Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.11.)

2017. évi CLXXXIV. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem követelhető meg az ajánlattevőktől.”

2. § A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 40. § 2018. április 15-én lép hatályba.”

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére