Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.20.)

2017. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: NEBtv.) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Bizottság elnöke

a) összehangolja a Bizottság tevékenységét,

b) összehívja és vezeti a Bizottság ülését,

c) meghatározza a Bizottság ülésezési rendjét,

d) meghatározza a Bizottság üléseinek napirendjét,

e) a Bizottság tagjai véleményének figyelembevételével meghatározza az éves kutatási munkatervek alapján létrehozott, a Bizottság tagjai által vezetett munkacsoportok összetételét és működési rendjét,

f) meghatározza a Bizottság és a Hivatal éves kutatási munkatervét, valamint az egyes kutatási témacsoportokat,

g) képviseli a Bizottságot az Országgyűlés és más szervek előtt,

h) irányítja a Hivatalt,

i) feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására utasíthatja a Hivatal főigazgatóját,

j) kiadja a Bizottság ügyrendjét, a Hivatal alapító okiratát, és jóváhagyja a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát,

k) a Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősítésre jogosult,

l) meghatározza a Bizottság munkacsoportjai által ellátandó feladatokat,

m) jóváhagyja a Bizottság pénzügyi kötelezettségvállalással járó javaslatait.”

2. § A NEBtv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az elnökhelyettes az elnökhelyettesi megbízatásról való lemondását a Bizottság elnökével írásban közli. A lemondást nem kell indokolni. A megbízatás a lemondást elfogadó elnöki nyilatkozatban meghatározott napon, de legkésőbb a lemondásnak a Bizottság elnökével való közlésétől számított 10. napon szűnik meg.”

3. § A NEBtv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Bizottság tagja felelős az éves kutatási munkatervben meghatározott kutatási feladatok koordinálásáért és elvégzéséért.”

4. § A NEBtv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tudományos kutatómunkában való részvételre a Bizottság elnöke, illetve a Bizottság elnöke jóváhagyásával a Bizottság külső szakértőt vehet igénybe.”

5. § Hatályát veszti a NEBtv. 22. §-a és 29. § (4) bekezdése.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére