Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.20.)

2017. évi CCVI. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) „A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésére vonatkozó pályázati eljárás” alcíme a következő 43/N. §-sal egészül ki:

„43/N. § (1) Az Elnök a 43/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes digitális műsorszórási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatót (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) kérelmére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, hatósági szerződésben feljogosíthatja helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatásának nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetésére a 43/A. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamra.

(2) A kérelmező a kérelmét a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a 38. § (1) bekezdésében meghatározott határideje előtt legkésőbb 12 hónappal nyújthatja be a Hatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell az üzemeltetési jogosultság gyakorlása vételkörzetének megjelölését.

(3) Ha a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség, az Elnök a Hatóság hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, valamint országos napilapban való megjelentetéssel, és azokban a megyékben, amelyek területét a vételkörzet földrajzilag meghatározott területe érinti, megyei napilapban való megjelentetéssel közleményt tesz közzé.

A közlemény tartalmazza

a) a közlemény közzétételének időpontját;

b) az ideiglenes digitális televízió műsorszórási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltató által benyújtott kérelem tényét és a kérelemben megjelölt vételkörzet megjelölését;

c) a frekvenciahasználati jogosultság, a digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait;

d) a kérelem alapján tervezhető digitális műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemzőit és

e) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Hatósághoz igénybejelentés nyújtható be a közleményben megjelölt vételkörzetben tervezhető üzemeltetési lehetőség pályáztatására.

(4) Ha a közlemény közzétételétől számított 30 napos határidőn belül a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség pályáztatására igénybejelentés érkezik, az Elnök az (1) bekezdés alapján indult - hatósági szerződés megkötésére irányuló - eljárást megszünteti és a megtervezett üzemeltetési lehetőség pályáztatása iránt a 43/A. § (3) bekezdése szerint pályázati eljárást indít. Az igénybejelentés benyújtására meghatározott határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti kérelem alapján a hatósági szerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, és a (3) bekezdés szerinti közlemény közzétételétől számított 30 napon belül a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adóüzemeltetési lehetőség pályáztatására nem érkezik igénybejelentés, az Elnök a kérelmezővel hatósági szerződést köthet. A szerződéskötési eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Amennyiben az eljárásban a kérelmező nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az ügyintézési határidőn túl a szerződés nem köthető meg. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(6) A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának gyakorlására feljogosító hatósági szerződésben a felek kötelesek meghatározni különösen a digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetője frekvenciahasználati jogosultságának tartalmát, különösen annak műszaki és ellátottsági jellemzőit, a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó feltételeket és az üzemeltetési jogosultságért fizetendő díj mértékét.

(7) A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetésére jogosultat nem terhelik az Mttv. 72. § (1)-(3) bekezdésében és 74-77. §-ában foglalt, műsorterjesztőre vonatkozó kötelezettségek.”

2. § A Dtv. 43/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti

a) a Dtv. 43/A. § (3) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész,

b) a Dtv. 43/A. § (4) bekezdés a) pontja.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére