Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.20.)

2017. évi CXCVIII. törvény

az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról * 

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)

„b) magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetve hontalanságát, magyar állampolgársága keletkezésének, megszűnésének tényét és időpontját (a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogállását, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történő rendelkezés tényét, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár esetén a honosítás vagy visszahonosítás tényét;”

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

2. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény „Egyéb adatkezelés” című alcíme a következő 80/A. §-sal egészül ki:

„80/A. § (1) A NAV a jogszabályban meghatározott adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre való jogosultságra vonatkozó kormányzati tájékoztatás céljából jogosult az adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre jogosult személy nevére, lakcímére, valamint az adókedvezményére, adóalap-kedvezményére vagy adómentességére vonatkozó adatainak kezelésére.

(2) A NAV a Kormány tagja felkérésére, az adópolitikáért felelős miniszter utasítása alapján teljesíti a jogszabályban meghatározott adókedvezményre, adóalap-kedvezményre, vagy adómentességre való jogosultsággal összefüggő, az adópolitikáért felelős miniszter által meghatározott kormányzati tájékoztatást.

(3) Jelen § szerinti kormányzati tájékoztatás során a NAV az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel gondoskodik az adótitok megőrzéséről, a kormányzati tájékoztatás céljából kezelt személyes adatot más adatkezelőnek nem továbbítja.

(4) A NAV nem teljesíti a tájékoztatást azon személy részére, aki a tájékoztatás időpontját megelőzően legalább 30 nappal a NAV részére írásban, neve és lakcíme megadásával nyilatkozik arról, hogy az adott adókedvezmény, adóalap-kedvezmény vagy adómentesség tekintetében a tájékoztatásra nem tart igényt. A NAV a nyilatkozatok adatait azok visszavonásáig, a tájékoztatás nyújtásának mellőzése céljából kezeli, azokat más célra nem kezelheti és más szerv részére nem továbbíthatja.”

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. alcíme a következő 106/E. §-sal egészül ki:

„106/E. § (1) A kincstár az általa folyósított, jogszabály által alanyi jogon összegszerűen megállapított, továbbá magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatás folyósításával, valamint az e támogatásra tekintettel nyújtott juttatással kapcsolatos kormányzati tájékoztatás érdekében jogosult a támogatásra jogosult személy nevére, lakcímére és a folyósított támogatásra, nyújtott juttatásra vonatkozó adatainak kezelésére.

(2) A kincstár a Kormány tagja felkérésére, az államháztartásért felelős miniszter utasítása alapján teljesíti az (1) bekezdés szerinti támogatással, illetve juttatással összefüggő, az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott kormányzati tájékoztatást.

(3) A kincstár nem teljesíti a tájékoztatást azon személy részére, aki a tájékoztatás időpontját megelőzően legalább 30 nappal a kincstár részére írásban, neve és lakcíme megadásával nyilatkozik arról, hogy az adott támogatás, juttatás tekintetében tájékoztatásra nem tart igényt. A kincstár a nyilatkozatok adatait azok visszavonásáig, a tájékoztatás nyújtásának mellőzése céljából kezeli, azokat más célra nem kezelheti és más szerv részére nem továbbíthatja.”

4. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az adótitkot alapos okkal használják fel, ha)

„f) az állami adóhatóság az adópolitikáért felelős miniszter utasítása alapján teljesíti a jogszabályban meghatározott adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre való jogosultsággal összefüggő kormányzati tájékoztatást.”

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére