Időállapot: közlönyállapot (2018.VI.29.)

2018. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyvet nemzetközi jogi szempontból 2016. május 3-ától ideiglenesen alkalmazni kell.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az európai unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő feleiként és az Európai Unió tagállamaiként (a továbbiakban: tagállamok), és

AZ EURÓPAI UNIÓ,

egyrészről; és

a JORDÁN HÁSIMITA KIRÁLYSÁG,

másrészről;

tekintettel a Horvát Köztársaság 2013. július 1-jei Európai Unióhoz való csatlakozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Horvát Köztársaság szerződő fele az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak *  (a továbbiakban: Megállapodás) amelyet 2010. december 15-én írtak alá.

2. cikk

A megállapodás horvát nyelvű szövege *  a többi nyelvi változatra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett tekinthető hitelesnek.

3. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá. A jegyzőkönyv a megállapodás hatálybalépésének időpontjában lép hatályba. Amennyiben azonban e jegyzőkönyvet a felek a megállapodás hatálybalépése utáni időpontban hagynák jóvá, a jegyzőkönyv a megállapodás 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyv a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon legutolsó jegyzék keltét követő egy hónappal lép hatályba, amely megerősíti, hogy e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárás lezárult.

(2) Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi, és a felek általi aláírásától fogva ideiglenesen alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 3-án két-két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére