Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.20.)

2017. évi CCIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról * 

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„f) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szálláshely-üzemeltetési bejelentésnek rendjét és feltételeit, valamint a szálláshelyek nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatszolgáltatás rendjét, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”

(rendeletben állapítsa meg.)

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

2. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turisztikai törvény) a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET ADATSZOLGÁLTATÁS

6/A. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

9/A. § A szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából felhő alapú szolgáltatást nyújtó informatikai rendszer (a továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) működik, amelynek üzemeltetőjét a Kormány rendeletben jelöli ki.

9/B. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló rendeletben (a továbbiakban: szálláshely-szolgáltatási rendelet) meghatározott, a szálláshely-szolgáltatási rendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás szerint összegyűjtött, valamint

b) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (2) bekezdése szerint előkészített, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító kormányrendeletben előírt,

személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatkörökbe tartozó adatokat rögzíti.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az (1) bekezdés szerinti adatkörről honlapján összefoglaló tájékoztatót tesz közzé.

9/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatói tevékenységéhez szálláshely-szolgáltatási rendeletben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan szálláshely-kezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére a 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítsa.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti szoftvert az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.

(3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti vendégkönyv (a továbbiakban: vendégkönyv) és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a szálláshely-kezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti azzal, hogy a vendégkönyvből és az IFA nyilvántartásból a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére nem teljesíthető adattovábbítás.

9/D. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat - a hivatalos statisztikáról szóló törvénnyel összhangban - statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére a KSH által erre a célra üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot üzemeltető az (1) bekezdés szerinti adattovábbítás céljából együttműködési megállapodást köt a KSH-val.

9/E. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ statisztikai adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:

a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,

b) a helyi önkormányzatok,

c) az állami adóhatóság, valamint

d) a Központi Statisztikai Hivatal.

9/F. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adattovábbítás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő adatátvétel térítésmentes.”

3. § A Turisztikai törvény 10. §-a a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)

„d) szálláshely-szolgáltató által alkalmazandó szálláshely-kezelő szoftver műszaki előírásait,

e) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatai körét, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, annak részletes szabályait,

f) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét, valamint a 12. § szerinti időpontot”

(rendeletben határozza meg.)

4. § A Turisztikai törvény III. Fejezete a következő 9. és 10. alcímmel egészül ki:

„9. Átmeneti rendelkezések

12. § A szálláshely-szolgáltató a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében a KSH által üzemeltetett elektronikus adatgyűjtő rendszeren keresztül teljesíti.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére