Időállapot: közlönyállapot (2018.VII.25.)

2018. évi XXXVI. törvény - egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról 2/2. oldal

(2) A szavazóköri névjegyzék az átjelentkezéssel szavazó választópolgár adatai mellett a magyarországi lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület megjelölését is tartalmazza.

(3) Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a mozgóurna iránti kérelemben a település területén lévő címet jelölhet meg, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.”

82. § A Ve. 249. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„249. § (1) A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha

a) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző második napon,

b) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon

beérkezett kérelme alapján a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben, hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki.

(2) A választópolgár nemzetiségi adatát a Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből, ha az adott nemzetiség nem rendelkezik nemzetiségi listával.”

83. § A Ve. 250. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„250. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

(3) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

(4) A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a (3) bekezdés szerint megjelölt település 78. § szerint kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy szavazókörös településen a szavazókör névjegyzékébe.

(5) Az átjelentkező választópolgár

a) a (2) bekezdés szerinti határidőben módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,

b) a szavazást megelőző második napig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokat.

(6) Ha a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül

a) a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

b) az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben - attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be - a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.”

84. § A Ve. 252. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„252. § (1) Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni.

(2) Az egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartozik.”

85. § A Ve. 253. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„253. § (1) Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harminchatodik napon kell bejelenteni.

(2) Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a bejelentését követő második napon veszi nyilvántartásba.

(3) A közös lista állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartoznak.”

86. § A Ve. 254. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„254. § (1) A pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

(2) A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.

(3) A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a jogerősen nyilvántartásba vett pártlistát, ha egyéni választókerületi jelölt kiesése miatt a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek száma nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.”

87. § A Ve. 255. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„255. § (1) A nemzetiségi lista ajánlására a 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat nemzetiségi listát.

(2) A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző ötvenedik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.

(3) A Nemzeti Választási Iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.”

88. § A Ve. 259. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„259. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie.

(3) A kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.”

89. § A Ve. 261. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„261. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző kilencedik napon módosíthatja a 259. § (3) bekezdése szerinti adatot.

(2) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző negyedik napon kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.”

90. § A Ve. 266. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„266. § A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki a legkésőbb a szavazást megelőző huszonötödik napon benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A Nemzeti Választási Iroda feltünteti a központi névjegyzéken a választópolgárnak a levélben szavazók névjegyzékébe vételét.”

91. § A Ve. 272. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„272. § (1) Ha a külképviseleten a szavazás lezárását megelőző óráig egyetlen választópolgár sem szavaz, az elsőként szavazó választópolgár a külképviseleti választási iroda tagja is lehet.

(2) A szavazást az annak lezárására a 269. § (2) bekezdésben előírt időpont előtt le kell zárni, ha a külképviseleti névjegyzéken szereplő valamennyi választópolgár leadta szavazatát.”

92. § A Ve. 275. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„275. § (1) A szavazási levélcsomag tartalmazza

a) a levélben szavazás szavazólapját,

b) a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát (a továbbiakban: azonosító nyilatkozat),

c) a levélben szavazás szavazólapjának borítékját (a továbbiakban: belső boríték),

d) a postára adás esetére bérmentesített borítékot (a továbbiakban: külső boríték),

e) a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

(2) A szavazási levélcsomag külső borítékjának címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza.

(3) A levélben szavazás szavazólapjának mérete és kialakítása eltérhet a szavazóhelyiségben használt szavazólaptól. A levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes.”

93. § A Ve. 277. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„277. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára - annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte - a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Ha a választópolgár a kettős állampolgárságot tiltó országban lévő szavazólap-átvételi címet adott meg, a szavazási levélcsomagot a külképviselet közreműködésével kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda.

(2) Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a 92. § (2) bekezdés b) pontja szerint a szavazást megelőző huszonötödik napig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, a szavazást megelőző tizenötödik naptól, a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított időben, valamint a szavazás napján a szavazás ideje alatt veheti át a szavazási levélcsomagot a választási irodában az általa megjelölt

a) országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen,

b) a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen, vagy

c) a miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten.

(3) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a (2) bekezdés szerint a szavazási levélcsomag személyes átvételét úgy állapítja meg, hogy arra a szavazást megelőző tizenötödik naptól munkanapokon legalább 9 és 16 óra között lehetőség legyen. A Nemzeti Választási Iroda elnöke a 9-16 óráig tartó időszak kezdetét korábbi, végét későbbi időpontban is megállapíthatja, továbbá a személyes átvétel lehetőségét nem munkanapnak minősülő szombatra, továbbá vasárnapra, valamint munkaszüneti napra is kiterjesztheti.”

94. § A Ve. 278. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„278. § (1) A választópolgár a szavazási levélcsomagban megkapott szavazólap kitöltését követően a kitöltött szavazólapot a belső borítékba helyezi, és azt lezárja.

(2) Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét és idejét,

d) személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát.

(3) Az azonosító nyilatkozatot a választópolgár saját kezűleg aláírja.

(4) A lezárt belső borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a választópolgár

a) a külső borítékba, vagy

b) bármely más borítékba (az a) és b) pont együtt a továbbiakban: válaszboríték)

zárja.”

95. § A Ve. 279. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„279. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába postai úton juttathatja el úgy, hogy a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen,

b) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

ba) személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével, vagy

bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

(2) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés b) pontja szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével

a) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

b) a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.”

96. § A Ve. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„280. § (1) A szavazatot tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszboríték bérmentesítés nélkül feladható.

(2) A postai szolgáltató a legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon belföldön felvett vagy átvett, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot a szavazást megelőző napon 24 óráig kézbesíti a választási iroda részére.”

97. § A Ve. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„281. § (1) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda, az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda biztosítja a szavazatot tartalmazó válaszboríték leadásának lehetőségét.

(2) A válaszborítékot az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni. A külképviseleten az urnát biztonságos helyen kell tárolni. A külképviseletre levél útján is eljuttatható a válaszboríték.

(3) Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országos listát állító jelölő szervezetek által megbízott megfigyelők jelen lehetnek az urna felügyelete során. A megfigyelőkre az 5. §-t kell alkalmazni.”

98. § A Ve. 283. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„283. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a nála a 279. § (1) bekezdés c) pontja alapján levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat szállítóborítékba zárja.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a szavazást követő napon a Nemzeti Választási Irodához szállítja az (1) bekezdés szerinti szállítóborítékokat, valamint a helyi választási irodáktól átvett szállítóborítékokat.”

99. § A Ve. 284. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„284. § A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseletre eljuttatott válaszborítékokat a magyarországi szavazást követő negyedik nap 24 óráig a Nemzeti Választási Irodához szállítja. Az ezt követően beérkező szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.”

100. § A Ve. 289. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„289. § (1) A választási iroda megvizsgálja a határidőben beérkezett szavazási iratokat.

(2) A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.

(3) Érvénytelen a szavazási irat, ha

a) a válaszboríték nincs lezárva,

b) a válaszborítékból hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték,

c) a válaszborítékban - ugyanazon választáson - több belső boríték van,

d) a belső boríték nincs lezárva,

e) a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem tartalmazza a választópolgár aláírását,

f) a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében,

g) a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot,

h) a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai - a (4) bekezdés szerinti eltérés kivételével - eltérnek a (2) bekezdés szerinti névjegyzékben, illetve nyilvántartásban szereplő adataitól,

i) a szavazási irat elkésett.

(4) Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét, ha

a) a szavazási irat nem a Nemzeti Választási Iroda által megküldött külső borítékban van,

b) a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet, valamint az azonosító nyilatkozaton, illetve a szavazólapon szereplő kitöltött adattartalom a válaszboríték felbontása nélkül nem megállapítható.

(5) Ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem vezet a válaszboríték érvénytelenségéhez, ha a (3) bekezdés h) pontja szerinti adateltérés oka

a) az időközben történt névváltozás,

b) ékezethiba,

c) írásmódbeli eltérés,

d) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,

e) a 278. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatban több utónév egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése vagy adat más nyelven történő megadása.

(6) Nem tekinthető érvénytelenségi oknak, ha a azonosító nyilatkozat nem tartalmazza a kérelmező születési nevét, feltéve, hogy az megegyezik a viselt nevével.

(7) A (3) bekezdés g) pontjában a választópolgár által már leadott szavazási iratnak csak az olyan szavazási irat tekinthető, amelynek azonosító nyilatkozata alapján a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

(8) Ha a választópolgár személyazonossága az azonosító nyilatkozat alapján kétséget kizáróan megállapítható, a választási iroda a központi névjegyzéken ennek tényét feltünteti.”

101. § A Ve. 290. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„290. § (1) Ha a szavazási irat a 289. § (3) bekezdése szerint érvénytelen, ennek okát a válaszborítékon fel kell tüntetni.

(2) Az érvénytelen szavazási iratot tartalmazó válaszborítékokat külön kell csomagolni.”

102. § A Ve. 291. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„291. § (1) Ha a szavazási irat a 289. § szerint nem érvénytelen, a választási iroda a levélben szavazók névjegyzékén megjelöli, hogy a választópolgár érvényes szavazási iratot adott le.

(2) A választási iroda az érvényes szavazási iratokban lévő belső borítékokat - azok felnyitása nélkül - a megszámlálásukig külön tárolja.

(3) Az érvényes szavazási iratokban lévő azonosító nyilatkozatokat külön kell csomagolni.”

103. § A Ve. 294. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„294. § (1) Az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához, az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a területi választási irodához továbbítja.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja az egyéni választókerületi választás eredményét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát - az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

(3) A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja az országos listás választás területi részeredményét. A területi választási iroda az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát - az országos listás választás területi részeredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.”

104. § A Ve. 296. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„296. § (1) Az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

(2) A Nemzeti Választási Bizottság

a) az országos listás választás területi részeredményéről kiállított, 294. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek,

b) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint

c) a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított, a 294. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek

alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás eredményét.”

105. § A Ve. 297. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„297. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

(2) A területi választási bizottság dönt az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 124. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 252. § (2) bekezdése alapján meghozott döntése elleni fellebbezésről.

(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja alá,

b) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

(4) A Nemzeti Választási Bizottságnak a választás országos listás eredményét megállapító döntése elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt.

(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak a választás országos listás eredményét megállapító döntése ellen

a) a 294. § (2) bekezdése szerinti választáson keletkezett töredékszavazatok összesítésének,

b) a 294. § (3) bekezdése szerinti részeredmények összesítésének, vagy

c) a 295. § szerinti szavazás eredményének az a) és b) pont alapján keletkezett részeredményekkel történő összesítésének

törvénysértő voltára, vagy a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani.”

106. § A Ve. a következő 129/A. alcímmel és 297/A. §-sal egészül ki:

129/A. A megválasztott képviselő lemondása

297/A. § A szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.”

107. § A Ve. 300. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„300. § (1) Az időközi választáson a jelölő szervezetet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál kell bejelenteni, amely dönt a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről.

(2) Az időközi választáson csak az országgyűlési egyéni választókerületben lévő szavazókörbe lehet átjelentkezni.

(3) Az időközi választáson nem kell alkalmazni a 286. §, a 287. § és a 292. § (1) bekezdésének átjelentkezésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 247. § (2) bekezdésének, a 257. § (1a)-(2) bekezdésének, a 282. § és a 283. § rendelkezéseit.

(4) Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár szavazatait annak a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottsága számlálja meg, ahol a szavazatát leadta.”

108. § A Ve. 302. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„302. § A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.”

109. § A Ve. a következő 307/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

(3) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

(4) Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző második napon

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.”

110. § A Ve. 307/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/C. § (1) Az időközi választáson - a (3) bekezdés kivételével - átjelentkezésre nincs lehetőség.

(2) Az időközi választáson az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vagy időközi választásának napján legutóbb a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon választókerületben vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe.

(3) Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van.”

111. § A Ve. 307/D. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/D. § (1) A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi nyilvántartásba. Időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a nemzetiségi szervezet alapszabályát ellenőrzi.”

112. § A Ve. 307/E. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napot követő munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhatodik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

113. § A Ve. 307/F. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/F. § (1) A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor arról is nyilatkoznia kell, hogy

a) a nemzetiség képviseletét vállalja,

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

(2) A választási iroda a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

(3) A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén fel kell tüntetni, hogy melyik nemzetiség képviseletét vállalja.

(4) A megyei lista ajánlására a 120. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

114. § A Ve. 307/G. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/G. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.

(2) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.”

115. § A Ve. 307/I. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/I. § (1) A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.

(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat. A 307/F. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 307/H. § rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell.

(4) A kompenzációs listára, a fővárosi kompenzációs listára és a nemzetiségi kompenzációs listára a 129. § (4) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

116. § A Ve. 307/N. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/N. § (1) A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

(2) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján három napon belül megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét.

(3) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületben és a kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselőknek a kompenzációs listás választás eredményének jogerőre emelkedését követő három napon belül adja át a megbízólevelet.”

117. § A Ve. 319. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„319. § (1) A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.

(2) A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell.”

118. § A Ve. 151. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„151. A szavazatok továbbítása”

119. § A Ve. 326. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„326. § (1) A szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozó szabályokat nemzetiségenként, valamint a települési, a területi és az országos nemzetiségi választás tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

(2) A lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok érvénytelenek.”

120. § A Ve. 327. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„327. § (1) Azon nemzetiség települési, területi listás és országos listás szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a településen, a helyi választási bizottság számlálja meg.

(2) Azon nemzetiség területi listás és országos listás szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására nem kerül sor a településen, a területi választási bizottság számlálja meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti szavazatszámlálás eredménye elleni jogorvoslatra a 241. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”

121. § A Ve. 329. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„329. § (1) A 327. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámlálás eredményéről kiállított jegyzőkönyvek egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig eljuttatja a területi választási irodához.

(2) A területi választási bizottság a területi listás szavazólapok megszámlálásáról az (1) bekezdés szerint kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

(3) A területi választási bizottság az országos listás szavazólapok megszámlálásáról az (1) bekezdés szerint kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét. A részeredményt megállapító döntés elleni jogorvoslatra a 241. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A Nemzeti Választási Bizottság a területi választási bizottságoknak az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvei alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.”

122. § A Ve. 331. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„331. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I-XII. Fejezetét, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 259-263. §, a 269. §, a 270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272. §, a 273. §, a 284. §, a 285. §, valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési képviselők általános választására ugyanazon napon kerül sor, a 245. §, a 247. § (2) bekezdés, a 257. § (2) bekezdés, a 271. § (1) bekezdés, a 282. §, a 286. §, a 287. §, a 292. §, a 294. §, a 296. § és a 297. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjainak választására is alkalmazni kell. Ebben az esetben a 333. §, a 342. § a 343. § (2) és a 345. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

123. § A Ve. 333. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„333. § Az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási bizottságok működnek:

a) Nemzeti Választási Bizottság,

b) területi választási bizottság,

c) szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).”

124. § A Ve. 334. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„334. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell

a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja,

b) ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizedik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.”

125. § A Ve. 335. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„335. § (1) A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napig értesíti az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására hatáskörrel rendelkező központi szerveit azokról az állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek. Az értesítés a választópolgár következő adatait tartalmazza:

a) név,

b) nem,

c) születési hely és idő,

d) állampolgárság,

e) az a település vagy választókerület, amelynek névjegyzékében az érintett az állampolgársága szerinti államban utoljára szerepelt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás - az érintett tagállam kérése alapján - tartalmazhatja a választópolgár központi névjegyzékben szereplő egyéb személyes adatait is.”

126. § A Ve. 337. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„337. § A Nemzeti Választási Iroda az Európai Unió tagállamának az európai parlamenti választás során az adatkezelésre jogosult, illetékes szerve kérésére öt napon belül adatot szolgáltat a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából az európai parlamenti választáson az érintett tagállamban névjegyzékbe vételét kérő vagy jelöltként induló magyar állampolgár választójogáról.”

127. § A Ve. 343. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„343. § (1) A szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához továbbítja.

(2) A Nemzeti Választási Bizottság

a) a szavazóköri jegyzőkönyvek és

b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv

alapján megállapítja a választás eredményét.”

128. § A Ve. 344. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„344. § A szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött.”

129. § A Ve. 345. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„345. § (1) A területi választási bizottság dönt

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.

(2) A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja alá,

b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.”

130. § A Ve. 346. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

l) a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatai tekintetében azokat a feltételeket, melyek teljesülése esetén a szavazatszámláló bizottság tevékenységét ugyanazon épületben egyidejűleg több, külön helyiségben végzi.”

131. § A Ve. 171. alcíme a következő 353/A. §-sal egészül ki:

„353/A. § E törvénynek az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

132. § A Ve. 354. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„354. § (1) Az Általános rész - a 3. § 10. pontja, a 146. § a) pontja, a 147-147/F. §, a 74. alcím és a 233. § kivételével -, a 346. §, a 347. §, valamint az 1-6. és 9. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § 10. pontja, a 146. § a) pontja, a 147-147/F. § és a 74. alcím az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 233. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A XIII. Fejezet, a 7. és a 8. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A XIV. Fejezet az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A XV. Fejezet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

133. § (1) A Ve.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 8. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

(2) A Ve. az 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

134. § A Ve.

a) 53. § (2) bekezdésében a „kiadott” szövegrész helyébe a „megalkotott”,

b) 64. § (2) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „negyven”,

c) 80. §-ában az „alapján” szövegrész helyébe a „szerint”,

d) 267/A. §-ában a „tizenötödik napig” szövegrész helyébe a „tizenhatodik napig”

szöveg lép.

135. § Hatályát veszti

a) a Ve. 33. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pontjában a „végleges” szövegrész,

b) a Ve. 66. § (4a) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

136. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 133. § (1) bekezdés a) pontja és az 1. melléklet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása kitűzésének napján lép hatályba.

137. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2-6. §, a 80-107. §, a 133. § (1) bekezdés d) pontja, a 134. § d) pontja és a 4. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 8-57. §, 62-63. §, a 65-79. § a 130. §, a 133. § (1) bekezdés a)-c) pontja és (2) bekezdése, a 134. § a)-c) pontja, a 135. §, az 1., 2., 3. és 5. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, a 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) Az 58-61. § és a 64. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 108-116. § az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 117-122. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2018. évi XXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adattartalma

A szavazókörök és választókerületek nyilvántartása tartalmazza:

a) az országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, a választókerületbe tartozó választópolgárok számát, a választókerületbe tartozó települések nevét, valamint azon települések esetében, amelyek több egyéni választókerületre oszlanak, a választókerületbe tartozó szavazókörök sorszámát,

b) a tízezernél több lakosú településeken a helyi önkormányzati egyéni választókerületek sorszámát, a választókerületbe tartozó választópolgárok számát, a választókerületbe tartozó szavazókörök sorszámát,

c) településenként az egyes szavazókörök sorszámát, a szavazókörbe tartozó címeket, a szavazókörbe tartozó választópolgárok számát, a szavazókör szavazóhelyiségének címét,

d) a 78. § szerint kijelölt szavazókör megjelölését, a 292. § (1) bekezdése szerint kijelölt szavazókör megjelölését,

e) a 281. § (1) bekezdése szerinti szavazatleadó hely címét,

f) a szavazóhelyiség akadálymentességére vonatkozó információt,

g) a szavazókörök és választókerületek térképes megjelenítését,

h) annak megjelölését, hogy - a legutóbbi népszámlálásnak a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a településen melyik nemzetiséghez tartozó személyek száma éri el a harminc főt.”

2. melléklet a 2018. évi XXXVI. törvényhez

2. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A központi névjegyzék adattartalma

A központi névjegyzék tartalmazza

a) a választópolgár nevét, születési nevét,

b) a választópolgár személyi azonosítóját,

c) a választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,

d) a választópolgár anyja nevét,

e) a választópolgár születési helyét és idejét,

f) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében továbbá a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval,

g) annak megjelölését, hogy a választópolgár mely választáson, mely választókerületben rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható,

h) annak megjelölését, hogy melyik településen és egyéni választókerületben szerepelt a választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi választásának napján,

i) az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá

ia) állampolgárságát,

ib) ha rendelkezésre áll, annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,

j) a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését, hogy a választópolgár

ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,

jb) nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is kiterjed-e,

k) annak megjelölését, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár milyen, a 88. § szerinti segítséget igényel,

l) a 89. § szerinti nyilatkozat tartalmát,

m) a választópolgárnak a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email címét vagy telefax számát, ezek hiányában a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett értesítési címét,

n) a választókerület és a szavazókör megjelölését,

o) a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékbe vételének, illetve a 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény központi névjegyzékben történt rögzítésének dátumát,

p) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, az átvételre megjelölt település megjelölését.”

3. melléklet a 2018. évi XXXVI. törvényhez

„„4. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásának adattartalma

A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza

a) a jelölő szervezet

aa) nevét és székhelyét,

ab) rövidített nevét,

ac) jelképét,

ad) típusát,

ae) képviselőjének nevét és lakcímét, képviseleti jogának terjedelmét,

af) nevében jelölt, lista bejelentésére meghatalmazott személy nevét, lakcímét és meghatalmazásának terjedelmét,

b) a jelölt

ba) nevét és lakcímét,

bb) személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar hatóság által kiállított útlevelének vagy személyazonosító igazolványának számát,

bc) független jelölésének tényét vagy annak megjelölését, hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepel,

bd) nyilatkozatát arról, ha több utóneve közül csak az egyik feltüntetését kéri, illetve a „dr” megjelölés feltüntetését nem kéri a szavazólapon,

be) nyilatkozatát arról, ha neve nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a szavazólapon,

bf) foglalkozását a 157. § (2) bekezdése szerinti esetben,

c) a listát állító jelölő szervezetet,

d) a miniszter rendeletében meghatározott egyéb - személyes adatnak nem minősülő - adatokat,

e) annak megjelölését, hogy a jelölő szervezetet, jelöltet, listát melyik választásra vették nyilvántartásba, a jelölt melyik választókerületben indul, illetve a listát melyik választókerületben állították.”

4. melléklet a 2018. évi XXXVI. törvényhez

8. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A levélben szavazók névjegyzékének adattartalma

A levélben szavazók névjegyzéke tartalmazza

a) a választás megnevezését,

b) a szavazás napját,

c) a választópolgár

ca) nevét,

cb) személyi azonosítóját, ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát,

cc) születési helyét és idejét,

cd) értesítési címét,

d) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számát.”

5. melléklet a 2018. évi XXXVI. törvényhez

9. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A képviselők nyilvántartásának adattartalma

A képviselők nyilvántartása tartalmazza a képviselő

a) nevét,

b) születési nevét,

c) személyi azonosítóját, illetve a személyi azonosítóval nem rendelkező polgár személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát,

d) magyarországi lakcímét,

e) anyja nevét,

f) születési helyét,

g) születési idejét,

h) mandátuma fajtáját és a választókerület megjelölését,

i) mandátuma keletkezésének és megszűnésének napját, a szavazás napját,

j) mandátuma megszűnésének okát,

k) független jelölésének tényét vagy annak megjelölését, hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje volt, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepelt.””


  Vissza az oldal tetejére