Időállapot: közlönyállapot (2018.VII.25.)

2018. évi XXXVII. törvény

az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag)

„e) az a)-d) pontban nem nevesített, a Kormány egyedi határozatában meghatározott személy”

(lehet.)

(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „társaság” szövegrész helyébe a „társaság vagy” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész.

2. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosítása

2. § A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Ménesbirtok szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelőbizottság.”

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az 1. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére