2 481,9
3 Dologi kiadások 4 397,9 4 778,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 83,5
5 Egyéb működési célú kiadások 40,0 2 934,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 430,7 1 689,5
7 Felújítások 1 881,7 531,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187,5
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 783,6 23,9 787,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 428,5 443,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121,5 125,0
3 Dologi kiadások 164,3 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0 75,0
7 Felújítások 14,3
3 Országgyűlési Őrség 2 584,9 8,3 3 081,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 053,7 2 400,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 637,5
3 Dologi kiadások 7,1
5 Egyéb működési célú kiadások 5,1
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 71,5 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 5,6 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
13 Fejezeti tartalék 525,0 525,0 477,8 525,0
1-4. cím összesen: 26 831,0 705,0 26 126,0 27 113,6 2 079,5 26 803,1
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 1 959,9 140,0 1 295,3 140,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 788,7 580,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 193,6 167,6
3 Dologi kiadások 845,8 459,5
5 Egyéb működési célú kiadások 424,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 271,8 113,2
7 Felújítások 13,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 8,2
5. cím összesen: 2 099,9 1 959,9 140,0 2 068,8 1 295,3 140,6
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6
2 Magyar Szocialista Párt 427,0 427,0
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8
4 Lehet Más a Politika 173,7 173,7
5 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 152,7
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 133,6
7 Demokratikus Koalíció 132,0 132,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 106,7
9 Magyar Liberális Párt 70,8 70,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 529,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 234,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 266,2
4 Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6
5 Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8
8 Váradi András Alapítvány 41,3 41,3
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 23,6
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3
11 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 40,2
8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 69 896,0
3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 8,1
10. cím összesen: 69 861,0 69 904,1
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 573,5 35,1 573,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,8 370,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,1 105,3
3 Dologi kiadások 101,6 105,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11,5 24,0
7 Felújítások 3,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 9,5
21. cím összesen: 573,5 573,5 615,0 35,1 573,8
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 333,2 3,1 333,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 148,0 137,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39,7 38,1
3 Dologi kiadások 138,8 131,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 4,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,4 15,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 4,2
22. cím összesen: 334,2 1,0 333,2 331,3 3,1 333,4
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 750,0 8 396,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 497,4 3 127,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 006,3 929,9
3 Dologi kiadások 982,4 1 051,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 046,1 2 069,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 217,8 738,1
7 Felújítások 164,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,5
23. cím összesen: 7 750,0 7 750,0 8 808,5 8 396,8
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 262,4 50,9 4 303,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 659,6 693,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 198,2
3 Dologi kiadások 376,5 2 310,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,0 735,7
7 Felújítások 42,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0 51,3 293,7
2 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 1 500,0 3,0 207,9
3 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 2 235,6 2 608,2
24. cím összesen: 3 220,4 3 220,4 6 282,1 50,9 7 413,6
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 808,0 9,0 828,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,7 315,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,3 98,9
3 Dologi kiadások 331,0 204,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0 74,9
7 Felújítások 132,3
25. cím összesen: 808,0 808,0 827,7 9,0 828,1
Összesen: 115 287,8 10 415,9 31 201,1 119 760,9 11 869,7 36 092,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

II. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4 6,1 2 114,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 748,6 1 192,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 211,5
3 Dologi kiadások 411,5 699,2
5 Egyéb működési célú kiadások 18,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,6 108,5
7 Felújítások 3,0 3,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 14,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 436,7 436,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0
4 Fejezeti tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3
Összesen: 2 313,4 2 313,4 2 346,6 6,1 2 213,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

III. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 761,6 11,1 1 800,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 079,3 1 010,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 288,4
3 Dologi kiadások 289,6 307,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 43,5
5 Egyéb működési célú kiadások 17,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 48,0 61,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5
Összesen: 1 797,1 1 797,1 1 765,0 11,1 1 800,7

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IV. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 284,4 4,5 1 308,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 825,6 808,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 232,9
3 Dologi kiadások 208,4 211,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 14,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,0 35,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 213,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 22,8 22,8 22,8
Összesen: 1 307,2 1 307,2 1 538,6 4,5 1 308,7

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

V. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 20,0 8 547,8 22,6 8 572,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 672,0 5 598,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 532,0 1 572,7
3 Dologi kiadások 963,9 1 145,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 19,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 361,9 393,8
7 Felújítások 36,0 4,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4
Összesen: 8 567,8 20,0 8 547,8 8 734,3 22,6 8 572,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VI. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 2 066,0 78 164,0 5 864,4 84 955,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 51 429,2 54 249,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 041,2 15 164,2
3 Dologi kiadások 15 180,6 14 538,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6
5 Egyéb működési célú kiadások 14,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 313,0 4 551,7
7 Felújítások 266,0 2 276,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,6
2 Kúria 192,0 2 715,0 236,6 2 940,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 088,8 2 180,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 524,5 619,7
3 Dologi kiadások 289,7 251,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,0 35,6
7 Felújítások 80,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 1 005,1 10 753,5 991,0
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 7 083,0 1 964,9 2 591,4 3 342,5
2 Kincstári számlavezetési díj 42,0 32,3 9,5
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 1 561,9 216,3 1,6
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 46,8
6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 0,1
16 Fejezeti tartalék 1 770,2
Összesen: 92 787,0 2 258,0 90 529,0 108 868,0 8 724,7 92 241,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VIII. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 102,0 39 453,8 284,7 40 135,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 074,6 26 378,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 169,3 7 346,9
3 Dologi kiadások 3 368,7 3 812,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 994,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 836,4 2 054,6
7 Felújítások 30,0 2,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 74,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 39,8 30,0
6 Fejezeti tartalék 296,1 296,1 720,4 296,1
Összesen: 39 881,9 102,0 39 779,9 41 423,2 284,7 40 461,8

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IX. FEJEZET
2016. évi törvényi módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 146 040,3 144 741,0
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 64,3
3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 2 000,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 93,3
5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3
6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 732,2
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 148 539,8 143 642,5
2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 22 831,5
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 467,0
4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 2 500,8
5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 360,4 3 201,7
3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 070,4 50,5
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 012,5
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50 233,3 49 326,1
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 325,8 22 267,5
5 Gyermekétkeztetés támogatása 71 740,0 70 265,1
6 Szociális ágazati pótlék 5 935,5 5 363,7
7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1 402,2 1 670,3
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 2 595,0
2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 705,7 703,6
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 8 709,1
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 681,9
8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1 975,7
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
10 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,0 9 586,0
20 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9 182,9
30 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7 1 819,7
2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0
2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 354,8
3 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 93,1
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000,0 18 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0 2 050,0
6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 550,0 113,0
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0
8 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 100,0 703,2
2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 16,8
2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0
3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 599,6
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 699,0
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 3 699,6
4 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 400,0 400,0
4 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 1 117,0
5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 293,6
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston Program)
370,0 367,0
6 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 83,4
7 Önkormányzati étkezési feladatok támogatása 1 000,0 4 261,6
8 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 25 000,0 22 012,7
9 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 250,0
3 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 25 000,0 9 092,1
4 Egyedi önkormányzati támogatások
1 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció 150,0 75,0
2 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 620,0
3 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából 700,0 700,0
4 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 5 450,0 2 725,0
5 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához 500,0 500,0
6 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához 605,8 605,8
7 Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása 1 000,0 700,0
8 A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához 300,0 300,0
5 Önkormányzati elszámolások 13 682,9 4 247,5
6 Vis maior támogatás 7 700,0 6 544,0
3 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása 2 042,0 1 454,1
4 Szociális kiegészítő pótlék támogatása 7 352,6
5 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 7 294,2
7 A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása 2 500,0
8 Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása 900,0
9 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
1 Abaújszántó város feladatainak támogatása 29,0
2 Alcsútdoboz község feladatainak támogatása 10,0
3 Ambrózfalva község feladatainak támogatása 20,0
4 Apátfalva község feladatainak támogatása 200,0
5 Balatonfőkajár község feladatainak támogatása 20,0
6 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 72,0
7 Balatonlelle város feladatainak támogatása 50,0
8 Balatonszepezd község feladatainak támogatása 300,0
9 Balmazújváros város feladatainak támogatása 500,0
10 Baracska község feladatainak támogatása 10,0
11 Barnag község feladatainak támogatása 20,0
12 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 500,0
13 Bázakerettye község feladatainak támogatása 20,0
14 Bicske város feladatainak támogatása 300,0
15 Boconád község feladatainak támogatása 4,0
16 Budakalász város feladatainak támogatása 500,0
17 Budapest III. kerület feladatainak támogatása 1 595,0
18 Cegléd város feladatainak támogatása 500,0
19 Csabdi község feladatainak támogatása 15,0
20 Csaholc község feladatainak támogatása 10,0
21 Csákvár város feladatainak támogatása 50,0
22 Csanádalberti község feladatainak támogatása 128,5
23 Császártöltés község feladatainak támogatása 30,0
24 Csávoly község feladatainak támogatása 15,0
25 Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0
26 Csopak község feladatainak támogatása 15,0
27 Csurgó város feladatainak támogatása 80,0
29 Drávagárdony Község feladatainak támogatása 25,0
30 Ecséd község feladatainak támogatása 40,0
31 Erdőtelek község feladatainak támogatása 5,0
32 Fegyvernek város feladatainak támogatása 30,0
33 Felcsút község feladatainak támogatása 40,0
34 Felsőörs község feladatainak támogatása 28,0
35 Földeák község feladatainak támogatása 80,0
36 Füzér község feladatainak támogatása 29,0
37 Gárdony város feladatainak támogatása 100,0
38 Gasztony község feladatainak támogatása 5,0
39 Gyúró község feladatainak támogatása 15,0
40 Harkány város feladatainak támogatása 300,0
41 Hárskút község feladatainak támogatása 150,0
42 Heréd község feladatainak támogatása 20,0
43 Herend város feladatainak támogatása 80,0
44 Heves város feladatainak támogatása 40,0
  Vissza az oldal tetejére